• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.02.2019

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.33 din 30.01.2019 ”Cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

Cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea
cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești
și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii
și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

nr.33 din 30.01.2019
( în vigoare 01.02.2019 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 30-37 art. 276 din 01.02.2019

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1416 din 30.01.2019

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art. 11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 30 octombrie 2015, nr.297-300, art.544 ), cu modificările ulterioare, art.9 alin.(1) subpct.1) din Legea nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.08.2018, nr. 309-320, art. 500) și art.8 alin.(2), art. 13 alin. (3) și (14), art.15 alin.(2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art.133), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. În procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești conform art.9 alin.(1) subpct.1) din Legea nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, banca primește spre examinare cererea prezentată de subiectul declarării în două exemplare, conform modelului de cerere din anexa nr.1 la Legea nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală.

2. Un exemplar al cererii prezentate conform pct.1, autentificat de persoana împuternicită a băncii, care va conține inclusiv mențiunea despre statutul cererii, aplicată de către persoana împuternicită a băncii după verificarea informației indicate în cerere conform prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu respectarea pct.5 din prezenta hotărâre, se înmânează subiectului declarării voluntare sau reprezentantului acestuia, iar al doilea exemplar al cererii se păstrează de bancă.

3. Banca va deschide contul bancar și va accepta depunerea (transferul) mijloacelor bănești indicate în cerere cu respectarea cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a politicilor și procedurilor interne. Banca va deschide subiectului declarării un cont bancar nou, separat pentru fiecare monedă, în care urmează să se depună (transfere) mijloacele bănești care fac obiectul declarării voluntare.

4. Informația despre cererile prezentate conform pct.1-2 se înregistrează în Registrul de evidență a cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești, întocmit conform modelului de registru indicat în anexa nr.1.

5. În procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești, banca va asigura respectarea prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului și ale Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200/2018, și va aplica măsurile de precauție în funcție de riscul implicat, inclusiv ținînd cont de criteriile și factorii de risc stabiliți în legislația în vigoare, cei enumerați în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, precum și cei stabiliți de bancă. În procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești, Banca nu va aplica măsuri de precauție simplificată.

6. Băncile vor asigura ajustarea politicilor și procedurilor interne și vor aplica măsuri adiționale de control intern bazate pe riscuri în scopul aplicării adecvate a cerințelor Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, ale Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și actelor normative emise de către Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru implementarea Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului și cerințelor prezentei hotărâri în cadrul procesului de declarare voluntară a mijloacelor bănești.

7. În procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești, banca va efectua activități speciale de analiză aferente activităților/tranzacțiilor implicate și va atrage atenție particulară asupra identității beneficiarului efectiv, precum și de monitorizare continuă a relației cu subiectul declarării, inclusiv pentru a se asigura că originea și sursa mijloacelor bănești declarate corespund prevederilor art.1 alin.(3) din Legea nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și având în vedere riscul ca fondurile sau alte bunuri să fie repatriate din țări (jurisdicții) care nu aplică în mod corespunzător recomandările FATF sau asupra cărora sunt impuse măsuri restrictive internaționale.

8. În procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești, banca va aplica măsurile de precauție sporită pentru Persoanele Expuse Politic (PEP) conform cerințelor art.8 alin.(5) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului și ale pct.57 și 60 din Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 200/2018.

9. La stabilirea suspiciunilor pertinente care pot indica despre acțiuni de spălare a banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau deja realizate, în contextul procesului de declarare voluntară a mijloacelor bănești, banca aplică prevederile art.33 alin.(2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului și a pct.42-45 din Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 200/2018.

10. Dacă nu este posibilă conformarea la cerințele Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și actelor normative emise de către Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru implementarea acestei legi și ale prezentei hotărâri în cadrul procesului de declarare voluntară a mijloacelor bănești, banca nu va efectua nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți și nu va stabili nicio relație de afaceri în cazul în care nu este posibilă conformarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv măsurilor de precauție sporită și/sau există o suspiciune pertinentă care poate indica despre acțiuni de spălarea banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate şi va avea în vedere transmiterea formularelor speciale privind raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu legislația în vigoare.

11. La efectuarea analizei detaliate a tranzacțiilor legate de procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești, adițional la măsurile de precauție aplicate, banca va colecta documente confirmative relevante și concludente și va evalua coerența și compatibilitatea acestora cu datele și informațiile pe care le deține despre subiectul declarării, activitatea și profilul de risc al acestuia. Banca va lua în considerare faptul că documentele și declarațiile prezentate de subiectul declarării emise de către o autoritate competentă în procesul declarării voluntare nu reprezintă confirmări oficiale ale legitimității originii fondurilor declarate voluntar și le va utiliza doar în calitate de documente adiționale în scopul conformării cu cerințele Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și actelor normative emise de către Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru implementarea acestei legi și ale prezentei hotărâri în cadrul procesului de declarare voluntară a mijloacelor bănești.

12. Întru executarea prevederilor art.11 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, banca va stabili suspiciunea privind activităţile şi tranzacţiile în baza criteriilor obiective şi subiective, în conformitate cu recomandările naţionale şi internaţionale în domeniu, inclusiv în baza criteriilor privind tranzacţiile cu jurisdicţiile cu risc sporit sau necooperante, privind lipsa sensului economic al tranzacţiilor, lipsa încrederii în persoanele care participă la activitate sau tranzacţie, îndoiala în ceea ce priveşte corectitudinea, legalitatea faptelor acestora, modul neobişnuit în care se efectuează activitatea sau tranzacţia, precum și în baza riscurilor identificate în urma evaluării efectuate în domeniul propriu de activitate și în conformitate cu modul de apreciere a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr. 496/2018, și cu prevederile Ghidului privind identificarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor, aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.16/2018.

13. Banca păstrează toate documentele și informațiile obținute în cadrul măsurilor de precauție privind subiecții declarării voluntare a mijloacelor bănești în conformitate cu cerințele Legii nr.308/2017 cu privire la de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ale capitolului X din Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 200/2018, și politicilor și procedurilor interne.

14. În vederea realizării art.9 alin (1) lit. d) din Legea nr. 180/2018, banca va elibera subiectului declarării voluntare sau reprezentantului acestuia extrasul de cont care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) la sfîrșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar, inclusiv data depunerii (depunerilor) și/sau transferului (transferurilor) mijloacelor bănești, precum și suma fiecărei depuneri și/sau transfer în moneda originală și în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei din data depunerii și /sau transferului.

15. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


Președintele
Comitetului executiv

Octavian ARMAȘU

Chișinău, 30 ianuarie 2019.
Nr. 33.

 

Anexe:       PDF       DOC