• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2016

Hotărârea CE al BNM nr. 130 din 10.12.2015 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-19 art. 86 din 22.01.2016

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la
lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997

nr. 130 din 10.12.2015
(în vigoare din 30.06.2016)

 

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1095 din 13 ianuarie 2016
Ministru _________ Vladimir CEBOTARI

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a) şi art.46 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) şi art.25, art.28 alin.(2) lit.a), art.37 alin.(1) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.28 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.105), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 15 februarie 2010 cu nr.733, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La capitolul II:
a) se completează cu punctul 31 cu următorul conţinut:
“31. Principiul III al lichidităţii prevede ca lichiditatea pe benzi de scadenţă pînă la o lună; 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni, exprimată ca raport între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadenţă, nu trebuie să fie mai mică decît coeficientul stabilit de prezentul regulament.”;
b) punctul 4, după cuvintele “scadenţei creditului” se completează cu cuvintele “sau tranşei acestuia”;
c) punctul 5, după cuvîntul “depozitului” se completează cu cuvintele “sau a unei părţi a acestuia”;
d) se completează cu punctele 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 cu următorul conţinut:
“9. Ţările din categoria A reprezintă statele membre ale Uniunii Europene şi ţările care sunt membre depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE); în cazul în care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani.
10. Excedent/deficit de lichiditate reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară.
11. Deficit de rezerve reprezintă suma insuficientă determinată în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a Moldovei privind regimul rezervelor obligatorii.
12. Risc mare de lichiditate reprezintă riscul de lichiditate al unei bănci în raport cu o persoană sau cu un grup de persoane aflate în legătură, a cărei obligaţiuni/datorii reprezintă cel puţin 10% din valoarea datoriilor, altele decît împrumuturile şi angajamentele de creditare.
13. Grup de persoane aflate în legătură reprezintă două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice:
a) care constituie, dacă nu se dovedeşte altfel, un singur risc de lichiditate, deoarece una dintre persoane deţine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte persoane;
b) între care nu există o relaţie de control, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentînd un singur risc de lichiditate, deoarece între ele există asemenea legături încît retragerea de către una dintre persoane a unui depozit, închiderea unui cont curent şi/sau utilizarea unui angajament de creditare primit de la bancă poate genera din partea celorlalte persoane retragerea depozitelor, închiderea conturilor curente şi/sau utilizarea angajamentelor de creditare primite de la bancă.
14. Sume aferente instrumentelor financiare derivate - valorile instrumentelor financiare derivate reflectate în bilanţ şi la conturile condiţionale şi sumele ce urmează a fi încasate/plătite în cadrul operaţiunilor cu instrumente derivate.”.
2) La capitolul III:
a) la punctul 1:
subpunctul (1), după cuvîntul “credite” se completează cu cuvintele “şi plasări”;
la subpunctul (5) cuvintele “valori mobiliare investiţionale” se substituie cu cuvintele “active financiare păstrate pînă la scadenţă”;
la subpunctul (6) cuvintele “mijloace fixe” se substituie cu cuvintele “imobilizări corporale”;
textul “minus reducerile pentru pierderi la active; amortizarea mijloacelor fixe şi rezervele pentru reevaluare a activelor menţionate mai sus” se substituie cu textul “minus mărimea reducerilor pentru pierderi la aceste active, calculată conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale; amortizarea imobilizărilor corporale şi diferenţe din reevaluarea activelor menţionate”;
b) la punctul 2:
la subpunctul 1), litera a. cuvintele “şi metale preţioase” se substituie cu textul “(numerar în casă şi alte valori monetare)”;
la subpunctul 1), litera d., după textul “mijloace interbancare nete curente” se completează cu textul “plasate la băncile din Republica Moldova, precum şi la cele din străinătate cu ratingul nu mai mic de BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard&Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA, cu condiţia că băncile în cauză sînt concomitent rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate”;
la subpunctul 2) textul “excluzînd reducerile pentru pierderi la active” se substituie cu textul “rîndul 160 din FIN 1-BILANŢUL, Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor”;
c) se completează cu punctul 21 cu următorul conţinut:
21. Principiul III (lichiditatea pe benzi de scadenţă)
Principiul III urmează să fie calculat ca raportul dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadenţă şi nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadenţă. În cazul înregistrării unui excedent de lichiditate în oricare dintre benzile de scadenţă, cu excepţia ultimei benzi, acesta se va adăuga la nivelul lichidităţii efective, aferent benzii de scadenţă următoare.
Indicatorul lichidităţii pe benzile de scadenţă: pînă la o lună; 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară.
Lichiditatea efectivă - active şi angajamente condiţionale cu atribuirea coeficientului respectiv de ajustare (la determinarea lichidităţii efective nu vor fi luate în calcul activele şi angajamentele condiţionale, scadenţa cărora a fost prolongată de 2 ori şi mai mult, iar pentru activele garantate cu depozite - garanţii, nu va fi luată în calcul partea astfel garantată):
1) numerar - 100%;
2) operaţiuni interbancare - conturi “Nostro”, mijloace plasate şi credite overnight, plasamente la termen în bănci şi credite acordate băncilor (se vor lua în calcul plasamentele şi creditele pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 7 zile, inclusiv) - 100%;
3) operaţiuni cu clientela - împrumuturi şi creanţe (se vor lua în calcul împrumuturile şi creanţele pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv):
a) instrumente de datorie - 90%;
b) credite şi avansuri - 90%;
4) active financiare deţinute pentru tranzacţionare:
a) instrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 50%;
b) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%;
c) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%;
d) credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele şi avansurile procurate de la alte entităţi în scopul revînzării pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv);
e) instrumente de datorie, altele decît cele menţionate (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 60%;
5) active financiare desemnate la recunoaşterea iniţială ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere:
a) instrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 50%;
b) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%;
c) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%;
d) credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele şi avansurile pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv) ;
e) instrumente de datorie, altele decît cele menţionate (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 60%;
6) active financiare disponibile pentru vînzare:
a) instrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 50%;
b) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%;
c) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%;
d) credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele şi avansurile pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv);
e) instrumente de datorie, altele decît cele menţionate (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 60%;
7) active financiare păstrate pînă la scadentă:
a) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%;
b) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%;
c) credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele şi avansurile pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv);
d) instrumente de datorie, altele decît cele menţionate (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 60%;
8) alte active financiare – 90%;
9) angajamente condiţionale de debit – 100% (garanţiile financiare irevocabile şi necondiţionate primite de la bănci, la care se aplică coeficientul Ke).
Ke - se determină prin raportarea soldului mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate primite, a căror executare a fost solicitată de bancă în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea şi încasate în termen de 30 de zile de la data la care executarea a fost solicitată, la soldul mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate primite, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea;
10) Sume de primit aferente instrumentelor financiare derivate – 100%:
a) active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere şi dobînzile calculate (scont/primă) ce urmează a fi primite din operaţiunile cu instrumente financiare derivate;
b) instrumente financiare derivate înscrise la conturile condiţionale şi dobînzile (scont/primă) ce urmează să fie primite din operaţiunile respective.
Lichiditatea necesară - datorii financiare şi angajamente condiţionale cu atribuirea coeficientului respectiv de ajustare (la determinarea lichidităţii necesare nu se includ depozitele - garanţii care sunt gaj pentru expunerile asumate de bancă, pentru angajamentele condiţionale asigurate cu gaj în formă de depozite băneşti, consemnate la bancă nu va fi luată în calcul partea astfel garantată):
1) datorii financiare interbancare – conturile LORO şi overdraft la conturile NOSTRO, depozite şi împrumuturi interbancare - 100%;
2) datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare – depozite, datorii constituite prin titluri şi alte datorii financiare - 100%;
3) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit şi pierdere – depozite, datorii constituite prin titluri şi alte datorii financiare - 100%;
4) datorii financiare evaluate la cost amortizat:
a) depozitele la vedere şi pe termen ale clienţilor – 100% faţă de care banca înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca înregistrează deficit de rezerve sau nivelul cel puţin a unuia din indicatorii capitalului este sub limita minimă;
b) depozite la vedere ale clienţilor – 40% faţă de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau niciun indicator al capitalului nu este sub limita minimă;
c) depozite la termen ale clienţilor - 15% (pe fiecare bandă de scadenţă) şi 5% din totalul depozitelor (pe prima bandă de scadenţă) faţă de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau nivelul nici unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă;
d) datorii financiare aferente depozitelor de economii – 100%;
e) datorii financiare constituite prin titluri –100%;
f) acorduri REPO şi facilităţi de lombard – 100%;
g) alte datorii financiare – 100%;
5) alte datorii financiare – 100%;
6) angajamente condiţionale de credit - 100% (garanţiile financiare irevocabile şi necondiţionate date băncilor, la care se aplică coeficientul Kn, nu se includ garanţiile financiare asigurate irevocabil, pînă la scadenţă, de către persoane care nu sînt afiliate băncii, cu gaj în formă de depozite băneşti, consemnate la banca care îşi asumă expunerea)
Kn - se determină prin raportarea soldului mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate date, a căror executare a fost solicitată băncii în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea la soldul mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate date, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea;
7) Sume de plătit aferente instrumentelor financiare derivate – 100%:
a) datorii financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere şi dobînzile calculate (scont/primă) ce urmează a fi plătite ca urmare a operaţiunilor cu instrumente financiare derivate;
b) instrumente financiare derivate înscrise la conturile condiţionale şi dobînzile (scont/primă) ce urmează să fie plătite ca urmare a operaţiunilor respective.”;
d) la punctul 3, subpunctul 1) cuvintele “o politică adecvată” se substituie cu cuvintele “un cadru adecvat”, iar după cuvîntul “include” se completează cu cuvîntul “politici,”.
3) La capitolul IV, textul “Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară” se substituie cu textul “prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării”.
2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de 30.06.2016.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Nr. 130. Chişinău, 10 decembrie 2015.