• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.12.2015

Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

15.12.2015Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 15.12.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Proiectul hotărîrii este inițiat în contextul transpunerii prevederilor aferente cotelor de participare a băncilor în capitalul persoanelor juridice prevăzute la art.28. alin.(7) și (8) din Legea instituţiilor financiare.

Astfel, proiectul hotărîrii include aprobarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice în redacție nouă și abrogarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.81 din 9 aprilie 1998 privind aprobarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.49, art.151).

Respectiv, proiectul regulamentului nominalizat include modificări aferente mărimii cotei deţinute de către bănci în capitalul persoanei juridice pentru care este necesară permisiunea Băncii Naţionale, precum şi completarea motivelor de respingere a cererii privind deţinerea de către bancă a unei cote în capitalul persoanei juridice în contextul măsurilor de remediere şi al sancţiunilor aplicabile băncilor.

Totodată, în vederea reglementării transmiterii în schimbul rambursării datoriilor sau deținerii temporare a cotelor de participare în capitalul băncilor a fost introdus un capitol nou, care prevede expres setul de documente necesar pentru obținerea permisiunii Băncii Naționale a Moldovei.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecţionarea modului de reglementare a activităţii băncilor din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5 lit. d), art.11 alin. (1), art.27 lit. c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art.28 alin.(7), (8) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 22.01.2016, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Elina Cotovițchi, pe adresa electronică: elina.cotovitchi@bnm.md sau la numărul de telefon: 022409231.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2015

Cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art.5 lit.d), art.11 alin. (1), art.27 lit.c) şi art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art.28 alin.(7), (8) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, conform anexei nr.1.

2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.81 din 9 aprilie 1998 privind aprobarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.49, art.151).

3. Cererile și documentele privind solicitările de permisiuni în contextul art.28 alin.(7) și (8) din Legea instituțiilor financiare prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se examinează şi se soluţionează în condițiile prezentei hotărîri.

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.___ din ______________ 201__

 

REGULAMENTUL
cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice

I. PREVEDERI GENERALE

1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, articolele 28 alin. (7), (8) şi 40 din Legea instituţiilor financiare.

2. Regulamentul stabileşte mecanismul şi regulile referitor la:

- deţinerea de către bănci, direct sau indirect, a cotelor în capitalul persoanelor juridice rezidente sau nerezidente, altele decît băncile rezidente;

- deținerea cotelor de participare în capitalul băncilor rezidente și nerezidente ca urmare a transmiterii acestora băncii în posesiune/achiziţionării în schimbul rambursării datoriilor acesteia;

- deţinerea temporară de cote în capitalul băncilor rezidente și nerezidente de către bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.

3. Banca beneficiar efectiv – banca care controlează în ultima instanță persoana juridică ori deține indirect o cotă de participare în capitalul persoanei juridice egală sau mai mare de 20%.

4. Capitalul reglementat – se determină conform Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc și reprezintă capitalul normativ total.

5. Persoane care acţionează concertat – persoanele aflate în situaţia în care fiecare dintre ele decide să exercite drepturile lor legate de cota de participare dobîndită sau pe care urmează să o dobîndească în conformitate cu un acord implicit sau explicit încheiat între persoanele respective și anume:
a) persoanele care au achiziţionat cote de participare în capitalul persoanei juridice în circumstanţe care denotă achiziţia coordonată sau intenţia comună a acestor persoane de a achiziţiona cotele acestei persoane juridice;
b) persoanele implicate:
persoane care controlează sau sunt controlate de către altă persoană sau care se găsesc sub un control comun;
persoane care sînt parte directă sau indirectă la acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, reprezintă 20% și mai mult;
persoane fizice din cadrul persoanei care au atribuţii de conducere sau control;
soţii, rudele şi afinii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate în alineatele de mai sus;
persoane care pot numi majoritatea membrilor organelor de conducere în cadrul unei persoane;
orice persoană care, conform legislației civile, este legată de persoana fizică printr-un raport de rudenie de gradul întîi și doi, soțul și afinii acesteia, precum și societățile aflate sub controlul acestora;
c) întreprinderea-mamă împreună cu sucursalele sale, precum şi oricare dintre sucursalele aceleiaşi întreprinderi-mamă între ele;
d) o persoană cu membrii organelor de conducere şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
e) persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare avînd aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite care sunt persoane implicate;
f) persoane care în derularea unor operaţiuni economice direcţionează beneficiile astfel obţinute către acelaşi destinatar sau către destinatari care sunt persoane implicate;
g) persoane juridice ale căror structuri de proprietate sau organe de conducere au preponderent aceeaşi componenţă;
h) persoane care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent şi/sau prin înstrăinarea de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent;
i) persoane al căror exerciţiu identic al drepturilor conferite de cotele de participare în capitalul persoanei juridice denotă o politică comună de durată cu referire la această persoană juridică;
j) persoane care pentru derularea unor operaţiuni economice, de reprezentare a intereselor sau pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari, aceeaşi persoană, respectiv persoane care sunt persoane implicate;
k) persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operaţiuni aflate în legătură cu persoana juridică;
l) persoane care au deţinut sau deţin în acelaşi timp cote de participare la una sau mai multe persoane juridice exercitînd controlul asupra acestora şi desfăşurînd o politică comună;
m) persoane care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună.

 

II. APLICAREA

6. Nicio bancă, singură sau în calitate de beneficiar efectiv ori în cadrul grupului de persoane care acţionează concertat, fără permisiunea scrisă a Băncii Naţionale, nu poate:
1) să deţină în capitalul unei persoane juridice, cu excepţia băncilor în al căror capital dobîndirea/deţinerea cotelor se efectuează conform art.15 din Legea instituţiilor financiare, o cotă care:
a) reprezintă 20% şi mai mult din capitalul persoanei juridice;
b) depăşeşte, conform valorii ei contabile, 5% din capitalul reglementat al băncii;
2) să deţină cotele menţionate la subpct.1) cu o valoare contabilă totală mai mare de 50% din capitalul reglementat al băncii.

7. Orice majorare a cotelor deţinute în capitalul persoanelor juridice superioară limitelor stabilite la pct.6 subpct.1) poate fi efectuată cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale în condiţiile prezentului Regulament.

8. Nu este necesară permisiunea Băncii Naţionale pentru cotele de participare la capitalul persoanelor juridice, cu excepţia băncilor rezidente și nerezidente, transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării datoriilor şi/sau deţinute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.

9. Permisiunea scrisă a Băncii Naţionale privind deţinerea de către bancă a cotei în capitalul persoanei juridice trebuie să fie obţinută pînă la încheierea actului juridic prin care va fi dobîndită cota în capitalul persoanei juridice.

10. Băncile vor notifica Banca Naţională despre orice cotă deţinută de bancă în capitalul persoanei juridice, despre cotele de participare în capitalul persoanelor juridice transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării datoriilor, precum şi despre cotele deţinute, în capitalul persoanei juridice, temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane, cu prezentarea deciziei organului abilitat, în termen de 10 zile de la data efectuării investiţiei/transmiterii în posesiune/achiziţionării în schimbul rambursării datoriilor/ deţinerii temporare de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.

 

III. PREZENTAREA ŞI EXAMINAREA CERERII
CU PRIVIRE LA DEȚINEREA DE CĂTRE BANCĂ A COTEI ÎN CAPITALUL PERSOANEI JURIDICE

11. Pentru solicitarea permisiunii scrise a Băncii Naţionale cu privire la deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice în cazurile prevăzute la pct.6, este necesară prezentarea unei cereri semnate de către președintele consiliului băncii cu anexarea cel puțin a următoarei informații/documente:
1) hotărîrea privind deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice, luată de organul împuternicit de a lua asemenea hotărîre;
2) denumirea, adresa, IDNO și data înregistrării persoanei juridice;
3) mărimea capitalului persoanei juridice;
4) cota de participare (în lei şi în %) preconizată spre procurare;
5) în caz de procurare a acţiunilor:
a) numărul total de acţiuni emise de către persoana juridică;
b) numărul acţiunilor cu drept de vot emise de către persoana juridică;
c) valoarea nominală (fixată) a unei acţiuni;
d) numărul acţiunilor preconizate spre procurare;
e) preţul de procurare a acţiunilor;
f) caracteristica acţiunilor procurate (ordinare sau preferenţiale, cu sau fără drept de vot etc.).
6) ponderea cotei de participare (conform valorii nominale (fixate)) în capitalul social al persoanei juridice deținute la data depunerii cererii;
7) ponderea cotei de participare în capitalul persoanei juridice (conform valorii contabile) în capitalul reglementat al băncii;
8) ponderea valorii contabile totale a cotelor în capitalul persoanelor juridice deţinute de bancă în capitalul reglementat al băncii;
9) scopul efectuării investiţiei;
10) argumentarea economică efectuată de bancă (care va include analiza financiară a persoanei juridice, operaţiunile desfășurate, rentabilitatea, profitabilitatea, solvabilitatea etc.) care a servit drept temei pentru luarea de către organul împuternicit a deciziei de procurare a cotei de participare în capitalul persoanei juridice;
11) lista acționarilor/asociațiilor ce dețin cote care reprezintă 20% și mai mult din capitalul persoanei juridice în care banca are intenția să dețină cota, cu indicarea denumirii/numelui, prenumelui persoanei, țării de reședință, valorii și mărimii cotei deținute;
12) lista societăţilor comerciale în care persoana juridică deţine cel puţin 20% din capitalul social al acestora, cu indicarea denumirii, țării de reședință, valorii și mărimii cotei deținute;
13) lista administratorilor persoanei juridice, cu indicarea funcţiilor acestora, denumirii societăţilor comerciale unde aceştia exercită funcții de administratori (denumirea funcţiei ocupate) şi/sau deţin cote în capitalul acestora (se indică mărimea cotei deţinute în %);
14) informaţia pentru ultimele șase luni anterioare prezentării cererii privind tranzacţiile persoanei juridice cu acţionarii/asociaţii şi sucursalele acesteia a căror valoare constituie cel puţin 25 la sută din activele persoanei juridice, cu indicarea naturii şi volumului acestor tranzacţii;
15) informaţia pentru ultimele șase luni anterioare prezentării cererii aferentă tranzacţiilor băncii cu persoana juridică, cu acţionarii/asociaţii, administratorii şi sucursalele acesteia, cu indicarea volumului şi naturii acestor tranzacţii;
16) situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice pentru ultimii doi ani (după caz în funcţie de perioada de activitate) supuse auditului independent sau confirmate de către organele raionale financiare (municipale), conform locului de înregistrare în cazul în care la adunarea generală a acţionarilor nu a fost prevăzută efectuarea controlului de audit, cu excepţia cazului cînd banca participă la constituirea persoanei juridice.

12. La evaluarea cererii de acordare a permisiunii scrise privind deţinerea de către bancă a cotei în capitalul persoanelor juridice se va efectua prin prisma următoarelor criterii:
1) sancţiunile şi măsurile de remediere prevăzute la art.38 alin.(1) lit.f), alin.(2) pct.2), pct.3) lit.b), e), g), k) şi pct.4) din Legea instituţiilor financiare aplicate băncii în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii cererii;
2) consecinţele negative ale acestei achiziţii care pot influenţa esenţial situaţia financiară a băncii, inclusiv înregistrarea de către bancă a pierderilor potenţiale; insuficienţa de lichiditate; nerespectarea limitelor valorilor indicatorilor prudenţiali.

13. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente în conformitate cu pct.11, Banca Națională aprobă sau respinge cererea de solicitare a permisiunii scrise privind deținerea de către bancă a cotei în capitalul persoanei juridice.

14. În cazul în care setul de documente prezentat la Banca Națională nu este complet și Consiliul băncii nu prezintă în termenul stabilit de Banca Națională documentele necesare pentru completarea acestuia, Banca Naţională restituie cererea de solicitare a permisiunii scrise cu privire la deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice fără a o examina.

15. În cazul în care documentele sau informațiile prezentate în conformitate cu pct.11 sînt insuficiente pentru luarea deciziei, Banca Națională poate solicita documente și informații suplimentare, poate efectua investigații suplimentare, inclusiv poate consulta autoritățile publice.

16. În cazul necesităţii solicitării documentelor și informațiilor suplimentare și/sau efectuării unor investigaţii suplimentare de către Banca Naţională, termenul stabilit la pct.13 poate fi prelungit pentru o perioadă de pînă la 30 zile lucrătoare sau, după caz, suspendat pentru o perioadă de timp stabilită de Banca Națională, cu informarea în scris a băncii.

17. În cazul în care Consiliul băncii nu prezintă în termenul stabilit de Banca Națională documentele și informațiile suplimentare menționate la pct.16 , Banca Naţională restituie cererea de solicitare a permisiunii scrise cu privire la deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice fără a o examina.

18. Încheierea actului juridic prin care va fi dobîndită cota în capitalul persoanei juridice trebuie să fie efectuată în termen de cel mult 6 luni din data eliberării permisiunii scrise de către Banca Naţională. În caz contrar permisiunea își pierde valabilitatea.

 

IV. TRANSMITEREA ÎN SCHIMBUL RAMBURSĂRII DATORIILOR
SAU DEȚINEREA TEMPORARĂ A COTELOR DE PARTICIPARE ÎN CAPITALUL BĂNCILOR

19. Fără permisiunea Băncii Naționale nu pot fi transmise băncii în posesiune/achiziționate în schimbul rambursării datoriilor sau deținute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane cotele de participare în capitalul băncilor rezidente și nerezidente.

20. Băncile nu pot achiziționa în schimbul rambursării creditelor titlurile de capital emise de o bancă rezidentă care au fost gajate în favoarea acestora.

21. Pentru solicitarea permisiunii Băncii Naţionale cu privire la obținerea în posesiune/achiziționarea de către bancă a cotelor de participare în capitalul băncilor rezidente și nerezidente ca urmare a transmiterii în schimbul rambursării datoriilor este necesară prezentarea unei cereri semnate de către președintele consiliului băncii cu anexarea cel puțin a următoarei informații/documente:
1) hotărîrea privind obținerea în posesiune/achiziționarea de către bancă a cotelor de participare în capitalul băncii ca urmare a transmiterii în schimbul rambursării datoriilor, luată de organul împuternicit de a lua asemenea hotărîre;
2) informaţii/documente aferente creditului şi gajului ce serveşte drept garanţie pentru creditul respectiv care includ:
a) copia contractului de credit în schimbul căruia se transmit în posesiune/se achiziţionează cotele de participare;
b) copia contractului de gaj;
c) soldul creditului la data luării deciziei cu privire la obținerea în posesiune;
d) categoria de clasificare a creditului la data luării deciziei cu privire la obținerea în posesiune/achiziționarea, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale;
e) suma plăţilor aferente contractului de credit care nu au fost achitate de către debitor;
f) valoarea de piață a gajului care urmează a fi transmis băncii în posesiune/achiziționat cu indicarea denumirii evaluatorului și datei efectuării evaluării respective;
g) măsurile planificate spre a fi întreprinse de bancă pentru vînzarea fără întîrzieri nejustificate a cotelor de participare în cauză, cu anexarea documentelor respective (examinarea cererilor şi ofertelor din partea potenţialilor cumpărători, în cazul dispunerii, acorduri de intenţii etc.).

