• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.12.2018

Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele faţă de
membrii organului de conducere al băncii, al societăţii financiare
holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din
alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de
lichidatorul băncii în proces de lichidare

nr. 292 din 29.11.2018
(în vigoare 12.12.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 462-466 art. 1775 din 12.12.2018

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1389 din 6 decembrie 2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.382 din Legea instituţiilor financiare nr.550/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările ulterioare, art.28, art.35 alin.(1) lit.d) şi e), art.41, art.43 şi art.119 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare, conform anexei.

2. Se abrogă Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratori, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, nr.203/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.289-300, art.1544), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 4 august 2017 cu nr.1245.

3. Cererile şi documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se examinează şi se soluţionează în conformitate cu prevederile regulamentului indicat la punctul 1, cu condiţia completării acestora de către bancă în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Cererea şi documentele se examinează în conformitate cu termenele stabilite în capitolul IV din regulamentul indicat la punctul 1, calculate de la data completării setului de documente. În cazul în care cererea şi documentele nu sunt completate în termenul indicat, acestea se restituie.

4. Persoanele confirmate/numite de Banca Naţională a Moldovei până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pentru una din funcţiile menţionate în regulamentul indicat la punctul 1 se consideră că sunt aprobate/numite de Banca Naţională a Moldovei în funcţia menţionată.

5. Confirmările/aprobările acordate de Banca Naţională a Moldovei până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri persoanelor care nu cad sub incidenţa prevederilor punctului 3 din regulamentul indicat la punctul 1 îşi pierd valabilitatea.

6. Băncile, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor identifica şi vor notifica Banca Naţională a Moldovei, printr-o scrisoare, persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri deţin funcţii care se califică drept funcţii-cheie conform prevederilor regulamentului indicat la punctul 1 şi pentru care nu a fost necesară confirmarea în condiţiile regulamentului indicat la punctul 2. La scrisoarea de notificare se va anexa evaluarea, pentru fiecare persoană identificată în calitate de persoană cu funcţie-cheie, realizată de bancă în conformitate cu punctul 17, concluziile finale ale băncii în conformitate cu punctul 25, şi, după caz, măsurile menţionate la punctele 23 şi 24, din regulamentul indicat la punctul 1.

7. Persoanele, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri deţin, direct sau indirect, deţineri în capitalul social al băncii sau din drepturile de vot ce depăşesc limitele stabilite la punctul 13 din regulamentul indicat la punctul 1, se vor conforma prevederilor respective în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi îşi vor realiza drepturile de vot în condiţiile punctului 13 din regulamentul indicat la punctul 1 din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul nerespectării prevederilor prezentului punct, confirmările/aprobările acordate persoanelor care cad sub incidenţa punctului 13 din regulamentul indicat la punctul 1 îşi pierd valabilitatea de drept.

8. În decursul a 12 luni după expirarea termenului prevăzut la punctul 7 din prezenta hotărâre, faţă de persoanele care au asigurat conformarea la prevederile punctului respectiv, termenul prevăzut la punctul 13 din regulamentul indicat la punctul 1 nu se aplică.

9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.