• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.01.2006

Regulamentul privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din 15.12.2005

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4, art.6 din 06.01.2006

Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
Ministru Victoria Iftodi
nr.428 din 19 decembrie 2005

Aprobat:
Ministerul Finanţelor
Ministru Mihail Pop
nr.106 din 16 decembrie 2005

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr. 375
din 15.12.2005

cu privire la aprobarea Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor,
sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor

băneşti din conturile bancare

 

În scopul reglementării modalităţii de suspendare a operaţiunilor, sechestrare şi percepere în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare şi în temeiul art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare.

2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.113 din 21 mai 2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare/trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-131/172 din 27.06.2003) cu modificările şi completările ulterioare.

3. Departamentul sistemul de plăţi va prezenta Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare spre aprobare Ministerului Finanţelor şi spre înregistrare Ministerului Justiţiei.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 21 aprilie 2006.

 

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

 

REGULAMENTUL
privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil
a mijloacelor băneşti din conturile bancare

Capitolul I.
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prevederi generale

1.1. În temeiul articolului 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 se emite prezentul Regulament, avînd ca obiect reglementarea modalităţii de suspendare a operaţiunilor, sechestrare şi percepere în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare deschise în băncile din Republica Moldova.

1.2. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
Banca plătitoare - banca care efectuează perceperea în mod incontestabil din contul bancar al plătitorului (contribuabilului/debitorului) a sumei înscrise în ordinul incaso.
Banca beneficiară - banca care recepţionează ordinul incaso pentru a pune la dispoziţia beneficiarului suma înscrisă în acesta.
Creditor - persoana fizică sau juridică în favoarea căreia a fost eliberat documentul executoriu.
Contribuabil - persoana care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective.
Debitor - persoana fizică sau juridică, care conform documentului executoriu, este obligată să plătească o anumită sumă de bani.
Emitent - persoana abilitată prin lege de a emite ordinul incaso privind perceperea în mod incontestabil în nume propriu sau în numele unei terţe persoane a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale contribuabililor/debitorilor, inclusiv în cazurile perceperii de către Banca Naţională a Moldovei a mijloacelor băneşti din conturile băncilor din Republica Moldova.

 

Capitolul II.
SUSPENDAREA OPERAŢIUNILOR ŞI APLICAREA SECHESTRULUI
PE MIJLOACELE BĂNEŞTI DIN CONTURILE BANCARE

 

2. Suspendarea operaţiunilor din conturile bancare

2.1. Suspendarea operaţiunilor din conturile bancare se efectuează de către organele abilitate prin lege cu acest drept şi are ca scop limitarea dreptului contribuabililor şi al altor persoane asupra cărora poate fi aplicată procedura de suspendare, de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile bancare, cu excepţia celor de împrumut şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător.

2.2. Organele abilitate prin lege cu dreptul de suspendare a operaţiunilor din conturile bancare emit documente de suspendare (dispoziţii, ordonanţe etc.) pe care le prezintă prin intermediul reprezentanţilor lor sau prin intermediul oficiilor poştale băncilor în care contribuabilii şi alte persoane asupra cărora poate fi aplicată procedura de suspendare au deschise conturi bancare.

2.3. La primirea spre executare a documentului de suspendare banca este obligată:
a) să înregistreze documentul de suspendare în conformitate cu procedurile interne ale băncii;
b) să sisteze operaţiunile în conturile bancare în conformitate cu prevederile documentului de suspendare, cu excepţia operaţiunilor care pot fi efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) să informeze organul care a emis documentul de suspendare privind disponibilul de mijloace băneşti în conturi, în cazul în care astfel de informaţie a fost solicitată.

2.4. În perioada suspendării operaţiunilor din conturile bancare, banca informează suplimentar organul care a emis documentul de suspendare privind acumularea mijloacelor băneşti în conturile bancare, dacă astfel de informaţie a fost solicitată.

2.5. Banca încetează executarea documentului de suspendare în ziua în care primeşte decizia instanţei de judecată sau înştiinţarea organului care l-a emis privind sistarea sau retragerea acestuia.

2.6. În cazul încetării executării documentului de suspendare, originalul documentului de suspendare se restituie organului care l-a emis cu menţiunile relevante, iar copia acestuia se păstrează la bancă.

3. Sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare

3.1. Sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare se efectuează de către organele abilitate prin lege cu acest drept în vederea asigurării executării documentelor executorii.

3.2. Organele abilitate prin lege cu dreptul de sechestrare a mijloacelor băneşti din conturile bancare emit documente executorii (încheieri, decizii, hotărîri, ordonanţe etc.) pe care le prezintă prin intermediul reprezentanţilor săi sau prin intermediul oficiilor poştale băncilor în care debitorii au deschise conturi bancare.

