• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.06.2018

Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.110 din 24.05.2018

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la amortizoarele de capital ale băncilor

nr. 110  din  24.05.2018
(în vigoare 30.07.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 183-194 art. 900 din 08.06.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1333 din 04.06.2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.63 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările şi completările ulterioare Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor, conform anexei.

2. Regulamentul indicat la punctul 1 intră în vigoare la 30 iulie 2018.

3. De la data intrării în vigoare a regulamentului indicat la punctul 1 băncile vor asigura conformarea activităţii lor, inclusiv a politicilor şi regulamentelor interne cu cerinţele acestuia.

4. În aplicarea capitolului V din regulamentul indicat la punctul 1, pentru perioada de până la 31 decembrie 2019, rata amortizorului de risc sistemic stabilită de Banca Naţională a Moldovei conform Secţiunii a 2-a a capitolului V pentru expunerile situate în Republica Moldova se majorează cu 2 puncte procentuale în cazul băncilor al căror capital este deţinut, direct şi/sau indirect, în proporţie de peste 50% cumulativ, de către persoane care întrunesc oricare din următoarele criterii:
1) nu sunt entităţi din sectorul financiar;
2) sunt rezidente ale statelor/au sediul în statele în care nu se aplică cerinţe de supraveghere şi reglementare prudenţială cel puţin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova, determinate prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
3) nu sunt supuse supravegherii de către autorităţi de supraveghere a sectorului bancar sau a pieţei de capital din ţările respective.

5. Pentru deţinerile directe şi/sau indirecte în capitalul băncilor deţinute de către băncile de dezvoltare multilaterală, determinate prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, criteriile enumerate la punctul 4 nu se vor aplica.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Sergiu CIOCLEA

Nr.110. Chişinău, 24 mai 2018.

 

Anexă

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.110 din 24 mai 2018

REGULAMENT
cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor

Prezentul regulament transpune:

 • art.128-131, art.133, art.134, art.136, art.137 şi art.139-142 din Directiva nr.2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 176 din 27 iunie 2013, astfel după cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr.1093/2010, şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 337/35 din 23 decembrie 2015;
 • art.1, pct.1, 2, pct.4-8, art.2(1)-(6), art.3(1), (3) şi (4) din Regulamentul delegat (UE) nr.1152/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea situării geografice a expunerilor din credite relevante în scopul calculării ratelor amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 309/5 din 30 octombrie 2014.

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul regulament se aplică băncilor cu sediul în Republica Moldova şi sucursalelor în Republica Moldova ale băncilor din alte state, care sunt licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei, denumite în continuare bănci. Prezentul regulament se aplică atât la nivel individual cât şi consolidat.

2. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

3. În sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:
amortizor de conservare a capitalului - fondurile proprii pe care o bancă este obligată să le menţină conform capitolului II;
amortizor anticiclic de capital specific băncii - fondurile proprii pe care o bancă este obligată să le menţină conform capitolului III secţiunea a 2-a;
amortizorul aferent societăţii de importanţă sistemică (amortizor O-SII) - fonduri proprii pe care o bancă de tip O-SII identificată astfel de către Banca Naţională a Moldovei poate fi obligată să le menţină conform capitolului IV secţiunea a 2-a;
amortizor de risc sistemic - fondurile proprii pe care o bancă este sau poate fi obligată să le menţină conform capitolului V secţiunea 1;
cerinţă de amortizor combinat - totalul fondurilor proprii de nivel 1 de bază necesare băncilor pentru a îndeplini cerinţa privind amortizorul de conservare a capitalului plus următoarele amortizoare, după caz:
1) amortizorul anticiclic de capital specific băncii;
2) amortizorul O-SII;
3) amortizorul de risc sistemic;
rata amortizorului anticiclic - rata procentuală pe care băncile trebuie să o aplice pentru a calcula amortizorul anticiclic de capital specific băncii şi care este stabilită conform capitolului III secţiunea a 4-a, secţiunea a 5-a, secţiunea a 6-a sau, după caz, de o autoritate relevantă dintr-un stat străin;
referenţial pentru amortizor - rata de referinţă a amortizorului, calculată în conformitate cu punctul 29, în vederea determinării ratei amortizorului anticiclic;
autoritate relevantă dintr-un stat străin – autoritatea competentă sau autoritatea desemnată;
autoritate desemnată - o autoritate publică sau un organism recunoscut oficial în dreptul intern dintr-un stat străin care, în temeiul legislaţiei naţionale al acelui stat, este responsabilă cu stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru statul respectiv şi, după caz, a altor amortizoare de capital;
societate de tip O-SII - o societate de importanţă sistemică la nivel naţional, identificată astfel de către autoritatea relevantă din statul din care provine societatea respectivă (Republica Moldova sau un alt stat);
beneficii discreţionare de tipul pensiilor - beneficii suplimentare de tipul pensiilor asigurate pe o bază discreţionară de o bancă unui angajat ca parte a pachetului de remuneraţie variabilă al acestuia, care nu includ beneficiile datorate garantate angajatului în conformitate cu termenii schemei de pensionare a băncii.

4. În scopul prevenirii şi atenuării riscului macroprudenţial sau riscului sistemic, prezentul regulament stabileşte:
1) cerinţe cu privire la fondurile proprii pe care băncile trebuie să le deţină în vederea constituirii următoarelor amortizoare de capital:
a) amortizor de conservare a capitalului;
b) amortizor anticiclic de capital specific băncii;
c) amortizor O-SII;
d) amortizor de risc sistemic;
2) particularităţile aferente stabilirii de către Banca Naţională a Moldovei şi modalitatea de calcul de către bănci a amortizoarelor de capital indicate la subpunctul 1);
3) modalitatea de stabilire de către Banca Naţională a Moldovei a ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile situate în Republica Moldova;
4) particularităţile aferente recunoaşterii sau, după caz, stabilirii de către Banca Naţională a Moldovei a ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile situate în statele străine;
5) particularităţile aferente recunoaşterii de către Banca Naţională a Moldovei a ratei amortizorului de risc sistemic stabilite de autoritatea relevantă din statul străin;
6) restricţii privind distribuirile şi alte cerinţe pentru bănci, inclusiv de prezentare a planului de conservare a capitalului, în cazul în care banca nu deţine un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerinţele de acoperire a amortizoarelor de capital (măsuri de conservare a capitalului).

5. Deciziile Băncii Naţionale a Moldovei privind stabilirea ratelor amortizoarelor de capital pentru a fi aplicate de bănci sau, după caz, recunoaşterea ratelor amortizoarelor stabilite de autoritatea relevantă dintr-un stat străin pentru băncile autorizate în acest stat se iau printr-o hotărîre a Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi care va conţine informaţia astfel, cum este prevăzut de prezentul regulament.

6. Băncile trebuie să îndeplinească cerinţele de menţinere a amortizoarelor de capital cu fonduri proprii de nivel 1 de bază, suplimentar celor menţinute pentru a respecta cerinţa de fonduri proprii impusă de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital.

7. În cazul în care o bancă nu îndeplineşte cerinţele aferente amortizoarelor de capital pentru bănci, prevăzute de prezentul regulament, aceasta face obiectul restricţiilor privind distribuirile prevăzute de capitolul VI.

8. În sensul prezentului regulament cuantumul total al expunerii la risc reprezintă cuantumul total al expunerii la risc calculat în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital.

 

Capitolul II
CERINŢA DE MENŢINERE A UNUI AMORTIZOR
DE CONSERVARE A CAPITALULUI

9. Suplimentar la fondurile proprii de nivel 1 de bază menţinute pentru a respecta cerinţa de fonduri proprii prevăzută în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, băncile sunt obligate să menţină un amortizor de conservare a capitalului, constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază, egal cu 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc a băncilor respective.

10. Băncile nu trebuie să utilizeze fonduri proprii de nivel 1 de bază care sunt menţinute pentru a îndeplini cerinţa prevăzută la punctul 9 pentru a se conforma cu oricare dintre cerinţele prevăzute la art.139 alin.(3)-(5) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

 

Capitolul III
AMORTIZORUL ANTICICLIC DE CAPITAL

Secţiunea 1
Prevederi generale

11. Prevederile secţiunilor 2, 3 şi 7 din prezentul capitol reglementează cerinţa de menţinere de către bănci a unui amortizor anticiclic de capital specific băncii, modalitatea de calculare a acestui amortizor de către bănci, precum şi particularităţile aferente termenului de impunere a unor rate ale amortizorului anticiclic.

12. Prevederile secţiunilor 4-6 din prezentul capitol reglementează, în vederea calculării de către bănci a amortizorului anticiclic de capital specific băncii, următoarele:
1) modalitatea de stabilire de către Banca Naţională a Moldovei a ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (amortizorul anticiclic pentru Republica Moldova);
2) modalitatea de stabilire sau recunoaştere, după caz, de către Banca Naţională a Moldovei a ratelor amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în statele străine (amortizorul anticiclic pentru statul străin).

Secţiunea a 2-a
Cerinţa de menţinere a unui amortizor anticiclic de capital specific băncii

13. Băncile sunt obligate să menţină un amortizor anticiclic de capital specific băncii, care este echivalent cu cuantumul total al expunerii la risc a băncilor respective, înmulţită cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic calculată în conformitate cu secţiunea a 3-a din prezentul capitol.

14. Băncile vor menţine amortizorul anticiclic de capital specific băncii suplimentar la orice fonduri proprii de nivel 1 de bază menţinute pentru a îndeplini cerinţa de fonduri proprii prevăzută în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cerinţa de menţinere a unui amortizor de conservare a capitalului conform capitolului II din prezentul regulament şi oricare dintre cerinţele impuse în temeiul art.139 alin.(3)-(5) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

15. În vederea calculării corecte a amortizorului anticiclic de capital specific băncii, băncile trebuie să asigure evidenţa adecvată a ratelor amortizorului anticiclic aplicabile pentru statele în care sunt situate expunerile relevante din credite ale acestor bănci, precum şi să stabilească procedurile pentru actualizarea regulată a acestor date, luând în considerare prevederile prezentului capitol.

Secţiunea a 3-a
Calcularea ratei amortizorului anticiclic de capital specific băncii

16. Rata amortizorului anticiclic de capital specific băncii este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic care se aplică în Republica Moldova şi în alte state în care sunt situate expunerile relevante din credite ale băncii sau care se aplică pentru scopurile prezentei secţiuni în temeiul punctelor 40 sau 43.

17. În vederea calculării mediei ponderate menţionate la punctul 16, banca va aplica, fiecărei rate a amortizorului anticiclic aplicabile pentru expunerile situate într-o ţară, coeficientul obţinut prin împărţirea cerinţelor sale totale de fonduri proprii pentru riscul de credit, care se referă la expunerile relevante din credite situate în ţara respectivă, la cerinţele totale de fonduri proprii pentru riscul de credit care se referă la toate expunerile sale relevante din credite.

18. Cerinţele totale de fonduri proprii pentru riscul de credit utilizate pentru calcularea coeficientului menţionat la punctul 17 se determină în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce reglementează:
1) tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate;
2) tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci;
3) tratamentul riscului de piaţă potrivit abordării standardizate.

19. Expunerile relevante din credite vor include toate clasele de expuneri (cu excepţia expunerilor faţă de administraţiile centrale sau băncile centrale, administraţiile regionale sau autorităţile locale, entităţile din sectorul public, băncile multilaterale de dezvoltare, organizaţiile internaţionale şi faţă de bănci), care fac obiectul următoarelor cerinţe:
1) cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul de credit, stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce reglementează
a) tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate;
b) tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci;
2) în cazul în care expunerea este deţinută în portofoliul de tranzacţionare - cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul specific, prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente tratamentului riscului de piaţă potrivit abordării standardizate.

20. Băncile identifică situarea geografică a unei expuneri relevante din credite în conformitate cu cerinţele expuse în anexa la prezentul regulament.

21. Dacă ratele amortizorului anticiclic aplicabile conform prezentului capitol pentru expunerile situate în Republica Moldova şi în alte state sunt de până la 2,5% (inclusiv) din cuantumul total al expunerii la risc, în scopul calculului prevăzut la punctele 16 şi 17, băncile aplică ratele stabilite.

22. Dacă, în conformitate cu punctul 32, Banca Naţională a Moldovei stabileşte rata amortizorului anticiclic mai mare de 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc, băncile aplică expunerilor situate în Republica Moldova rata amortizorului respectiv, stabilită de Banca Naţională a Moldovei, în scopul calculului prevăzut la punctele 16 şi 17, inclusiv, unde este cazul, în scopul calculării elementului de capital consolidat corespunzător băncii în cauză.

23. Dacă rata amortizorului anticiclic stabilită de autoritatea relevantă dintr-un stat străin pentru acest stat este mai mare de 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc, băncile aplică următoarele rate ale amortizorului anticiclic pentru expunerile relevante din credite situate în acest stat strain, în scopul calculului prevăzut la punctele 16 şi 17, inclusiv, unde este cazul, în scopul calculării elementului de capital consolidat corespunzător băncii în cauză:
1) o rată a amortizorului anticiclic de 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc, dacă Banca Naţională a Moldovei nu a recunoscut rata amortizorului anticiclic mai mare de 2,5% în conformitate cu secţiunea a 5-a din prezentul capitol;
2) rata amortizorului anticiclic stabilită de autoritatea relevantă din statul străin, dacă Banca Naţională a Moldovei a recunoscut această rată a amortizorului anticiclic în conformitate cu secţiunea a 5-a din prezentul capitol.

24. Dacă, în conformitate cu secţiunea a 6-a din prezentul capitol, Banca Naţională a Moldovei stabileşte rata amortizorului anticiclic pentru un stat străin mai mare de 2,5%, băncile aplică expunerilor relevante din credite situate în statul dat rata amortizorului respectiv, stabilită de Banca Naţională a Moldovei, în scopul calculului prevăzut la punctele 16 şi 17, inclusiv, unde este cazul, în scopul calculării elementului de capital consolidat corespunzător băncii în cauză.

25. În scopul calculului prevăzut la punctele 16 şi 17, în cazul în care rata amortizorului anticiclic este majorată i se aplică următoarele prevederi:
1) rata amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova se aplică de la data specificată în decizia de stabilire a ratei amortizorului respectiv;
2) sub rezerva subpunctului 3), o rată a amortizorului anticiclic ce nu depăşeşte 2,5% stabilită de autoritatea relavantă din statul străin se aplică la data prevăzută la punctul 49;
3) în cazul în care autoritatea relavantă din statul străin a stabilit rata amortizorului anticiclic pentru acest stat ce nu depăşeşte 2,5% şi Banca Naţională a Moldovei impune aplicarea ratei respective de la data prevăzută la punctul 50 – rata respectivă se aplică de la data specificată în hotărârea publicată în conformitate cu punctul 51;
4) o rată a amortizorului anticiclic mai mare de 2,5% stabilită de autoritatea relevantă din statul străin, recunoscută conform secţiunii a 5-a din prezentul capitol, se aplică de la data specificată în hotărârea publicată în conformitate cu punctul 38;
5) sub rezerva subpunctului 6), în cazul în care o rată a amortizorului anticiclic mai mare de 2,5% stabilită de autoritatea relevantă din statul străin nu este recunoscută conform secţiunii a 5-a din prezentul capitol – rata de 2,5% se aplică la data prevăzută la punctul 49;
6) în cazul în care o rată a amortizorului anticiclic mai mare de 2,5% stabilită de autoritatea relevantă din statul străin, nu este recunoscută conform secţiunii a 5-a din prezentul capitol, şi Banca Naţională a Moldovei impune aplicarea ratei de 2,5% de la data prevăzută la punctul 50 – rata de 2,5% se aplică de la data specificată în hotărârea publicată în conformitate cu punctul 51;
7) în cazul în care Banca Naţională a Moldovei stabileşte rata amortizorului anticiclic pentru un stat străin, în conformitate cu punctele 40-44, rata amortizorului în cauză se aplică de la data specificată în hotărârea publicată în conformitate cu punctul 47.

26. Dacă decizia are ca efect reducerea ratei amortizorului anticiclic, în scopul calculului prevăzut la punctele 16 şi 17, rata respectivă se aplică din data publicării hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Secţiunea a 4-a
Stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova

27. Prezenta secţiune stabileşte reglementări aferente ratei amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova în vederea aplicării acesteia de către bănci la calcularea amortizorului anticiclic de capital specific băncii.

28. Banca Naţională a Moldovei calculează trimestrial un referential pentru amortizor, în vederea orientării sale în procesul de stabilire a ratei amortizorului anticiclic în conformitate cu punctul 30.

29. Referenţialul pentru amortizor reflectă, într-o manieră relevantă, ciclul de creditare şi riscurile datorate creşterii excesive a creditelor în Republica Moldova şi ia în considerare în mod corespunzător particularităţile economiei Republicii Moldova. Referenţialul pentru amortizor se bazează pe deviaţia raportului “credite acordate sectorului privat/produsul intern brut” de la tendinţa acestuia pe termen lung, luând în considerare, cel puţin :
1) un indicator al creşterii nivelurilor creditării în Republica Moldova şi, în special, un indicator care reflectă modificările în raportul “credite acordate sectorului privat din Republica Moldova/produsul intern brut”;
2) orice recomandare emisă de către autoritatea naţională macroprudenţială desemnată, definită în condiţiile legislaţiei în vigoare.

30. Banca Naţională a Moldovei evaluează şi stabileşte trimestrial rata amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova, luând în considerare următoarele:
1) referenţialul pentru amortizor, calculat în conformitate cu punctul 29;
2) alte variabile şi informaţii considerate relevante pentru abordarea riscului sistemic ciclic.

31. Rata amortizorului anticiclic, exprimată ca procentaj din valoarea totală a expunerii la risc, se stabileşte între 0% şi 2,5%, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale.

32. În cazuri justificate, pe baza consideraţiilor prevăzute la punctul 30, Banca Naţională a Moldovei poate stabili o rată a amortizorului anticiclic mai mare de 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc.

33. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei stabileşte rata amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova pentru prima dată la un nivel mai mare de zero sau majorează rata deja impusă a amortizorului în cauză, de asemenea aceasta stabileşte data de la care amortizorul majorat trebuie să fie aplicat în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific băncii. Data în cauză nu poate depăşi, 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului anticiclic este publicată în conformitate cu punctul 5.

34. În cazul în care data menţionată la punctul 33 este înainte de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului anticiclic este publicată, termenul mai scurt pentru punerea în aplicare se justifică pe baza unor circumstanţe excepţionale.

35. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei reduce nivelul ratei existente a amortizorului anticiclic, inclusiv la 0, se stabileşte de asemenea o perioadă orientativă în decursul căreia nu se preconizează nicio creştere a amortizorului. Stabilirea perioadei orientative nu reprezintă un angajament pentru Banca Naţională a Moldovei.

36. Banca Naţională a Moldovei anunţă trimestrial, prin publicare pe pagina web oficială, rata stabilită a amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova. Anunţul include cel puţin următoarele informaţii:
1) rata aplicabilă a amortizorului anticiclic;
2) raportul relevant “credite acordate sectorului privat/produsul intern brut” şi deviaţia acestuia de la tendinţa pe termen lung;
3) referenţialul pentru amortizor, calculat în conformitate cu punctul 29;
4) o justificare a acestei rate a amortizorului anticiclic;
5) în cazul în care rata amortizorului anticiclic este majorată - data de la care trebuie să fie aplicată rata majorată în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific băncii;
6) în cazul în care data menţionată la subpunctul 5) este înainte de 12 luni de la data publicării hotărârii conform punctului 5 - o trimitere la circumstanţele excepţionale care justifică reducerea termenului de punere în aplicare;
7) în cazul în care rata amortizorului anticiclic este redusă, perioada orientativă în decursul căreia nu se preconizează nicio majorare a ratei, împreună cu o justificare a acestei perioade.

Secţiunea a 5-a
Recunoaşterea ratelor amortizorului anticiclic
mai mari de 2,5% stabilite în statele străine

37. În cazul în care o autoritate relevantă dintr-un stat străin a stabilit pentru acest stat o rată a amortizorului anticiclic mai mare de 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc, Banca Naţională a Moldovei poate recunoaşte această rată a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific băncii.

38. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind recunoaşterea ratei mai mari de 2,5% a amortizorului anticiclic pentru un stat străin pentru a fi aplicată de către bănci va conţine cel puţin rata aplicabilă a amortizorului menţionat, denumirea statului străin căruia i se aplică şi data de la care această rată urmează a fi aplicată.

39. În cazul prevăzut la punctul 38, Banca Naţională a Moldovei, de asemenea, anunţă recunoaşterea prin publicare pe pagina sa oficială. Anunţul include cel puţin următoarele informaţii:
1) rata aplicabilă a amortizorului anticiclic;
2) statul străin căruia i se aplică;
3) în cazul în care rata amortizorului anticiclic este majorată - data de la care trebuie să fie aplicată rata majorată în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific băncii;
4) în cazul în care data menţionată la subpunctul 3) este înainte de 12 luni de la data publicării hotărârii conform punctului 38 - o trimitere la circumstanţele excepţionale care justifică reducerea termenului de punere în aplicare.

Secţiunea a 6-a
Particularităţile aferente deciziei privind ratele
amortizorului anticiclic pentru statele străine

40. În cazul în care autoritatea relevantă dintr-un stat străin nu a stabilit şi nu a publicat rata amortizorului anticiclic pentru acest stat, iar una sau mai multe bănci deţin expuneri din credite situate în acest stat, Banca Naţională a Moldovei poate stabili rata amortizorului anticiclic pentru statul respectiv care urmează a fi aplicată în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific băncii.

41. Stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru statul străin în cazul specificat la punctul 40 se poate realiza folosind datele despre produsul intern brut şi despre creditarea în statul respectiv, precum şi alte informaţii privind condiţiile economice şi financiare pentru acel stat disponibile din diferite surse.

42. În cazul în care în situaţia specificată la punctul 40 Banca Naţională a Moldovei nu stabileşte rata amortizorului respectiv pentru statul străin, se aplică rata de 0% pentru expunerile respective.

