• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.04.2023

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 16 mai 2023)

28.04.2023Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 28 aprilie 2023, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”  (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe și a Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative, ce vor intra în vigoare la data de 20.07.2023. Potrivit art.III alin.(7) din Legea nr.363/2022, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în corespundere cu legea în cauză.

Proiectul hotărârii prevede modificarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe și a Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate.

Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice rezidente și persoanele juridice rezidente, inclusiv băncile licențiate.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.6 alin.(5) și (6) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 16 mai 2023, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 412.

Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md  sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (BNM).

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și art.6 alin.(5) și (6) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor  Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe și a Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative, ce vor intra în vigoare la data de 20.07.2023. Potrivit art.III alin.(7) din Legea nr.363/2022, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în corespundere cu legea în cauză. Modificările în cauză vizează, în particular, diminuarea plafonului de notificare la BNM a împrumuturilor /creditelor primite de rezidenți de la nerezidenți de la 50 000 euro la 10 000 euro (sau echivalentul acestora), precum și excluderea prevederilor ce țin de necesitatea notificării la BNM a garanţiilor emise de către garanții nerezidenți în favoarea rezidenților.

Suplimentar, în vederea eficientizării procesului de notificare și raportare la BNM a angajamentelor externe de către rezidenți (alții decât persoane fizice rezidente) proiectul HCE prevede notificarea, luarea la evidență de către BNM și raportarea angajamentelor externe de către persoanele în cauză doar în formă electronică. În acest sens, va fi utilizat portalul WEB al BNM (componenta Sistemului informatic al BNM cu privire la licențiere, autorizare și notificare) prin intermediul căruia rezidenții notifică în formă electronică despre angajamentele externe și raportează în formă electronică la BNM despre operațiunile efectuate în cadrul acestor angajamente externe. Persoanele fizice rezidente vor putea în continuare notifica angajamentele externe la BNM și raporta despre operațiunile efectuate în cadrul angajamentelor externe luate la evidență atât pe suport hârtie cât și în formă electronică.

Prin proiectul HCE se modifică un șir de norme care vizează procedura notificării și raportării la BNM, acestea având drept scop simplificarea procedurii în cauză (de exemplu, abrogarea formularelor notificațiilor și a anexelor la acestea, stabilirea cerințelor față de informația care urmează a fi inclusă în notificările (solicitările) rezidenților către BNM de luare la evidență a angajamentelor externe, aprobarea formularului documentului care va fi eliberat de BNM urmare luării la evidență a angajamentului extern, care se va denumi Confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern. Raportarea se va efectua în baza anexelor la confirmările BNM. De asemenea, în instrucțiunile sus-vizate au fost operate unele modificări de ordin tehnic.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul HCE nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Principalele modificări la Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe vizează ajustarea acesteia la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, și anume:

 • diminuarea plafonului de notificare la BNM a împrumuturilor /creditelor primite de către rezidenți de la nerezidenți de la 50 000 de euro la 10 000 de euro (sau echivalentul acestora);
 • excluderea prevederilor ce țin de necesitatea notificării la BNM și luării la evidență de către BNM a garanţiilor emise de către garantul nerezident la tranzacţia de bază între doi rezidenţi, începând cu 20.07.2023. În acest sens, pe 20.07.2023 vor înceta procedurile administrative în curs de derulare, care vizează luarea la evidență a garanțiilor externe (notificate la BNM până la 20.07.2023);
 • excluderea din Lista documentelor necesare pentru notificarea angajamentului extern (anexa nr.1) a documentelor aferente garanției externe;
 • abrogarea formularului Notificației cu privire la garanția externă (anexa nr.3) și Anexei la notificaţia cu privire la garanţia externă (anexa nr.5),

Suplimentar, au fost operate următoarele modificări:

 • ajustarea prevederilor aferente utilizării semnăturii electronice calificate în conformitate cu prevederile Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere;
 • stabilirea obligației rezidenților de a notifica angajamente externe la BNM și de a raporta în formă electronică despre operațiunile efectuate conform angajamentelor externe luate la evidență, cu excepția persoanelor fizice rezidente care vor putea notifica pe suport hârtie sau în formă electronică;
 • precizarea posibilității de prezentare la BNM, în cazul persoanelor juridice rezidente, a extrasului din Registrul de stat descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului în conformitate cu art.43 alin.(5) din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • revizuirea modului de notificare de către rezidenții -persoane fizice și persoane juridice către BNM. Facilitarea procesului de notificare prin excluderea necesității de completare de către rezident a formularului notificației (în 2 exemplare originale - în cazul notificării pe suport hârtie). Rezidentul va prezenta o notificare despre angajamentul extern, iar urmare luării la evidență a angajamentului extern, BNM va elibera rezidentului confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern. Astfel, în procesele de notificare și luare la evidență „notificația” aferentă angajamentului extern luat la evidență de către BNM se va substitui cu „confirmarea BNM”.

Raportarea operațiunilor efectuate se va face în același mod, doar că denumirea formularului raportului „anexa la notificație” se va substitui cu „anexa la confirmarea BNM”. Totodată, au fost completate dispozițiile speciale ce țin de trecerea de la „notificație” la „confirmare BNM” și alte aspecte procedurale.

Principalele modificări la Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate vizează ajustarea acesteia conform modificărilor operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 privind modificarea unor acte normative. Astfel, din instrucțiunea în cauză se exclud prevederile aferente necesității reflectării informației despre operațiunile efectuate de către banca licenţiată conform garanțiilor externe luate la evidență de către BNM potrivit Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe. În acest sens, din raportul ORD 4.4  „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite/garanții externe primite de către banca licenţiată” (codul formularului ORD0404) se abrogă tabelul C „Operațiuni conform contractelor de garanții externe primite de către banca licențiată care sunt supuse notificării” (ORD 4.4 C), precum și modul de completare al acestuia. Pentru luna iulie 2023, raportul ORD 4.4 va conține în tabelul C „Operațiuni conform contractelor de garanții externe primite de către banca licențiată care sunt supuse notificării” informația privind operațiunile efectuate, în  perioada 01-19 iulie 2023, în privința garanțiilor externe luate la evidență de BNM.

De asemenea, în instrucțiunile sus-vizate au fost operate unele modificări de ordin tehnic.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor legislative/normative cu care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală a Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe și a Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate.

Data intrării în vigoare a proiectului HCE este 20.07.2023 și este corelată cu data intrării în vigoare a Legii nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (care modifică Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei).

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul HCE va fi supus avizării și consultării publice, urmând a fi plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparență decizională” conform prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.230/2010).

De asemenea, proiectul HCE va fi consultat cu băncile licențiate, Asociația Băncilor din Moldova, prestatorii de servicii de plată nebancari.

 

8.Constatările expertizei de compatibilitate:

Proiectul nu urmează a fi supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.

 

9.Constatările expertizei juridice.

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin.(32) -(33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției

 

10.Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei va solicita efectuarea expertizei economice de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și expertizei financiare de către Ministerul Finanțelor. 

 

Sinteza recomandărilor:       PDF       DOC

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).