3.3. La primirea spre executare a documentului executoriu banca este obligată:
a) să înregistreze documentul executoriu în conformitate cu procedurile interne ale băncii;
b) să aplice sechestru pe sumele indicate în documentul executoriu;
c) să aplice pe copia documentului executoriu al organului care l-a emis, data şi ora primirii spre executare a acestuia.

3.4. În cazul în care mijloacele băneşti în cont nu sînt suficiente, banca aplică sechestru în limita mijloacelor disponibile, cu informarea organului care a emis documentul executoriu cu privire la suma pe care a fost aplicat sechestru. Pe măsura acumulării mijloacelor băneşti în cont, banca este obligată să aplice sechestru pe acestea pînă la asigurarea sumei integrale indicate în documentul executoriu.

3.5. Banca încetează executarea documentului executoriu în ziua în care primeşte decizia instanţei de judecată sau înştiinţarea organului care l-a emis privind sistarea sau retragerea acestuia.

3.6. În cazul încetării executării documentului executoriu, precum şi executării depline a acestuia, originalul documentului se restituie organului care l-a emis cu menţiunile relevante, iar copia se păstrează la bancă.

 

Capitolul III.
PERCEPEREA ÎN MOD INCONTESTABIL A MIJLOACELOR BĂNEŞTI DIN CONTURILE BANCARE

4. Modalitatea de emitere şi prezentare a ordinului incaso

4.1. Perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale contribuabilului/debitorului se efectuează de către bancă în baza ordinului incaso emis de către persoana abilitată prin lege cu acest drept, cu excepţia perceperii în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat.

4.2. Ordinul incaso se emite în limba de stat şi se înaintează atît la contul deschis în lei moldoveneşti cît şi la contul deschis în valută străină, în dependenţă de contul şi valuta indicată în ordinul incaso.

4.3. În funcţie de mijloacele tehnice disponibile emitentul ordinului incaso poate utiliza formularul ordinului incaso prezentat în Anexa 1 sau Anexa 2 la prezentul Regulament. Ordinul incaso se întocmeşte în conformitate cu Anexa 3 la prezentul Regulament.

4.4. Ordinul incaso se emite:
a) în două exemplare - în cazul în care emitentul ordinului incaso este în calitate de beneficiar;
b) în trei exemplare - în cazul în care emitentul este împuternicit prin lege cu dreptul de a emite ordin incaso în numele unei terţe persoane.

4.5. Primul exemplar al ordinului incaso se legalizează cu semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei emitentului. În cazul în care ordinul incaso se emite de către persoana împuternicită de a emite ordin incaso în numele unei terţe persoane, în acesta se indică rechizitele beneficiarului (terţei persoane).

4.6. Ordinul incaso se prezintă nemijlocit de către emitent sau de persoana împuternicită a acestuia la banca în care se deserveşte emitentul nu mai tîrziu de o zi lucrătoare după ziua emiterii. În cazul prezentării ordinului incaso emis în baza documentului executoriu, emitentul este obligat să anexeze originalul acestuia.

4.7. Banca care deserveşte emitentul aplică pe primul exemplar al ordinului incaso menţiunile necesare în conformitate cu p.1.12-1.14 din Anexa 3 la prezentul Regulament şi îl remite băncii plătitoare, dacă s-a constatat că:
a) emitentul are dreptul conform prevederilor actelor normative în vigoare de a emite ordin incaso;
b) ordinul incaso a fost întocmit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
c) informaţia din documentul executoriu corespunde cu informaţia indicată în ordinul incaso (în cazul existenţei documentului executoriu).

4.8. Ordinul incaso se remite de către banca care deserveşte emitentul în aceeaşi zi spre executare băncii plătitoare cu documentul executoriu (dacă acesta a fost emis în baza documentului executoriu) prin intermediul poştei sau al persoanei împuternicite a emitentului.

4.9. Ordinul incaso care nu poate fi remis băncii plătitoare spre executare, se restituie emitentului împreună cu documentele aferente. Pe versoul ordinului incaso se indică motivul restituirii, data, luna, anul şi se aplică semnătura funcţionarului responsabil şi ştampila băncii.

4.10. În cazul în care plătitorul (contribuabilul/debitorul) este un titular de cont bancar al băncii în proces de insolvabilitate sau lichidare sau în cazul în care plătitorul este o bancă în proces de insolvabilitate sau lichidare, ordinul incaso, după verificare, se remite de către banca care deserveşte emitentul sau de către emitent spre executare nemijlocit administratorului în oficiu/administratorului insolvabilităţii/comisiei de lichidare (lichidatorului).

5. Executarea ordinului incaso la banca plătitoare

5.1. Banca plătitoare acceptă spre executare ordinul incaso, dacă sînt respectate următoarele condiţii:
a) ordinul incaso este emis de către persoana abilitată prin lege;
b) ordinul incaso este întocmit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
c) ordinul incaso este însoţit de originalul documentului executoriu (în cazul în care acesta a fost întocmit în baza documentului executoriu);
d) informaţia din documentul executoriu corespunde cu informaţia indicată în ordinul incaso (în cazul existenţei documentului executoriu);
e) pe ordinul incaso sînt aplicate semnătura şi amprenta ştampilei băncii în care se deserveşte emitentul;
f) mijloacele băneşti în cont sînt suficiente pentru executarea totală sau parţială a sumei înscrise în ordinul incaso şi disponibile pentru a fi utilizate (asupra acestora nu este aplicată procedura de suspendare/sechestrare sau în urma aplicării acesteia a fost asigurată suma necesară).

5.2. Ordinul incaso neacceptat spre executare se restituie de către banca plătitoare băncii în care se deserveşte emitentul sau nemijlocit emitentului, cu menţiunea aplicată pe verso despre motivele neexecutării, data, luna, anul, semnătura funcţionarului responsabil şi ştampila băncii.

5.3. Pe ordinul incaso acceptat spre executare, banca plătitoare aplică menţiunile necesare în conformitate cu p.1.15-1.19 din Anexa 3 la prezentul Regulament şi îl execută în conformitate cu procedurile interne ale băncii.

5.4. La efectuarea plăţii parţiale, banca aplică pe versoul tuturor exemplarelor ordinului incaso menţiunea cu privire la suma plăţii parţiale, data, luna şi anul, semnătura şi ştampila băncii, iar în cazul existenţei documentului executoriu menţiunile nominalizate se aplică şi pe versoul acestuia.

5.5. Banca plătitoare trece la scăderi suma totală sau parţială înscrisă în ordinul incaso în ziua primirii acestuia spre executare. Ordinul incaso se transmite cu suma totală sau parţială în aceeaşi zi:
a) prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare în adresa băncii beneficiare;
b) prin sistemul intern al băncii în adresa beneficiarului, în cazul în care plătitorul şi beneficiarul se deservesc în aceeaşi bancă;
c) prin alt sistem utilizat de bancă, în cazul transferului în valută străină.

5.6. Primul exemplar al ordinului incaso împreună cu copia documentului executoriu (în cazul în care acesta a fost emis în baza documentului executoriu) se includ de către banca plătitoare în dosar.

5.7. Al doilea exemplar al ordinului incaso şi copia documentului executoriu (în cazul în care acesta a fost emis în baza documentului executoriu) se remit plătitorului (contribuabilului/debitorului) alăturat la extrasul de cont bancar.

5.8. Al treilea exemplar al ordinului incaso se remite băncii în care se deserveşte emitentul împuternicit cu dreptul de a emite ordin incaso în numele unei terţe persoane, pentru a fi prezentat emitentului.

5.9. După executarea ordinului incaso în sumă totală sau parţială, banca plătitoare aplică pe versoul originalului documentului executoriu suma executată, data efectuării plăţii, semnătura funcţionarului responsabil şi ştampila băncii şi îl remite emitentului prin intermediul băncii în care se deserveşte acesta.

6. Obligaţiile băncii beneficiare

6.1. Banca beneficiară, după recepţionarea ordinului incaso de la banca plătitoare prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare, efectuează în aceeaşi zi lucrătoare controlul corectitudinii indicării contului bancar şi codului fiscal al beneficiarului.

6.2. În cazul în care contul bancar şi codul fiscal al beneficiarului din ordinul incaso sînt indicate corect, banca beneficiară efectuează următoarele:
a) înregistrează în aceeaşi zi lucrătoare mijloacele băneşti în contul bancar al beneficiarului;
b) tipăreşte două exemplare ale ordinului incaso, primul exemplar îl remite beneficiarului aplicînd menţiunile relevante în conformitate cu procedurile interne ale băncii, al doilea exemplar îl include în dosar.