43. În cazul în care autoritatea relevantă dintr-un stat străin a stabilit şi a publicat rata amortizorului anticiclic pentru acest stat, Banca Naţională a Moldovei poate stabili o rată diferită a amortizorului anticiclic pentru acest stat străin în scopul calculării de către bănci a amortizorului anticiclic de capital specific băncii, dacă aceasta, din motive rezonabile, consideră că rata amortizorului anticiclic stabilită de autoritatea relevantă din stat străin nu este suficientă pentru a proteja în modul adecvat aceste bănci împotriva riscurilor de creştere excesivă a creditării în acel stat.

44. O rată a amortizorului anticiclic pentru statul străin nu poate fi stabilită sub nivelul ratei stabilit de autoritatea relevantă din acest stat, cu excepţia cazului în care această rată a amortizorului depăşeşte 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc.

45. În cazul în care conform punctului 40 sau 43 se stabileşte o rată a amortizorului anticiclic pentru un stat străin care este superioară ratei aplicabile existente a amortizorului anticiclic, de asemenea se stabileşte data de la care urmează a fi aplicată această rată majorată în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific băncii. Data în cauză nu trebuie să depăşească, 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului anticiclic este publicată în conformitate cu punctul 47.

46. În cazul în care data menţionată la punctul 45 este înainte de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului anticiclic este publicată, termenul mai scurt pentru punerea în aplicare se justifică pe baza unor circumstanţe excepţionale.

47. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind rata amortizorului anticiclic stabilită conform punctului 40 sau 43 va conţine cel puţin rata aplicabilă a amortizorului menţionat, statul străin căruia i se aplică şi data de la care această rată urmează a fi aplicată.

48. Banca Naţională a Moldovei de asemenea anunţă pe pagina web oficială stabilirea oricărei rate a amortizorului anticiclic pentru un stat străin în conformitate cu punctul 40 sau 43. Anunţul include cel puţin următoarele informaţii:
1) rata amortizorului anticiclic şi statul străin căruia i se aplică;
2) o justificare a acestei rate a amortizorului;
3) în cazul în care rata amortizorului anticiclic este stabilită peste zero pentru prima dată sau este majorată - data de la care trebuie să fie aplicată rata majorată în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific băncii;
4) în cazul în care data menţionată la subpunctul 3) este înainte de 12 luni de la data publicării hotărârii conform punctului 47 - o referire la circumstanţele excepţionale care justifică reducerea termenului de punere în aplicare.

Secţiunea a 7-a
Particularităţile aferente termenului de impunere a unor rate
ale amortizorului anticiclic stabilite de statele străine

49. Sub rezerva punctului 50, în cazul în care rata majorată a amortizorului anticiclic mai mare de 2,5% stabilită de autoritatea relevantă din statul străin nu este recunoscută conform secţiunii a 5-a din prezentul capitol sau în cazul în care autoritatea relevantă din statul străin a stabilit rata majorată a amortizorului anticiclic pentru acest stat, dar care nu depăşeşte 2,5%, rata respectivă se aplică la 12 luni de la data la care autoritatea relevantă din statul respectiv a anunţat majorarea ratei amortizorului anticiclic, indiferent dacă autoritatea în cauză impune băncilor înfiinţate în acest stat străin să aplice modificarea într-un termen mai scurt. În acest sens, o modificare a ratei amortizorului anticiclic pentru statul strain este considerată anunţată la data la care este publicată de autoritatea relevantă din acest stat străin conform cadrului de reglementare aplicabil la nivel naţional.

50. Banca Naţională a Moldovei poate impune băncilor aplicarea ratelor indicate la punctul 49 de la data care este înainte de 12 luni de la data la care autoritatea relevantă din statul străin a anunţat majorarea ratei amortizorului anticiclic. În acest caz, termenul mai scurt pentru punere în aplicare a ratei majorate fie se justifică pe baza unor circumstanţe excepţionale, fie trebuie să corespundă cu termenul mai scurt în care autoritatea relevantă din statul străin impune băncilor înfiinţate în acest stat străin să aplice rata majorată.

51. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind impunerea unui termen mai scurt decât 12 luni conform punctului 50 va conţine cel puţin referirea la statul strain care a stabilit rata amortizorului şi rata respectivă, data de la care rata amortizorului menţionat urmează a fi aplicată.

52. Banca Naţională a Moldovei de asemenea anunţă pe pagina sa oficială impunerea termenului pentru aplicarea ratei amortizorului anticiclic pentru un stat străin menţionate la punctul 50. Anunţul va include cel puţin următoarele informaţii:
1) rata amortizorului anticiclic şi statul străin căruia i se aplică;
2) o referire la circumstanţele excepţionale care justifică reducerea termenului de punere în aplicare sau, după caz, o referire la termenul mai scurt pe care autoritatea relevantă din statul străin îl impune băncilor înfiinţate în acest stat să aplice rata majorată.

 

Capitolul IV
AMORTIZORUL O-SII

Secţiunea 1
Identificarea societăţilor de tip O-SII din Republica Moldova

53. O societate de tip O-SII din Republica Moldova este fie o bancă-mamă din Republica Moldova, o societate financiară holding-mamă din Republica Moldova, o societate financiară holding mixtă-mamă din Republica Moldova sau o bancă din Republica Moldova, al cărei faliment sau a cărei funcţionare defectuoasă ar putea declanşa un risc sistemic la nivel naţional.

54. În vederea evaluării importanţei sistemice şi identificării băncilor drept societăţi de tip O-SII din Republica Moldova, Banca Naţională a Moldovei utilizează o metodologie bazată pe cel puţin unul dintre criteriile următoare:
1) mărimea;
2) importanţa pentru economia Republicii Moldova;
3) anvergura activităţilor transfrontaliere;
4) interconectarea băncii sau a grupului cu sistemul financiar.

55. Banca Naţională a Moldovei comunică publicului, cel puţin prin intermediul paginii sale oficiale, metodologia sa de identificare a societăţilor de tip O-SII din Republica Moldova elaborată având în vedere prevederile prezentei secţiuni.

56. Banca Naţională a Moldovei identifică băncile care sunt societăţi de tip O-SII din Republica Moldova şi stabileşte lista acestor bănci, care este revizuită cel puţin anual. Lista actualizată a băncilor identificate drept societăţi de tip O-SII din Republica Moldova, se aprobă printr-o hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aprobarea listei băncilor de tip O-SII din Republica Moldova poate fi efectuată prin hotărârea indicată la punctul 61.

57. Suplimentar la publicarea hotărârii conform punctului 56, Banca Naţională a Moldovei de asemenea comunică denumirea băncilor identificate drept societăţi de tip O-SII din Republica Moldova:
1) băncilor vizate;
2) publicului, prin anunţarea pe pagina web oficială a listei societăţilor de tip O-SII din Republica Moldova.

Secţiunea a 2-a
Cerinţa de menţinere a unui amortizor O-SII

58. În baza criteriilor de identificare a societăţilor de tip O-SII din Republica Moldova, Banca Naţională a Moldovei poate impune fiecărei societăţi de tip O-SII din Republica Moldova, pe bază consolidată sau individuală, după caz, să menţină un amortizor O-SII de până la 2% din cuantumul total al expunerii la risc.

59. În cazul în care rata amortizorului O-SII stabilită de Banca Naţională a Moldovei pentru societate de tip O-SII din Republica Moldova este mai mare de 0%, banca respectivă trebuie să menţină un amortizor O-SII aplicând rata stabilită de Banca Naţională a Moldovei.

60. Societăţile de tip O-SII din Republica Moldova nu trebuie să utilizeze fonduri proprii de nivel 1 de bază care sunt menţinute pentru a acoperi amortizorul O-SII prevăzut la punctul 58, în vederea îndeplinirii oricărei dintre cerinţele impuse în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, cerinţei de menţinere a unui amortizor de conservare a capitalului conform capitolului II din prezentul regulament, cerinţei de menţinere a unui amortizor anticiclic de capital specific băncii conform capitolului III secţiunea a 2-a din prezentul regulament, precum şi oricărei dintre cerinţele impuse în temeiul art.139 alin.(1)-(5) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Secţiunea a 3-a
Stabilirea amortizorului O-SII

61. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind rata amortizorului O-SII va conţine cel puţin denumirea băncilor identificate drept societăţi de tip O-SII din Republica Moldova care urmează să aplice amortizorul respectiv, rata amortizorului pentru fiecare societate de tip O-SII din Republica Moldova şi data de la care această rată urmează a fi aplicată.

62. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei solicită menţinerea unui amortizor O-SII, aceasta respectă următoarele:
1) amortizorul O-SII nu trebuie să implice efecte negative disproporţionate asupra sistemului financiar în ansamblu sau asupra unor părţi ale acestuia, formând sau creând un obstacol pentru funcţionarea pieţei interne;
2) amortizorul O-SII se revizuieşte cel puţin anual.

63. Fără a aduce atingere capitolului V şi punctului 58, în cazul în care o societate de tip O-SII din Republica Moldova este o filială a unei societăţi de tip O-SII care este o bancă-mamă /societate de investiţii-mamă din statul străin şi face obiectul unui amortizor specific societăţii de tip O-SII pe o bază consolidată, amortizorul care se aplică, la nivel individual, pentru societatea de tip O-SII, care este filiala din Republica Moldova, nu trebuie să depăşească valoarea mai mare dintre următoarele:
1) 1% din cuantumul total al expunerii la risc; şi
2) rata amortizorului specific societăţii de tip O-SII aplicabilă grupului pe bază consolidată.

Secţiunea a 4-a
Informarea privind amortizorul O-SII

64. În cazul în care se stabileşte cerinţa amortizotului O-SII, suplimentar la publicarea hotărârii conform punctului 61, Banca Naţională a Moldovei, de asemenea, comunică publicului, prin anunţarea pe pagina sa oficială, precum şi societăţilor de tip O-SII din Republica Moldova, cel puţin următoarea informaţie:
1) denumirea băncilor identificate drept societăţi de tip O-SII din Republica Moldova;
2) rata amortizorului respectiv pentru fiecare societate de tip O-SII din Republica Moldova.

65. Suplimentar la informaţia menţionată la punctul 64, Banca Naţională poate publica şi informaţia ce ţine de:
1) motivele în baza cărora se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace şi proporţional în atenuarea riscului;
2) o evaluare, pe baza informaţiilor disponibile, a posibilului impact pozitiv sau negativ al amortizorului O-SII pe piaţa internă.

Secţiunea a 5-a
Corelarea între amortizorul O-SII şi amortizorul de risc sistemic

66. În cazul în care o bancă, pe bază individuală, face obiectul unui amortizor O-SII conform prezentului capitol şi al unui amortizor de risc sistemic conform capitolului V, se aplică amortizorul cel mai mare dintre cele două cerinţe.

67. Fără a aduce atingere punctului 66, în cazul în care amortizorul de risc sistemic se aplică tuturor expunerilor situate în Republica Moldova, dar nu se aplică expunerilor din afara ei, respectivul amortizor de risc sistemic se adaugă la amortizorul O-SII care se aplică în conformitate cu prezentul capitol.

68. În cazul în care se aplică prevederile punctului 66 şi o bancă din Republica Moldova face parte dintr-un grup căruia îi aparţine o societate de tip O-SII, banca respectivă, pe bază individuală, nu va fi obiectul unei cerinţe pentru amortizorul combinat care este mai scăzută decât suma dintre amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital specific băncii şi cel mai mare dintre amortizorul O-SII şi amortizorului de risc sistemic, aplicabil pe bază individuală.

69. În cazul în care se aplică prevederile punctului 67 şi o bancă din Republica Moldova face parte dintr-un grup, căruia îi aparţine o societate de tip O-SII, banca respectivă, pe bază individuală, nu va fi obiectul unei cerinţe pentru amortizorul combinat care este mai scăzută decât suma dintre amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital specific băncii şi suma amortizorului O-SII şi amortizorului de risc sistemic, aplicabil pe bază individuală.

 

Capitolul V
AMORTIZOR DE RISC SISTEMIC

Secţiunea 1
Cerinţa de menţinere a unui amortizor de risc sistemic

70. Banca Naţională a Moldovei poate stabili un amortizor de risc sistemic, pentru a preveni şi a diminua riscul sistemic nonciclic manifestat pe termen lung sau riscul macroprudenţial şi care nu sunt acoperite de alte acte normative elaborate în temeiul Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, în sensul de risc de perturbare a sistemului financiar care poate să genereze consecinţe negative semnificative pentru sistemul financiar şi pentru economia reală a Republicii Moldova.

71. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei procedează conform punctului 70, băncile respective trebuie să menţină un amortizor de risc sistemic constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază de cel puţin 1% pe baza expunerilor la care se aplică amortizorul de risc sistemic în conformitate cu punctul 76.

72. Băncile nu trebuie să utilizeze fondurile proprii de nivel 1 de bază, menţinute pentru conformarea cu cerinţa prevăzută la punctul 71 în scopul îndeplinirii oricăreia dintre cerinţele impuse de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, cerinţei de menţinere a unui amortizor de conservare a capitalului conform capitolului II din prezentul regulament, cerinţei de menţinere a unui amortizor anticiclic de capital specific băncii conform capitolului III secţiunea 2 din prezentul regulament, precum şi a oricărei dintre cerinţele impuse în temeiul art.139 alin.(1)-(5) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

73. În cazul în care aplicarea restricţiilor privind distribuirile menţionate la capitolul VI nu conduce la o ameliorare satisfăcătoare a fondurilor proprii de nivel 1 de bază ale băncii, din perspectiva riscului sistemic relevant, Banca Naţională a Moldovei poate lua măsuri suplimentare în conformitate cu art.138 alin.(1) şi (2) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

74. În cazul în care banca este subiectul amortizorului de risc sistemic, suplimentar la prevederile prezentului capitol, se aplică prevederile capitolului IV secţiunea a 5-a.

Secţiunea a 2-a
Stabilirea amortizorului de risc sistemic

75. Banca Naţională a Moldovei impune amortizorul de risc sistemic tuturor băncilor şi/sau unuia ori mai multor subansambluri ale respectivelor bănci şi stabileşte rata acestui amortizor în trepte de ajustare graduale sau accelerate de 0,5 puncte procentuale. Banca Naţională a Moldovei poate impune diferite cerinţe (rate) pentru diferite grupuri de bănci.

76. Banca Naţională a Moldovei poate impune aplicarea amortizorului de risc sistemic expunerilor situate în Republica Moldova sau celor situate în alte state. Banca Naţională a Moldovei poate, de asemenea, impune amortizorul pentru toate expunerile.

77. În cazul în care solicită menţinerea unui amortizor de risc sistemic, Banca Naţională a Moldovei respectă următoarele:
1) amortizorul de risc sistemic nu trebuie să implice efecte negative disproporţionate asupra sistemului financiar, în ansamblu sau în parte, formând sau creând un obstacol pentru funcţionarea pieţei interne;
2) amortizorul de risc sistemic se revizuieşte cel puţin o dată la doi ani.

78. Decizia de a stabili sau de a restabili o rată a amortizorului de risc sistemic se ia luând în considerare cel puţin următoarele aspecte:
1) riscul sistemic sau macroprudenţial în statul vizat;
2) motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice sau macroprudenţiale ameninţă stabilitatea sistemului financiar în Republica Moldova, justificând rata amortizorului de risc sistemic;
3) motivele pentru care amortizorul de risc sistemic este considerat eficient şi proporţional pentru atenuarea riscului;
4) o evaluare, pe baza informaţiilor disponibile, a potenţialului impact pozitiv sau negativ al amortizorului de risc sistemic pe piaţa internă;
5) motivele pentru care niciuna dintre măsurile existente în Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor sau în actele normative elaborate în baza acesteia nu sunt suficiente, individual sau coroborate, pentru a aborda riscul macroprudenţial sau sistemic identificat, luând în considerare eficacitatea relativă a măsurilor respective.

79. Decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind amortizorul de risc sistemic va conţine cel puţin rata stabilită a amortizorului menţionat, nivelul de aplicabilitate (pe baza individuală/consolidată), lista băncilor cărora li se aplică amortizorul, data de la care această rată urmează a fi aplicată, precum şi ţările în care sunt situate expunerile cărora li se aplică acest amortizor.

Secţiunea a 3-a
Informarea privind amortizorul de risc sistemic

80. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei stabileşte cerinţa amortizorului de risc sistemic, aceasta, suplimentar la publicarea hotărârii conform punctului 79, comunică publicului, prin publicarea pe pagina web oficială a anunţului, care include cel puţin următoarele informaţii:
1) rata amortizorului de risc sistemic, precum şi nivelul de aplicabilitate (pe baza individuală/consolidată);
2) denumirea băncilor cărora li se aplică amortizorul de risc sistemic;
3) o justificare pentru amortizorul de risc sistemic;
4) data de la care băncile trebuie să aplice rata stabilită sau restabilită a amortizorului de risc sistemic; şi
5) ţările în care sunt situate expunerile, la care rata stabilită a amortizorului de risc sistemic va fi aplicată.

