• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.12.2021

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020”

27.12.2021Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea şi desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 27 decembrie 2021, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020”  (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea revizuirii temeiurilor de refuz de luare la evidență a angajamentelor externe prevăzute în Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020, precum și a precizării scopului luării la evidență de către BNM a angajamentelor externe, ținerii evidenței angajamentelor externe și a operațiunilor efectuate în cadrul acestora.

Proiectul prevede modificarea Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020.

Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice rezidente și persoanele juridice rezidente, inclusiv băncile licențiate.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1),  art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art.6 alin.(5) și (6) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 14 ianuarie 2022, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 412.

Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD–2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru  modificarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe,
aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020”


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei, ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1),  art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art.6 alin.(5) și (6) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare.

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea revizuirii temeiurilor de refuz de luare la evidență a angajamentelor externe prevăzute în Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020, precum și a precizării scopului luării la evidență de către BNM a angajamentelor externe, ținerii evidenței angajamentelor externe și a operațiunilor efectuate în cadrul acestora.

Astfel, urmare aprobării proiectului, în procesul de luare la evidență a angajamentelor externe supuse notificării conform Legii nr.62/2008, BNM va ține cont de scopul stabilit la art.6 alin.(5) din Legea nr.62/2008, și anume de luare la evidență a angajamentelor în cauză, acesta având un caracter strict statistic.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Amendamentele la Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe au drept scop revizuirea temeiurilor de refuz, în cadrul procedurii de examinare a setului de documente prezentat de rezident în vederea notificării angajamentului extern. Potrivit Legii nr.62/2008, regimul de notificare are drept scop luarea la evidență de către BNM a obligațiilor care derivă din operațiunile menționate ca rezultat al notificării de către rezidenți a acestor operațiuni (art.6 alin.(5)). Condițiile și modul de notificare a împrumuturilor/creditelor și garanțiilor sunt stabilite de BNM (art.6 alin.(6)), care sunt detaliate în Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe. În această ordine de idei, având în vedere că notificarea este o procedură statistică, ce are drept scop de a asigura informarea BNM privind angajamentele externe sub formă de împrumuturi /credite/ garanții pentru compilarea statisticilor sectorului extern și în scopuri analitice (analiza evoluției pieței valutare, a rulajelor valutare din perspectiva de supraveghere, analiza stabilității financiare), prin proiectul hotărârii se propune excluderea temeiului de refuz, indicat la pct.32 lit.e) din Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe. Potrivit pct.3.2 lit.e) BNM refuză luarea la evidenţă a angajamentului extern în cazul în care autorităţile competente au prezentat informaţia privind caracterul suspect al operaţiunii supuse notificării şi/sau a activităţii rezidentului, în contextul legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, fapt care presupune efectuarea unor verificări suplimentare ale tranzacțiilor și, prin urmare, exced scopul stabilit de art.6 alin.(5) din Legea nr.62/2008.

Având în vedere prevederile art.15 alin.(10), art.17 alin.(1) și alin. (5) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cazul în care, urmare examinării setului de documente, vor apărea suspiciuni în contextul legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în privința operaţiunii aferente angajamentului extern supus notificării, BNM va informa Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre acest fapt în vederea întreprinderii acțiunilor necesare prevăzute de legislație.

De asemenea, având în vedere caracterul statistic al procedurii de notificare a unor angajamente externe, proiectul hotărârii include unele precizări aferente scopului luării la evidență de către BNM a angajamentelor externe, precum și ținerii evidenței angajamentelor externe și a operațiunilor efectuate în cadrul acestora.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului hotărârii nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actului normativ amendat, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus avizării și consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu este supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.


9.Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin.(32) -(33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


10.Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii va fi expediat Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei pentru avizare, expertiză financiară și, respectiv, expertiză economică.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.