• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.10.2019

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență”

08.10.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională inițiază, începând cu data de 8 octombrie 2019, consultarea publică a proiectului de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea actualizării cadrului de reglementare privind asistența de lichiditate în situații de urgență acordată băncilor de către Banca Națională a Moldovei, urmare intrării în vigoare, la 02.09.2019, a Legii nr.114/2019 pentru modificarea unor acte legislative.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la condițiile și modul de acordare a asistenței de lichiditate în situații de urgență băncilor, activele eligibile pentru garantarea acesteia, modul de constituire și de executare a garanțiilor, măsurile ce pot fi întreprinse de către Banca Națională în caz de nerambursare a asistenței.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Impactul scontat al proiectului de decizie este asigurarea stabilității sistemului financiar.

Proiectul propune de asemenea abrogarea Regulamentului cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Națională a Moldovei băncilor nr. 38/08-01 din 15 noiembrie 1996.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.e), art.11 alin.(1), art.181 și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 23 octombrie 2019 pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, MD-2005 sau, în format electronic, pe adresa: Daniel.Savin@bnm.md sau Valentina.Salogub@bnm.md

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1, mun. Chișinău, MD-2005.

 

Proiect:       PDF       DOC

 

Notă informativă
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența
de lichiditate în situații de urgență”


1. Denumirea autorului

Autor al proiectului de hotărâre este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență” a fost elaborat în vederea actualizării cadrului normativ al Băncii Naționale a Moldovei privind asistența de lichiditate în situații de urgență urmare intrării în vigoare, la 02.09.2019, a Legii nr.114/2019 pentru modificarea unor acte legislative.

Prin Legea nr.114/2019, Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei a fost completată cu noțiunea de asistență de lichiditate în situații de urgență și cu art.181, care stabilește termenul și condițiile de acordare a acesteia, iar dispozițiile Legii nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat care permiteau garantarea creditelor de urgență, acordate de Banca Națională a Moldovei băncilor, cu valori mobiliare de stat sau cu garanții de stat emise de Guvern în acest scop au fost abrogate.

La elaborarea proiectului de regulament s-a avut în vedere preluarea cu caracter normativ a recomandărilor relevante cuprinse în raportul de asistență tehnică al Fondului Monetar Internațional pe acest subiect.

Asistența de lichiditate în situații de urgență reprezintă o formă excepțională de finanțare acordată instituțiilor financiare solvabile (de regulă bănci), atunci când acestea nu dispun de lichiditate suficientă și nu o pot obține din piață sau prin participarea la operațiunile de politică monetară ale băncii centrale. Utilizând această facilitate, băncile centrale pot răspunde unor necesități de urgență idiosincratice sau unui șoc sistemic în cazul în care funcționarea normală a pieței este perturbată, iar deteriorarea bruscă sau gravă a lichidității băncilor poate avea ca rezultat un risc semnificativ ca acestea să nu își mai poată îndeplini angajamentele scadente față de deponenți și alți creditori ai lor.

Furnizarea asistenței de lichiditate în situații de urgență se efectuează, în general, în cadrul mandatului de stabilitate financiară al băncii centrale. Rolul de intervenție în caz de urgență este una dintre cele mai importante funcții ale băncii centrale, aceasta fiind creditorul de ultimă instanță la care o bancă poate apela după epuizarea tuturor celorlalte opțiuni de finanțare disponibile.

Asistența de lichiditate în situații de urgență nu este o facilitate disponibilă oricând, aceasta poate fi accesată doar în situații excepționale, pentru a evita falimentul unei sau mai multor bănci și a preveni perturbarea funcționării normale a pieței. Această formă de asistență va fi acordată întotdeauna la discreția Băncii Naționale, iar prin abordarea discreționară este evitată percepția (hazardul moral) că Banca Națională este gata întotdeauna să susțină băncile în orice situație.

Această formă de asistență se acordă pe termen scurt (de regulă până la 3 luni, dar în anumite circumstanțe excepționale, când există un șoc puternic pentru piețele monetare, scadența ar putea fi prelungită și până la 1 an), la o rată a dobânzii penalizatoare, iar în calitate de garanții Banca Națională ar putea accepta alte active decât cele eligibile pentru operațiunile de politică monetară (de ex. creanțe pecuniare sau valori mobiliare corporative). Băncile pot accesa asistența de lichiditate în situații de urgență în ultimă instanță, iar pentru obținerea finanțării trebuie să demonstreze Băncii Naționale că au epuizat toate alte surse posibile de lichiditate, să dispună de garanții eligibile, să explice condițiile care au cauzat apelarea la această formă de asistență și să prezinte un plan credibil de finanțare pentru a dovedi că sunt capabile să ramburseze asistența și pentru a proteja banca centrală de riscul de credit și alte riscuri asociate.

