• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.11.2018

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențialei”

09.11.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale” (în continuare-proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în temeiul art. 84 alin.(1) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, care prevede obligativitatea băncilor de a  întocmi și prezenta Băncii Naționale a Moldovei rapoarte, date și informații cu privire la expunerile mari în condițiile stabilite în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în stabilirea raportării uniforme și oportune de către bănci a informației cu privire la expunerile băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, fapt care va îmbunătăți supravegherea riscurilor de concentrare a băncii.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.84 alin.(1) din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26.11.2018, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naţionale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

              DOC           PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei și al art. 84 alin.(1) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.

Legea privind activitatea băncilor, precum și modificările în actele normative emise în aplicarea acesteia au drept scop consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere bancară, prin alinierea la standardele europene. Articolul 84 alin.(1) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor prevede obligativitatea băncilor de a întocmi și prezenta la Banca Națională a Moldovei rapoarte, date și informații cu privire la cerințele de acoperire a riscurilor, la expunerile mari în condițiile stabilite de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

Astfel, adoptarea noii legi bancare și elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la expunerile mari a determinat necesitatea modificării și completării Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (aprobată prin HCE al BNM nr. 117 din 24.05.2018) și a Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (aprobată prin HCE al BNM nr.279 din 1 decembrie 2011), ceea ce a constituit drept motiv pentru elaborarea prezentului proiect.

Urmare instituirii obligativității deținerii de către băncile licențiate a VMS în portofoliul de tranzacționare este necesară ajustarea raportării COREP aferente riscului de piață, și anume reflectarea riscului de poziție în lei moldovenești pentru riscurile de poziție aferente instrumentelor de datorie tranzacționate (MKR SA TDI).

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul transpune, parțial, anexele VIII și IX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 191 din 28 iunie 2014.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul stabilește formatul și frecvența raportării cu privire la expunerile mari, precum și instrucțiuni aferente formularelor rapoartelor pentru expunerile mari. Băncile trebuie să raporteze toate expunerile mari definite în regulament, inclusiv expunerile mari care sunt exceptate de la aplicarea limitelor expunerilor mari.
Cadrul de raportare pentru expunerile mari este format din patru formulare, care includ următoarele informații:
a) limite maxime (formularul Limite LE);
b) identificarea contrapărții (formularul LE1);
c) expunerile din portofoliul de tranzacționare și din afara acestuia (formularul LE2);
d) detalii privind expunerile față de clienți individuali din cadrul unui grup de clienți aflați în legătură (formularul LE3).

Instrucțiunile cuprind referințe juridice, precum și informații detaliate cu privire la datele care urmează să fie raportate în fiecare formular.

Aprobarea proiectului va contribui la raportarea uniformă și oportună de către bănci a informației cu privire la expunerile băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, fapt care va îmbunătăți supravegherea riscurilor de concentrare a băncii.

De asemenea, proiectul hotărârii introduce obligativitatea raportării în lei moldovenești a pozițiilor și cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de poziție aferent instrumentelor de datorie tranzacționate conform abordării standardizate.

 

5. Fundamentarea economico - financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE se supune expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei.