• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.06.2012

Hotărîrea CA al BNM nr.207 din 15.08.2007 cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului si transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănesti legalizate

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-135/522 din 24.08.2007
Republicat în Monitorul Oficial editie speciala din 21.09.2007 pag.22

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 505 din 21 august 2007

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL BANCII NATIONALE A MOLDOVEI

H O T A R Î R E A
nr. 207 din 15.08.2007

cu privire la unele particularitati ale activitatii institutiilor financiare aferente
procesului de legalizare a capitalului si transferarii /scoaterii din Republica
Moldova de catre persoanele fizice a mijloacelor banesti legalizate

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 24 din 16.02. 2008, MO al R. Moldovanr. nr. 40-41 din 26.02.2008
HCA al BNM nr. 171 din 11.09.2008, MO al R. Moldova nr. 180-181 din 3.10.2008

HCA al BNM nr. 47 din 11.03.2010, MO al R. Moldova nr. 41-43/179 din 26.03.2010

HCA al BNM nr. 112 din 03.05.2012, MO al R. Moldova nr. 119/696 din 08.06.2012

Notă: În textul hotărîrii cuvîntul “autorizată”, la cazul şi numărul respectiv, se substituie prin cuvîntul “licenţiată”, la cazul şi numărul respectiv conform Hot.BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008
Notă: În textul hotărîrii, sintagma “banca autorizată” la cazul şi numărul respectiv se înlocuieşte cu sintagma “banca licenţiată” conform Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008

În scopul creării condiţiilor necesare efectuării procesului de legalizare a capitalului conform prevederilor capitolului IV al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare, întru executarea articolului V din Legea nr.111-XVI din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.64-66, art.300), articolului VII din Legea nr.177-XVI din 20 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.534), în conformitate cu articolele 5, 11, 44, 51, 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi articolele 1, 23, 25, 29, 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190-XVI din 26 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
[Preambulul completat prin Hot.BNM. nr.24 din 16.02.2008, în vigoare 26.02.2008]

HOTĂRĂŞTE:

I. Deschiderea şi închiderea conturilor bancare aferente legalizării mijloacelor băneşti conform capitolului IV al Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, se efectuează de către instituţiile financiare după cum urmează:

1. Pentru depunerea mijloacelor băneşti în numerar sau a celor din conturile bancare, care constituie obiectul legalizării, băncile deschid conturi bancare subiecţilor legalizării la prezentarea următoarelor:
(1) în cazul deschiderii contului/conturilor de către subiectul legalizării:
a) cererea cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti (conform anexei nr.4 a Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal) în 2 exemplare;
b) copia actului de identitate al subiectului legalizării, însoţită de originalul actului de identitate care după colaţionare se restituie subiectului legalizării;
(2) în cazul deschiderii contului/conturilor de către reprezentantul subiectului legalizării:
a) cererea cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti (conform anexei nr.4 a Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal) în 2 exemplare;
b) copia actului de identitate al subiectului legalizării, legalizată notarial;
c) procura, autentificată notarial, privind desemnarea reprezentantului subiectului legalizării;
d) copia actului de identitate al reprezentantului subiectului legalizării, însoţită de originalul actului de identitate care după colaţionare se restituie reprezentantului subiectului legalizării.
(3) informaţii suplimentare celor prevăzute în alineatele (1) şi (2) pentru identificarea subiectului legalizării şi/sau reprezentantului acestuia: adresa de domiciliu şi/sau reşedinţa; ocupaţia, poziţia publică deţinută şi/sau numele celui care îl angajează; sursa mijloacelor băneşti ale subiectului legalizării preconizate a fi vărsate în cont; numărul de telefon, fax şi adresa e-mail (în cazul în care există); referinţa unei bănci precedente (în cazul existenţei unei astfel de bănci) privind subiectul legalizării.

12. Pentru verificarea informaţiei acumulate conform subpunctului 1 se utilizează cel puţin una din următoarele modalităţi: confirmarea adresei de reşedinţă în cazul în care aceasta nu corespunde cu domiciliul (de exemplu, prin solicitarea facturilor privind serviciile comunale, actelor privind calcularea, plata impozitelor, informaţia de la autorităţi publice sau de la alte persoane abilitate etc.); contactarea subiectului legalizării prin telefon, fax sau e-mail (în cazul în care există) pentru a confirma informaţia prezentată la deschiderea contului (nr. de telefon sau adresa e-mail deconectate sau incorecte vor servi ca motiv pentru o analiză ulterioară); confirmarea validităţii documentelor de identitate cu certificatele persoanelor autorizate, cu registrele de stat, în cazul în care apar suspiciuni; verificarea angajării, poziţiei publice deţinute (după caz); contactarea cu banca precedentă privind subiectul legalizării.

