• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.01.2022

Proiectul HCE al BNM "Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei"

31.01.2022Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 31 ianuarie 2022, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”  (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de modificarea modului de prezentare la Banca Națională a Moldovei (BNM) de către băncile licențiate a înștiințărilor/scrisorilor de informare aferente deschiderii birourilor de schimb valutar și instalării aparatelor de schimb valutar, în legătură cu încetarea utilizării componentei de transport a SAPI pentru prezentarea raportărilor/ informațiilor, precum și având în vedere necesitatea implementării soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare al BNM.

Proiectul HCE prevede modificarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.304/2016 și a Instrucţiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.245/2019.

Beneficiarii proiectului HCE sunt băncile licențiate.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art.41 alin.(5) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului HCE, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 11 februarie 2022, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 412.

Proiectul HCE și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea unor acte normative  ale Băncii Naționale a Moldovei”


1. Denumirea autorului:

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei, ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite:

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative  ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare și art.41 alin.(5) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare.

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de modificarea modului de prezentare la Banca Națională a Moldovei (BNM) de către băncile licențiate a înștiințărilor/scrisorilor de informare aferente deschiderii birourilor de schimb valutar și instalării aparatelor de schimb valutar, în legătură cu încetarea utilizării componentei de transport a SAPI pentru prezentarea raportărilor/ informațiilor, precum și având în vedere necesitatea implementării soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare al BNM. Actualmente, băncile licențiate prezintă la BNM înștiințările/scrisorile de informare sus-menționate prin intermediul componentei de transport a SAPI (în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.245/2019).

Proiectul hotărârii prevede modificarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.304/2016 (în continuare – Regulamentul nr.304/2016) și a Instrucţiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.245/2019 (în continuare – Instrucțiunea nr.245/2019).

Urmare aprobării proiectului, băncile licențiate vor prezenta înștiințările/scrisorile de informare în formă electronică la BNM prin intermediul Portalului WEB al BNM (Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare).

Modificările care se operează la actele normative în cauză sunt de ordin tehnic.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:

Modificările operate la Regulamentul nr.304/2016 prevăd prezentarea de către băncile licențiate a înștiințărilor/scrisorilor de informare în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM conform Ghidului de utilizare pentru bănci. Proiectul HCE definește anumite noțiuni care vizează noul mod de prezentare a informației la BNM. În particular se definește noțiunea de „Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea prezentării informațiilor de către băncile licențiate (Ghid de utilizare pentru bănci)”, acesta fiind un document tehnic elaborat de BNM plasat pe portalul WEB al BNM care va ghida utilizatorii portalului WEB al BNM, în particular persoanele autorizate ale băncilor licențiate, în procesul de înregistrare în portal, de întocmire și de prezentare la BNM a informațiilor în formă electronică.

Totodată, proiectul hotărârii prevede obligativitatea persoanei autorizate a băncii licențiate să utilizeze semnătura electronică avansată calificată conform Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, în procesul de prezentare a informațiilor prin intermediul Portalului WEB al BNM.

Concomitent, pentru aducerea în concordanță cu prevederile modificate ale Regulamentului nr.304/2016, proiectul hotărârii stipulează abrogarea poziției 3 „Informaţie despre birourile şi aparatele de schimb valutar ale băncii licenţiate” din „Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în corespundere cu Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componentei de transport a SAPI” din tabelul 2 al anexei nr.1 din Instrucţiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei.

Alte modificări au un caracter redacțional.


5. Fundamentarea economico-financiară:

Implementarea proiectului hotărârii nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Proiectul hotărârii este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar ale actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus avizării și consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Proiectul nu este supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.


9.Constatările expertizei juridice:

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin.(32) -(33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


10.Constatările altor expertize:

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii va fi expediat Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei pentru avizare, expertiză financiară și, respectiv, expertiză economică.