Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.08.2016

Hotărîrea CE al BNM nr. 218 din 11.08.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 277-287 art. 1372 din 26.08.2016

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
cu privire la modificarea şi completarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

nr.218 din 11.08.2016
(în vigoare 26.08.2016)

 

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1126 din 19 august 2016
Ministru _________ Vladimir CEBOTARI

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 şi art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art.15 - art.156, art.28, art.31 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare şi art.8 alin.(51) din Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr.345-351, art.655), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.127 din 27 iunie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art.1419), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 30 august 2013 cu nr.937, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1) punctul 1 va avea următorul cuprins:
1. Prezentul regulament stabileşte exigenţele privind dobîndirea şi înstrăinarea cotelor substanţiale în capitalul băncii, constituirea acţiunilor băncii ca obiect al gajului, proceduri de evaluare prudenţială a achizitorilor potenţiali, inclusiv persoanelor şi deţinătorilor de cote în capitalul social al băncii menţionaţi la art.15 alin.(1), lit.b) din Legea instituţiilor financiare şi de monitorizare continuă a calităţii acţionarilor băncii, precum şi informaţiile şi documentele ce urmează a fi remise Băncii Naţionale a Moldovei în aceste scopuri.”;
2) la punctul 3:
a) la subpunctul 3):
alineatul al doilea cuvîntul “Pană” se substituie cu cuvîntul “Pînă”;
litera b) alineatul al doilea cuvintele “pot conferi o poziţie de control” se substituie cu cuvintele “constituie o cotă substanţială”;
se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
“orice persoană care, conform legislaţiei civile, este legată de persoana fizică printr-un raport de rudenie de gradul întîi şi doi, soţii şi afinii acestora, precum şi societăţile aflate sub controlul acestora;”;
b) subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
“4) Achizitor potenţial – orice persoană fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionînd concertat, înregistrate ca atare sau nu, care urmează să dobîndească prin orice modalitate, direct sau indirect, o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa sau care urmează să dobîndească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art.15 alin.(2) din Legea instituţiilor financiare. În aplicarea prezentului regulament, obligaţiile care incumbă achizitorului potenţial/achizitorului/deţinătorului direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii îi revin şi beneficiarului efectiv al acestuia.”;
c) se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
“5) Debitor gajist potenţial - deţinătorul a cărei cotă substanţială de acţiuni ale băncii se preconizează să fie constituită ca obiect al gajului.”;
3) denumirea capitolului II va avea următorul cuprins:

“EXIGENŢE ŞI RESTRICŢII PRIVIND
COTELE DE PARTICIPARE ÎN CAPITALUL BĂNCII”;

