• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.05.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

27.05.2015Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 27.05.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”, care înglobează modificări şi completări la Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor și Regulamentul cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01.

Proiectul hotărîrii este inițiat în contextul modificărilor şi completărilor în Legea instituţiilor financiare și Legea cu privire la gaj, conform Legilor pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.180 și 155 din 25.07.2014 și respectiv din 08.04.2015, în scopul sporirii transparenței acționarilor băncii, prin intervenția timpurie a autorității de supraveghere la formarea acționariatului bancar și facilitarea urmăririi de către supraveghetor a schimbărilor în structura acestuia. La înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, proiectul încorporează unele concretizări, inclusiv referitoare la conținutul declaraţiei privind activitatea concertată sau lipsa activităţii concertate a acţionarului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, cu indicarea cotei de participare în capitalul social al băncii, care va include și cota de participare aferentă transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii. De asemenea, proiectul hotărîrii încorporează modificări care vizează generalizări ale practicii de supraveghere şi aducerea termenilor utilizaţi în regulamentele menționate mai sus în conformitate cu termenii utilizaţi în actele legislative.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecţionarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor din Republica Moldova, inclusiv la transparentizarea acționariatului bancar și urmărirea continuă a calităţii acestuia, la responsabilizarea acţionarilor şi a persoanelor din cadrul organelor de conducere ale băncii, precum și la menținerea stabilității sistemului bancar.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5 alin. (1) lit. d), art.11 alin. (1) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.15 alin. (1) și (4), art. 152, art. 153, art. 154, art. 28, art.31 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 17.06.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate Nataliei Harea, pe adresa electronică: natalia.harea@bnm.md sau la numărul de telefon: 022409442.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr.____ din ____ __________ 2014

Cu privire la modificarea şi completarea
unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. d), art.11 alin. (1) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin. (1) și (4), art. 152, art. 153, art. 154, art. 28, art.31 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare și art. 8 alin. (51) din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr. 345-351, art. 655), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, nr. 127 din 27 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art.1419), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 30 august 2013 sub nr. 937, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La Capitolul I:
a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1. Prezentul regulament stabileşte exigenţele privind dobîndirea şi înstrăinarea cotelor substanţiale în capitalul băncii, constituirea acțiunilor băncii ca obiect al gajului, proceduri de evaluare prudenţială a achizitorilor potenţiali, persoanelor și deținătorilor de cote în capitalul social al băncii menționați la art. 15 alin. (1), lit. b) din Legea instituțiilor financiare şi de monitorizare continuă a calităţii acţionarilor băncii, precum şi informaţiile şi documentele ce urmează a fi remise Băncii Naţionale a Moldovei în aceste scopuri.”;
b) punctul 3:
- la subpunctul 3) aliniatul al doilea cuvîntul „Pană” se înlocuiește cu cuvîntul „Pînă”;
- subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
„4) Achizitor potenţial – orice persoană fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionînd concertat, înregistrate ca atare sau nu, care urmează să dobîndească, individual sau concertat, prin orice modalitate, direct sau indirect, o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa sau o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia devin incidente prevederile art. 15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare. În aplicarea prezentului regulament, obligaţiile care incumbă achizitorului potenţial/achizitorului/deţinătorului direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii revin şi beneficiarului efectiv al acestuia.”;
- se introduce un subpunct nou cuva avea următorul conținut:
„5) Debitor gajist potențial - deținătorul a cărei cotă substanțială de acțiuni ale băncii se preconizează să fie constituită ca obiect al gajului.”

2) La Capitolul II:
a) denumirea capitolului va avea următorul cuprins:
EXIGENŢE ŞI RESTRICŢII PRIVIND
COTELE DE PARTICIPARE ÎN CAPITALUL BĂNCII”;
b) punctul 4 va avea următorul cuprins:
„4. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:
1) niciun achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nicio modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;
2) nicio persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nicio modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile articolul 15 alineatul (2) din Legea instituțiilor financiare;
3) niciun deținător de cotă în capitalul social al băncii nu poate constitui drept obiect al gajului o cotă substanțială de acțiuni ale băncii.”;
c) la punctul 5 cuvîntul „substanțiale” se exclude, iar în final se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
„Orice debitor gajist potențial trebuie să solicite permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale pînă la încheierea contractului de gaj.”;
d) la punctul 6, după textul „punctului 4” se introduce textul „subpunctele 1) – 2)”, iar în final se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
„În cazul în care o cotă substanțială de acțiuni ale băncii va fi constituită ca obiect al gajului cu încălcarea prevederilor punctului 4 subpunctul 3) din prezentul regulament, Banca Naţională aplică prevederile Legii instituțiilor financiare.”;
e) punctul 7:
- după textul „punctului 4” se introduce textul „subpunctele 1) – 2)”, iar textul „şi ale Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 piaţa valorilor mobiliare”se exclude;
-la subpunctul 2) cuvîntul „emită” se înlocuiește cu cuvintele „dispună emiterea unor”;
-la ultimul alineat cuvîntul „ privind” se înlocuiesc cu cuvintele „cu privire la”;
f) la punctul 8, după textul „punctului 4” se introduce textul „subpunctele 1) – 2)”;

3) La Capitolul III:
a) în denumirea capitolului III, după textul „PERMISIUNII PREALABILE” se introduce textul „DE CĂTRE ACHIZITORUL POTENȚIAL”;
b) punctul 12:
- la alineatul al doilea după textul „a deţine/” se introduce textul „dobîndi/”;
- la alineatul al treilea, propoziți a doua va avea următorul cuprins:
„În cazul în care cererea şi/sau setul de documente sînt întocmite într-o limbă străină, se prezintă traducerea acestora în limba de stat a Republicii Moldova legalizată conform legislaţiei.”;
c) la punctul 13, după cuvintele „din cadrul grupului menţionat,” se introduce textul „care va include informații complete, inclusiv ce țin de achizitorul potențial indirect şi de beneficiarul efectiv al achizitorului potențial direct,”;
d) punctul 14 va avea următorul cuprins:
„14. După primirea cererii privind obţinerea permisiunii prealabile, conform punctului 12 din prezentul regulament, Banca Națională în termen de 2 zile lucrătoare din data recepționării cererii informează achizitorul potențial despre primirea acesteia. Banca Naţională verifică corespunderea cererii și anexelor la aceasta cu prevederile anexelor nr.2-5 la prezentul regulament, sub aspectul plenitudinii (totalităţii) documentelor prezentate şi confirmă în scris achizitorului potențial despre plenitudinea documentelor cel tîrziu în termen de 2 zile lucrătoare din data informării achizitorului potențial despre primirea cererii”;
e) capitolul se completează cu punctul 161 care va avea următorul cuprins:
„161. În cazul în care, la solicitarea repetată a Băncii Naționale privind completarea cererii, achizitorul potențial nu prezintă toate documentele necesare conform prevederilor anexelor nr.2-5 la regulament, Banca Națională în termen de 30 zile lucrătoare din data expedierii confirmării prevăzute la pct.16, informează achizitorul potențial despre refuzul eliberării permisiunii prealabile.”;
g) la punctul 21, după cuvintele „permisiune prealabilă” se introduc cuvintele „achizitorului potențial”, iar cuvintele „achizitorului potential” se înlocuiesc cu cuvîntul „acestuia”;
h) punctul 26:
- la începutul punctului se introduce textul „În cazul în care solicitantul este un grup de persoane care acţionează concertat, permisiunea se eliberează grupului. Valabilitatea permisiunii respective este condiționată de următoarele:”;
- subpunctul 4) în final se introduce textul „ , în vederea solicitării unei noi permisiuni”;
- se introduce un subpunct nou cu următorul cuprins:
„6) Atunci cînd în cadrul grupului care acţionează concertat sunt efectuate majorări de cote de către una sau mai multe persoane astfel ca deţinerea cotei de către grup va atinge ori va depăşi nivelul limitelor menţionate la art.15 (1) din Legea instituţiilor financiare această/aceste persoane vor prezenta setul de documente în conformitate cu anexele nr.2-5 la regulament, în vederea solicitării unei noi permisiuni.”;

4) La Capitolul IV:
a) după punctul 28 se introduce un punct nou cu următorul cuprins:
„281. În cazul dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale, pentru solicitarea permisiunii prevăzute la art.15 alin. (1) lit. b) din Legea instituţiilor financiare, Banca Naţională evaluează calitatea achizitorului potențial, prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:
1) reputaţia achizitorului potențial;
2) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că prin achiziţia propusă un asemenea risc ar putea creşte;
3) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale.”;
b) punctul 29 se completează, la început, cu textul „Ca urmare a examinării cererii şi a setului de documente prezentat în conformitate cu prevederile prezentului regulament,”;
c) la punctul 30, după cuvintele „reputaţiei achizitorului potențial” se introduce textul „expus în punctele 28 și 281 din prezentul regulament”;
d) la punctul 36 textul„/societății comerciale” se exclude;
e) la punctul 37 textul „ , denumită competenţă managerială,” se exclude;
f) la punctul 38 cuvîntul „managerială” se înlocuiește cu cuvintele „în administrare”;
g) la punctul 39 textul „administrat şi/sau” se exclude, iar după cuvintele „din grupul” se introduce cuvîntul „financiar”;
h) la punctul 40, după cuvîntul „profesională”, în ambele cazuri, se introduce cuvîntul „tehnică” la cazul gramatical respectiv;
i) la punctul 49, după cuvîntul „achizitorului potențial” se introduce textul „respectiv,”;
j) la punctul 50, după cuvintele „dacă grupul” se introduce cuvîntul „ financiar”;
k) la punctul 51, după cuvîntul „grupului” se introduce cuvîntul „financiar”;
l) la punctul 53, după cuvintele „în cadrul grupului” se introduce cuvîntul „financiar”;
m) punctul 57:
- după cuvintele „adecvată dacă” se introduc cuvintele „acesta este suspectat de organele competente sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind”;
- la subpunctele 1) și 2), în ambele cazuri, textul „achizitorul potențial este suspectat de organele competente sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind” se exclude;
n) după punctul 57 se introduce un punct nou care va avea următorul cuprins:
„571. Prevederile punctelor 21, 37-41, 44, 45, 47-50, 53, 54 nu se aplică în cazul dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale.”;