22. Pentru solicitarea permisiunii cu privire la deținerea temporară de către bancă a cotelor de participare în capitalul băncilor rezidente și nerezidente este necesară prezentarea unei cereri semnate de către președintele consiliului băncii cu anexarea cel puțin a următoarei informații/documente:
1) hotărîrea privind deţinerea temporară de către bancă a cotelor de participare în capitalul băncilor în nume propriu, dar pe contul altor persoane luată de organul împuternicit de a lua asemenea hotărîre;
2) informații cu privire la actele juridice preconizate spre a fi încheiate de către bancă în nume propriu și obligațiile băncii care vor decurge din aceste acte;
3) informaţii aferente valorilor mobiliare care vor constitui obiectul tranzacției;
4) descrierea tipului tranzacţiei propuse;
5) motivele care stau la baza efectuării tranzacţiei şi argumentarea economică a acesteia;
6) obiectivele financiare ale băncii în contextul tranzacţiei;
7) relaţiile financiare și nefinanciare existente între băncile care preconizează efectuarea tranzacției;
8) activităţile comune care vor fi efectuate;
9) copiile cererii și a setului de documente și informații pe care banca urmează să le prezinte persoanei pe contul căreia se preconizează a fi efectuată tranzacția.

23. Autentificarea de către bancă a copiilor documentelor prevăzute la pct.20 subpunct.2) lit.a) și b), pct.21 subpunct.9) se efectuează prin semnătura subdiviziunii băncii împuternicit sau de unul din membrii organului executiv și aplicarea ștampilei băncii.

24. La evaluarea cererii de solicitare a permisiunii privind cotele de participare la capitalul băncilor rezidente și nerezidente, transmise băncii în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării datoriilor şi/sau deţinute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane, se va ține cont de faptul dacă încheierea tranzacției nu va conduce la nerespectarea de către bancă a cerințelor prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a) și c) din Legea instituțiilor financiare.

25. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente în conformitate cu prezentul capitol, Banca Națională aprobă sau respinge cererea de solicitare a permisiunii.

26. În cazul în care setul de documente prezentat la Banca Națională nu este complet și Consiliul băncii nu prezintă în termenul stabilit de Banca Națională documentele necesare pentru completarea acestuia, Banca Naţională restituie cererea de solicitare a permisiunii fără a o examina.

27. În cazul în care documentele sau informațiile prezentate în conformitate cu pct.21 și 22 sînt insuficiente pentru luarea deciziei, Banca Națională poate solicita documente și informații suplimentare, poate efectua investigații suplimentare, inclusiv poate consulta autoritățile publice.

28. În cazul necesităţii solicitării documentelor și informațiilor suplimentare și/sau efectuării unor investigaţii suplimentare de către Banca Naţională, termenul stabilit la pct.25 poate fi prelungit pentru o perioadă de pînă la 30 zile lucrătoare sau, după caz, suspendat pentru o perioadă de timp stabilită de Banca Națională, cu informarea în scris a băncii.

29. În cazul în care Consiliul băncii nu prezintă în termenul stabilit de Banca Națională documentele și informațiile suplimentare menționate la pct.28, Banca Naţională restituie cererea de solicitare a permisiunii fără a o examina.

 

V. POLITICA ŞI PROCEDURILE INTERNE

30. Consiliul băncii care deţine cote de participare în capitalul persoanelor juridice trebuie să dispună de politici şi proceduri interne, care vor conține reguli şi exigenţe asupra deţinerii cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice cu scopul respectării prevederilor prezentului regulament, securităţii unor astfel de investiţii, precum şi dirijării eficiente a acestora.

31. Politica şi procedurile vor prevedea:
1) formarea unei comisii responsabile pentru revizuirea şi aprobarea cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice şi funcţiile acestei comisii;
2) exigenţe faţă de funcţionarii responsabili de efectuarea analizei, elaborarea recomandărilor şi luarea deciziilor referitoare la aceste investiţii;
3) metodele de gestionare a riscurilor la nivel de grup şi măsurile necesare la apariţia riscurilor generate de investiţia în cadrul grupurilor respective.

32. Banca va asigura monitorizarea activităţii şi administrării persoanelor juridice în capitalul cărora deţine o cotă care reprezintă 20% şi mai mult din capitalul persoanei juridice, va deţine şi va menţine informaţia/documentele prevăzute la pct.11, subpct. 2), 3), 11), 12), 13), 14), 16).

 

VI. CONFORMAREA ŞI RAPORTAREA

33. Băncile prezintă Băncii Naţionale a Moldovei raportul privind cotele de participare în capitalul persoanelor juridice, întocmit în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale.

