• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.12.2014

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei

01.12.2014Termenul-limită a expirat

Anunț
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională inițiază, începînd cu data de 01.12.2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administrație al BNM „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”.
Elaborarea prezentului proiect de hotărâre a fost dictată de necesitatea actualizării listei de rapoarte electronice remise la BNM prin intermediul SIRBNM și prin intermediul componentei de transport a SAPI, ca urmare a aprobării de către Consiliul de Administrație al BNM a următoarelor hotărîri:

 • HCA al BNM nr. 179 din 18 septembrie 2014 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”,
 • HCA al BNM nr. 184 din 25 septembrie 2014 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind poziția valutară deschisă a băncii”,
 • HCA al BNM nr. 198 din 2 octombrie 20114 „Cu privirea la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă”,
 • HCA al BNM nr. 211 din 23 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată”.

Totodată, ținînd cont de prevederile Legii cu privire la serviciile de plată și monedă electronică nr. 114 din 18.05.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 661) și lărgirea ariei de acoperire a „Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată”, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23 octombrie 2014, în instrucțiune au fost operate modificări ce ar permite extinderea prevederilor instrucțiunii și asupra acestor prestatorilor de servicii de plată nebancari și emitenților de monedă electronică, inclusiv a fost modificată denumirea instrucțiunii.

De asemenea în instrucțiune sunt introduse unele modificări ce au ca scop, uniformizarea solicitărilor de raportarea repetată, dar și de a le face mai informative pentru persoanele responsabile, ce le analizează și iau decizia privind oportunitatea raportării repetate.
Proiectul hotărîrii a fost elaborat în temeiul art. 5, 11 și 26 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995.
Recomandările pe marginea proiectului hotărîrii, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 15.12.2014 dlui Pogorlețchi Mihail pe adresa electronică: Mihail.Pogorlețchi@bnm.md, la numărul de telefon: 022 409 428 sau dlui Aftene Eugeniu pe adresa electronică: Eugeniu.Aftene@bnm.md, la numărul de telefon: 022 227 669, sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și, la solicitare, la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 1.

Proiect

 

 

H O T Ă R Î R E A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
nr. _____ din __________ 2014

Cu privire la modificarea și completarea
Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei

În temeiul art.5, art.11 și art.26 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE

1. Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Titlul instrucțiunii se modifică cum urmează: „Instrucțiune privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”.

2) Punctul 1 va avea următorul conținut: „Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (în continuare – Instrucțiune) este elaborată în temeiul art. 11, 47, 72 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995, art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 și art. 96 alin. (1) din Legea cu privire la serviciile de plată și monedă electronică nr. 114 din 18.05.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 661) și în conformitate cu Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art.399), Legea cu privire la documentul electronic și semnătura digitală nr. 264-XV din 15.07.2004.

3) În punctul 2 textul “băncile licențiate (în continuare – bănci)” se substituie cu textul “entitățile raportoare”.

4) În cuprinsul instrucțiunii și anexele 2, 3 și 4 la instrucțiune cuvântul „banca”, cu excepția cazului când este utilizată în sintagma „Banca Națională a Moldovei”, și sintagma „banca licențiată” se substituie cu textul „entitate raportoare” la cazul și numărul corespunzător.

5) În anexele nr. 1, 2, 3 și 4 textul „la Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” se substituie cu textul „la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”.

6) În punctul 3, definiția pentru Persoana autorizată va avea următorul conținutPersoană autorizată – persoană fizică, salariat al entității raportoare, căreia îi este delegat de către entitatea raportoare dreptul de a vizualiza, crea sau transmite rapoarte către BNM. Dreptul de a transmite rapoarte la BNM îl poate avea doar persoana autorizată, care este titular al certificatului cheii publice.”

7) După punctul 12, se adaugă un punct nou, cu următorul conținut
121. În scopul delegării unei persoane autorizate, cu dreptul de a vizualiza sau crea rapoarte, se vor executa doar acțiunile prevăzute la punctul 12, litera a și b.”

8) Punctul 21 va avea următorul conținut:
„Entitate raportoare este obligată să notifice BNM asupra erorilor depistate în raportarea prezentată anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un impact (dacă modul de întocmire și prezentare a raportului nu prevede altfel). În acest sens, entitatea raportoare remite un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, prin care va informa BNM despre necesitatea transmiterii repetate a raportului. În mesaj se va conține obligatoriu numele, prenumele și numărul de telefon al persoanei responsabile, iar la mesaj se va atașa lista detaliată a corecțiilor/modificărilor ce se solicită a fi efectuate, în format Excel (în conformitate cu anexa 5). Ulterior, persoana responsabilă va fi informată asupra modalității de transmitere repetată a raportării.”

9) La punctul 24, după textul „Legea instituțiilor financiare” se completează cu „ și Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică”.
10) În anexa nr.1, tabelul 1, rîndurile 7, 25, 27, 34, 43 se exclud;
11) În anexa nr.1, tabelul 2 se modifică după cum urmează:
a) se completează, la final, cu următoarele rînduri:

60

Raport privind volumul operațiunilor de casă al băncii

A-lunar

B-zilnic

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, (HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011)”

61

Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.2 (HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009)

62

Poziția valutară deschisă a băncii

zilnic

Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, anexa nr.1 (HCA al BNM nr.126 din 28.11.1997)

63

Cursurile medii de cumpărare și cursurile medii de vînzare a principalelor valute străine ale punctelor de schimb valutar ale băncii licențiate

zilnic

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.11 (HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009)

b) rîndurile 34 – 41 vor avea următorul conținut:

34

Carduri de plată personalizate

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.1 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

35

Carduri de plată preplătite

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.2 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

36

Carduri de plată personificate

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.3 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

37

Dispozitive speciale

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.4 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

38

Utilizarea transferului de credit

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.5 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

39

Utilizarea debitării directe

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.6 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

40

Utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.7 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

41

Utilizarea de către persoanele fizice a Serviciilor de remitere de bani

A – lunar;

B, C - trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.8 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

12) În anexa nr. 2, punctul 5 și 12 cuvîntul „utilizatorului” se substituie cu textul „persoanei autorizate”.
13) În anexa nr.3,
a) textul „Cerere de înregistrare a persoanei autorizate de a prezenta rapoartele electronice” se substituie cu „Cerere de înregistrare a persoanei autorizate”
b) în nota de subsol i textul „utilizatorii deja înregistrați” se substituie cu textul „persoane autorizate deja înregistrate”
c) în notele de subsol iii, iv, v, vi, vii, viii cuvîntul „utilizator” se substituie cu textul „persoană autorizată”, la forma corespunzătoare.
14) În anexa nr. 4, textul „Cerere de eliminare a persoanei autorizate din lista persoanelor autorizate de a transmite rapoarte electronice” se substituie cu „Cerere de eliminare a persoanei autorizate”
15) Instrucțiunea se completează în final cu o anexă nouă, cu următorul conținut:

„Anexa nr.5
la Instrucțiunea privind modul de prezentare
a rapoartelor în formă electronică
la Banca Națională a Moldovei

Lista detaliată a corecțiilor/ modificărilor la rapoartele prezentate anterior

Nr. d/o

Codul raportării

Denumirea raportării

Perioada

Locul modificării

Valoarea

Cauza modificării

fila

rîndul

coloana

pînă la modificare

după modificare

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci
a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”

Elaborarea prezentului proiect de hotărâre a fost dictată de necesitatea actualizării listei de rapoarte electronice remise la BNM prin intermediul SIRBNM și prin intermediul componentei de transport a SAPI, ca urmare a aprobării de către Consiliul de Administrație al BNM a următoarelor hotărîri:

 • HCA al BNM nr. 179 din 18 septembrie 2014 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”,
 • HCA al BNM nr. 184 din 25 septembrie 2014 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind poziția valutară deschisă a băncii”,
 • HCA al BNM nr. 198 din 2 octombrie 20114 „Cu privirea la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă”,
 • HCA al BNM nr. 211 din 23 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată”.

Totodată, ținînd cont de prevederile Legii cu privire la serviciile de plată și monedă electronică nr. 114 din 18.05.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 661) și lărgirea ariei de acoperire a „Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată”, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23 octombrie 2014, în instrucțiune au fost operate modificări ce ar permite extinderea prevederilor instrucțiunii și asupra acestor prestatorilor de servicii de plată nebancari și emitenților de monedă electronică, inclusiv a fost modificată denumirea instrucțiunii.

De asemenea în instrucțiune sunt introduse unele modificări ce au ca scop, uniformizarea solicitărilor de raportarea repetată, dar și de a le face mai informative pentru persoanele responsabile, ce le analizează și iau decizia privind oportunitatea raportării repetate.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și