5) Se introduce capitolul IV1 care va avea următorul cuprins:

Capitolul IV 1
SOLICITAREA PERMISIUNII PREALABILE ȘI EVALUAREA DEBITORULUI GAJIST POTENȚIAL, ADOPTAREA DECIZIEI

581. Debitorul gajist potențial trebuie să depună o cerere scrisă la Banca Naţională, întocmită în conformitate cu anexa nr.12 la prezentul regulament.
Cererea pentru obţinerea permisiunii Băncii Naţionale privind constituirea ca obiect al gajului o cotă substanțială de acțiuni ale băncii, precum şi anexele la aceasta se semnează nemijlocit, fiecare filă în parte, de debitorul gajist potențial sau de către reprezentantul legal al acestuia (în cazul persoanei juridice – de către persoana împuternicită prin lege sau statut cu aplicarea ştampilei persoanei juridice). Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanţii împuterniciţi prin procură.
Cererea şi setul de documente se înaintează Guvernatorului Băncii Naţionale în limba de stat a Republicii Moldova. În cazul în care cererea şi/sau setul de documente sînt întocmite într-o limbă străină, se prezintă traducerea acestora legalizată conform legislaţiei.
La cererea pentru obţinerea permisiunii Băncii Naţionale debitorul gajist potențial persoană fizică/juridică trebuie să anexeze următoarele informaţii şi documente:

 • copia legalizată conform legislaţiei a paşaportului sau a buletinului de identitate/extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi de ţinerea evidenţei acestora (întocmit în decurs de cel mult 30 zile precedente datei depunerii cererii), inclusiv copia deciziei de înregistrare autentificată notarial;
 • informaţia privind persoana juridică sau fizică, care acţionează în numele sau în contul debitorului gajist potențial – persoană fizică şi persoana juridică sau fizică, în numele sau în contul căreia acţionează debitorul gajist potențial – persoană fizică, care va specifica împuternicirile respective (cu anexarea copiilor legalizate ale documentelor confirmative);
 • informația cu privire la acțiunile gajate ale băncii, întocmită în scris, care va include cel puțin: numărul acțiunilor gajate, valoarea nominală, valoarea de piață și ponderea acestora în capitalul social al băncii;
 • copia proiectului contractului de gaj, preconizat să fie semnat de către părțile contractuale, confirmată de banca a cărei acțiuni vor fi gajate;
 • declaraţia pe propria răspundere privind activitatea concertată cu persoanele care solicită creditul, cu persoanele care acordă creditul și cu proprietarii și administratorii acestor persoane, sau privind lipsa unei asemenea activităţi concertate. În cazul existenţei unei astfel de activități, se prezintă şi lista persoanelor care acţionează concertat cu debitorul gajist potențial (conform definiţiei date la punctul 3 din prezentul regulament) cu indicarea următoarelor date: criteriul care determină acţionarea concertată (expus foarte explicit şi detaliat), în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, numele conducătorilor, cotele de participare în capitalul societăţilor comerciale (denumirea societăţii comerciale, sediul acesteia, cota în mărime relativă şi absolută), iar în cazul persoanei fizice – numele, prenumele, domiciliul, locurile de muncă şi funcţiile ocupate, inclusiv funcţiile de administrator ocupate în alte societăţi comerciale, cotele de participare în capitalul societăţilor comerciale (denumirea societăţii comerciale, sediul acesteia, cota în mărime relativă şi absolută);
 • declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deţinerea statutului de beneficiar efectiv al acțiunilor preconizate a fi gajate, precum şi informaţiile care confirmă acest statut;
 • informația cu privire la fondurile care vor proveni din creditul solicitat, inclusiv: mărimea creditului solicitat, scopul utilizării creditului, prin intermediul cărei/căror instituţii (reţeaua utilizată pentru transferul fondurilor) vor fi efectuate transferurile pentru realizarea scopului creditului şi altă informație care se consideră importantă privind utilizarea fondurilor aferente creditului.

582. În cazul în care debitorul gajist potențial este un grup de persoane care acţionează concertat, se prezintă o cerere comună cu anexarea listei acestor persoane și a setului de documente pentru fiecare persoană din cadrul grupului menţionat, în conformitate cu prevederile punctului 581 din prezentul regulament.

583. După primirea cererii pentru obţinerea permisiunii, conform punctului 581 din prezentul regulament, și verificarea corespunderii cererii, informaţiei şi documentelor anexate cu prevederile din prezentul capitol, sub aspectul plenitudinii (totalităţii), Banca Națională confirmă în scris debitorului gajist potențial despre plenitudinea documentelor cel tîrziu în termen de 4 zile lucrătoare din data primirii cererii.
În cazul în care cererea este însoţită de toate documentele prevăzute în prezentul capitol, Banca Naţională îi comunică debitorului gajist potențial în confirmarea prevăzută la prezentul punct şi data expirării termenului de evaluare.
În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament, Banca Naţională informează debitorul gajist potențial despre necesitatea completării setului de documente.
În cazul în care, la solicitarea repetată a Băncii Naționale, debitorul gajist potențial nu prezintă toate documentele, conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament, Banca Națională în termen de 30 zile lucrătoare din data expedierii confirmării prevăzute în prezentul punct, informează debitorul gajist potențial despre refuzul eliberării permisiunii prealabile.

584. Banca Naţională evaluează calitatea debitorului gajist potențial în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data confirmării scrise a primirii documentelor, conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament. Dacă cererea nu este însoţită de toate documentele, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor.

585. Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare, sau efectua investigaţii suplimentare necesare pentru evaluarea debitorului gajist potențial. Din data solicitării informaţiilor sau documentelor suplimentare termenul de evaluare prevăzut la punctul 584 din prezentul regulament pînă la prezentarea acestora se suspendă. În cazul în care debitorul gajist potențial nu va prezenta toate informaţiile sau documentele necesare în termenul specificat de către Banca Naţională, aceasta informează debitorul gajist potențial despre refuzul eliberării permisiunii prealabile.

586. Banca Naţională evaluează calitatea debitorului gajist potențial prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:
1) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că prin gajarea propusă a acțiunilor băncii ar putea fi o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu;
2) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al acțiunilor băncii preconizate a fi gajate este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale;
3) existența unor motive rezonabile de a suspecta că debitorul gajist potențial nu se conformează Legii instituțiilor financiare.
În cazul în care creditorul va fi o bancă din Republica Moldova, se va lua în considerație capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, ca urmare a acordării creditului.

587. Banca Naţională nu va elibera permisiunea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, în baza criteriilor prevăzute la punctul 585 din prezentul Regulament, sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de debitorul gajist potențial sînt incomplete sau conţin date eronate.

588. În cazul în care Banca Naţională ia hotărîrea de a refuza eliberarea permisiunii prealabile, aceasta îi comunică în scris debitorului gajist potențial hotărîrea sa, în termen de 2 zile lucrătoare din data adoptării acesteia şi fără a depăşi termenul prevăzut la punctul 583 din prezentul regulament, indicînd şi motivele care au stat la baza hotărîrii.

589. Evaluarea criteriului privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului se realizează prin transparența utilizării fondurilor provenite din creditul solicitat. În acest sens, se va demonstra cel puţin că fondurile respective nu vor fi virate prin intermediul unor instituţii care sunt supravegheate de către autorităţile competente din ţările necooperante şi cu risc sporit în spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Gajarea nu va fi permisă, dacă persoana care solicită creditul, preconizat a fi asigurat cu acțiunile băncii, este suspectată de organele competente sau cunoscută, pe plan intern ori internaţional, ca fiind:
1) implicată în operaţiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel;
2) teroristă sau că finanţează acte de terorism.”;

6) La Capitolul V:
a) la punctul 59 textul „5%” se înlocuiește cu textul „1%, 5%, 10%”;
b) la punctul 60, subpunctul 2) textul „şi/sau cu banca” se exclude;

7) La Capitolul VI:
a) la punctul 61 textul „ , din prezentul Regulament” se exclude, iar în final se introduce textul „ , dar nu mai rar de odată pe an, cel tîrziu pînă la 30 aprilie a anului următor celui de gestiune”;
b) la punctul 63:
- subpunctele 1) și 2), în ambele cazuri, textul „5%” se înlocuiește cu textul „1%, 5%, 10%”;
- subpunctul 3) după cuvintele „sau înstrăinare” se introduce textul „ , conform punctului 63 subpunctele 1) și 2) din prezentul regulament,”;

8) La Capitolul VII:
a) în denumirea capitolului VII textul „ÎN CAZUL ACHIZIŢIILOR EFECTUATE FĂRĂ PERMISIUNEA PREALABILĂ ŞI” se exclude;
b) la punctul 68, subpunctul 1) în final se introduce textul „, informînd despre acest fapt conform legii”;
c) la punctul 69 cuvîntul „substanțial” se înlocuiește cu textul „în capitalul social al băncii,”;

9) La capitolul VIII punctul 74 va avea urătorul cuprins:
„74. Banca sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor, nu mai tîrziu de 2 zile înainte de data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale informaţii ce țin de prevederile art. 158, alin. (2) din Legea instituţiilor financiare, precum şi informaţia privind persoana și/sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor, persoanele de contact cu indicarea adresei poștale, numerele de telefon, fax, adresa electronică.”;

10) În anexa nr.1:
a) În denumirea anexei, după textul „deţine/” se introduce textul „dobîndi/”, iar cuvîntul „substanțială” se exclude;
b) la primul alineat, după textele „/achizitori potențiali” și „deţinerea/” se introduce textul „care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă substanţială în capitalul social al băncii în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea instituțiilor financiare sau care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art. 15 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare (se subliniază una din situații) și” și respectiv „dobîndirea/”, iar cuvîntul „substanțiale” se exclude;
c) la ultimul alineat textul „ şi se vor afla în mun. Chişinău pe perioada examinării cererii” se exclude;

11) După anexa nr.1 se introduce anexa 11 cu următorul cuprins: anexa nr.11

12) În anexa nr.2:
a) În denumirea anexei cuvîntul „CERERE” se înlocuiește cu cuvintele „CEREREA ACHIZITORULUI POTENȚIAL”;
b) punctul 1;
- la subpunctele 4), 5), 7) și 9) textele „4)”, „5)”, „7)” și „9)” se înlocuiesc cu textele „4*)”, „5*)”, „7*)” și respectiv „9*)”;
- la subpunctul 4*) cuvintele „avizul organizaţiei de audit” se înlocuiesc cu cuvintele „raportul auditului”, iar în final se introduce textul „Pentru persoanele juridice în curs de lichidare se prezintă lista cu denumirea, sediul și motivul lichidării acestuia”;
c) punctul 2:
- la subpunctele 2) și 7) textele „2)” și „7)” se înlocuiesc cu textele „2*)” și respectiv „7*)”;
- la subpunctul 3) în final se introduce textul „ . În cazul în care administratorul achizitorului potențial este o persoană juridică se va prezenta informaţia cu privire la denumire și sediu, adresa de corespondenţă, copiile legalizate ale actelor de constituire, informaţia cu privire la activităţile desfăşurate în ultimii 10 ani de către persoana juridică și după caz, copia licenţei/licenţelor care le deţine. De asemenea, se prezintă informaţia cu privire la administratorii (membrii consiliului şi executivului) acestei persoane juridice, şi anume numele, prenumele, funcţia şi activitatea profesională a administratorilor respectivi în ultimii 10 ani, cu indicarea cel puţin a următoarelor date: denumirea şi sediul persoanelor juridice în care au activat/activează, funcţiile ocupate şi perioada deţinerii acestora, dacă au deţinut/deţin dreptul de a reprezenta persoanele juridice, inclusiv achizitorul potenţial;”;
- la subpunctul 4) după cuvintele „afacerea/afacerile”, în ambele cazuri, se introduc cuvintele „cu deținerea controlului”;
- la subpunctul 8), după cuvintele „achizitorului potențial” se introduc cuvintele „ , legalizate conform legislaţiei în vigoare”;
- la subpunctul 9) cuvîntul „certificatului” se înlocuiește cu cuvîntul „deciziei”;
d) punctul 3:
- la subpunctele 1), 6), 7), 8) și 10) textele „1)”, „6)”, „7)”, „8)” și „10)” se înlocuiesc cu textele „1*)”, „6*)”, „7*)”, „8*)” și respectiv „10*)”;
- la subpunctul 3), după cuvintele „concertat cu” se introduc cuvintele „achizitorii potenţiali”;
- subpunctul 7*):
la primul alineat cuvintele „direcţiilor de dezvoltare a” se înlocuiesc cu cuvintele „impactului acestor modificări asupra”;
la litera a) cuvintele „de achiziţie” se înlocuiesc cu cuvintele „a modificărilor preconizate”,al doilea cuvînt „achiziţie” se înlocuiește cu cuvîntul „modificare”, iar după cuvintele „în structura de grup” se introduce cuvîntul „financiar”;
- subpunctul 9), în ambele cazuri, după cuvintele „desfăşoară afacerea/afacerile” se introduc cuvintele „cu deținerea controlului”;
e) la sfîrșitul anexei se introduce textul „(*) - cu excepția achizitorului potențial care preconizează dobîndirea unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale menționați la art. 15 alin. (1), lit. b) din Legea instituțiilor financiare”;

13) În anexa nr.3:
a) în denumirea anexei, în ambele cazuri, după cuvîntul „potențial” se introduce simbolul „*”;
b) în primul tabel, rîndul 8 sintagma „Mijloace fixe” se înlocuiește cu textul „Imobilizări corporale, cu excepţia valorii imobilului”;
c) la sfîrșitul anexei, în ambele cazuri, se introduce textul „(*) - cu excepția cazului dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale”;

14) În anexa nr.4:
a) Capitolul I:
- din denumirea capitolul I cuvintele „care are intenţia de a dobîndi/majora o cotă substanţială în capitalul băncii” se exclud;
- la punctul 2, subpunctul 2.2 în final se introduce textul „(situație în care o persoană încredințează unei alte persoane bunuri ale sale pentru a le deține, administra și preda)”;
b) capitolul II:
-la punctul 3, subpunctul 3.4 se exclude;
- punctul 4:
la subpunctul 4.4 cuvîntul „financiar” se înlocuiește cu cuvintele „bancar al R. Moldova”;
la subpunctul 4.6 litera b), după cuvintele „între aceste autorități” se introduce textul „(confirmare scrisă de către persoana care controlează majoritatea membrilor grupului)”;
la subpunctul 4.7 textul „4.7)”se înlocuiește cu textul „4.7*)”;
c) capitolul III,
- la punctul 5 textele „/sucursalei” și „a unei bănci străine” se exclud;
d) capitolul IV:
-la punctul 12, după cuvîntul „preconizată” se introduce textul „(proiectul contractului de vînzare - cumpărare)”;
-la punctul 14 textul „14).” se înlocuiește cu textul „14*).”, iar după cuvintele „al băncii” se introduc cuvintele „asupra achizitorului potențial”;
-la punctul 15 textul „15).” se înlocuiește cu textul „15*).”;
e) la sfîrșitul anexei se introduce textul „ (*) - cu excepția achizitorului potențial care preconizează dobîndirea unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale menționați la art. 15 alin. (1), lit. b) din Legea instituțiilor financiare”;

15) În anexa nr.5:
a) cuvîntul „substanţiale” se exclude;
b) în tabel, coloana 10 va avea următorul cuprins:
„Relaţia de control asupra achizitorului potenţial direct sau, după caz, asupra ultimului deţinător”;

16) În anexa nr.6, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:
3. Informația privind motivul înstrăinării/reducerii cotei substanțiale deținute:

______________________________________________________________________________________________”;

17) În anexa nr.7:
a) în denumire cuvîntul „Acționari” se înlocuiește cu cuvintele „Achizitori potențiali”;
b) primul alineat va avea următorul cuprins:
„Subsemnatul ______________, cu domiciliul în ______________, adresa de corespondență ____________________________, telefon ______________________, fax ________________________, posesor al actului de identitate tip _________ seria ___ nr.________, eliberat de _________ la data de _________, valabil până la data de _________, în calitate de achizitor potențial al acțiunilor băncii ______________, deținător al numărului de acțiuni deținute __________unităţi avînd o cotă în mărime de ____ %, preconizez de a deține_________________ acțiuni ale băncii_____________, având o cotă preconizată a fi deținută de ____% din capitalul social al acesteia şi ____% din drepturile de vot, prin prezenta declar următoarele.”;

18) În anexa nr.8:
a) în denumire cuvîntul „Acționari” se înlocuiește cu cuvintele „Achizitori potențiali”;
b) primul alineat va avea următorul cuprins:
„Subsemnatul ______________, cu domiciliul în ______________, adresa de corespondență ____________________________, telefon ______________________, fax ________________________, posesor al actului de identitate tip _________ seria ___ nr.________, eliberat de _________ la data de _________, valabil până la data de _________, în calitate de reprezentant legal al acţionarului potențial persoană juridică ______________, ________________, deținător al numărului de acțiuni ale băncii___________________ dețin________________________acţiuni, avînd o cotă în mărime de _________% preconizez de a deține_________________ acțiuni, avînd o cotă preconizată a fi deținută de ________% din capitalul social al băncii _______________şi ____% din drepturile de vot, prin prezenta declar următoarele:”.

 

2. Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.130 din 04 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art.1420), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 22 august 2013 cu nr.934, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La capitolul I punctul 3 în final se introduce subpunctul 3) care va avea următorul cuprins:
3) Dobînditor – persoană fizică sau persoană juridică care are intenția de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii.”;

2) La capitolul II:
a) la punctul 5 cuvintele „cu drept de vot deţinute” se înlocuiesc cu cuvintele „aflate în circulație”;
b) la punctul 7 subpunctul 2) textul „de 5%” se înlocuiește cu cuvintele „cotei substanțiale”;

3) La capitolul III:
a) punctul 15 va avea următorul cuprins:
15. Pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, indiferent de cota vizată, la documentele prezentate registratorului/deţinătorului nominal se va anexa, obligatoriu, două exemplare aledeclaraţiei privind activitatea concertată sau lipsa activităţii concertate a dobînditorului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, cu indicarea cotei de participare în capitalul social al băncii, care va include și cota de participare aferentă transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii, conform formularului din anexa nr.1 sau, după caz, din anexa nr.2 la prezentul regulament, care va fi întocmit şi semnat nemijlocit de către dobînditor şi confirmat prin semnătura şi ștampila registratorului/deţinătorului nominal care a înregistrat dreptul de proprietate asupra acţiunilor băncii respective. În termen de 3 zile din data înregistrării dreptului de proprietate, registratorul/deţinătorul nominal va expedia Băncii Naţionale printr-o scrisoare oficială un exemplar al declaraţiei. Cheltuielile aferente expedierii scrisorii și declaraţiei se suportă de achizitorul acţiunilor.”;
b) la punctele 16 și 17 cuvîntul „acționarul” se înlocuiește cu cuvîntul „dobînditorul”;

4) În anexa nr.1:
a) în denumire cuvîntul „Acționari” se înlocuiește cu cuvintul „Dobînditori”;
b) primul alineat va avea următorul cuprins:
„Subsemnatul _______________________________, cu domiciliul în __________________________________________, adresa de corespondență _______________________________, telefon __________________, fax ________________, posesor al actului de identitate tip _____________________ seria ____________ nr.________, eliberat de ___________ la data de _______________, valabil pînă la data de ____________, în calitate de dobînditor al acțiunilor băncii ________________, deținător al numărului de acțiuni deținute ___________unități, avînd o cotă în mărime de ____ % preconizez, de a deține3_________________ acțiuni ale băncii _______________, avînd o cotă preconizată a fi deținută de ________________% din capitalul social al acesteia, şi ____________% din drepturile de vot, prin prezenta declar următoarele.”;

c) textul „Şi împreună deţinem:” se înlocuiește cu textul „Şi după tranzacție împreună vom deține:”;

d) după textul „Specificaţi prevederile acordurilor existente cu alţi acţionari referitoare la bancă: __________________________________” se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:

„După caz, specificați persoana/ele de contact (cu condiţia că acestea posedă limba de stat a Republicii Moldova) cu indicarea următoarei informații:
________________________________________________________________ (numele, prenumele),
_____________________________________________________________________ (locul de muncă),
__________________________________________________________________________ (funcţia),
adresa de contact: _____________________________________, telefon _________, fax ______”;
e) după cuvîntul „Semnătura” se introduce cuvîntul „dobînditorului”;
f) în nota de subsol în final se introduce textul „3 Se indică numărul de acțiuni și cota de participare în capitalul social al bănci care va include și cota de participare aferentă transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii”;

