• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2009

Regulamentul privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.14 din 22.01.2009

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58 din 20.03.2009, art.249

 

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 664 din 16 martie 2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.14
din 22 ianuarie 2009

cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea
de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea
mijloacelor băneşti din Republica Moldova

În temeiul art.51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.31 alin.(1), (2) şi art.55 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (se anexează).

2. Instrucţiunea privind transferarea /scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.184 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) În denumirea şi în textul Instrucţiunii (inclusiv în anexe), textul „/scoaterea” (cuvîntul „scoaterea” fiind la cazul respectiv) şi textul „/permisiunea” (cuvîntul „permisiunea” fiind la cazul şi numărul respectiv) se exclud;
2) La punctul 1.2, litera c) se exclude;
3) Punctele 3.3 – 3.6 se exclud;
4) La punctul 3.9, cuvintele „în registre speciale” se înlocuiesc cu cuvintele „într-un registru special”;
5) La punctul 4.1 litera c), textul „sau cel valabil la data prezentării de către persoana fizică la Banca Naţională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizaţiei pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova” se exclude;
6) În anexa nr.1 la Instrucţiune:
a) la punctul 4 textul „/scoase” se exclude;
b) la punctul 5, textul „/la Banca Naţională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizaţiei” se exclude.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Leonid Talmaci

APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.14 din 22 ianuarie 2009

REGULAMENT
privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor
pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova

Regulamentul privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (în continuare – Regulamentul) este elaborat în temeiul art.51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.31 alin.(1), (2) şi art.55 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496).

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) autorizaţia pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (autorizaţia BNM) - document oficial, eliberat de către Banca Naţională a Moldovei, care permite deţinătorului acestuia de a scoate mijloace băneşti din Republica Moldova;
b) mijloace băneşti - numerar în monedă naţională şi în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină;
c) persoane fizice rezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
d) persoane fizice nerezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.10) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
e) solicitant - persoana fizică rezidentă sau persoana fizică nerezidentă care intenţionează să scoată mijloace băneşti din Republica Moldova şi depune la Banca Naţională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) cererea de eliberare a autorizaţiei pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova şi documentele aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei.

2. Prezentul Regulament stabileşte:
a) cerinţe faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, precum şi lista documentelor care se anexează la cererea în cauză;
b) modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova;
c) alte prevederi referitoare la autorizarea operaţiunii valutare ce ţine de scoaterea de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti din Republica Moldova.

3. Prezentul Regulament se aplică asupra persoanelor fizice care intenţionează să scoată din Republica Moldova mijloace băneşti şi să obţină în acest scop autorizaţia BNM, în cazul în care se respectă următoarele condiţii:
a) persoanele fizice rezidente se stabilesc cu domiciliul în străinătate şi deţin cu drept de proprietate mijloacele băneşti supuse scoaterii;
b) persoanele fizice nerezidente deţin cu drept de proprietate mijloacele băneşti supuse scoaterii.

4. Autorizarea operaţiunii ce ţine de scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente acestei operaţiuni.

 

Capitolul II. Modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei
persoanelor fizice a autorizaţiilor pentru scoaterea
mijloacelor băneşti din Republica Moldova

5. Banca Naţională a Moldovei eliberează autorizaţii pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova la solicitarea scrisă a persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, menţionate la punctul 3 din prezentul Regulament.

6. În vederea obţinerii autorizaţiei BNM, solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a autorizaţiei în conformitate cu formularul indicat în anexa nr.1 la prezentul Regulament, la care se anexează documentele ce identifică solicitantul şi documentele aferente operaţiunii ce ţine de scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Documentele se prezintă după cum urmează:
a) pentru persoana fizică rezidentă - documentele indicate la punctele 1, 3-5;
b) pentru persoana fizică nerezidentă - documentele indicate la punctele 2, 3, 5.

7. Suma mijloacelor băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei pentru a fi scoasă din Republica Moldova nu poate să depăşească suma indicată în documentele menţionate la secţiunea I punctul 3 din anexa nr.2 la prezentul Regulament, cu respectarea limitei de 50 000 de euro (sau echivalentul lor) prevăzute la art.29 alin.(1) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

8. În cazul în care se solicită autorizarea scoaterii mijloacelor băneşti într-o monedă, iar în documentele menţionate la secţiunea I punctul 3 din anexa nr.2 la prezentul Regulament sumele sînt indicate în altă monedă, suma mijloacelor băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei se calculează conform prevederilor punctului 17 din prezentul Regulament.

9. În cazul în care în documentele specificate la secţiunea I punctul 3 din anexa nr.2 la prezentul Regulament în calitate de proprietari ai unui bun sînt indicate mai multe persoane, suma mijloacelor băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei se calculează luînd în considerare cota ce aparţine cu drept de proprietate persoanei fizice respective determinată conform legislaţiei în vigoare.

10. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau referitor la refuzul eliberării autorizaţiei în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

11. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaţia servesc:
a) neprezentarea setului integral de documente conform prevederilor prezentului Regulament;
b) necorespunderea documentelor prezentate cerinţelor prezentului Regulament;
c) prezentarea documentelor care conţin informaţii neautentice sau contradictorii;
e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare.

12. În cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei, Banca Naţională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.

13. Dacă altceva nu este indicat în autorizaţie, termenul de valabilitate al autorizaţiei BNM nu este limitat.

14. Banca Naţională a Moldovei ţine într-un registru special evidenţa autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova eliberate persoanelor fizice.

15. Eliberarea autorizaţiei se efectuează contra semnătură în registrul menţionat la punctul 14 din prezentul Regulament.

16. La scoaterea mijloacelor băneşti de pe teritoriul Republicii Moldova, autorizaţia eliberată de Banca Naţională a Moldovei se reţine de către organul vamal.

 

Capitolul III. Alte prevederi

17. Dacă în documentele menţionate la secţiunea I punctul 3 din anexa nr.2 la prezentul Regulament sumele sînt reflectate într-o monedă, iar persoana fizică solicită autorizarea scoaterii mijloacelor băneşti în altă monedă, suma care poate fi autorizată de Banca Naţională a Moldovei se calculează conform sumelor în moneda indicată în documentele respective, după cum urmează:
a) în cazul în care a fost efectuată tranzacţia în urma căreia persoana fizică a obţinut mijloace băneşti cu drept de proprietate – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii tranzacţiei respective;
b) în cazul în care mijloacele băneşti pe care persoana fizică le deţine cu drept de proprietate reprezintă salariul sau alte retribuţii similare – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data obţinerii acestor mijloace, în corespundere cu documentele ce confirmă sursa de obţinere cu drept de proprietate a mijloacelor băneşti respective. Dacă documentele nominalizate confirmă obţinerea de către persoana fizică a mijloacelor băneşti menţionate în decursul unei perioade (de exemplu, în decurs de o lună, un an), se aplică cursul mediu pentru perioada respectivă (de exemplu, cursul mediu lunar /anual);
c) în alte cazuri – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data prezentării de către persoana fizică la Banca Naţională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizaţiei pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova.

18. Cursul mediu pentru perioada respectivă se calculează după cum urmează: suma cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de o anumită valută străină pentru toate zilele calendaristice din perioada respectivă se împarte la numărul zilelor calendaristice din perioada în cauză.