4) punctul 4 va avea următorul cuprins:
4. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:
1) niciun achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nicio modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50%, ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;
2) nicio persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nicio modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile articolul 15 alineatul (2) din Legea instituţiilor financiare;
3) niciun debitor gajist potenţial nu poate constitui ca obiect al gajului o cotă substanţială de acţiuni ale băncii.”;
5) la punctul 5:
a) cuvîntul “substanţiale” se substituie cu cuvintele “pentru care este necesară permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei”;
b) se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
“Orice debitor gajist potenţial trebuie să solicite permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale pînă la încheierea contractului de gaj.”;
6) la punctul 6:
a) după textul “punctului 4” se completează cu textul “subpunctelor 1) – 2)”;
b) se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
“În cazul în care o cotă substanţială de acţiuni ale băncii va fi constituită ca obiect al gajului cu încălcarea prevederilor punctului 4 subpunctul 3) din prezentul regulament, Banca Naţională aplică prevederile art.38 din Legea instituţiilor financiare.”;
7) la punctul 7:
a) după textul “punctului 4” se completează cu textul “subpunctelor 1) – 2)”;
b) la subpunctul 1) cuvintele “anuleze acţiunile” se substituie cu cuvintele “dispună anularea acţiunilor”;
c) la subpunctul 2) cuvîntul “emită” se substituie cu cuvintele “dispună emiterea unor”;
8) la punctul 8, după textul “punctului 4” se completează cu textul “subpunctelor 1) – 2)”;
9) în denumirea capitolului III, după cuvîntul “PREALABILE” se completează cu cuvintele “DE CĂTRE ACHIZITORUL POTENŢIAL”;
10) la punctul 12:
a) la alineatul al doilea după textul “a deţine/” se completează cu textul “dobîndi/”, iar cuvîntul “substanţială” se exclude;
b) la alineatul al treilea, propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
“În cazul în care cererea şi/sau setul de documente sînt întocmite într-o limbă străină, se prezintă traducerea acestora în limba de stat a Republicii Moldova legalizată conform legislaţiei.”;
11) la punctul 13, după cuvîntul “menţionat,” se completează cu textul “care va include informaţii complete, inclusiv ce ţin de achizitorul potenţial indirect şi beneficiarul efectiv al achizitorului potenţial direct,”;
12) punctul 16 se completează cu textul “în termen de 30 zile lucrătoare din data expedierii acestei confirmări. În cazul în care achizitorul potenţial nu va prezenta informaţiile sau documentele solicitate în termenul specificat la prezentul punct, Banca Naţională restituie cererea şi setul de documente prezentat.”;
13) la punctul 21, după cuvîntul “prealabilă” se completează cu cuvintele “achizitorului potenţial”, iar cuvintele “achizitorului potential” se substituie cu cuvîntul “acestuia”;
14) la punctul 26:
a) la începutul punctului se completează cu textul “În cazul în care solicitantul este un grup de persoane care acţionează concertat, permisiunea se eliberează grupului. Valabilitatea permisiunii respective este condiţionată de următoarele:”;
b) subpunctul 4) se completează cu textul “, în vederea solicitării unei noi permisiuni”;
c) se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:
“6) Atunci cînd în cadrul grupului care acţionează concertat sunt efectuate majorări de cote de către una sau mai multe persoane astfel ca deţinerea cotei de către grup va atinge ori va depăşi nivelul limitelor menţionate la art.15 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare, această/aceste persoane vor prezenta setul de documente în conformitate cu anexele nr.2-5 la regulament, în vederea solicitării unei noi permisiuni.”;
15) după punctul 28 se completează cu punctul 281 cu următorul cuprins:
281. În cazul dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanţiale, pentru solicitarea permisiunii prevăzute la art.15 alin.(1) lit.b) din Legea instituţiilor financiare, Banca Naţională evaluează calitatea achizitorului potenţial, prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:
1) reputaţia achizitorului potenţial;
2) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că prin achiziţia propusă un asemenea risc ar putea creşte;
3) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale.”;
16) punctul 29 se completează, la început, cu textul “Ca urmare a examinării cererii şi a setului de documente prezentat în conformitate cu prevederile prezentului regulament,”;
17) la punctul 30, după cuvintele “achizitorului potenţial” se completează cu textul “conform punctelor 28 şi 281 din prezentul regulament”;
18) la punctul 37 textul “, denumită competenţă managerială,” se exclude;
19) la punctul 38 cuvîntul “managerială” se substituie cu cuvintele “în administrare”;
20) la punctul 39 textul “administrat şi/sau” se exclude, iar după cuvintele “din grupul” se completează cu cuvîntul “financiar”;
21) la punctul 40, subpunctele 2) şi 3) cuvintele “profesională”, respectiv “profesionale” se substituie cu cuvîntul “tehnică” la cazul gramatical respectiv;
22) la punctul 49, după cuvintele “achizitorului potenţial” se completează cu textul “respectiv,”;
23) la punctul 50, după cuvîntul “grupul” se completează cu cuvîntul “financiar”;
24) la punctul 51, după cuvîntul “Structura grupului” se completează cu cuvîntul “financiar”;
25) la punctul 53, după cuvîntul “grupului” se completează cu cuvîntul “financiar”;
26) punctul 57 va avea următorul cuprins:
57. Calitatea unui achizitor potenţial nu va fi considerată adecvată, dacă acesta este suspectat de organele competente sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind:
1) implicat în operaţiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sunt legate sau nu de achiziţia propusă;
2) terorist sau că finanţează acte de terorism.”;
27) după punctul 57 se completează cu punctul 571 cu următorul cuprins:
571. Prevederile punctelor 21, 37-41, 44, 45, 47-50, 53, 54 nu se aplică în cazul dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanţiale.”;
28) se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:

Capitolul IV1
SOLICITAREA PERMISIUNII PREALABILE ŞI EVALUAREA
DEBITORULUI GAJIST POTENŢIAL, ADOPTAREA DECIZIEI

581. Debitorul gajist potenţial trebuie să depună o cerere scrisă la Banca Naţională, întocmită în conformitate cu anexa nr.11 la prezentul regulament.
Cererea pentru obţinerea permisiunii Băncii Naţionale privind constituirea ca obiect al gajului o cotă substanţială de acţiuni ale băncii, precum şi anexele la aceasta se semnează nemijlocit, fiecare filă, de debitorul gajist potenţial sau de către reprezentantul legal al acestuia (în cazul persoanei juridice – de către persoana împuternicită prin lege sau statut cu aplicarea ştampilei persoanei juridice). Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanţii împuterniciţi prin procură.
Cererea şi setul de documente se înaintează guvernatorului Băncii Naţionale în limba de stat a Republicii Moldova. În cazul în care cererea şi/sau setul de documente sînt întocmite într-o limbă străină, se prezintă traducerea acestora legalizată conform legislaţiei.
La cererea pentru obţinerea permisiunii Băncii Naţionale debitorul gajist potenţial - persoană fizică/juridică anexează următoarele informaţii şi documente:
1) copia legalizată conform legislaţiei a paşaportului sau a buletinului de identitate/extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi de ţinerea evidenţei acestora (întocmit în decurs de cel mult 30 zile precedente datei depunerii cererii), inclusiv copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat legalizată notarial;
2) informaţia privind persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau în contul debitorului gajist potenţial – persoană fizică şi persoana juridică sau fizică, în numele sau în contul căreia acţionează debitorul gajist potenţial – persoană fizică, care va specifica împuternicirile respective (cu anexarea copiilor legalizate ale documentelor confirmative);
3) informaţia cu privire la acţiunile băncii ce se preconizează a fi gajate, întocmită în scris, care va include cel puţin: numărul acţiunilor gajate, valoarea nominală, valoarea de piaţă şi ponderea acestora în capitalul social al băncii;
4) copia proiectului contractului de gaj;
5) copia contractului de credit;
6) documentul ce atestă notificarea de către banca emitentă despre intenţia debitorului gajist potenţial de a pune în gaj acţiunile acesteia;
7) declaraţia pe propria răspundere privind activitatea concertată cu persoanele care solicită creditul, cu persoanele care acordă creditul şi cu proprietarii şi administratorii acestor persoane sau privind lipsa unei asemenea activităţi concertate. În cazul existenţei unei astfel de activităţi, se prezintă şi lista persoanelor care acţionează concertat cu debitorul gajist potenţial (conform definiţiei date la punctul 3 din prezentul regulament) cu indicarea următoarelor date: criteriul care determină acţionarea concertată (expus foarte explicit şi detaliat), în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, numele conducătorilor, cotele de participare în capitalul societăţilor comerciale (denumirea societăţii comerciale, sediul acesteia, cota în mărime relativă şi absolută), iar în cazul persoanei fizice – numele, prenumele, domiciliul, locurile de muncă şi funcţiile ocupate, inclusiv funcţiile de administrator ocupate în alte societăţi comerciale, cotele de participare în capitalul societăţilor comerciale (denumirea societăţii comerciale, sediul acesteia, cota în mărime relativă şi absolută);
8) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deţinerea statutului de beneficiar efectiv al acţiunilor preconizate de a fi gajate, precum şi informaţiile care confirmă acest statut;
9) informaţia cu privire la fondurile care vor proveni din creditul solicitat, inclusiv: mărimea creditului solicitat, scopul utilizării creditului, prin intermediul cărei/căror instituţii (reţeaua utilizată pentru transferul fondurilor) vor fi efectuate transferurile pentru realizarea scopului creditului şi altă informaţie relevantă privind utilizarea fondurilor aferente creditului.
582. În cazul în care debitorul/debitorii gajişti potenţiali sunt un grup de persoane care acţionează concertat, se prezintă o cerere comună cu anexarea listei acestor persoane şi a setului de documente pentru fiecare persoană din cadrul grupului, în conformitate cu prevederile punctului 581 din prezentul regulament.
583. După primirea cererii pentru obţinerea permisiunii, conform punctului 581 din prezentul regulament, şi verificarea corespunderii cererii, informaţiei şi documentelor anexate cu prevederile din prezentul capitol, sub aspectul plenitudinii (totalităţii), Banca Naţională confirmă în scris debitorului gajist potenţial despre plenitudinea documentelor cel tîrziu în termen de 4 zile lucrătoare din data primirii cererii.
În cazul în care cererea este însoţită de toate documentele prevăzute în prezentul capitol, Banca Naţională îi comunică despre aceasta debitorului gajist potenţial, conform procedurii stipulate în prezentul punct, specificînd data expirării termenului de evaluare.
În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament, Banca Naţională informează debitorul gajist potenţial despre necesitatea completării setului de documente.
În cazul în care, la solicitarea repetată a Băncii Naţionale, debitorul gajist potenţial nu prezintă toate documentele, conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament, Banca Naţională în termen de 30 zile lucrătoare din data expedierii confirmării prevăzute în prezentul punct, informează debitorul gajist potenţial despre refuzul eliberării permisiunii prealabile.
584. Banca Naţională evaluează calitatea debitorului gajist potenţial în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data confirmării scrise a primirii documentelor, conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament. Dacă cererea nu este însoţită de toate documentele, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor.
585. Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare sau efectua investigaţii suplimentare necesare pentru evaluarea debitorului gajist potenţial. Din data solicitării informaţiilor sau documentelor suplimentare termenul de evaluare prevăzut la punctul 584 din prezentul regulament pînă la prezentarea acestora se suspendă. În cazul în care debitorul gajist potenţial nu va prezenta toate informaţiile sau documentele necesare în termenul specificat de către Banca Naţională, aceasta informează debitorul gajist potenţial despre refuzul eliberării permisiunii prealabile.
586. Banca Naţională evaluează calitatea debitorului gajist potenţial prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:
1) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că prin gajarea propusă a acţiunilor băncii ar putea fi o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu;
2) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al acţiunilor băncii preconizate a fi gajate este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale;
3) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că debitorul gajist potenţial nu se conformează Legii instituţiilor financiare.
În cazul în care creditorul va fi o bancă din Republica Moldova, se va lua în consideraţie capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, ca urmare a acordării creditului.
587. Banca Naţională nu va elibera permisiunea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, în baza criteriilor prevăzute la punctul 585 din prezentul regulament sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de debitorul gajist potenţial sînt incomplete sau conţin date eronate.
588. În cazul în care Banca Naţională refuză eliberarea permisiunii prealabile, aceasta îi comunică în scris debitorului gajist potenţial despre hotărîrea sa, în termen de 2 zile lucrătoare din data adoptării hotărîrii şi fără a depăşi termenul prevăzut la punctul 583 din prezentul regulament, indicînd şi motivele care au stat la baza hotărîrii.
589. Evaluarea criteriului privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului se realizează prin transparenţa utilizării fondurilor provenite din creditul solicitat. În acest sens, se va demonstra cel puţin că fondurile respective nu vor fi virate prin intermediul unor instituţii care sunt supravegheate de către autorităţile competente din ţările necooperante şi cu risc sporit în spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Constituirea gajului nu va fi permisă, dacă persoana care solicită creditul, preconizat a fi asigurat cu acţiunile băncii, este suspectată de organele competente sau cunoscută, pe plan intern ori internaţional, ca fiind:
1) implicată în operaţiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel;
2) teroristă sau că finanţează acte de terorism.”;
29) la punctul 59 textul “5%” se substituie cu textul “1%, 5%, 10%”;
30) la punctul 60, subpunctul 2) textul “şi/sau cu banca” se exclude;
31) punctul 61 va avea următorul cuprins:
61. Calitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de cote substanţiale în capitalul social al unei bănci trebuie să corespundă în mod permanent cerinţelor expuse în Capitolul IV din prezentul regulament pentru asigurarea unui management prudent şi sănătos al băncii, respectării de către aceasta a prevederilor legislaţiei. În acest scop, deţinătorii direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora prezintă la Banca Naţională chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr.4 la prezentul regulament anual, cel tîrziu pînă la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune. În cazul în care informaţiile prezentate anterior au suferit modificări la capitolele I şi II din chestionar, deţinătorii direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora prezintă la Banca Naţională modificările în cauză pe parcursul a 30 zile din data survenirii modificărilor.”;
32) la punctul 62:
a) primul alineat, cuvîntele “precum şi” se substituie cu cuvîntul “inclusiv”;
b) subpunctele 1) şi 2), cuvintele “direcţi şi indirecţi” şi respectiv “direct sau indirect” se completează cu cuvintele “, inclusiv beneficiarilor efectivi” la cazul gramatical respectiv;
33) la punctul 63:
a) subpunctele 1) şi 2), în ambele cazuri, textul “5%” se substituie cu textul “1%, 5%, 10%”;
b) subpunctul 3), după cuvîntul “înstrăinare” se completează cu textul “, conform punctului 63 subpunctele 1) şi 2) din prezentul regulament,”;
34) la punctul 64 sintagma “Băncii Naţionale” se substituie cu cuvintele “Banca Naţională”;
35) în denumirea capitolului VII cuvintele “ÎN CAZUL ACHIZIŢIILOR EFECTUATE FĂRĂ PERMISIUNEA PREALABILĂ ŞI” se exclude;
36) la punctul 68, subpunctul 1) se completează cu textul “, informînd despre acest fapt conform legii”;
37) punctul 69 va avea următorul cuprins:
69. În cazul retragerii permisiunii prealabile, deţinătorii de cotă substanţială în capitalul social al băncii vizaţi înstrăinează acţiunile lor în termen de 3 luni de la data retragerii permisiunii. În cazul în care acţiunile nu au fost înstrăinate în acest termen, se vor aplica prevederile art.156 alin.(3) din Legea instituţiilor financiare.”;
38) punctul 74 va avea următorul cuprins:
74. Banca sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor, cel mai tîrziu cu 2 zile înainte de data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale informaţii ce ţin de prevederile articolului 158 alineatul (2) din Legea instituţiilor financiare, precum şi informaţii privind persoana şi/sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor, persoanele de contact cu indicarea adresei poştale, numerele de telefon, fax, adresa electronică.”;
39) În anexa nr.1:
a) în denumirea anexei, după textul “deţine/” se completează cu textul “dobîndi/”, iar cuvîntul “substanţială” se exclude;
b) la primul alineat:
după textul “/achizitori potenţiali” se completează cu textul “care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă substanţială în capitalul social al băncii în condiţiile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea instituţiilor financiare sau care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art.15 alin.(2) din Legea instituţiilor financiare (se subliniază una din situaţii) şi”;
după textul “deţinerea/” se completează cu textul “dobîndirea/”, iar cuvîntul “substanţiale” se exclude;
c) ultimul alineat, textul “ şi se vor afla în mun. Chişinău pe perioada examinării cererii” se exclude;
40) după anexa nr.1 se completează cu anexa 11 cu următorul cuprins:

Anexa nr. 11.DOC     Anexa nr. 11.PDF

41) În anexa nr.2:

a) în denumirea anexei cuvîntul “CERERE” se substituie cu cuvintele “CEREREA ACHIZITORULUI POTENŢIAL”;
b) la punctul 1:
la subpunctele 4), 5), 7) şi 9) textul “4)”, “5)”, “7)” şi “9)” se substituie cu textul “4*)”, “5*)”, “7*)” şi respectiv “9*)”;
la subpunctul 4*) cuvintele “avizul organizaţiei de audit” se substituie cu cuvintele “raportul auditorului”, iar în final se completează cu textul “Pentru persoanele juridice în curs de dizolvare se prezintă lista acestora cu denumirea, sediul şi motivul dizolvării”;
c) la punctul 2:
la subpunctele 2) şi 7) textul “2)” şi “7)” se substituie cu textul “2*)” şi respectiv “7*)”;
subpunctul 3) se completează cu textul “ În cazul în care administratorul achizitorului potenţial este o persoană juridică se va prezenta informaţia cu privire la denumire şi sediu, adresa de corespondenţă, copiile legalizate ale actelor de constituire, informaţia cu privire la activităţile desfăşurate în ultimii 10 ani de către persoana juridică şi, după caz, copia licenţei/licenţelor pe care le deţine. De asemenea, se prezintă informaţia cu privire la administratorii (membrii consiliului şi organului executiv) acestei persoane juridice, şi anume numele, prenumele, funcţia şi activitatea profesională a administratorilor respectivi în ultimii 10 ani, cu indicarea cel puţin a următoarelor date: denumirea şi sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcţiile ocupate şi perioada deţinerii acestora, dacă au deţinut/deţin dreptul de a reprezenta persoanele juridice, inclusiv achizitorul potenţial”;
la subpunctul 4), după cuvintele “afacerea/afacerile” se completează cu cuvintele “cu deţinerea controlului”;
la subpunctul 8), după cuvîntul “potenţial” se completează cu cuvintele “, legalizate conform legislaţiei în vigoare”;
la subpunctul 9) cuvintele “certificatului de înregistrare” se substituie cu cuvintele “documentului ce confirmă înregistrarea de stat”;
d) la punctul 3:
la subpunctele 1), 6), 7), 8) şi 10) textul “1)”, “6)”, “7)”, “8)” şi “10)” se substituie cu textul “1*)”, “6*)”, “7*)”, “8*)” şi respectiv “10*)”;
subpunctul 7*), la primul alineat cuvintele “direcţiilor de dezvoltare a” se substituie cu cuvintele “impactului acestor modificări asupra”, iar la litera a) cuvintele “de achiziţie” se substituie cu cuvintele “a modificărilor preconizate”, al doilea cuvînt “achiziţie” se substituie cu cuvîntul “modificare”, iar după cuvintele “în structura de grup” se completează cu cuvîntul “financiar”;
la subpunctul 9), după cuvintele “desfăşoară afacerea/afacerile” se completează cu cuvintele “cu deţinerea controlului”;
e) la sfîrşitul anexei se completează cu textul “(*) - cu excepţia achizitorului potenţial care preconizează dobîndirea unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanţiale menţionate la art.15 alin.(1), lit.b) din Legea instituţiilor financiare”;
42) În anexa nr.3:
a) în denumirea anexei, în ambele cazuri, după cuvîntul “potenţial” se completează cu simbolul “*”;
b) în primul tabel:
la poziţia 6 sintagma “Valoarea imobilului” se substituie cu sintagma “Investiţii imobiliare”;
la poziţia 8 sintagma “Mijloace fixe” se substituie cu sintagma “Imobilizări corporale”;
c) la sfîrşitul anexei, în ambele cazuri, se completează cu textul “(*) - cu excepţia cazului dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanţiale”;
43) În anexa nr.4:
a) din denumirea capitolului I cuvintele “care are intenţia de a dobîndi/majora o cotă substanţială în capitalul băncii” se exclud;
b) la punctul 2, după cuvîntul “trust” se completează cu textul “(situaţie în care o persoană încredinţează unei alte persoane bunuri ale sale pentru a le deţine, administra şi preda)”;
c) la subpunctul 4.4 cuvîntul “financiar” se substituie cu cuvintele “bancar al Republicii Moldova”;
d) la subpunctul 4.6 litera b), după cuvîntul “autorităţi” se completează cu textul “(confirmare scrisă de către persoana care controlează majoritatea membrilor grupului)”;
e) la subpunctul 4.7 textul “4.7)”se substituie cu textul “4.7*)”;
f) la punctul 5 textul “/sucursalei” şi “a unei bănci străine” se exclude;
g) la punctul 12, după cuvîntul “preconizată” se completează cu textul “(proiectul contractului de vînzare-cumpărare)”;
h) la punctul 14 textul “14.” se substituie cu textul “14*.”, iar după cuvintele “al băncii” se completează cu cuvintele “asupra achizitorului potenţial”;
i) la punctul 15 textul “15.” se substituie cu textul “15*.”;
j) la sfîrşit, anexa se completează cu textul “ (*) - cu excepţia achizitorului potenţial care preconizează dobîndirea unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanţiale menţionate la art.15 alin.(1), lit.b) din Legea instituţiilor financiare”;
44) În anexa nr.5:
a) cuvîntul “substanţiale” se exclude;
b) în tabel, textul “Cota de participare/dreptul de vot, care vor fi deţinute în capitalul achizitorului potenţial direct (%)” se substituie cu textul “Relaţia de control asupra achizitorului potenţial direct sau, după caz, asupra ultimului deţinător”;
45) Anexa nr.6 se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:
3. Informaţia privind motivul înstrăinării/reducerii cotei substanţiale deţinute:
_________________________________________________
”;
46) În anexa nr.7:
a) denumirea anexei va avea următorul cuprins:

DECLARAŢIE
privind activitatea concertată a persoanei fizice cu alţi deţinători
direcţi sau indirecţi de cote în capitalul social al băncii sau
privind lipsa unei asemenea activităţi concertate
”;

b) primul alineat va avea următorul cuprins:

“Subsemnatul _______________________, cu domiciliul în ______________, adresa de corespondenţă __________________________________________, telefon ______________________, fax ________________________, posesor al actului de identitate tip _________ seria ___ nr.________, eliberat de _________ la data de _________, valabil pînă la data de _________, în calitate de achizitor potenţial - persoană fizică al acţiunilor băncii ______________, deţinător al numărului de acţiuni ale băncii __________, unităţi, avînd o cotă în mărime de ____ % voi deţine un număr de_________________ acţiuni ale băncii_____________________, cu o cotă de ____% din capitalul social al acesteia şi ____% din drepturile de vot, prin prezenta declar următoarele.”;
47) În anexa nr.8:
a) Denumirea anexei va avea următorul cuprins:

DECLARAŢIE
privind activitatea concertată a persoanei juridice cu alţi deţinători
direcţi sau indirecţi de cote în capitalul social al băncii sau
privind lipsa unei asemenea activităţi concertate
”;

b) primul alineat va avea următorul cuprins:
“Subsemnatul _____________________, cu domiciliul în ______________, adresa de corespondenţă ______________________________________, telefon ______________________, fax ________________________, posesor al actului de identitate tip _________ seria ___ nr.________, eliberat de _________ la data de _________, valabil pînă la data de _________, în calitate de reprezentant legal al achizitorului potenţial - persoana juridică ________________ al acţiunilor băncii________________, deţinător al numărului de acţiuni ale băncii___________________ unităţi, avînd o cotă în mărime de _________% voi deţine un număr de _________________ acţiuni ale băncii ______________________, cu o cotă de ________% din capitalul social al acesteia şi ____% din drepturile de vot, prin prezenta declar următoarele:”.

2. Regulamentul cu privire la licenţierea băncilor nr.23/09-01, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.59-60, art.74), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.750 la 4 mai 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La capitolul VII2 litera B cuvintele “de înregistrare” se substituie cu textul “privind înregistrarea modificărilor (completărilor) la statutul/regulamentul filialei (sau redacţia nouă a acestora)”, după cuvintele “bancă a deciziei” se completează cu cuvintele “organelor competente”, iar cuvîntul “modificările” se substituie cu cuvintele “aprobarea modificărilor”;
2) La capitolul VII4 litera K cuvîntul “banca”, în cazul al doilea, se substituie cu sintagma “Banca Naţională”;
3) Capitolul VIII litera D va avea următorul cuprins:
“D. Banca sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor vor prezenta la Banca Naţională, printr-o scrisoare de însoţire, informaţia cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor, care va cuprinde cel puţin următoarele:
1. copia extrasului din procesul-verbal al şedinţei organului de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau al şedinţei altor persoane care convoacă adunarea generală autorizată de către organul/persoanele menţionate după caz, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Copia autorizată a extrasului din procesul-verbal al şedinţei menţionate va conţine datele prevăzute la art.53 alin.(8) lit.a) – g) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997;
2. copiile documentelor confirmative ce atestă măsurile întreprinse aferente prevederilor art.55 alin.(1) lit.b) sau alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni autentificate de către administratorul împuternicit al băncii;
3. copia publicaţiei în care a fost plasat anunţul despre ţinerea adunării generale a acţionarilor, cu excepţia cazului prevăzut la art.59 alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni.
Informaţia va fi prezentată: în cazul adunării generale ordinare anuale - cel mai tîrziu cu 25 de zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, în cazul adunării generale extraordinare – cel mai tîrziu cu 12 zile înainte de ţinerea ei, iar în cazul adunării generale repetate – cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ţinerea ei.
În cazul în care adunarea generală se desfăşoară în condiţiile prevăzute la art.59 alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni, informaţia se va prezenta în termen de şapte zile după luarea deciziei respective, dar cel mai tîrziu cu trei zile înainte de ţinerea acesteia.
În termen de 20 zile de la închiderea adunării generale a acţionarilor, banca va prezenta la Banca Naţională, printr-o scrisoare de însoţire, o copie autorizată de bancă a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor (fără anexe) şi a publicaţiei în care a fost plasată hotărîrea adunării generale a acţionarilor. În cazul în care în cadrul adunării generale a acţionarilor este adoptată decizia de majorare a capitalului social al băncii prin efectuarea emisiunii suplimentare de acţiuni, concomitent cu procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va prezenta şi Hotărîrea privind emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare aprobată de adunarea generală a acţionarilor respectivă. În termen de 5 zile de la şedinţa organului împuternicit la care s-a aprobat Darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare, banca va prezenta Băncii Naţionale Darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare şi Lista subscriitorilor la valorile mobiliare plasate în baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, întocmită conform cerinţelor prevăzute de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
Banca Naţională poate solicita prezentarea parţială sau completă a informaţiei conform anexelor la procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.”;
4) La capitolul IX al doilea alineat se abrogă;
5) În anexa nr.1 capitolul III:
a) punctul 5:
la primul alineat cuvintele “în comun” se substituie cu cuvîntul “concertat”, iar al doilea alineat se abrogă;
litera A, se completează cu subpunctul (10) cu următorul cuprins:
“(10) declaraţia privind existenţa sau lipsa activităţii concertate a persoanei fizice, care are intenţia de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii, conform anexei nr.1 din Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor.”;
la litera B:
- subpunctul (4) va avea următorul cuprins:
“(4) lista persoanelor afiliate persoanei juridice (conform definiţiei date la articolul 3 din Legea instituţiilor financiare şi ţinînd cont de definiţia din reglementările Băncii Naţionale aferente tranzacţiilor băncii cu persoanele sale afiliate) cu indicarea următoarelor date: criteriul de afiliere, în cazul persoanei juridice - denumirea, sediul, numele conducătorilor, cotele de participare în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea cotei), iar în cazul persoanei fizice - numele, prenumele, adresa de la domiciliu, locul de muncă şi funcţia ocupată, cotele de participare în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea cotei).
În cazul în care persoana juridică este o bancă, aceasta va prezenta informaţia privind:
- lista acţionarilor/asociaţilor ce posedă 5% sau mai mult în capitalul social al băncii solicitante, sediul şi ţara de reşedinţă a acestora, valorile cotelor deţinute. În cazul în care cota deţinută de către acţionarii/asociaţii în capitalul băncii solicitante reprezintă controlul în capitalul acesteia, se prezintă şi informaţia pentru persoanele care deţin controlul în capitalul acţionarilor/asociaţilor băncii solicitante (denumirea, ţara de reşedinţă, valoarea cotei);
- numele, prenumele şi funcţia ocupată a membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori ai băncii solicitante cu indicarea societăţilor comerciale în capitalul cărora aceştia deţin controlul (denumirea şi sediul societăţii, valoarea cotei);
- persoana în capitalul căreia banca solicitantă deţine controlul (denumirea şi sediul acestei persoane, valoarea cotei);
- persoana în capitalul căreia persoana menţionată la alineatul precedent deţine controlul în capitalul acesteia (denumirea şi sediul persoanei, valoarea cotei);
- persoana în capitalul căreia acţionarul băncii solicitante (care deţine controlul în capitalul băncii solicitante) deţine controlul.”;
- la sfîrşit se completează cu subpunctul (11) cu următorul cuprins:
“(11) declaraţia privind existenţa sau lipsa activităţii concertate a persoanei juridice, care are intenţia de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii, conform anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor.”;
b) la punctul 6 cuvintele “cinci la sută sau mai mult” se substituie cu cuvintele “cotă substanţială”;
c) punctul 9 va avea următorul cuprins:
“9. Persoanele care intenţionează să deţină o cotă substanţială în capitalul social al băncii prezintă o declaraţie pe propria răspundere, întocmită în scris, prin care se atestă faptul cunoaşterii şi obligaţia respectării prevederilor Legii instituţiilor financiare, legislaţia în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi prevederilor actelor normative ale Băncii Naţionale.”;
d) punctul 14 se abrogă;
6) În anexa nr.4:
a) în tabel, punctul 2, după poziţia 4 se completează cu poziţia 41 cu următorul cuprins: 

 

“41

Reevaluarea valorilor mobiliare ale unor emitenţi”

 

 

b) la compartimentul Metoda de întocmire a calculului capitalului normativ total:
după punctul 10 se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins:
“101. În rîndul 2.41. se reflectă rezultatul favorabil sau nefavorabil net din reevaluarea valorilor mobiliare (ajustat cu valoarea impozitului amînat aferent acestui rezultat), libere de interdicţii, ale căror emitenţi au ratingul nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA. Pentru emitenţii-companii este obligatorie condiţia că sunt concomitent şi rezidenţi ai ţărilor cu ratingurile menţionate. În cazul în care ratingul atribuit diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic.”;
la punctele 11 şi 12 textul “2.4.” se substituie cu textul “2.41.”;
7) În anexa nr.5 punctul III subpunctul 8) se abrogă.

3. Cererile şi seturile de documente privind obţinerea permisiunii prealabile scrise a Băncii Naţionale, conform art.15 alin.(1) lit.b) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi art.8 alin.(51) din Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se examinează şi se soluţionează ţinînd cont de prevederile pct.1 din prezenta hotărîre. Seturile de documente prezentate se completează cu documentele necesare, conform prevederilor pct.1 din prezenta hotărîre, în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia. În cazul în care seturile de documente nu vor fi completate în termenul specificat, Banca Naţională restituie cererile şi seturile de documente prezentate.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Nr.218. Chişinău, 11 august 2016.