• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.02.2019

[Sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor] Proiectul Regulamentului cu privire la cadrul de administrare a activitatii bancii si procesul de evaluare a adecvării capitalului intern

03.08.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 03 august 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncii și procesul de evaluare a adecvării capitalului intern” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea stabilirii regulilor uniforme privind cadrul de administrare a activității băncii și procesul de evaluare a adecvării capitalului intern care trebuie să îl îndeplinească băncile în contextul intrării în vigoare a Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (în continuare - lege).

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.38, 39, 43 și 44 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 17 august 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 287.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității în bănci și procesul de evaluare a adecvării capitalului intern”

 

Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității în bănci și procesul de evaluare a adecvării capitalului intern” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art.5, lit. d), 11 (1), 44 al Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională Moldovei și art. 38, 39, 43-44 al Legii nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

În contextul executării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, la 01 ianuarie 2018  a intrat în vigoare Legea nr. 202 privind activitatea băncilor din 06 octombrie 2017, ce transpune cadrul Basel III prin prisma pachetului european CRD IV/CRR. Legea privind activitatea băncilor precum și modificările în actele normative emise în aplicarea acesteia au drept scop consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere bancară, prin alinierea la standardele europene, inclusiv în contextul guvernanței corporative. Așadar, art. 38 din Legea nr. 202 din 06.10.2017  privind activitatea băncilor prevede obligativitatea băncilor de a avea un cadru de administrare riguros conceput la nivelul băncilor. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi a survenit necesitatea de actualizare a  Regulamentului privind cadrul de administrare a băncilor, ce a constituit motiv pentru  elaborarea prezentului proiect de regulament.

Având în vedere faptul că noile prevederi constituie o parte semnificativă în Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii (aprobat prin HCE nr.146 din 07.06.2017), acesta a fost expus în redacție nouă în prezentul proiect.

 

Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Complet compatibil.

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul conține prevederi privind guvernanța internă în bănci, cadrul organizațional și structura organizatorică a băncii, remunerarea, controlul intern, administrarea riscurilor, procesul intern de evaluarea a capitalului la riscuri (ICAAP), procesul de verificare și evaluare (SREP).

Elementele noi ce fac parte din prezentul proiect sunt:

1. Guvernanța internă:

 • clarificarea rolului, responsabilităților fiecărui nivel al organului de conducere;
 • prevederi privind organizarea și funcționarea comitetelor specializate a consiliului;
 • stabilirea criteriilor de independență a membrilor consiliului;
 • stabilirea cerințelor privind adecvarea colectivă a membrilor organului de conducere;
 • stabilirea cerințelor minime cu privire la valorile corporative ale băncilor și codul de conduită, stabilirea modelului de afaceri și strategiei de afaceri;
 • includerea noilor aspecte cu privire la cerințele față de politica de conflicte de interese, procedurile de alertă internă și politica de remunerare;

2. Administrarea riscurilor:

 • sunt incluse cerințe privind identificarea și monitorizarea mai amplă a riscurilor rezultate din activitatea băncilor;
 • introducerea prevederilor aferente cerințelor privind politicile și practicile de remunerare compatibile cu o  gestiune eficace a riscurilor.

3. Procesul intern de evaluarea a capitalului la riscuri (ICAAP) ce conține cerințe privind procedurile băncii şi măsurile luate, având ca scop asigurarea următoarelor:

 • identificarea şi măsurarea adecvată a riscurilor;
 • menținerea nivelului capitalului intern adecvat profilului de risc al băncii;
 • aplicarea şi dezvoltarea continuă a unor sisteme corespunzătoare de  administrare a riscurilor.

4. Procesul de verificare și evaluare (SREP): Banca Națională a Moldovei asigură cel puțin anual verificarea cadrului de administrare a activității, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de bancă, realizând propria evaluare a profilului de risc, analiza ICAAP și dacă este cazul adoptarea unor măsuri de supraveghere care să prevină diminuarea capitalului sub minimum impus pentru acoperirea riscurilor.

Aprobarea proiectului hotărârii va contribui la îmbunătățirea guvernării corporative în bănci și la o administrare a riscurilor adecvată și proporțională cu amploarea activității băncilor care în ansamblu stau la baza unui sistem bancar solid și sustenabil.

 

Fundamentarea economico-financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat sau al Băncii Naționale.

 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesar elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

Astfel, prin adoptarea prezentului proiect se așteaptă îmbunătățirea cadrului normativ privind guvernanța internă și administrarea riscurilor la nivel de bancă, precum și se introduc două procese noi pentru băncile din Republica Moldova: procesul de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP) și procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de cele mai bune practici în domeniul guvernanței corporative, precum și de prevederile următoarelor acte:

 • Directiva 2013/36/UE din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții;
 • Ghidul Autorității Bancare Europene (ABE) EBA/GL/2017/11 privind cadrul de administrare a activității;
 • Ghidul ABE EBA/GL/2017/12 privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie;
 • Ghidul ABE EBA/GL/2015/22, privind politicile solide de remunerare conform articolelor 74 alineatul (3) și 75 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE și informațiile publicate conform articolului 450 din Regulamentul (UE) nr.575/2013
 • Ghidul EBA/GL/2016/20 privind informațiile ICAAP și ILAAP colectate în scopul evaluării SREP;
 • Ghidul EBA/GL/ EBA/GL/2014/13 privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP);
 • Principiile guvernanței corporative în bănci ale comitetului Basel emise în iulie 2015;
 • Principiile OECD privind guvernanța corporativă, 2015.

Aprobarea proiectului hotărârii va contribui la îmbunătățirea guvernării corporative în bănci și la o administrare a riscurilor adecvată și proporțională cu amploarea activității băncilor care în ansamblu stau la baza unui sistem bancar solid și sustenabil.