2. Instituţiile financiare vor identifica şi verifica informaţia despre subiectul legalizării mijloacelor băneşti şi/sau reprezentantului acestuia pînă la deschiderea conturilor bancare aferente legalizării mijloacelor băneşti.

Persoana împuternicită a instituţiei financiare poate refuza primirea cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti în cazul în care datele din cerere nu corespund celor din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia.

Instituţiile financiare sînt obligate să se abţină de la deschiderea conturilor aferente legalizării mijloacelor băneşti, să înceteze ori să refuze îndeplinirea operaţiunilor în cazul în care nu au fost prezentate actele stabilite pentru identificarea subiectului legalizării şi/sau reprezentantului acestuia ori datele şi informaţiile obţinute sînt neautentice sau neveridice şi să raporteze astfel de circumstanţe Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

3. Contul deschis pentru legalizarea mijloacelor băneşti nu poate fi închis convenţional.

4. Contul deschis pentru legalizarea mijloacelor băneşti poate fi închis:
a) la cererea titularului de cont sau a reprezentantului acestuia;
b) la decizia instanţei de judecată;
c) în alte cazuri prevăzute de lege.
[Pct.I modificat prin Hot.BNM. nr.24 din 16.02.2008, în vigoare 26.02.2008]

II. În cadrul operaţiunilor valutare de capital, denumite în continuare operaţiuni ce ţin de transferul de capital, transferarea în străinătate /autorizarea scoaterii din Republica Moldova a mijloacelor băneşti legalizate se efectuează după cum urmează:
1. Transferarea în străinătate, în cadrul operaţiunilor ce ţin de transferul de capital, a mijloacelor băneşti legalizate, se efectuează la solicitarea persoanelor fizice-subiecţi ai legalizării (cu sau fără utilizarea contului bancar prin care au fost legalizate mijloacele băneşti respective) cu respectarea cerinţelor actelor normative corespunzătoare ale Băncii Naţionale a Moldovei, luînd în considerare particularităţile expuse în prezentul punct.

2. În cazul în care transferarea în străinătate, în cadrul operaţiunilor ce ţin de transferul de capital, a mijloacelor băneşti legalizate se efectuează fără utilizarea contului bancar prin care au fost legalizate mijloacele băneşti respective, în solicitarea de transfer persoana fizică-subiect al legalizării indică că, operaţiunea se efectuează din contul mijloacelor băneşti legalizate conform capitolului IV „Legalizarea capitalului şi amnistia fiscală” al Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

3. În cazul specificat la subpunctul 2 din prezentul punct, suplimentar la alte documente prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, la banca licenţiată se prezintă exemplarul doi al Cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti (conform anexei nr.4 din Legea nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal) autentificat de reprezentantul împuternicit al băncii licenţiate prin care a fost efectuată legalizarea mijloacelor băneşti.

4. Prin derogare de la prevederile punctului 39 din Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare” (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010), în cazul transferării în străinătate de către persoanele fizice rezidente-subiecţi ai legalizării, care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate, a mijloacelor băneşti legalizate pe care le deţin cu drept de proprietate, prezentarea certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova, nu este obligatorie.

5. La transferarea în străinătate, în cadrul operaţiunilor ce ţin de transferul de capital, a mijloacelor băneşti legalizate, băncile licenţiate reţin taxele (pentru suma mijloacelor băneşti legalizate supuse transferării în străinătate) stabilite în art.36, alin.(2) al Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

6. Eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti legalizate se efectuează cu respectarea cerinţelor Regulamentului privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.249), luînd în considerare particularităţile expuse în prezentul punct.

7. În cazul în care persoana fizică-subiect al legalizării solicită eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti legalizate pe care le deţine cu drept de proprietate, în cererea sa persoana fizică respectivă indică că, mijloacele băneşti supuse scoaterii reprezintă mijloace băneşti legalizate conform capitolului IV „Legalizarea capitalului şi amnistia fiscală” al Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

8. Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 22 ianuarie 2009), în cazul specificat la subpunctul 7 din prezentul punct, prezentarea certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova nu este obligatorie.