5) În anexa nr.2:
a) în denumire cuvîntul „Acționari” se înlocuiește cu cuvîntul „Dobînditori”;
b) primul alineat va avea următorul cuprins:
„Subsemnatul __________________________, cu domiciliul în _________________________, adresa de corespondență _________________________, telefon ________________, fax ________________, posesor al actului de identitate tip _____________________________________ seria ___________ nr.______________, eliberat de ___________________ la data de _________________, valabil pînă la data de ________________________, în calitate de reprezentant legal al dobînditorului persoană juridică ________________, deținător al numărului de acțiuni a băncii _________________dețin ________________________ acțiuni, avînd o cotă în mărime de _________% preconizez de a deține3_________________ acțiuni, avînd o cotă preconizată a fi deținută de ________% din capitalul social al băncii _______________________şi _____ % din drepturile de vot, prin prezenta declar următoarele:”;
c) textul „Şi împreună deţinem:” se înlocuiește cu textul „Şi după tranzacție împreună vom deține:”;
d) după textul „Specificaţi prevederile acordurilor existente cu alţi acţionari referitoare la bancă: ______________________________________________________________” se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
„După caz, specificați persoana/ele de contact (cu condiţia că acestea posedă limba de stat a Republicii Moldova) cu indicarea următoarei informații:
__________________________________________________________________ (numele, prenumele),
________________________________________________________________________ (locul de muncă),
____________________________________________________________________________ (funcţia),
adresa de contact: _______________________________________, telefon _________, fax ______”;
e) după cuvîntul „Semnătura” se introduce cuvîntul „dobînditorului”;
f) în nota de subsol în final se introduce textul „3 Se indică numărul de acțiuni și cota de participare în capitalul social al bănci care va include și cota de participare aferentă transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii”.

 

3. Regulamentul cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01, aprobat prin procesul-verbal al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei proces-verbal nr.37 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.59-60, art.74), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La capitolul VII2 litera B, după cuvintele „ a deciziei de înregistrare” și „bancă a deciziei” se introduce textul „privind înregistrarea modificărilor (completărilor) la statut/regulamentul filialei (sau redacţia nouă a acestora)” și respectiv „organelor competente”, iar cuvîntul „modificările” se înlocuiește cu cuvintele „aprobarea modificărilor”;

2) La capitolul VII4 litera K cuvîntul „banca” se înlocuiește cu sintagma „Banca Națională”;

3) La capitolul VIII litera D va avea următorul cuprins:
„D. Banca sau persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor vor prezenta la Banca Naţională, printr-o scrisoare de însoţire, informaţia cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor, care va cuprinde cel puţin următoarele:
1. copia autorizată a procesului verbal al ședinței organului de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau a altor persoane care convoacă adunarea generală, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Copia autorizată a procesului - verbal al ședinței menționate va conţine datele prevăzute la art.53 alin.(8) lit.a) – g) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997;
2. informația privind întreprinderea măsurilor aferente prevederilor art.55 alin.(1) lit.b) sau alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni semnată de administratorul împuternicit;
3. copia publicaţiei în care a fost plasat anunţul privind convocarea adunării generale a acţionarilor, cu excepţia cazului prevăzut la art.59 alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni.
Informaţia va fi prezentată: în cazul adunării generale ordinare anuale - nu mai tîrziu de 25 de zile înainte de convocarea adunării generale a acţionarilor, în cazul adunării generale extraordinare – nu mai tîrziu de 12 zile înainte de convoarea acesteia, iar în cazul adunării generale repetate – nu mai tîrziu de 10 zile înainte de convocarea acesteia.
În cazul în care adunarea generală se desfăşoară în condiţiile prevăzute la art.59 alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni, informaţia se va prezenta în termen de șapte zile după luarea deciziei, dar nu mai tîrziu de trei zile înainte de convocarea acesteia.
În termen de 20 zile de la închiderea adunării generale a acţionarilor banca va prezenta la Banca Naţională, printr-o scrisoare de însoţire, o copie autorizată de bancă a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor (fără anexe) şi a publicaţiei în care a fost plasată hotărîrea adunării generale a acţionarilor. În cazul în care în cadrul adunării generale a acţionarilor este luată decizia de majorare a capitalului băncii prin efectuarea emisiei suplimentare de acțiuni, concomitent cu procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va prezenta şi hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare aprobată de adunarea generală a acţionarilor respectivă. În termen de 5 zile de la ședința organului împuternicit la care s-a aprobat darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare, banca va prezenta Băncii Naţionale darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliarerea și lista subscriitorilor la valorile mobiliare plasate în baza hotarîrii adunării generale a acţionarilor întocmită conform cerinţelor prevăzute de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
Banca Naţională poate solicita prezentarea parţială sau completă a informaţiei conform anexelor la procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.”;

4) capitolul IX se exclude;