6.3. În cazul în care banca beneficiară depistează că în ordinul incaso recepţionat de la banca plătitoare este indicat greşit contul şi/sau codul fiscal al beneficiarului, sau contul beneficiarului nu există, banca beneficiară restituie băncii plătitoare suma respectivă nu mai tîrziu de ziua lucrătoare următoare celei în care aceasta a fost primită, întocmind un ordin de plată în conformitate cu Regulamentul cu privire la transferul de credit. În ordinul de plată emis de banca beneficiară se indică codul tranzacţiei respectiv şi se face referinţă la ordinul incaso transmis eronat de banca plătitoare.

 

Capitolul IV.
DISPOZIŢII FINALE

7.1. Procedurile interne privind înregistrarea documentului de suspendare/executoriu şi executarea ordinului incaso, precum şi legalizarea acestuia în cazul recepţionării prin sistemul automatizat de plăţi interbancare se elaborează de sine stătător de către bancă.

7.2. Perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XIII din 24.05.96 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi actelor normative ale Ministerului Finanţelor.

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Modul de completare a ordinului incaso

1. La efectuarea perceperii în mod incontestabil a mijloacelor băneşti care nu se referă la bugetul public naţional, rubricile ordinului incaso se completează în felul următor:

1.1."Nr." -cu numărul ordinului incaso, maximum 10 simboluri;

1.2."DATA EMITERII" - cu data emiterii ordinului incaso (ziua şi anul în cifre, luna în litere);

1.3."PLĂTIŢI" - cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri şi cu suma exprimată în litere, începută cu majusculă, aliniată la stînga, urmată de cuvîntul "lei"/denumirea valutei străine în cazul în care ordinul incaso se emite în valută străină,maximum 150 simboluri;

1.4."PLĂTITOR"/"BENEFICIAR"- la început cu majuscula între paranteze (R)/(N) - pentru indicarea apartenenţei plătitorului/beneficiarului la categoria de rezident/nerezident, urmată de denumirea completă sau abreviată/numele şi prenumele plătitorului/beneficiarului, conform documentului ce certifică înregistrarea acestuia de către organul abilitat cu acest drept sau cu numele şi prenumele plătitorului/beneficiarului (în cazul în care acesta este o persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate) în conformitate cu actul de identitate al acestuia, dacă prevederile legislaţiei în vigoare permit perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale plătitorului, maximum 105 simboluri;

1.5. "CONTUL BANCAR" - cu numărul contului bancar al plătitorului, deschis la banca plătitoare, respectiv cu numărul contului bancar al beneficiarului, deschis la banca beneficiară, maximum 21 simboluri;

1.6."CODUL FISCAL"- cu codul fiscal al plătitorului, respectiv cu codul fiscal al beneficiarului, maximum 13 simboluri. În cazul în care plătitorul/beneficiarul este o persoană nerezidentă care nu deţine cod fiscal în conformitate cu actele normative în vigoare, rubrica dată nu se completează;

1.7. "BANCA PLĂTITOARE"/"BANCA BENEFICIARĂ" - cu denumirea băncii (filialei băncii) plătitoare/băncii (filialei băncii) beneficiare, maximum 50 simboluri;

1.8."CODUL BĂNCII" - cu codul băncii (filialei băncii) plătitoare, respectiv cu codul băncii (filialei băncii) beneficiare, maximum 11 simboluri;

1.9."DESTINAŢIA PLĂŢII" - cu denumirea şi temeiul plăţii, date referitoare la actul normativ care prevede dreptul de percepere incontestabilă a mijloacelor băneşti/documentul executoriu (denumirea, numărul, data, şi de cine a fost emis), condiţii suplimentare, maximum 210 simboluri;

1.10."SEMNĂTURILE EMITENTULUI" - se aplică semnăturile emitentului, care trebuie să corespundă specimenelor din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", iar în cazul în care emitentul este o bancă se aplică semnăturile persoanelor cu drept de semnătură ale băncii. Semnăturile trebuie să fie autografe şi aplicate cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;

1.11."L.Ş." - se aplică ştampila rotundă a emitentului, amprenta căreia trebuie să corespundăspecimenului din"Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", iar în cazul în care emitentul este o bancă se aplică ştampila rotundă a băncii. În cazul în care emitentul este o persoană care conform legislaţiei în vigoare nu dispune de ştampilă rotundă, aceasta nu se aplică;

1.12."DATA PREZENTĂRII SPRE VERIFICARE" - se aplică data (ziua şi anul în cifre, luna în litere) primirii ordinului incaso spre verificare de către banca în care se deserveşte emitentul;

1.13."SEMNĂTURA BĂNCII" - se aplică semnătura funcţionarului responsabil al băncii în care se deserveşte emitentul. Semnătura trebuie să fie autografă şi aplicată cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;