În acest context, prin aprobarea proiectului hotărârii se urmărește alinierea cadrului normativ secundar aferent asistenței de lichiditate în situații de urgență la prevederile Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și ale altor legi conexe, ceea ce va permite Băncii Naționale să intervină prompt în cazul în care există riscuri la adresa stabilității financiare.

Proiectul propune de asemenea abrogarea Regulamentului cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Națională a Moldovei băncilor nr. 38/08-01 din 15 noiembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.83, art.110), pentru anularea dispozițiilor acestuia care intră în conflict cu dispozițiile proiectului supus consultării publice și având în vedere că acesta conține norme desuete.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență stabilește:

 • principiile, condițiile și modul de acordare a asistenței de lichiditate în situații de urgență băncilor persoane juridice din Republica Moldova și sucursalelor băncilor din alte state, licențiate de Banca Națională;
 • categoriile de active acceptate de Banca Națională pentru garantarea asistenței și dreptul Băncii Naționale de a decide, în calitate de creditor, care active pot fi acceptate;
 • criteriile de eligibilitate pentru activele acceptate drept garanții, modul de constituire și de executare a garanțiilor;
 • dreptul Băncii Naționale de a solicita constituirea garanțiilor suplimentare sau substituirea activelor depuse drept garanții cu alte active eligibile în cazul în care valoarea totală a activelor determinată (cu aplicarea marjelor de protecție) scade sub nivelul soldului curent al asistenței plus dobânda acumulată sau Banca Națională consideră din alte motive că garanția nu mai este suficientă;
 • măsurile ce pot fi întreprinse de Banca Națională în cazul neonorării de către bancă a obligației de rambursare a asistenței  și de plată a dobânzii aferente;
 • dreptul Băncii Naționale de a impune anumite restricții sau limite pentru activitatea și/sau operațiunile băncii care a beneficiat de această facilitate;
 • documentele necesar a fi prezentate concomitent cu cererea de solicitare a asistenței de lichiditate în situații de urgență și alte prevederi.

Noutatea absolută a acestui proiect constă în includerea portofoliilor de credite (așa-numitele creanțe pecuniare) ale băncilor în lista de active eligibile pentru garantarea asistenței de lichiditate în situații de urgență. De asemenea, potrivit proiectului, în calitate de garanții pentru asistența de lichiditate în situații de urgență ar putea fi acceptate și valori mobiliare corporative tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare. Utilizarea creanțelor pecuniare și a valorilor mobiliare corporative în calitate de garanții va permite extinderea gamei de active eligibile pe care băncile le pot utiliza la obținerea lichidităților în situații de urgență de la Banca Națională. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Bugetul de stat nu este impactat prin prevederile propuse în proiect, având în vedere că asistența de lichiditate în situații de urgență reprezintă furnizare de lichiditate de către Banca Națională, din banii acesteia, iar proiectul nu prevede acordarea de garanții sau emiterea de valori mobiliare de stat de către Guvern pentru garantarea suportului de lichiditate acordat băncilor.

 

6. Modul de încorporare a actului normativ în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu actele normative superioare întru executarea cărora a fost elaborat.  Aprobarea proiectului nu implică modificarea altor acte normative.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În vederea respectării Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul hotărârii și nota informativă la acesta sunt plasate spre consultare publică pe pagina web a Băncii Naționale www.bnm.md,  la compartimentul Legislație/Transparența decizională. Concomitent, au fost expediate scrisori de informare tuturor părților interesate identificate.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, în urma căreia factori și riscuri de corupție nu au fost identificate.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu a fost supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației Uniunii Europene.

 

10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/2017 și art.11 alin.(32) din Legea nr.548/1995, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, în temeiul art.11 alin.(33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

11. Constatările altor expertize

În conformitate cu Legea nr.100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (3) și (5)), proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.

În temeiul prevederilor art.32 alin. (1) din Legea nr.100/2017, proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

 

Sinteza recomandărilor: