• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.07.2015

Hotărîrea CA al BNM nr. 185 din 9 iulie 2015 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.185-189 din 17.07.2015, art.1320

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr. 185
din 9 iulie 2015

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind poziția valutară deschisă

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.44 lit.a), art.46 lit.b) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.28 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.41 din 28 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
      1) După punctul 3.8 se introduce punctul 3.9 cu următorul cuprins:
      „3.9. Noţiunile de „tranzacţie spot”, „tranzacţie forward” şi „tranzacţie swap valutar” au semnificaţiile definite de Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.234.”;
      2) După punctul 6.2 se introduc punctele 6.21, 6.22 și 6.23 cu următorul cuprins:
      6.21. În cazul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine contra lei moldovenești ținute la evidență în conturi extrabilanțiere în calculul poziției valutare deschise se includ doar tranzacțiile /operațiunile a căror scadență reziduală nu depășește un an și conțin clauze contractuale care prevăd:
      a) finalizarea tranzacției /operațiunii cu decontări și
      b) penalitate nu mai mică de 10% din valoarea tranzacției /operațiunii, aplicabilă părților la tranzacție /operațiune pentru neîndeplinirea obligațiunilor asumate.
      6.22. La calcularea poziției valutare deschise a băncii, sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare se micșorează cu sumele soldurilor conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine contra lei moldovenești ținute la evidență în conturi extrabilanțiere care nu corespund condițiilor indicate la pct.6.21 (inclusiv ca urmare a modificării clauzelor contractuale), precum și a tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine contra lei moldovenești /contra valută străină ținute la evidență în conturi extrabilanțiere care nu s-au finalizat cu decontări. Micșorarea în cauză se efectuează pentru întreaga perioadă: de la data încheierii tranzacției /operațiunii pîna la data intervenirii circumstanței care conduce la necorespunderea tranzacției /operațiunii prevederilor pct. 6.21 sau nefinalizarea de facto a tranzacției /operațiunii cu decontări.
În scopul prezentului Regulament, tranzacţiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere a căror scadentă a fost prelungită se consideră tranzacţii /operațiuni care nu s-au finalizat cu decontări.
      6.23. Tranzacțiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine care conform prevederilor punctului 6.22 și 8.3 nu se includ în calculul poziției valutare deschise se reflectă în tabelul D „Active /obligațiuni condiționale în valută străină care nu se includ în calculul poziției valutare deschise” din anexa nr.1 la prezentul Regulament.”;
      3) La punctul 6.4 primul alineat, după textul „punctul 6.2” se introduce textul „și punctele 6.21 - 6.23”.
      4) După punctul 7.6 se introduce punctul 7.61 cu următorul cuprins:
     „7.61. Cu derogare de la prevederile pct.7.6 pentru zilele în care la calcularea poziției valutare deschise a băncii au fost incluse sumele soldurilor conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor indicate la pct.6.22, banca este obligată să recalculeze poziția valutară deschisă și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei rapoartele modificate în termen de cel tîrziu 3 zile lucrătoare de la data constatării de către bancă că tranzacția /operațiunea cade sub incidența prevederilor pct.6.22. În aceste cazuri modificări în bilanțul băncii nu se introduc, cu excepția cazurilor stabilite de reglementările aferente evidenței contabile.”.
      5) În punctul 8.1 după cuvintele „a poziţiei valutare deschise” se completează cu textul „ , cu excepția cazului în care depășirea a fost cauzată de recalcularea poziției valutare deschise conform punctului 7.61” și în continuare după text.
      6) După punctul 8.2 se introduce punctul 8.21 cu următorul cuprins:
     „8.21. În cazul în care ca urmare a recalculării poziției valutare deschise conform pct. 7.61 se constată depășirea la finele zilelor respective a limitelor poziţiei valutare deschise, banca licențiată este obligată să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei, la cererea acesteia, orice documente care vizează tranzacțiile /operațiunile în cauză.”.
      7) Punctul 8.3 va avea următorul cuprins:
      „8.3. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, inclusiv prin depășirea limitelor poziţiei valutare deschise ca urmare a recalculării acesteia în cazul prevăzut la pct. 7.6¹, Banca Naţională a Moldovei poate aplica sancţiunile și măsurile de remediere prevăzute de art.38 al Legii instituţiilor financiare, inclusiv interzicerea băncii licențiate de a include în calcul sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare din conturile extrabilanțiere pe o perioadă de pînă la 12 luni.”.
      8) În anexa nr.1:
      a) în tabelul A:
      rîndul 3.0.0 va avea următorul cuprins: „Total active condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise (3.1.0+3.2.0+3.3.0)”;
      rîndul 4.0.0 va avea următorul cuprins: „Total active valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise (1.0.0+2.0.0+3.0.0)”.
      b) în tabelul B:
      rîndul 3.0.0 va avea următorul cuprins: „Total obligaţiuni condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise (3.1.0+3.2.0+3.3.0)”.
      rîndul 4.0.0 va avea următorul cuprins: „Total obligaţiuni valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise (1.0.0+2.0.0+3.0.0)”.
      c) după tabelul C se introduce tabelul D cu următorul cuprins:

 


 codul băncii

ORD0319
Codul formularului

 

ORD 3.19 D „Active/obligațiuni condiționale în valută străină care nu se includ
în calculul poziției valutare deschise”
la situaţia din________________ 20______

(001-lei)

Nr. d/o

 

Categoria tranzacției /operațiunii (C/V)

 

Codul valutei străine

Tipul tranzacției /operațiunii

Suma

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executorul și numărul de telefon________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
     1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, anexa nr.1
     (HCA al BNM nr.126 din 28 noiembrie 1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198, cu modificările şi completările ulterioare).”