1.14."L.Ş." - se aplică ştampila dreptunghiulară a băncii în care se deserveşte emitentul;

1.15."CODUL TRANZACŢIEI" - cu codul tranzacţiei (de către banca plătitoare), în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, maximum 3 simboluri;

1.16."DATA PRIMIRII" - se aplică data primirii ordinului incaso de către banca plătitoare (ziua şi anul în cifre, luna în litere);

1.17."DATA EXECUTĂRII" - se aplică data executării ordinului incaso de către banca plătitoare (ziua şi anul în cifre, luna în litere);

1.18."SEMNĂTURA BĂNCII" - se aplică semnătura funcţionarului responsabil al băncii plătitoare. Semnătura trebuie să fie autografă şi aplicată cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;

1.19."L.Ş." - se aplică ştampila dreptunghiulară a băncii plătitoare.

2. Ordinul incaso utilizat în cazul perceperiiîn mod incontestabil a mijloacelor băneşti în/din bugetul public naţional se întocmeşte în conformitate cu prevederile punctului 1 din prezentul mod de completare, cu excepţia următoarelor rubrici care se completează în felul următor:

2.1. "PLĂTITOR"/"BENEFICIAR" - la început cu majuscula între paranteze (R)/(N) - pentru indicarea apartenenţei plătitorului/beneficiarului la categoria de rezident/nerezident urmată de denumirea completă sau abreviată/numele şi prenumele plătitorului/beneficiarului conform documentului ce certifică înregistrareaacestuia de către organul abilitat cu acest drept, maximum105 simboluri, în dependenţă de caz:
a)cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat esteîn calitate de plătitor/beneficiar;
b) cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat) şi cu denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;
c)cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat şi cu denumirea instituţiei publice care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, în cazul în care instituţia publică respectivă este în calitate de plătitor/beneficiar;
d)cu denumirea persoanei juridice/fizice sau cu numele şi prenumele persoanei fizice, care practică un anumit tip de activitate, în cazul în care persoana respectivă este în calitate deplătitor/beneficiar;
e)cu numele şi prenumele persoanei fizice în conformitate cu actul de identitate, în cazul în care persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, este în calitate deplătitor/beneficiar;
f) cu denumirea băncii (filialei băncii), în cazul în care banca (filiala băncii) este în calitate de plătitor/beneficiar;

2.2. "CODUL FISCAL" - cu codul fiscal al plătitorului/beneficiarului, maximum 13 simboluri, după caz urmat prin bară de codul subdiviziunii al plătitorului/beneficiarului, pentru care se achită obligaţia faţă de bugetul unităţii administrativ-teritoriale, atribuit de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, maximum 4 simboluri, în total maximum 18 simboluri, în dependenţă de caz:
a)al unităţii Trezoreriei de Stat, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;
b)al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;
c)al instituţiei publice, care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, în cazul în care instituţia publică respectivă este în calitate de plătitor/beneficiar;
d) al persoanei juridice/fizice care practică un anumit tip de activitate, în cazul în care persoana juridică/fizică este în calitate de plătitor/beneficiar;
e) al băncii, în cazul în care banca este în calitate de plătitor/beneficiar;
f) al persoanei fizice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în cazul în care persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, este în calitate de plătitor/beneficiar.
În cazul în care plătitorul este o persoană nerezidentă care nu deţine cod fiscal, rubrica dată nu se completează;

2.3. "CONTUL BANCAR" - cu numărul contului bancar al plătitorului/beneficiarului, maximum 21 simboluri, în dependenţă de caz:
a) cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;
b) cu numărul contului bancar al persoanei juridice/fizice, în cazul în care persoana juridică/fizică este în calitate de plătitor/beneficiar;
c) cu numărul contului în conformitate cu Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997, în cazul în care banca este în calitate de plătitor/beneficiar;

2.4. "CONTUL TREZORERIAL" - cu numărul contului trezorerial al plătitorului/beneficiarului, maximum 29 simboluri, în dependenţă de caz:
a) cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, în cazul în care instituţia publică respectivă este în calitate de plătitor/beneficiar;
b) cu numărul contului trezorerial, conform Registrului conturilor trezoreriale de venituri;

2.5. "DESTINAŢIA PLĂŢII" - cu denumirea şi temeiul plăţii, date referitoare la actul normativcare prevede dreptul de percepere incontestabilă a mijloacelor băneşti/documentul executoriu (denumirea, numărul, data şi de cine a fost emis), denumirea impozitelor, taxelor şi a altor plăţi în/din bugetul public naţionalconform Clasificaţiei bugetare, condiţii suplimentare,maximum 210 simboluri.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).