• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.10.2016

Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare

03.10.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începînd cu data de 3 octombrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare .

Elaborarea și adoptarea prezentului proiect derivă din necesitatea asigurării cadrului legal, în limita competențelor de reglementare ale BNM, a procedurilor privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, reglementate prin prisma actelor legislative în vigoare (Codul de Executare, Codul Fiscal etc.) și din necesitatea asigurării cadrului normativ relevant implementării exclusive a codurilor IBAN la efectuarea transferurilor naționale, în scopul implementării Conceptului privind optimizarea transferurilor naționale.

Impactul estimat al proiectului de decizie este conformarea la cadrul legal existent competențelor de reglementare ale BNM, prin menținerea unui cadru normativ reglementat prin actele legislative în vigoare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 197 din Codul Fiscal.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 17 octombrie 2016 dnei Natalia Țurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 022 822-265, dnei Natalia Marinescu pe adresa electronică: Natalia.Marinescu@bnm.md, la numărul de telefon: 022 822-392 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul deciziei şi nota informativă sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA

nr. ___ din __ __________ 2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare

În temeiul articolului 197 alin. (3) din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII  din 24 aprilie 1997 și art. 5 alin. (1), lit. d), art. 6 alin.(1)  și art. 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, conform anexei la prezentul proiect.

2. Se abrogă Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.375 din 15.12.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.6).

Anexăla
Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. ___ din ________ 2016

 

REGULAMENT
privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare

 

Capitolul I 
Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament, are ca obiect reglementarea modalității de încasare în mod incontestabil a mijloacelor băneşti de către organele Serviciului Fiscal de Stat, din conturile bancare deschise la  băncile din Republica Moldova.

2. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noțiuni:
Banca plătitoare - banca care efectuează încasarea în mod incontestabil din contul bancar al plătitorului (contribuabilului) a sumei înscrise în ordinul incaso.
Emitent - persoana abilitată prin lege de a emite ordinul incaso privind încasarea în mod incontestabil în nume propriu sau în numele unei terţe persoane a mijloacelor băneşti din conturile bancare  ale plătitorilor. În sensul obiectului prezentului Regulament de emitent include doar Serviciului Fiscal de Stat.
Plătitor – persoana care este titular de cont, în adresa căruia a fost înaintat ordinul incaso. În sensul obiectului prezentului Regulament termenul de plătitor are înțelesul de contribuabil. 
Codul IBAN – şir de caractere care identifică în mod unic la nivel internațional contul unui client deschis la o bancă.

 

Capitolul II
Încasarea în mod incontestabil a mijloacelor
băneşti din conturile bancare

3. Încasarea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare ale plătitorului se efectuează de către bancă în baza ordinului incaso emis de către  organul fiscal.

4. Ordinul incaso se emite în limba de stat, în monedă națională şi se înaintează atît la contul bancar în lei moldovenești cît şi la contul bancar în valută străină, care se execută în conformitate cu articolul 197 alin. (1) din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII  din  24.04.1997.

5. În funcție de mijloacele tehnice disponibile, emitentul ordinului incaso poate utiliza formularul prezentat în Anexa 1 la prezentul Regulament. Ordinul incaso se întocmește în conformitate cu Anexa 2 la prezentul Regulament cu respectarea cerințelor stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat.

6. Ordinul incaso  se prezintă spre executare în mod electronic băncii plătitoare prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi Instituțiile Financiare (în continuare - SIA CCDE).

7. În cazul în care plătitorul deține la contul său bancar mijloace băneşti, banca plătitoare (sucursala sau filiala acesteia) execută ordinul incaso în conformitate cu prevederile art. 197 alin. (2) din Codul fiscal.

8. În cazul în care în ziua sau anterior recepționării ordinului incaso privind încasarea mijloacelor bănești de pe conturile bancare ale plătitorului au fost înaintate alte documente executorii şi/sau în aceeaşi zi au fost înaintate alte ordine incaso pentru același cont/conturi bancare, emise de organele legal abilitate, şi mijloacele bănești disponibile în aceste conturi nu sînt suficiente pentru executarea integrală a ordinelor incaso şi a documentelor executorii indicate, banca plătitoare acționează conform prevederilor art. 197 alin. (21) și (31) din Codul fiscal.

9. În cazul în care plătitorul nu deţine la contul său bancar mijloace băneşti pentru a stinge, total sau parţial, obligaţia fiscală şi nu există situaţiile prevăzute la alin.(21) din Codul Fiscal art. 197, banca plătitoare (sucursala sau filiala acesteia) acționează conform prevederilor art. 197 alin. (3) din Codul fiscal.

10. În cazul în care plătitorul se află într-un proces de insolvabilitate sau lichidare sau în cazul în care plătitorul este o bancă în proces de insolvabilitate sau lichidare, ordinul incaso, după verificare și constatarea faptului dat, se execută numai cu acordul scris al administratorului autorizat/ lichidator desemnat de către instanța de judecată sau Banca Națională a Moldovei. În cazul în care nu este acordul administratorului autorizat/ lichidator desemnat, ordinul incaso se va restitui emitentului fără executare cu indicarea motivului.

11. Banca plătitoare acceptă spre executare ordinul incaso, dacă sînt respectate următoarele condiţii:
a) ordinul incaso este emis de către Serviciul Fiscal de Stat;
b) ordinul incaso este întocmit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și cu respectarea altor cerințe stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat;
c) mijloacele băneşti în contul bancar sînt suficiente pentru executarea totală sau parţială a sumei înscrise în ordinul incaso şi disponibile pentru a fi utilizate.

12. La recepționarea ordinului incaso, banca plătitoare va comunica organului fiscal despre executarea totală/parţială sau neexecutarea acestuia, utilizînd formularul elaborat de către Serviciul Fiscal de Stat.

13. Emitentul, după recepționarea ordinului incaso de la banca plătitoare prin intermediul SIA CCDE /sistemului automatizat de plăţi interbancare efectuează în aceeași zi lucrătoare controlul corectitudinii indicării  codului IBAN şi a codului fiscal al beneficiarului.

14. În cazul în care codul IBAN şi codul fiscal al emitentului din ordinul incaso sînt indicate corect acesta înregistrează în aceeaşi zi lucrătoare mijloacele bănești în contul său.

15În cazul în care emitentul depistează că în ordinul incaso executat și recepționat de la banca plătitoare este indicat greșit codul IBAN şi/sau codul fiscal al emitentului, sau codul IBAN al emitentului nu există, acesta restituie băncii plătitoare suma respectivă nu mai tîrziu de ziua lucrătoare următoare celei în care aceasta a fost primită, întocmind un ordin de plată în conformitate cu Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197, art.1370), cu modificările și completările ulterioare. În ordinul de plată emis de emitent se indică codul tranzacției respectiv şi se face referință la ordinul incaso prezentat/transmis eronat de banca plătitoare.

 

Capitolul III
Dispoziţii finale

16. Procedurile interne privind înregistrarea şi executarea ordinului incaso, precum şi legalizarea acestora în cazul recepţionării prin SIA CCDE / sistemul automatizat de plăţi interbancare se elaborează de sine stătător de către bancă și nu trebuie sa contravină procedurii prevăzute de legislația în vigoare și cerințelor stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat.

 Anexa 1
la Regulamentul privind încasarea
în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare

 

 

 

 

Anexa 2
la Regulamentul privind încasarea
în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare

 

Modul de completare a ordinului incaso

I. Elemente obligatorii:

1. Numărul ordinului incaso, maximum 10 simboluri;

2. Data emiterii ordinului incaso (ziua şi anul în cifre, luna  în litere);

3. Suma în cifre, maximum 15 simboluri, urmată de suma exprimată în litere, maximum 150 simboluri;

4. Denumirea/numele și prenumele plătitorului/beneficiarului conform documentului ce certifică înregistrarea/identitatea acestuia, cu  indicarea apartenenței plătitorului/beneficiarului la categoria de rezident/nerezident conform legislației valutare, maximum 105 simboluri, în dependență de caz:
a) cu denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanțelor, în cazul în care Trezoreria de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;
b) cu denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanțelor (denumirea abreviată ) şi cu denumirea agentului economic sau instituției publice la care se referă mijloacele băneşti, în cazul în care trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor este în calitate de plătitor/beneficiar;
c) cu denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanțelor şi cu denumirea instituţiei publice care se deserveşte la trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor, în cazul în care instituţia publică respectivă este în calitate de plătitor/beneficiar;
d) cu denumirea persoanei juridice/fizice sau cu numele şi prenumele persoanei fizice, care practică un anumit tip de activitate, în cazul în care persoana respectivă este în calitate de plătitor/beneficiar;
e) cu numele şi prenumele persoanei fizice în conformitate cu actul de identitate, în cazul în care persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, este în calitate de plătitor/beneficiar;
f)  cu denumirea băncii (filialei băncii), în cazul în care banca (filiala băncii) este în calitate de plătitor/beneficiar;

5. Codul IBAN al plătitorului/beneficiarului, maximum 24 simboluri;

6. Codul fiscal al plătitorului/beneficiarului, maximum 13 simboluri, după caz urmat prin bară de codul subdiviziunii plătitorului/beneficiarului, pentru care se achită obligaţia faţă de bugetul local, atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat, maximum 4 simboluri, în total maximum 18  simboluri, în dependenţă de caz:
a) al trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanțelor, în cazul în care Trezoreria de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;
b) al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti, în cazul în care unitatea Trezoreria de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;
c) al instituţiei publice, care se deserveşte la trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor , în cazul în care instituţia  publică respectivă este în calitate de plătitor/beneficiar;
d) al persoanei juridice/fizice care practică un anumit tip de activitate, în cazul în care persoana juridică/fizică este în calitate de plătitor/beneficiar;
e) al băncii, în cazul în care banca este în calitate de plătitor/beneficiar;
f) al persoanei fizice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în cazul în care persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, este în calitate de plătitor/beneficiar.
În cazul în care plătitorul este o persoană nerezidentă care nu deţine cod fiscal, rubrica dată nu se completează;

7. Destinația plății – se indică denumirea şi temeiul plăţii, date referitoare la actul normativ care prevede dreptul de încasare incontestabilă a mijloacelor băneşti/documentul executoriu (denumirea, numărul, data şi de cine a fost emis), denumirea impozitelor, taxelor şi a altor plăţi în/din bugetul public naţional conform Clasificaţiei bugetare, condiţii suplimentare, maximum 210 simboluri.

8. Mențiunile emitentului - se aplică semnătura/ile emitentului, (în cazul în care emitentul dispune de ștampilă) se aplică ştampila emitentului. În cazul în care ordinul incaso este întocmit și transmis în mod electronic, se efectuează autentificarea electronică a acestuia în conformitate cu condițiile contractuale și legislația în vigoare;

9. Mențiunile băncii plătitoare - se indică codul tranzacţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, maximum 3 simboluri, data primirii ordinului incaso (ziua şi anul în cifre, luna în litere), data executării ordinului incaso (ziua şi anul în cifre, luna în litere), precum și semnătura funcţionarului responsabil și ștampila băncii plătitoare; 

II. Elemente opționale:

Denumirea băncii plătitoare/beneficiare, maximum 50 simboluri.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare

Elaborarea proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind încasarea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, derivă din necesitatea asigurării cadrului legal, în limita competențelor de reglementare ale BNM, a procedurilor privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, reglementate prin prisma actelor legislative în vigoare (Codul de Executare, Codul Fiscal etc.) și din necesitatea asigurării cadrului normativ relevant implementării exclusive a codurilor IBAN la efectuarea transferurilor naționale, în scopul implementării Conceptului privind optimizarea transferurilor naționale.

De menționat că, proiectul enunțat prevede doar reglementarea procedurii de încasare incontestabilă a mijloacelor bănești (ordine incaso) emise de către Serviciul Fiscal de Stat, în temeiul art. 197 alin. (3) din Codul Fiscal, din motivul lipsei mandatului legal al BNM de a reglementa procedura de încasare incontestabilă inițiată de către executorii judecătorești, sechestrare a mijloacelor bănești și suspendare a operațiunilor.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea prezentului proiect de decizie în termen de pînă la 17 octombrie 2016.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și