     9) În anexa nr.2:
     a) la punctul 1:
     cifra „3” se înlocuiește cu cifra „4”;
     după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:
     „d) tabelul D „Active /obligațiuni în valută străină care nu se includ în calculul poziției valutare deschise.”;
     b) la punctul 2, după cuvîntul „Tabelele” se introduce textul „A-C”;
     c) la punctul 4:
     în prima propoziție, textul „tabelele A şi B” se înlocuiește cu textul „tabelele A, B şi D”;
     în propoziția a doua, textul „determinării poziţiei valutare deschise” se înlocuiește cu textul „prezentului raport”;
     d) punctul 5 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Datele pentru completarea tabelului D se selectează din evidenţa contabilă analitică.”;
    e) la punctul 6:
    rîndul 1.1.15 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor şi reducerilor pentru pierderi din depreciere contabilizate în lei moldovenești la activele în valută străină.”;
    rîndul 2.3.0 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor şi reducerilor pentru pierderi din depreciere contabilizate în lei moldovenești la activele ataşate la cursul valutei străine.”;
    rîndul 3.0.0 se expune în următoarea redacție:
    „3.0.0. Total active condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise. Acest indicator se determină prin sumarea datelor din rîndurile 3.1.0, 3.2.0 şi 3.3.0. Suma din acest rînd, precum și sumele din rîndurile 3.1.0-         3.2.12 se micșorează cu sumele tranzacțiilor /operațiunilor respective de cumpărare a valutei străine menționate la pct.6.22 din Regulament.”;
    denumirea rîndului 4.0.0 va avea următorul cuprins: „Total active valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise”.
    f) la punctul 7:
    rîndul 1.1.27 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor contabilizate în lei moldovenești la obligațiunile în valută străină.”;
     rîndul 2.3.0 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor contabilizate în lei moldovenești la obligațiunile ataşate la cursul valutei străine.”;
    rîndul 3.0.0 se expune în următoarea redacție:
    „3.0.0. Total obligaţiuni condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise. Acest indicator se determină prin sumarea datelor din rîndurile 3.1.0, 3.2.0 şi 3.3.0. Suma din acest rînd, precum și sumele din rîndurile           3.1.0-3.2.12 se micșorează cu sumele tranzacțiilor /operațiunilor respective de vînzare a valutei străine menționate la pct.6.22 din Regulament.”;
    denumirea rîndului 4.0.0 va avea următorul cuprins: „Total obligaţiuni valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise”.
    g) după punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul cuprins:
    „9. În tabelul D informaţia se reflectă după cum urmează:
    a) În tabel se reflectă informaţia privind tranzacțiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere care, în conformitate cu pct.6.22 din Regulament, la data gestionară nu au fost incluse în calculul poziției valutare deschise.
    b) Informaţia în tabel se reflectă pe fiecare valută străină în care banca are tranzacții /operațiuni indicate la lit.a) din prezentul punct.
    c) În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd completat în tabel.
    d) În coloana B „Categoria tranzacției /operațiunii” se indică următoarele coduri ce reflectă categoria tranzacției /operațiunii:
    C – pentru tranzacții /operațiuni de cumpărare a valutei străine;
    V – pentru tranzacții /operațiuni de vînzare a valutei străine.
    e) În coloana C „Codul valutei străine” se indică codurile numerice ale valutelor străine conform ISO 4217.
    f) În coloana D „Tipul tranzacției /operațiunii” se indică codurile ce reflectă tipul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare, după cum urmează:
    3.1.1 - Operaţiuni la vedere cu băncile din Republica Moldova
    3.1.2 - Operaţiuni la vedere cu băncile din străinătate
    3.1.3 - Operaţiuni la vedere cu rezidenți
    3.1.4 - Operaţiuni la vedere cu nerezidenți
    3.2.1 - Tranzacții forward cu băncile din Republica Moldova
    3.2.2 - Tranzacții forward cu băncile din străinătate
    3.2.3 - Tranzacții forward cu rezidenți
    3.2.4 - Tranzacții forward cu nerezidenți
    3.2.5 - Tranzacții swap valutar cu băncile din Republica Moldova
    3.2.6 - Tranzacții swap valutar cu băncile din străinătate
    3.2.7 - Tranzacții swap valutar cu rezidenți
    3.2.8 - Tranzacții swap valutar cu nerezidenți
    3.2.9 - Alte operaţiuni la termen cu băncile din Republica Moldova
    3.2.10 - Alte operaţiuni la termen cu băncile din străinătate
    3.2.11 - Alte operaţiuni la termen cu rezidenți
    3.2.12 - Alte operaţiuni la termen cu nerezidenți.
    g) În coloana 1 „Suma” se indică echivalentul în lei moldoveneşti al soldurilor în valută străină ale activelor și obligațiunilor condiționale în valută străină (a căror evidență se ține la următoarele conturi din Planul de conturi: 6101, 6102, 6401,           6402) care, în conformitate cu pct.6.22 din Regulament, la data gestionară nu au fost incluse în calculul poziției valutare deschise.”.

2. Prima raportare conform prevederilor subpunctelor 8) și 9) din punctul 1 al prezentei hotărîri se va efectua pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2015.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 6.23 din Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii (introdus prin subpunctul 2) din punctul 1 al prezentei hotărîri), subpunctelor 8) și 9) din punctul 1 al prezentei hotărîri, care vor intra în vigoare la 1 octombrie 2015.

4. Față de tranzacțiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere, care au fost încheiate și incluse în calculul poziției valutare deschise de către băncile licențiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, prevederile punctelor 6.21, 6.22 și 7.61 din Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii (introduse prin subpunctul 2) și subpunctul 4) din punctul 1 al prezentei hotărîri) se aplică de la 1 octombrie 2015.

 

Președintele
Consiliului de administrație

Dorin DRĂGUȚANU