• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.04.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

29.04.2015Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice
a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 29.04.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Scopul proiectului este perfecţionarea cadrului de raportare financiară și prudențială.

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de necesitatea perfecţionării supravegherii bancare, precum şi de necesitatea promovării unei guvernări corporative adecvate în bănci.
Proiectul prevede perfecţionarea rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, precum şi extinderea informaţiilor necesare a fi obţinute de la bănci, fapt care va oferi supraveghetorului un spectru mai larg de informaţii privind activitatea băncilor, ce ţin de situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice, mijloacele interbancare plasate/atrase, depozitele persoanelor fizice. De asemenea, prin prezentul proiect se propune înlocuirea raportării cu privire la principiului I al lichidităţii ținând cont de proiectul modificării şi completării Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, cu cerinţa faţă de lichiditate, utilizând următoarele benzi de scadență: până la o lună, 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licenţiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice este perfecţionarea metodelor de supraveghere bancară, promovarea unei guvernări corporative adecvate, precum şi optimizarea cadrului de raportare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), art.26 lit.c), art.44 lit.a) şi art.46 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, art. 33 alin.(2), art. 37 alin.(1) şi art. 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 22.05.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau dnei Galina Berzedeanu, la adresa electronică: galina.berzedeanu@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 409442, cu excepţia prevederilor de la p.1, subp.4) – 7) din proiect, care pot fi comunicate dlui Ion Burlea, la adresa electronică: ion.burlea@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 409233.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr. __ din 20__

Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), art.26 lit.c), art.44 lit.a) şi art.46 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 25, art. 33 alin.(2), art. 37 alin.(1) şi art. 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 216 - 221, art. 2008), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1) Punctul 1 se completează cu literele v) şi w) cu următorul conţinut:
„v) Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice (anexa nr.22);
w) Mijloace interbancare plasate/atrase (anexa nr.23);”
2) Anexa nr.7 ”Raport privind lichiditatea” va avea următorul cuprins: Anexa nr.7
3) Anexa nr.8 „Modul de întocmire a Raportului privind informaţia operativă” se modifică după cum urmează:
a) punctul 1 se completează cu următorul text: „ , aferentă PRINCIPIULUI II (lichiditatea curentă), calculat în conformitate cu Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, precum și informația privind depozitele şi împrumuturile băncii”;
b) la punctul 2, lit. a), după textul „aflat în bancomate şi în alte dispozitive” se introduce textul „precum și alte valori monetare, inclusiv”;
c) la punctul 2, lit. d), după textul „mijloace interbancare nete curente” se introduce textul „plasate la băncile cu ratingul nu mai mic de BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard&Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA, cu condiţia că băncile în cauză sînt concomitent rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate”;
d) punctul 4 se completează cu următorul text: „(suma acestui rînd trebuie să fie egală cu suma reflectată în poziția 160 din FIN 1 lunar).”.
4) În anexa 19, Formularul raportului ORD 3.20 A Informaţia privind depozitele persoanelor fizice, după mărime va avea următorul conţinut: ORD0320
5) În anexa 19, compartimentul Modul de întocmire a Raportului cu privire la informaţia privind depozitele persoanelor fizice, punctul 4):
a) după subpunctul c) se introduce subpunctul c1) cu următorul cuprins:
„c1) în coloana 4 se reflectă soldul depozitelor în valută, recalculat în lei moldoveneşti, după intervalele specificate în coloana B;”
b) subpunctul e) textul „şi 3” se substituie cu textul „3 şi 4”, iar cuvintele „şi numărul total al deponenţilor” se substituie cu cuvintele „ , numărul total al deponenţilor, precum şi soldul depozitelor în valută”;
6) Se completează cu anexa nr.22 „Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice” cu următorul cuprins: Anexa nr.22
7) Se completează cu anexa nr.23 ” Mijloace interbancare plasate/atrase” cu următorul cuprins: Anexa nr. 23
8) În anexa nr.10, compartimentul Modul de întocmire a Raportului privind acţionarii băncii, după punctul 6 se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
„61. În cazul în care pe parcursul perioadei de raportare au avut loc modificări în structura şi/sau în informaţia aferentă deţinătorului indirect/beneficiarului efectiv al cotei substanţiale în capitalul social al băncii, concomitent cu raportul în formă electronică, banca va prezenta o notă explicativă pe suport hîrtie care să includă informaţii detaliate privind modificările care au intervenit, separat pe fiecare deţinător indirect/beneficiar efectiv.
Pentru persoana care a pierdut statutul de deţinător indirect/beneficiar efectiv se va indica numele/denumirea, IDNP/IDNO, precum şi data pierderii statutului respectiv.
Pentru persoana care a dobîndit statutul de deţinător indirect/beneficiar efectiv banca va prezenta, cel puţin următoarea informaţie:
a) numele/denumirea, IDNP/IDNO;
b) data dobîndirii statutului de deţinător indirect/beneficiar efectiv;
c) tipul transferului (donaţie, moştenire, tranzacţii efectuate la bursa de valori, aport suplimentar la capitalul persoanei juridice etc.) care a condus la dobîndirea statutului de deţinător indirect/beneficiar efectiv.
În cazul în care pe parcursul perioadei de raportare au intervenit modificări în informaţia aferentă deţinătorului indirect/beneficiarului efectiv, banca va indica în nota explicativă esenţa modificării, cu descrierea detaliată a cauzei modificării, inclusiv data producerii acesteia.”

2.Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, se modifică după cum urmează:
a) la punctul 3, litera j) se abrogă;
b) la punctul 4, textul „conturilor corespondente şi altor plasări ale băncilor (plasări/depozite, credite/împrumuturi overnight, overdrafturi la conturile “Nostro”/“Loro”), precum şi” se exclude;
c) la punctul 10, textul „şi j)” se exclude;
d) Anexa nr.10 se abrogă.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare timp de 3 luni din data publicării, cu excepţia:
a) prevederilor din p.1, subp.2), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor la Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.____ din _______ 2015;
b) punctului 2, care intră în vigoare în 4 luni din data publicării prezentei hotărîri.

4. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor p.1, subp.2) din prezenta hotărîre se abrogă Anexa nr.15 „FIN 26 – EXPUNEREA LA RISCUL DE LICHIDITATE” din Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 232 - 221, art. 2104), cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa nr.20 „FIN 26 – EXPUNEREA LA RISCUL DE LICHIDITATE” din Instrucţiunea privind situaţiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.133 din 11 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 152-158, art. 1110).

5. Prima prezentare a rapoartelor conform prezentei hotărîri se va efectua la următoarea data gestionară după intrarea în vigoare conform pct. 3.

6. Ultimul raport “Conturile corespondente și alte plasări ale băncii licențiate” întocmit conform Anexei nr.10 a Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009, se va prezenta pentru perioada gestionară în care va intra în vigoare pct. 2 din prezenta hotărîre.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Proiectul hotarîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), art.26 lit.c), art.44 lit.a) şi art.46 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, art. 33 alin.(2), art. 37 alin.(1) şi art. 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 .

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de necesitatea perfecţionării supravegherii bancare, precum şi de necesitatea promovării unei guvernări corporative adecvate în bănci.
Proiectul prevede perfecţionarea rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, precum şi extinderea informaţiilor necesare a fi obţinute de la bănci, fapt care va oferi supraveghetorului un spectru mai larg de informaţii privind activitatea băncilor, ce ţin de situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice, mijloacele interbancare plasate/atrase, depozitele persoanelor fizice. De asemenea, prin prezentul proiect se propune înlocuirea raportării cu privire la principiului I al lichidităţii ținând cont de proiectul modificării şi completării Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, cu cerinţa faţă de lichiditate, utilizând următoarele benzi de scadență: până la o lună, 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni.

Modificările şi completările menţionate mai sus vor conduce la optimizarea cadrului de raportare financiară şi, ca urmare, la consolidarea supravegherii bancare.

Sinteza recomandărilor /avizelor băncilor la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale”

(în continuare – proiectul Hotărîrii)

Versiunea pdf

Nr. crt.

Referinţa la capitolul/punctul din proiectul Hotărîrii

Autorul recomandării / avizului

Recomandare

Comentarii

1.

 

BC „EuroCreditBank” S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

2.

 

BC „ENERGBANK” S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

3.

 

BC „COMERTBANK” S.A

Nu are propuneri şi obiecţii

 

4.

 

BC „BANCA SOCIALA” S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

5.

 

BC „EXIMBANK – Groupe Veneto Banca” S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

 

Anexa nr.7 Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul I)

 

 

6.

 

Banca de Economii SA

Dat fiind faptul că lichiditatea Principiul I (pe termen lung) raportată în prezent, conform prevederilor Regulamentului BNM din 08.08.1997, este un indicator monitorizat pe parcursul unei perioade îndelungate şi conţine mai multe aspecte de gestiune a lichidităţii băncii, inclusiv pe termen mediu și lung, a necesităţilor de capital şi structurii resurselor atrase, corelat cu costurile de atragere şi rentabilitatea, propunem ca lichiditatea principiul I să fie menţinută ca raport prudenţial şi respectiv indicator prudenţial. Reglementările propuse aferente lichidităţii efective şi necesare sunt complet diferite în termeni de abordare şi gestiune comparativ cu lichiditatea Principiul I raportată în prezent. Lichiditatea pe termen lung raportată în prezent constituie un instrument de gestiune a portofoliului de active, obligaţiuni şi capital, nu doar sub aspect al structurii acestora, dar şi a costurilor de atragere a resurselor (depozite, împrumuturi, capital propriu etc.). În plus, indicatorul este utilizat la analiza costului de oportunitate şi vitezei de atragere a acestor resurse, etc. Comparativ, cerinţele de lichiditate propuse, conform proiectului, se referă la alte scopuri analitice şi de gestiune. Ţinând cont de cele menţionate mai sus şi alte argumente, considerăm necesară menţinerea în vigoare a reglementărilor privind lichiditatea pe termen lung, cerinţele privind lichiditatea efectivă şi necesară urmînd să constituie reglementări suplimentare: Principiul III.

 

Se acceptă.

7.

 

Banca de Economii SA

Este oportună prevederea în Instrucțiune a modului de tratare a activelor și obligațiunilor din perspectiva art.374 și 3715 din Legea instituțiilor financiare.

Nu se acceptă.

Administrarea specială reprezintă un regim de administrare instituit pentru o anumită perioadă în privinţa unei anumite bănci, care prevede realizarea unui complex de măsuri în scop de stabilire a condiţiilor optime pentru determinarea posibilităţilor de remediere a situaţiei financiare, inclusiv de restructurare, sau de lichidare a băncii.

Măsurile respective diferă de la caz la caz și nu pot fi reglementate printr-un act normativ care stabilește reguli generale pentru întreg sistemul bancar.

8.

 

Banca de Economii SA

Conform proiectului, în pasive este inclusă grupa de conturi 2870 „Reevaluarea activelor financiare ce urmează să fie livrate din tranzacţiile la termen". Conturile echivalente din clasa 1 „Reevaluarea activelor financiare ce urmează să fie primite din tranzacţiile la termen" nu sunt prezentate în algoritm. Pe de altă parte, considerînd că la astfel de tranzacţii contraparte pot fi şi băncile comerciale, la cumularea informaţiilor pe total sistem în rapoarte vor fi reflectate doar pasivele, fără a ţine cont şi de tranzacţiile active. Considerăm oportună includerea în lichiditatea efectivă a conturilor din grupa 1870 şi solicităm concretizări referitor la rîndul în care acestea urmează a fi reflectate.

Se acceptă.

9.

 

Banca de Economii SA

Coeficienţii Ke şi Kn, utilizaţi pentru determinarea lichidităţii efective şi lichidităţii necesare urmează a fi determinaţi conform informaţiilor referitoare la garanţiile financiare primite/acordate băncilor sau conform informaţiilor referitoare la toate garanţiile financiare primite/acordate? Suplimentar, la determinarea coeficienţilor respectivi solicităm să concretizări referitor la modul de includere în calcul a garanţiilor care în ultima zi a lunii nu au înregistrat sold.

Comentariu.

Potrivit proiectului în calculul coeficientului se includ garanţiile financiare primite/acordate băncilor. În calcul se includ doar garanțiile existente la data raportării.

10.

Formularul ORD 0313

BC „VICTORIABANK” S.A

Excluderea din formular a textului redundant şi includerea precizărilor şi explicaţiilor din formular în textul prezentat în Modul de întocmire a Raportului.

 

Se acceptă.

 

Formularul ORD 3.13 A Lichiditatea efectivă - active și angajamente condiționale

 

 

11.

 

Banca de Economii SA

Conform proiectului „la determinarea lichidității efective, pentru activele garantate cu depozite colaterale, nu va fi luată în calcul partea astfel garantată”.

În aceste condiții, cu suma activelor garantate sunt micșorate activele, fără impact similar asupra pasivelor (lichiditatea necesară), ceea ce artificial creează un dezechilibru dintre active și pasive. În cazul depozitelor colaterale este vorba doar de cele din cadrul băncii sau și de alte garanții care pot fi considerate echivalente cu depozitele colaterale?

Pentru a nu crea dezechilibru dintre active și pasive, este necesară fie excluderea depozitelor respective din lichiditatea necesară, fie menținerea activelor garantate cu depozite colaterale în lichiditatea efectivă. Considerăm oportună menținerea activelor garantate cu depozite colaterale în lichiditatea efectivă, deoarece în condiții ordinare, contrapartea urmează să își execute în termen angajamentele asumate. Excluderea activelor și depozitelor din lichiditatea efectivă și respectiv necesară poate condiționa dezechilibre între diferite benzi de scadență în cazul în care termenul activului este diferit de termenul pasivului.

Se acceptă.

Proiectul a fost suplimentat cu prevederea similară și pentru calculul lichidității necesare.

 

12.

 

Banca de Economii SA

Conform proiectului, în active nu sunt incluse valorile mobiliare gajate şi garanţiile. Pe de altă parte, din pasive, sumele contractate pentru care activele respective reprezintă garanţii nu sunt excluse (de ex. contractarea unui credit interbancar asigurat cu valori mobiliare de stat). În aceste condiţii, artificial este creat dezechilibru dintre active şi pasive.

Considerăm oportună menţinerea activelor gajate şi a garanţiilor în lichiditatea efectivă, ceea ce va asigura reflectarea situaţiei reale în ceea ce priveşte lichiditatea efectivă şi necesară atât pentru total cât şi pe benzi de scadenţă.

Se acceptă de principiu .

Proiectul a fost suplimentat cu prevederi aferente excluderii din calculul lichidității necesare a părții gajate.

13.

 

Banca de Economii SA

Dacă considerăm că pentru indicii 4, 5, 6 și 7 din tabelul 3.13A este utilizată o clasificare similară cu FIN1, repartizarea între aceste rînduri a echivalentelor de numerar urmează a fi efectuată conform categoriilor de active (instrumente de datorie, credite și avansuri etc.)? Trebuie să constatăm că includerea echivalentelor de numerar în rîndul alte instrumente de datorie (rd.4.5, rd.5.5, rd.6.5, rd.7.4) nu este oportună ținînd cont de faptul că respectivele rînduri sunt incluse în lichiditatea disponibilă în proporție de 60%. Cu toate acestea, dacă urmează a fi utilizate alte criterii (decît cele de formare FIN1), se solicită detalierea acestora.

Comentarii.

Raportul privind lichiditatea efectivă şi necesară este întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, care specifică criteriile necesare de repartizare a activelor și pasivelor pe fiecare poziție.

14.

 

Banca de Economii SA

Informaţia referitor la lichiditate (în ceea ce priveşte plăţile viitoare aferente activelor şi pasivelor) urmează a fi prezentată conform datelor din bilanţ, sau bazată pe fluxurile de numerar contractuale neactualizate, similar cu FIN 26 Expunerea la riscul de lichiditate?

Comentariu.

Informația din raport se reflectă în conformitate cu Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, al cărui scop este de a stabili o legătură adecvată dintre suma fondurilor investite ale băncii (activele) și suma resurselor financiare (pasivele). Prin urmare, informațiile urmează a fi prezentate conform datelor din bilanț.

 

Modul de întocmire a Raportului privind lichiditatea pe benzi de scadenţă (principiul I), Capitolul I – Lichiditatea efectivă

 

 

15.

 

Banca de Economii SA

Calitatea activelor incluse în lichiditatea efectivă este reglementată prin criteriile impuse aferente includerii în calcul a activelor: termen de restanţă, emitenţi etc. Dat fiind faptul că pentru aprecierea riscului lichidităţii este recomandată utilizarea altor informaţii decît valoarea contabilă, considerăm oportună includerea în lichiditatea efectivă a activelor fără a ține cont de deprecierea şi ajustarea de valoare a acestora, în mod similar prezentării informaţiilor în FIN 26 Expunerea la riscul de lichiditate (Instrucțiunea nr.292 din 15.12.2011). În caz contrar, în baza acestor informaţii vor fi luate decizii privind creşterea pe termene a activelor, în detrimentul formării unor portofolii echilibrate din punctul de vedere al fluxurilor viitoare.

Nu se acceptă.

Vezi comentariul de la p.13

16.

Punctul 1 din proiect.

„1. În raportul ord 3.13A Lichiditatea efectivă se reflectă informaţia cu privire la lichiditatea băncii, evaluată în conformitate cu Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, și anume cu privire la activele și angajamentele condiționale luate în calcul pentru determinarea necesităților de lichiditate pe benzi de scadență.

 

Banca de Economii SA

De înlocuit sintagma „necesităţilor de lichiditate pe benzi de scadenţă” cu textul „efective pe benzi de scadenţă”.

Se acceptă.

17.

Punctul 8 din proiect.

„8. În rîndul 4.1 Instrumentele de capitaluri proprii se reflectă acțiunile și cotele de participare deținute de către bancă pentru tranzacții la valoarea justă prin profit sau pierdere (activele financiare deţinute pentru tranzacționare precum şi activele financiare care la recunoaşterea iniţială sînt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Republica Moldova).”

Banca de Economii SA

În vederea asigurării prezentării informaţiilor corecte şi standardizate de către toate băncile comerciale, propunem ca lista „ţărilor din categoria A” la care se face referinţă în proiect (la rd.4.1, rd.4.2, rd.4.3, etc.) să fie formalizată de către BNM şi accesibilă băncilor.

Nu se acceptă.

Raportul privind lichiditatea băncii se întocmește ținînd cont de prevederile Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, care descrie în mod detaliat criteriile potrivit cărora o țară poate fi atribuită în „categoria A”. Prin urmare, nu este necesară dublarea acestor prevederi.

 

18.

La punctele 5, 6, 7, etc. din proiect.

„5. În rîndul 2.3 Plasamente la termen în bănci și credite acordate băncilor se reflectă mijloacele plasate la termen în alte bănci, overdrafturile temporare, creditele acordate băncilor și cerințele față de alte bănci privind leasingul financiar (se vor lua în calcul plasamentele și creditele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii și/sau rambursarea principalului de maximum 7 zile, inclusiv)...”

„6. În rîndul 3.1 Instrumente de datorie se reflectă alte credite acordate persoanelor juridice sau persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, care nu sînt reflectate în alte grupe de conturi separate (se vor lua în calcul doar instrumentele de datorie pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii și / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv).”

Banca de Economii SA

În ceea ce priveşte repartizarea activelor în funcție de termenul întârzierii la plata dobînzii şi/sau rambursarea principalului:

- din calcul urmează a fi exclus soldul activului la care se înregistrează întârzieri! la plata dobînzii şi/sau rambursarea principalului (peste 7 zile; peste 30 zile) sau urmează a fi excluse sumele restante?;

- sumele restante (pînă la 7 zile inclusiv şi respectiv pînă la 30 zile inclusiv) care urmează a fi incluse în lichiditatea efectivă, în care bandă de scadentă vor fi prezentate (conform prognozelor sau conform prevederilor contractuale)?

 

Comentariu.

Atît regulamentul cît și instrucțiunea prevăd că se va lua în calcul activul pentru care sunt înregistrate întîrzieri. Prin urmare, se ia în calcul soldul activului respectiv. Astfel, repartizarea activelor pe benzi de scadență se face în baza prevederilor contractuale.

19.

La punctele 5, 6, 7, etc. din proiect

Banca de Economii SA

Includerea în calcul doar a activelor pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi/sau rambursarea principalului de pînă la 7 zile inclusiv (active interbancare) sau 30 zile inclusiv (credite şi avansuri), fără a considera garanțiile aferente acestor active, va condiționa crearea dezechilibrelor dintre active şi pasive. De ex. activele pot fi asigurate cu garanții lichide sau pot fi garantate de către persoane terțe, altele decît băncile comerciale, în condițiile în care contractul stipulează clauze ferme de irevocabilitate a angajamentelor debitorului gajist terț. De menționat că în rîndul 9.2 (tabelul 3.13A) este prevăzută includerea în active a garanțiilor financiare irevocabile şi necondiționate primite doar de la bănci şi în limita unui coeficient al nivelului de executare din ultimele 6 luni. De ex. în cazul în care în ultimele 6 luni banca nu a solicitat executarea garanțiilor, coeficientul K va fi egal cu 0 şi respectiv acestea nu vor fi incluse în lichiditatea disponibilă.

Comentariu.

Raportul privind lichiditatea efectivă şi necesară este întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, care prevede că în calcul se includ garanțiile financiare irevocabile şi necondiționate primite doar de la bănci.

De menționat că Proiectul HCE cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii a fost transmis anterior spre examinare la care banca nu a avut obiecții.

20.

