• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.12.2015

Hotărârea CE al BNM nr. 45 din 01.10.2015 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 306-310 art. 2246 din 13.11.2015

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

nr. 45 din 01.10.2015
(în vigoare din 13.12.2015, cu excepţia pct.2, care va intra în vigoare la 13.05.2016)

 

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1072 din 28 octombrie 2015
Ministru _________ Vladimir CEBOTARI

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 lit.c), art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.25, art.28 alin.(2), art.31 alin.(3), art.33 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Punctul 2, subpunctul 5) din Regulamentul cu privire la expunerile “mari”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.240 din 9 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23, art.97), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 15 ianuarie 2014 cu nr.955, se modifică şi se completează după cum urmează:
a) litera b) va avea următorul conţinut:
“b) expunerilor băncii, care sînt asigurate irevocabil, pînă la scadenţă, de către debitori, cu excepţia nerezidenţilor, cu gajul mijloacelor băneşti aflate în conturile deschise la banca care îşi asumă expunerea;”;
b) după litera b) se completează cu litera b1) cu următorul conţinut:
“b1) expunerilor băncii, care sunt asigurate irevocabil, până la scadenţă, cu gaj sub formă de mijloace băneşti aflate în conturile deschise la banca care îşi asumă expunerea, de către organizaţiile internaţionale, băncile de dezvoltare multilaterală şi/sau băncile, care au ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA, cu condiţia că băncile în cauză sunt concomitent rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate. În cazul în care ratingul atribuit unei bănci/ţării diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;”.

2. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 cu nr.856, după punctul 35 se completează cu punctul 351 cu următorul conţinut:
351. Creditele acordate şi angajamentele condiţionale de acordare pe viitor a mijloacelor băneşti unui debitor (cu excepţia băncilor), ale cărui datorii depăşesc de 30 ori capitalul propriu al debitorului şi nu există alte probleme potenţiale sau reale legate de situaţia financiară a acestuia sau de garantarea creditului, se clasifică nu mai sus de categoria “substandard”. Prevederile respective nu se aplică următoarelor situaţii:
a) pentru creditele şi angajamentele condiţionale a căror valoare cumulativă este mai mică sau egală cu 1000000 lei;
b) pentru creditele şi/sau angajamentele condiţionale asigurate în proporţie de cel puţin 50 la sută din valoarea expunerii faţă de debitor, cu garanţii reale aflate în proprietatea debitorului (gajul bunurilor imobile, mijloacelor fixe şi circulante, cu excepţia creanţelor sau altor drepturi patrimoniale).”.

3. Prevederile punctului 1 din prezenta hotărîre nu se vor aplica tranzacţiilor încheiate de către bancă pînă la data intrării în vigoare a acesteia. Orice decizie privind încheierea oricărei tranzacţii care va conduce la formarea expunerii “mari” sau prelungirea acţiunii unei asemenea tranzacţii, inclusiv modificarea tranşelor de achitare, încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se va lua în conformitate cu condiţiile şi restricţiile Regulamentului cu privire la expunerile “mari”.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării, cu excepţia punctului 2, care va intra în vigoare în termen de şase luni de la data publicării.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Nr. 45. Chişinău, 1 octombrie 2015.