• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2022

Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din 09.03.2016

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi

prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea

identificării şi supravegherii riscului de credit

 

nr. 54  din  09.03.2016

 (în vigoare 01.07.2016)

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 59-67 art. 434 din 18.03.2016

 

* * *

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1) şi art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) şi al art.25, 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

[Clauza de emitere modificată prin Hot.BNM nr.90 din 03.05.2018, în vigoare 18.05.2018]

 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit.

2. Se abrogă începînd cu 16 septembrie 2016 anexa nr.12 (Raportul privind portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate) la Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008).

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iulie 2016.

 

 

Anexă

la Hotărîrea Comitetului executiv

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.54 din 9 martie 2016

 

Notă: În tot textul Instrucţiunii şi în Anexa nr.1, cuvintele "filială", "nesancţionat" şi "sancţionat", la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu cuvintele "sucursală", "neautorizat" şi "autorizat", la forma gramaticală respectivă conform Hot.BNM nr.108 din 26.05.2022, în vigoare 01.09.2022

Notă: Pe parcursul textului instrucţiunii sintagma "valută străină" la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul "valută" la forma gramaticală respectivă conform Hot.BNM nr.90 din 03.05.2018, în vigoare 18.05.2018

 

INSTRUCŢIUNE

privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci

a rapoartelor primare în vederea identificării şi

supravegherii riscului de credit

 1. În scopuri prudenţiale, băncile licenţiate sunt obligate să întocmească şi să prezinte următoarele rapoarte primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit:

a) Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1);

b) Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari (anexa nr.2);

c) Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari (anexa nr.3);

d) Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari (anexa nr.4).

2. Rapoartele se întocmesc, conţinînd informaţie consolidată referitor la toate subdiviziunile băncii.

3. Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.245/2019.

[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.246 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019]

4. Toate rubricile rapoartelor marcate ca obligatorii trebuie să fie completate dacă informaţia este disponibilă şi posibil de a fi raportată.

5. Banca trebuie să-şi menţină documentele financiare într-un mod care ar asigura posibilitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor în conformitate cu prezenta Instrucţiune.

6. Sumele în rapoarte se reflectă în lei moldoveneşti, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.

7. Sumele în lei moldoveneşti şi în valută se indică în rapoarte în numere întregi. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale/valutei, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217. Echivalentul în lei moldoveneşti pentru sumele în valută se va calcula cu utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele respective (în continuare – cursul oficial), valabil la data pentru care este raportată informaţia.

[Pct.7 completat prin Hot.BNM nr.90 din 03.05.2018, în vigoare 18.05.2018]

[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.188 din 19.07.2017, în vigoare 01.01.2018]

8. Coeficienţii şi procentele se reflectă cu două zecimale.

9. Înainte de prezentarea rapoartelor la Banca Naţională a Moldovei, sumele se confruntă cu cele din rapoartele precedente. Dacă s-au constatat necorespunderi sau divergenţe esenţiale de la o perioadă la alta, concomitent cu raportul corectat în formă electronică, se expediază o notă explicativă pe suport hârtie. În scopul prezentei Instrucţiuni, prin divergenţă esenţială se subînţeleg erorile constatate în coloanele 3, 12, 34 şi 108 din raportul ORD 3.17, precum şi erorile constatate în coloana 36, dacă divergenţa depăşeşte valoarea de 500 mii lei sau echivalentul acesteia. În celelalte cazuri notele explicative se vor prezenta la solicitarea BNM.

[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.108 din 26.05.2022, în vigoare 01.09.2022]

[Pct.9 în redacţia Hot.BNM nr.188 din 19.07.2017, în vigoare 01.01.2018]

10. Informaţia din aceste rapoarte trebuie să reflecte situaţia băncii la sfîrşitul zilei operaţionale a perioadei gestionare (zi, lună, trimestru, an etc.).

11. Băncile trebuie să ţină cont de rezultatele controalelor, efectuate de către inspectorii Băncii Naţionale, la întocmirea rapoartelor prezentate la data gestionară care urmează examinării rapoartelor privind controlul de către Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă cu explicaţiile de rigoare privind modificările efectuate ce ţin de înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul controalelor.

12. După examinarea rapoartelor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor, băncile, cel tîrziu la 30 aprilie, trebuie să prezinte repetat la Banca Naţională a Moldovei rapoartele în formă electronică (la situaţia din 31 decembrie) modificate în urma auditului. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă explicativă detaliată privind ajustările efectuate.

 

Anexe:               PDF             DOC