5) În anexa nr. 1 capitolul III:
a) punctul 5:
-la primul aliniat cuvintele „în comun” se înlocuiesc cu cuvîntul „concertat”, iar alineatul al doilea se exclude;
-la litera A, după subpunctul (9) se introduce subpunctul (10) cu următorul cuprins:
„(10) declarația - dobînditori persoane fizice, conform anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor.”;
- litera B subpunctul (4) alineatul al doilea:
la primul subalineat cu liniuță textele „este mai mare de 50 la sută” și „cote mai mari de 50 la sută” se înlocuiesc cu cuvintele „dețin control” și respectiv „control”;
la al doilea subalineat cu liniuță textul „cote mai mari de 50 la sută” se înlocuiește cu textul „control (denumirea şi sediul societăţii, valoarea cotei)”;
la al treilea subalineat cu liniuță textul „mai mult de 50 la sută” se înlocuiește cu cuvîntul „control”;
la al patrulea subalineat cu liniuță textul „mai mult de 50 la sută din” se înlocuiește cu cuvintele „control în”;
la al cincelea subalineat cu liniuță, în ambele cazuri, textul „mai mult de 50 la sută” se înlocuiesc cu cuvîntul „control”;
se introduce subpunctul (11) cu următorul cuprins:
(11) declarația – dobînditori persoane juridice, conform anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor.”;
b) la punctul 6 cuvintele „cinci la sută sau mai mult” se înlocuiesc cu cuvintele „cotă substanțială”;
c) punctul 9 va avea următorul cuprins:
„9. Toți dobînditorii, dobînditorul care intenţionează să deţină o cotă substanțială din acţiunile băncii trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere, întocmită în scris, prin care se atestă faptul cunoașterii și obligația respectării prevederilor Legii instituţiilor financiare, inclusiv legislaţia în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi prevederilor regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei.”;
d) punctul 14 se exclude;

6) În anexa nr.4:
a) În tabel, la punctul 2, după rîndul 4 se introduce rîndul 41 cu următorul conținut:

 

„41

Reevaluarea valorilor mobiliare ale unor emitenți”  

b) compartimentul „Metoda de întocmire a Calculului Capitalului Normativ total”:

- după punctul 10 se introduce punctul 101 cu următorul conținut:
„101. În rîndul 2.41. se reflectă rezultatul favorabil sau nefavorabil net din reevaluarea valorilor mobiliare (ajustat cu valoarea impozitului amînat aferent acestui rezultat), libere de interdicţii, ale căror emitenți au ratingul nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA. Pentru emitenții-companii este obligatorie condiţia că sunt concomitent și rezidenți ai ţărilor cu ratingurile menţionate. În cazul în care ratingul atribuit diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic.”;
- la punctele 11 și 12, în ambele cazuri, textul „2.4.” se înlocuiește cu textul „2.41.”;

7) În anexa nr.5:
a) punctul III subpunctul 8) se exclude;
b) la punctul IV în final se introduce textul „ , inclusiv cele care rezultă din prevederile Legii insituțiilor financiare”.

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei pentru modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - proiect), înglobează modificări şi completări la Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor și Regulamentul cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01.

La 25.07.2014 și 08.04.2015 au intrat în vigoare Legile pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.180 și respectiv nr.155 care au operat modificări şi completări în Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv la art. 15. Modificările respective urmăresc sporirea transparenței acționarilor băncii, prin intervenția timpurie a autorității de supraveghere la formarea acționariatului bancar și facilitarea urmăririi de către supraveghetor a schimbărilor în structura acestuia.
Respectiv, proiectul îmbină modificări în contextul reducerii de la 5% la 1% a cotei substanțiale de participare în capitalul social al băncilor, inclusiv obținerea permisiunii Băncii Naționale pentru achiziționarea cotei, evaluarea achizitorului potențial de către supraveghetorul bancar, informarea subsecventă a Băncii Naționale și respectarea permanentă a cerințelor privind calitatea acționariatului. Corespunzător, proiectul include modificarea nivelurilor de majorare a cotei de participare în capitalul social al băncilor, care prevede  o nouă permisiune prealabilă a Băncii Naționale, prin introducerea a două niveluri noi, și anume de 5% și, respectiv,10%. De asemenea, se introduc interdicții menite să ordoneze formarea acționariatului bancar conform procedurilor legale și să implice acționarii în administrarea eficientă a investițiilor lor.

Totodată, conform completărilor art. 15 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare și art.8 din Legea cu privire la gaj, au fost elucidate aspecte ale procedurii de obținere a permisiunii prealabile scrise a Băncii Naționale a Moldovei, ținînd cont de specificul permisiunii solicitate de către: persoana care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia devin  incidente prevederile art. 15 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare și deținătorul a cărei cotă substanțială de acțiuni ale băncii se preconizează să fie constituită ca obiect al gajului.
Totodată, la înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, proiectul încorporează unele concretizări, inclusiv referitoare la conținutul declaraţiei privind activitatea concertată sau lipsa activităţii concertate a acţionarului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, cu indicarea cotei de participare în capitalul social al băncii, care va include și cota de participare aferentă transferului preconizat al dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii.

Modificările şi completările la Regulamentul cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01 stabilesc cerințe aferente ținerii registrului băncii licențiate, conform cărora banca în termen de 20 zile de la închiderea adunării generale a acţionarilor va prezenta adăugător  la Banca Naţională informații în cazul emisiei suplimentare de acțiuni.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și