34. Semestrial, banca va prezenta la Banca Naţională situaţiile financiare ale persoanelor juridice în care deţine cote ce reprezintă echivalentul a 20% şi mai mult din capitalul acestora sau dacă persoana juridică este sucursala băncii, precum şi informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice menţionate, după cum urmează:
1) cel tîrziu pînă la data de 15 august, situaţiile financiare ale persoanelor juridice pentru primul semestru (bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere) întocmite conform standardelor de contabilitate fără confirmarea de către Serviciul situaţiilor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică (denumit în continuare Serviciul situaţiilor financiare), cu excepţia entităţilor de interes public, situaţiile financiare ale cărora urmează a fi confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare, precum şi informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice, întocmită în conformitate cu anexa din prezentul regulament;
2) cel tîrziu pînă la data de 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice (bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere), întocmite conform standardelor de contabilitate fără confirmarea de către Serviciul situaţiilor financiare, precum şi informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice, întocmită în conformitate cu anexa din prezentul regulament;
3) cel tîrziu pînă la data de 15 mai a anului următor celui gestionar, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice (bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere), întocmite conform standardelor de contabilitate şi confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare, precum şi informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice, întocmită în conformitate cu anexa din prezentul regulament, în cazul în care rapoartele financiare anuale ale persoanelor juridice confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare diferă de cele neconfirmate, prezentate pînă la 31 ianuarie. În cazul în care situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice, confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare nu diferă de cele neconfirmate, prezentate pînă la 31 ianuarie, banca, cel tîrziu pînă la data de 15 mai a anului următor celui gestionar, comunică Băncii Naţionale printr-o scrisoare despre faptul că rapoartele financiare anuale, prezentate în conformitate cu subpct.2), nu diferă de cele confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare.

Anexă la Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice

 

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”

Pentru aducerea actelor normative secundare în conformitate cu prevederile cadrului legal a fost elaborat proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărîrii).

În acest context, au fost transpuse prevederile aferente cotelor de participare a băncilor în capitalul persoanelor juridice prevăzute la art.28. alin.(7) și (8) din Legea instituţiilor financiare nr.550 – XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul hotărîrii include aprobarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice în redacție nouă și abrogarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.81 din 9 aprilie 1998 privind aprobarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.49, art.151).

Respectiv, proiectul regulamentului nominalizat cuprinde modificări aferente mărimii cotei deţinute de către bănci în capitalul persoanei juridice pentru care este necesară permisiunea Băncii Naţionale, precum şi completări ale motivelor de respingere a cererii privind deţinerea de către bancă a unei cote în capitalul persoanei juridice în contextul măsurilor de remediere şi al sancţiunilor aplicabile băncilor.

Astfel, fără permisiunea scrisă a Băncii Naţionale, nicio bancă, singură sau în calitate de beneficiar efectiv ori în cadrul grupului de persoane care acţionează concertat, nu poate deţine în capitalul unei persoane juridice o cotă care fie că reprezintă 20% şi mai mult, fie că depăşeşte, conform valorii ei contabile, 5% din capitalul reglementat al băncii şi să deţină astfel de cote cu o valoare contabilă totală mai mare de 50% din capitalul reglementat al băncii.

Totodată, în vederea reglementării transmiterii în schimbul rambursării datoriilor sau deținerii temporare a cotelor de participare în capitalul băncilor a fost introdus un capitol nou, care prevede expres setul de documente necesar pentru obținerea permisiunii Băncii Naționale a Moldovei.

În proiect sunt prevăzute modificări aferente întocmirii informaţiei cu privire la „expunerile mari” ale persoanelor juridice, unde băncile deţin cote mai mari de 20%, ca urmare a modificării şi completării Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale.

Pentru a aduce în concordanţă terminologia utilizată în regulament cu terminologia legislaţiei în vigoare, se preconizează de a substitui sintagma „unităţi economice” cu sintagma „persoane juridice”, precum şi sintagma „Serviciul informaţional al rapoartelor financiare” cu sintagma „Serviciul situațiilor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și