La punctele 8-12 din proiect

„9. În rîndul 4.2 Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an inclusiv se reflectă activele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere deținute pentru tranzacții și cu scadență reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări de categoria A sau din Republica Moldova)....”.

 

„10. În rîndul 4.3 Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an se reflectă activele financiare deținute pentru tranzacții și cu scadență reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări de categoria A sau din Republica Moldova)...”

Banca de Economii SA

Luînd în considerare faptul că pentru unii indici (de ex. rd.4.2, rd.4.3; rd.5.2, rd.5.3, etc.) scadenta reziduală reprezintă criteriu de divizare a informațiilor pe rînduri, în coloanele „valori contabile” pe benzi de scadență, informațiile urmează a fi prezentate de asemenea conform scadentei reziduale? În acest caz, pentru rd.4.2 („Instrumente de datorie cu scadenţa reziduală de pînă la un an inclusiv”) pe banda de scadență „peste 12 luni” nu urmează a fi indicate date? Respectiv, pentru rd.4.3 („Instrumente de datorie cu scadenţa reziduală mai mare de un an”) pe primele 4 benzi de scadență nu urmează a fi indicate date?

Comentarii.

Informația din raport urmează a fi completată, ținîndu-se cont atît de pozițiile specifice de pe partea activă și pasivă, cît și de intervalul benzilor de scadență specificat în fiecare coloană.

În vederea evitării unor neclarități, celulele respective au fost blocate.

21.

La punctul 18 din proiect

„18. În rîndul 6.1 Instrumentele de capitaluri proprii se reflectă acțiunile și cotele de participare deținute de către bancă și disponibile pentru vînzare (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Republica Moldova).

Parțial conturile 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1561, 1712, 1808.

Banca de Economii SA

De concretizat referitor la cerința de a include în instrumentele de datorie şi alte active financiare (contul 1163).

Comentarii.

Contul 1163 a fost exclus din rîndul respectiv.

22.

Punctele 23-24 din proiect

„23. În rîndul 7.1 Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an inclusiv se reflectă activele financiare din portofoliul celor păstrate pînă la scadenţă (aceasta fiind pînă la un an) sau în scopuri investiţionale şi contabilizate la costul amortizat (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări de categoria A sau din Republica Moldova)..”.

Parțial conturile 1181, 1182, 1183, 1184, 1186, 1191, 1192, 1193, 1713, 1814.

24. În rîndul 7.2 Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an se reflectă activele financiare din portofoliul celor păstrate pînă la scadenţă (aceasta fiind mai mare de un an) sau în scopuri investiţionale şi contabilizate la costul amortizat (emise sau garantate de organele administrației centrale din țări de categoria A sau din Republica Moldova).

Parțial conturile 1181, 1182, 1183, 1184, 1186, 1191, 1192, 1193, 1713, 1814.”

Banca de Economii SA

Conform proiectului, în rd.7.1 și în rd.7.2 din tabelul 3.13A urmează a fi reflectate CBN și VMS și incluse în lichiditatea efectivă în proporție de 95% și respectiv 90%. Considerînd contrapartea acestor active și riscul pe care îl comportă, pentru a nu micșora lichiditatea efectivă, propunem a diviza rd.7.1 și respectiv rd.7.2 în 2 subcompartimente:

- Instrumente de datorie emise de BNM și VMS și includerea acestora în lichiditatea efectivă în proporție de 100%;

- Alte instrumente de datorie și includerea acestora în lichiditatea efectivă în altă proporție.

Suplimentar la cele menționate, propunem ca la determinarea lichidității efective, a ține cont de capacitatea unor active (de ex. hîrtii de valoare de stat) de a fi transformate în active pe termen mai scurt și respectiv includerea acestora pe alte benzi de scadență decît scadența reziduală.

Comentarii.

Vezi comentariul de la p.19.

23.

Punctul 27 din proiect

„27. În rîndul 8.0 Alte active financiare se reflectă activele financiare care nu pot fi reflectate în rîndurile de mai sus.

Parțial conturile 1804, 1805, 1806, 1815, 1818.”

BC „VICTORIABANK” S.A

După textul „Parţial conturile ... 1818" de completat cu textul „şi partea corespunzătoare a reducerilor pentru pierderi din deprecierea activelor respective şi plăţilor aferente lor din grupa 1820".

Se acceptă.

 

Formularul ORD 3.13 B Lichiditatea necesară – datorii financiare

 

 

24.

Rîndul 4.1

Banca de Economii SA

Propunem completarea la final cu textul „față de care banca înregistrează risc mare de lichiditate”.

Comentariu.

Pentru rîndul respectiv sunt valabile mai multe criterii, riscul mare de lichiditate, precum și deficitul de rezerve și înregistrarea de către bancă cel puțin a unuia din indicatorii capitalului sub limita minimă. Toate aceste criterii sunt specificate în modul de întocmire a raportului și nu necesită specificarea respectivă și în denumirea rîndului din tabel.

25.

Rîndul 4.4

Banca de Economii SA

La rd.4.4 din tabelul 3.13B: conform algoritmului actual de calcul al lichidităţii pe termen lung, în pasivele pe termen lung sunt incluse 30% din depozitele de economii ale persoanelor fizice.

Conform proiectului, depozitele de economii sunt incluse în proporţie de 100% în lichiditatea necesară (comparativ, depozitele la vedere a clienţilor sunt incluse în lichiditatea necesară în proporţie de 40%). Se consideră oportună revederea principiului de calcul a lichidităţii necesare prin micşorarea coeficientului de ajustare pentru depozitele de economii.