9. În cazul specificat la subpunctul 7 din prezentul punct, suplimentar la alte documente prevăzute de regulamentul specificat în subpunctul 6 din prezentul punct, persoana fizică respectivă urmează să prezinte la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente:
a) exemplarul doi al Cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti (conform anexei nr.4 din Legea nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal) autentificat de reprezentantul împuternicit al băncii licenţiate prin care a fost efectuată legalizarea – se prezintă la depunerea cererii de eliberare a autorizaţiei;
b) documentul bancar (cu menţiunile băncii licenţiate) care confirmă plata taxei corespunzătoare (pentru suma mijloacelor băneşti legalizate supuse scoaterii din Republica Moldova în baza permisiunii (autorizaţiei) Băncii Naţionale a Moldovei) stabilite de art.36, alin.(2) al Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal – se prezintă pînă la eliberarea persoanei fizice respective a autorizaţiei.

10. Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa în registre speciale a tuturor autorizaţiilor pentru scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti legalizate, eliberate persoanelor fizice.

11. Documentele specificate la subpunctele 3 şi 9 din prezentul punct se prezintă la banca licenţiată /Banca Naţională a Moldovei în original şi fotocopii. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a băncii licenţiate /Băncii Naţionale a Moldovei, originalele documentelor în cauză se restituie persoanei fizice, iar fotocopiile autentificate se păstrează la banca licenţiată /Banca Naţională a Moldovei.
[Pct.II modificat prin Hot.BNM nr.47 din 11.03.2010, în vigoare 10.04.2010]

III. Instituţiile financiare vor ţine un registru al subiecţilor legalizării mijloacelor băneşti legalizate conform capitolului IV al Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, care va include cel puţin numele şi prenumele persoanei fizice, datele din actul de identitate (numărul actului, numărul de identificare a persoanei), numărul contului, data deschiderii contului, suma mijloacelor băneşti depuse, cu păstrarea acestuia pînă la expirarea termenului de cel puţin 7 ani de la efectuarea ultimei operaţiuni de legalizare a mijloacelor băneşti.
Concomitent instituţiile financiare vor dispune de proceduri privind deţinerea şi păstrarea informaţiei aferente legalizării mijloacelor băneşti, care vor include cel puţin următoarele:
- păstrarea tuturor documentelor primareDocumente primare – conform noţiunii date în art.19 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, a corespondenţei de afaceri timp de cel puţin şapte ani după terminarea relaţiilor de afaceri sau închiderea contului bancar;
- păstrarea dosarelor privind identificarea şi verificarea subiecţilor legalizării mijloacelor băneşti, precum şi privind monitorizarea operaţiunilor subiecţilor legalizării cel puţin şapte ani după ce au fost închise conturile acestora;
- evidenţa tuturor tranzacţiilor cel puţin şapte ani după finalizarea acestora.

Instituţiile financiare vor asigura ca documentele şi informaţia cu privire la identificarea şi verificarea subiecţilor legalizării mijloacelor băneşti, precum şi privind monitorizarea operaţiunilor subiecţilor legalizării mijloacelor băneşti sînt accesibile şi disponibile în timp rezonabil, în caz de solicitare, autorităţilor abilitate.
Pct.III modificat prin Hot.BNM. nr.24 din 16.02.2008, în vigoare 26.02.2008]

IV. Instituţiile financiare, în cadrul activităţii sale aferente procesului de legalizare a mijloacelor băneşti, vor respecta prevederile Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190-XVI din 26 iulie 2007 şi Recomandărilor referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.94 din 25.04.2002) cu modificările şi completările ulterioare, în special acordînd atenţia asupra următoarelor:

1. La identificarea subiecţilor legalizării şi/sau reprezentanţilor acestora, instituţiile financiare vor acorda atenţie sporită la următoarele situaţii de identificare:

Subiectul legalizării şi/sau reprezentantul acestuia este persoană expusă politic

Instituţiile financiare vor acumula informaţie suficientă din partea subiectului legalizării şi/sau reprezentantului şi vor verifica informaţia disponibilă public, pentru a determina dacă acesta este sau nu persoană expusă politic, precum vor actualiza periodic informaţia obţinută la deschiderea contului, avînd în vedere că subiectul legalizării şi/sau reprezentantul poate deveni ulterior persoană expusă politic. Este necesară efectuarea unei monitorizări sporite şi permanente a relaţiei instituţiei financiare cu astfel de persoane, inclusiv prin asigurarea obţinerii aprobării organului executiv pentru stabilirea sau, în cazul cînd a devenit ulterior, continuarea unor relaţii de afaceri cu persoana expusă politic, ţinerea evidenţei separate a persoanelor respective.

Primirea şi remiterea mijloacelor băneşti

Faţă de subiecţii legalizării şi/sau reprezentanţii acestora care primesc sau remit mijloace băneşti din/în ţările ce nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului ori dispun de norme inadecvate în acest sens, ori reprezintă un risc sporit din cauza nivelului înalt de infracţionalitate şi de corupţie şi/sau sînt implicate în activităţi teroriste este necesară efectuarea unei monitorizări sporite şi permanente a relaţiei instituţiei financiare cu astfel de subiecţi, inclusiv prin asigurarea obţinerii aprobării organului executiv pentru stabilirea sau continuarea unor relaţii de afaceri cu aceştia, ţinerea evidenţei separate a subiecţilor respectivi.

2. Instituţiile financiare urmează să efectueze o monitorizare continuă a conturilor subiecţilor legalizării în scopul determinării corespunderii operaţiunilor ordinare (specifice) pentru acel subiect al legalizării. În acest scop vor dispune de sisteme pentru detectarea activităţilor neobişnuite sau suspecte şi vor monitoriza toate tranzacţiile derulate prin conturile subiecţilor legalizării. Instituţiile financiare urmează să dispună de sisteme informaţionale manageriale adecvate pentru a prezenta persoanelor responsabile informaţia necesară pentru identificarea, analiza şi monitorizarea eficientă a conturilor aferente legalizării mijloacelor băneşti. Sistemele informaţionale respective vor oferi posibilitatea de a monitoriza şi analiza centralizat informaţia din cadrul tuturor sistemelor ce conţin date despre tranzacţiile efectuate şi informaţia aferentă lor.

3. Instituţiile financiare trebuie să dispună de proceduri clare, reieşind din prevederile prezentei hotărîri, aduse la cunoştinţa personalului implicat în procesul de legalizare a mijloacelor băneşti, care prevăd raportarea de către acest personal asupra tuturor tranzacţiilor suspecte, depistate în cadrul procesului de legalizare a mijloacelor băneşti şi determinate ca atare în conformitate cu ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte aprobat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei conform art.8(4) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190-XVI din 26 iulie 2007, persoanei responsabile menţionate în punctul V. De asemenea, trebuie să fie stabilit un anumit lanţ de comunicare, atît către conducere, cît şi către serviciul de securitate intern pentru raportarea asupra problemelor ce ţin de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
În cazul depistării operaţiunilor suspecte şi/sau supuse raportării conform legii, acestea se înregistrează de către instituţie prin completarea formularelor speciale cu raportarea ulterioară către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

4. Instituţiile financiare urmează să dispună de prevederi ce ţin de sistemul de control intern pentru a asigura minimizarea riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului în cadrul activităţii sale aferente procesului de legalizare a mijloacelor băneşti şi să atribuie serviciului de audit intern funcţia de supraveghere a activităţii de legalizare a mijloacelor băneşti.5. Instituţiile financiare vor dispune de un program de instruire continuu a personalului implicat în procesul de legalizare a mijloacelor băneşti. Programul de instruire trebuie să cuprindă toate aspectele procedurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului care urmează a fi utilizate în cadrul activităţii aferente procesului de legalizare a mijloacelor băneşti şi utilizarea ulterioară a acestor mijloace. Instruirea personalului trebuie să fie în dependenţă de nivelul implicării acestuia în procesul de legalizare a mijloacelor băneşti.
[Pct.IV completat prin Hot.BNM. nr.24 din 16.02.2008, în vigoare 26.02.2008]

V. Administratorii instituţiilor financiare responsabili de asigurarea conformării politicilor şi procedurilor instituţiei financiare cu cerinţele şi reglementările contra spălării banilor şi finanţării terorismului vor fi numiţi responsabili pentru asigurarea corespunderii activităţii instituţiei financiare prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190-XVI din 26 iulie 2007, în conformitate cu articolul 25, alin.(3), lit.b) din Legea nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II al Codului fiscal şi în condiţiile stipulate la articolul 37 din aceeaşi lege.
[Pct.V completat prin Hot.BNM. nr.24 din 16.02.2008, în vigoare 26.02.2008]
[Pct.VI,VII excluse prin Hot.BNM nr.112 din 03.05.2012, în vigoare 16.07.2012]

VIII. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

VICEPREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Victor CIBOTARU

Chişinău, 15 august 2007.
Nr.207.

 

[Anexa exclusă prin Hot.BNM nr.112 din 03.05.2012, în vigoare 16.07.2012]
[Anexa modificată prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]