Comentarii.

Vezi comentariul de la p.18 și p.21.

 

Modul de întocmire a Raportului privind lichiditatea pe benzi de scadenţă (principiul I), Capitolul II – lichiditatea necesară

 

 

26.

La punctul 2 din proiect

„2. În rîndul 1.1 Conturile "Loro" overdraft la conturile "Nostro" se reflectă mijloacele bănești ale băncilor corespondente la conturile "Loro" şi overdraft-uri permise la conturile "Nostro" ale acestora. Parțial conturile din grupele de conturi 2030, 2700 contul 2881."

BC „UNIBANK" S.A.

La propoziția a doua de exclus cuvîntul „parţial" sau de substituit fraza cu următoarea propoziție „Conturile din grupele 2030 şi parţial conturile grupei 2700 (aferente conturilor „Loro") şi contul 2881 (aferent conturilor „Loro")".

Propunerea de a utiliza toate conturile din grupa 2030 este justificată prin faptul că în denumirea şi explicaţia rîndului 1.1. nu este prezentată o divizare a conturilor grupei 2030.

Se acceptă.

27.

La punctul 4 din proiect

„4 În rîndul 1.3 Împrumuturi interbancare se reflectă împrumuturile de la bănci, cu distribuirea pe tipuri, loc termen, inclusiv împrumuturile overnight. Conturile din grupele de conturi 2060, 2090, 2530 (cu excepţia contului 2532), 2700 şi contul 2881".

BC „UNIBANK" S.A.

 

Banca de Economii SA

Solicităm excluderea textului „cu distribuirea pe tipuri, loc şi termen", dat fiind faptul că în tabelul „3.13 B Lichiditatea necesară – datorii financiare" nu sunt cîmpuri predestinate pentru introducerea informaţiei despre tipuri şi locul împrumuturilor interbancare.

Se acceptă.

28.

La punctele 12-14 din proiect

„12. În rîndul 4.1 Depozite ale clientelei la vedere și la termen se reflectă datoriile financiare sub formă de depozite la vedere și la termen evaluate la costul amortizat, față de care banca înregistrează risc mare de lichiditate (riscul de lichiditate faţă de o persoană sau faţă de un grup de clienţi care acţionează în comun, a cărui valoare reprezintă cel puţin 10% din valoarea datoriilor, altele decît împrumuturile şi angajamentele de creditare) şi/sau în cazul în care banca înregistrează deficit de rezerve sau nivelul unuia din indicatorii capitalului este sub limita minimă.

 1.  
 1. În rîndul 4.2 Depozitele la vedere ale clienților se reflectă datoriile financiare sub formă de depozite la vedere evaluate la costul amortizat, față de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau nivelul nici unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă.
 2.  

14. În rîndul 4.3 Depozite la termen ale clienților se reflectă datoriile financiare sub formă de depozite la termen evaluate la cost amortizat, față de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau nivelul nici unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă.

....”

Banca de Economii SA

Conform Regulamentului BNM cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr.85 din 15.04.2004), „insuficienţa (deficitul) de rezerve reprezintă suma insuficientă pînă la acoperirea nivelului stabilit al rezervelor obligatorii în unul din conturile de menţinere a rezervelor la Banca Naţională a Moldovei". Astfel, în condiţiile în care „banca a transferat în conturile Nostro ale BNM sumele în USD şi EUR, necesare pentru completarea rezervelor obligatorii, în termene ce au permis înregistrarea de către BNM a sumelor respective în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii în registrele contabile ale BNM" pe data de 15 a lunii curente, banca înregistrează deficit de rezerve. Suplimentar, înregistrarea deficitului de rezerve reprezintă un eveniment binar, care nu ţine cont de mărimea în expresie absolută şi relativă a deficitului.

Ţinând cont de cele menţionate, la definirea „deficitului de rezerve”, propunem tratarea separată a cazurilor de neîndeplinire a cerinţelor privind rezervele obligatorii condiţionat de factori cu influenţă accidentală (de ex. poate să nu fie respectat nivelul stabilit al rezervelor obligatorii ca urmare a unor factori de ordin tehnic), ceea ce nu ar trebui să aibă impact asupra evaluării lichidităţii, de situaţiile în care nivelul stabilit al rezervelor obligatorii nu este menţinut ca urmare a insuficienţei de resurse. Impact asupra evaluării lichidităţii urmează să exercite doar situaţia în care nivelul stabilit al rezervelor obligatorii nu este menţinut ca urmare a insuficienţei de resurse.

De asemenea, este oportună stabilirea unui moment exact în timp la care urmează a fi apreciată înregistrarea deficitului de rezerve, ţinînd cont de faptul că termenul de prezentare a rapoartelor în scopuri prudenţiale este data de 10 a lunii următoare celei de raportare şi termenul de prezentare a raportului privind rezervele obligatorii este data de 12 şi respectiv data de 14 a lunii în curs.

În scopul prezentării informaţiilor privind lichiditatea băncii în conformitate cu cerinţele reglementărilor, se consideră oportun ca BNM să prezinte băncilor comerciale informaţia referitor la înregistrarea deficitului de rezerve şi în baza acestor informaţii, din data primirii lor, băncile comerciale vor raporta informaţia referitor la lichiditatea efectivă şi necesară.

Nu se acceptă.

Menținerea rezervelor obligatorii este reglementată expres de actele BNM privind regimul rezervelor obligatorii. Actele respective nu specifică situațiile de neîndeplinire a cerințelor privind rezervele obligatorii cauzate de factori cu influență accidentală.

Referitor la prezentarea de către BNM a informaţiei ce ține de înregistrarea deficitului de rezerve e de menționat că fiecare bancă dispune de informația necesară în vederea determinării înregistrării deficitului de rezerve. Prin urmare, considerăm inoportună această completare.

14.

La punctele 12-14 din proiect

„12. În rîndul 4.1 Depozite ale clientelei la vedere și la termen se reflectă datoriile financiare sub formă de depozite la vedere și la termen evaluate la costul amortizat, față de care banca înregistrează risc mare de lichiditate (riscul de lichiditate faţă de o persoană sau faţă de un grup de clienţi care acţionează în comun, a cărui valoare reprezintă cel puţin 10% din valoarea datoriilor, altele decît împrumuturile şi angajamentele de creditare) şi/sau în cazul în care banca înregistrează deficit de rezerve sau nivelul unuia din indicatorii capitalului este sub limita minimă.

 1.  

13. În rîndul 4.2 Depozitele la vedere ale clienților se reflectă datoriile financiare sub formă de depozite la vedere evaluate la costul amortizat, față de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau nivelul nici unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă.

 1.  

14. În rîndul 4.3 Depozite la termen ale clienților se reflectă datoriile financiare sub formă de depozite la termen evaluate la cost amortizat, față de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau nivelul nici unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă.

...”

Banca de Economii SA

De concretizat care sunt indicatorii capitalului (capital social, capital minim reglementat), fiind impusă definirea clară a acestora. De menţionat că indicatorii capitalului sunt raportaţi periodic, fiind necesară indicarea momentului la care valoarea neconformă a acestora va avea impact asupra lichidităţii necesare (ultima dată de raportare, data de raportare ulterioară).

Pentru a asigura un cîmp complet de evenimente cu situaţia stabilită conform pct.12, textul „nivelul unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă" este necesar a fi înlocuit cu textul „nivelul tuturor indicatorilor capitalului nu este sub limita minimă".

Se acceptă.

În proiect a fost specificat că niciunul din indicatorii capitalului nu trebuie să fie sub limita minimă.

15.

La punctul 16 din proiect

„16. În rîndul 4.5 Datorii financiare evaluate la costul amortizat constituite prin titluri se reflectă valorile mobiliare emise de bancă ca instrumente financiare de datorii evaluate la costul amortizat.

Conturile din grupa de conturi 2180, contul 2716, parțial contul 2881.”

Banca de Economii SA

Este indicată grupa de conturi 2180, care conform modului de completare a raportului FIN1 este divizată între datorii şi capital. Solicităm concretizări privind soldurile ce urmează a fi prezentate în rd.4.5.

Se acceptă.

16.

La punctul 18 din proiect

„18. În rîndul 4.7 Alte datorii financiare evaluate la costul amortizat se reflectă alte datorii financiare evaluate la costul amortizat care nu au fost reflectate în subpunctele 4.1 – 4.6

Parțial conturile din grupele de conturi 2100, 2110, 2120, 2150, 2180, 2210, 2220, 2250, 2290, 2310, 2360, 2370, 2380, 2410, 2420, 2430, 2530, 2540, 2560, 2700, parțial contul 2881.”

Banca de Economii SA

Majoritatea grupelor de conturi indicate au fost incluse în alte rînduri din raport (de ex. 2150, 2180, 2210, 2220, 2250, 2310, 2360, 2370, 2380, 2410, 2420, 2430, 2540, 2560). Rugăm detalierea criteriului conform căruia urmează a fi repartizată informaţia respectivă între rd.4.7 şi alte rînduri din tabel.

Se acceptă de principiu .

Au fost excluse conturile care se reflectă integral în rîndurile 4.1 – 4.6 (conturile 2150, 2180, 2310).

 

Formularul ORD 3.13 C „Principiul I (lichiditatea pe benzi de scadență)”

 

 

Modul de întocmire a raportului privind lichiditatea pe benzi de scadenţă (principiul I), Capitolul III – Principiul I (lichiditatea pe benzi de scadență)

 

 

17.

La punctele 4 și 5 din proiect

„4. În rîndul 3 Principiul I se reflectă indicatorul de lichiditate, care se calculează ca raport între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară, pe fiecare bandă de scadenţă determinate în rîndurile 1 și 2, respectiv.

5. În cazul înregistrării unui excedent de lichiditate în oricare dintre benzile de scadenţă, cu excepţia ultimei benzi, acesta se va adăuga la nivelul lichidităţii efective, aferent benzii de scadenţă următoare.”

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Punctul 4 prevede calcularea raportului între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadenţă individual, iar punctul 5 prevede utilizarea excedentului de lichiditate pentru următoarele benzi de scadenţă. Este necesar de precizat:

- Modalitatea de calcul a Principiului I în cazul utilizării excedentului de lichiditate pentru următoarele benzi de scadenţă;

- Modalitatea de acoperire a insuficienţei de lichiditate în prima bandă de scadenţă (în cazul apariţiei ei) cu surplusul din următoarele benzi.

Propunem ca Principul I să fie calculat şi monitorizat cumulativ pe benzile de scadenţă.

Se acceptă de principiu .

Proiectul a fost suplimentat cu prevederi care aduc unele explicații suplimentare în privința modului de calcul al lichidității, ținînd cont de utilizarea excedentului de lichiditate.

În ceea ce privește calcularea principiului respectiv cumulativ pe benzi de scadență, propunerea nu poate fi acceptată, deoarece acest fapt denaturează esența și scopul acestuia.

 

Anexa nr.8, Compartimentul Modul de întocmire a Raportului privind informația operativă

 

 

18.

La punctul 1., subpunctul 3), litera c) din proiect.

c) „la punctul 2, lit. d), după textul „mijloace interbancare nete curente" se introduce textul „plasate la băncile cu ratingul nu mai mic de BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor's, Moody's și Fitch-IBCA, cu condiţia că băncile în cauză sînt concomitent rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate".

 

BC „VICTORIABANK” S.A

De adus în conformitate cu formularea din proiectul Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii (scrisoarea BNM nr. 09-01209/1/379 din 04.02.2015), punctul 1, subpunctul 6).

Se acceptă.

 

Anexa nr.9, Compartimentul Modul de întocmire a Raportului privind informația diversă

 

 

19.

Punctul 10

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Propunem excluderea conturilor 1803 și 1821 pentru a asigura corespunderea valorii mijloacelor fixe din raport cu valoarea respectivă din bilanț.

Se acceptă.

20.

Punctul 13

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Să se specifice numărul coloanei din Raportul Cotele de participare în capitalul persoanelor juridice, care urmează a fi folosit la determinarea raportului dintre valoarea totală a investițiilor în imobilizări corporale pe termen lung și cotele de participare în capitalul persoanelor juridice la Capitalul Normativ Total.

Se acceptă.

 

Anexa nr.22 Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice

 

 

 

Formularul raportului

 

 

21.

 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Coloana 1 „Sold final", rîndul „Clasa 6 Conturi Condiționale" urmează a fi completată cu semnul „X".

Se acceptă.

 

Modul de completare a raportului

 

 

22.

 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

 

De completat cu cerințe privind modul de completare a raportului în care să fie specificate următoarele:

- semnul cu care urmează a fi incluse soldurile debitoare și/sau creditoare ale contra-conturilor și ale conturilor ce țin de reevaluarea activelor financiare (grupa de conturi 1870 și 2870), precum și semnul soldurilor aferente grupelor de conturi 4650 și 4660;

- modalitatea de calcul a valorilor care urmează a fi completate în coloana 1 „Sold final" pentru rîndurile ce reflectă totalul pe fiecare grupă de conturi.

 

Se acceptă.

 

Anexa nr.23 Mijloace interbancare plasate/atrase

 

 

23.

 

„FinComBank” S.A.

Considerăm mai practic prezentarea datelor într-un singur tabel cu titlul comun și divizate după exemplul ce urmează:

Codul „01” - conturi Nostro și plasări la vedere;

Codul „02” - Mijloace plasate overnight în bănci și credite overnight acordate băncilor;

Codul „03” - Plasări la termen în bănci;

Codul „04” - Credite acordate băncilor, altele decît overnight;

Codul „05” - Conturi „Loro" și depozite la vedere;

Codul „06” - Împrumuturi de la bănci și depozite overnight ale băncilor;

Codul „07” - Împrumuturi de la bănci, altele decît overnight;

Codul „08” - Depozite la termen ale băncilor.

Se acceptă.

24.

 

BC „VICTORIABANK” S.A

În toate cele 8 rapoarte destinate raportării mijloacelor interbancare plasate/atrase este cîte o coloană unde se indică contul sintetic conform Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci (de exemplu: 1062, 1063, 1331, 1332 etc.), deci în raport va fi indicat rulajul debitor şi cel creditor al acestor conturi. Totodată, în rapoarte sunt coloane unde se indică rata dobînzii şi maturitatea (conform modului de întocmire a rapoartelor specificat în proiect în coloanele respective se va indica rata dobînzii și data scadentei activului/pasivului conform contractului sau acordurilor adiționale) — aici apare neclaritate, de exemplu la contul 2341, 2342 etc. în aceeași zi au fost înregistrate mai multe tranzacţii la rate şi data scadenţei diferite, apare întrebarea ce rată şi ce dată a scadenţei va fi indicată în raport. Din aceste considerente, propunem să fie expus mai detaliat „Modul de întocmire a raportului Mijloace interbancare plasate/atrase".

 

Nu se acceptă.

Rulajul debitor și creditor nu se indică pentru conturile sintetice, dar pentru fiecare cont deschis de bancă/în bancă în alte bănci/de către alte bănci. Prin urmare, rata dobînzii și maturitatea se indică de asemenea pentru fiecare cont separat.

25.

Pct.20 din modul de întocmire a raportului

„20. Periodicitatea prezentării raportului – zilnic, nu mai tîrziu de ora 13.00 a următoarei zile lucrătoare după perioada gestionară.”

BC „Banca de Economii” S.A

 

Ținând cont de volumul de activitate necesar pentru completarea şi compilarea informaţiei din raport, propunem stabilirea termenului de prezentare a raportului - "zilnic, nu mai tîrziu de ora 16.00 a următoarei zile lucrătoare după perioada gestionară".

Nu se acceptă.

Volumul tranzacțiilor interbancare nu este atât de mare, prin urmare timpul alocat pentru procesarea acestei informații este suficient.

26.

Punctul 4 din proiect

„4. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor p.1, subp.2) din prezenta hotărîre se abrogă Anexa nr.15 „FIN 26 - EXPUNEREA LA RISCUL DE LICHIDITATE" din Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 232 - 221, art. 2104)".

BC "UNIBANK" S.A.

Propunem să fie introduse aceleaşi modificări la punctul 14 subpunctul 5 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014).

Comentariu.

Modificările respective au fost deja incluse în proiectul de modificare a Regulamentului .

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și