81. În cazul în care publicarea informaţiei menţionate la punctul 80 subpunctul 3) ar putea pune în pericol stabilitatea sistemului financiar, informaţia în cauză nu se include în anunţ.

82. În cazul în care rată stabilită a amortizorului de risc sistemic este aplicabilă expunerilor situate în statele străine, Banca Naţională a Moldovei transmite autorităţilor de supraveghere din statele respective o scrisoare cel puţin cu informaţia inclusă în anunţul indicat la punctul 80 şi care poate fi completată cu informaţia relevantă indicată la punctul 78.

Secţiunea a 4-a
Recunoaşterea unei rate a amortizorului de risc
sistemic stabilite de statul străin

83. Banca Naţională a Moldovei poate recunoaşte rata amortizorului de risc sistemic stabilită de autoritatea relevantă dintr-un stat străin pentru băncile autorizate în acest stat. În acest caz, Banca Naţională a Moldovei poate impune băncilor din Republica Moldova aplicarea ratei recunoscute a amortizorului de risc sistemic pentru expunerile situate în statul respectiv care a stabilit rata amortizorului recunoscută de Banca Naţională a Moldovei.

84. Pentru luarea deciziei de recunoaştere potrivit punctului 83 se iau în considerare informaţiile specificate la punctul 80 disponibile public sau furnizate, ca urmare a solicitării, de autoritatea relevantă a statului respectiv care stabileşte rata amortizorului.

85. Decizia Băncii Naţionale privind recunoaşterea va conţine cel puţin rata aplicabilă a amortizorului menţionat, denumirea statului străin în care sunt situate expunerile cărora li se aplică rata recunoscută şi data de la care această rată urmează a fi aplicată de către bănci.

86. Banca Naţională a Moldovei, de asemenea, anunţă recunoaşterea ratei prin publicare pe pagina web oficială a informaţiei menţionate la punctul 85.

 

Capitolul VI
MĂSURI DE CONSERVARE A CAPITALULUI

Secţiunea 1
Cerinţa de amortizor combinat

87. Băncilor, care îndeplinesc cerinţa amortizorului combinat li se interzice să efectueze o distribuire în legătură cu fondurile proprii de nivel 1 de bază, în condiţiile în care respectivele distribuiri ar conduce la diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază până la un nivel la care cerinţa amortizorului combinat nu mai este îndeplinită.

88. În cazul în care băncile nu îndeplinesc cerinţa amortizorului combinat, se aplică prevederile secţiunilor 2-4 din prezentul capitol.

89. În sensul prezentului capitol şi cu referire la prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, o distribuire în legătură cu fondurile proprii de nivel 1 de bază include următoarele:
1) o plată de dividende în mijloace băneşti;
2) o distribuire de acţiuni bonus, achitate parţial sau integral, sau de alte instrumente de capital;
3) o achiziţionare de către o bancă a propriilor sale acţiuni sau a altor instrumente de capital;
4) o rambursare a sumelor plătite în legătură cu instrumentele de capital;
5) o distribuire a oricăror elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază.

Secţiunea a 2-a
Restricţii privind distribuirile

90. Băncile care nu îndeplinesc cerinţa amortizorului combinat trebuie:
1) să calculeze suma maxim distribuibilă în conformitate cu secţiunea a 3-a din prezentul capitol;
2) să notifice Banca Naţională a Moldovei, printr-o scrisoare, despre faptul de neîndeplinire a cerinţei amortizorului combinat şi suma maximă distribuibilă calculată. Notificarea respectivă se prezintă Băncii Naţionale a Moldovei cel târziu în următoarea zi lucrătoare de la data calculării sumei maxim distribuibile.

91. Până la aprobarea de către Banca Naţională a Moldovei a planului de conservare a capitalului conform secţiunii a 4-a din prezentul capitol şi eliberării de către aceasta a aprobării prealabile astfel, cum este prevăzut la punctele 94-97, oricărei bănci aflate în situaţia prevăzută la punctul 90, i se interzice să întreprindă oricare dintre următoarele măsuri:
1) efectuarea unei distribuiri în legătură cu fondurile proprii de nivel 1 de bază;
2) crearea unei obligaţii de a plăti o remuneraţie variabilă sau beneficii discreţionare de tipul pensiilor sau plata unei remuneraţii variabile, în cazul în care obligaţia de a plăti a fost creată la un moment când banca nu îndeplinea cerinţele amortizorului combinat;
3) efectuarea plăţilor legate de instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar.

92. Odată ce planul de conservare a capitalului este aprobat de Banca Naţională a Moldovei conform secţiunii a 4-a din prezentul capitol şi aceasta a eliberat aprobarea prealabilă, menţionată la punctul 94, banca poate efectua distribuiri, prin oricare dintre măsurile menţionate la punctul 91, în valoarea de până la suma maximă distribuibilă (calculată în conformitate cu secţiunea a 3-a din prezentul capitol).

93. Restricţiile prevăzute la secţiunile 1 şi 2 din prezentul capitol se aplică doar plăţilor care conduc la o reducere a fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau la o reducere a profiturilor şi cu condiţia că suspendarea unei plăţi sau neefectuarea plăţii nu constituie un eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor sau o condiţie pentru începerea unei proceduri de insolvabilitate în privinţa băncii.

94. În cazul în care o bancă nu îndeplineşte cerinţa amortizorului combinat şi intenţionează să distribuie oricare din profiturile sale distribuibile ori să întreprindă una dintre măsurile menţionate la punctul 91, aceasta solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de desfăşurarea şedinţei consiliului băncii la care va fi examinată distribuirea/măsura preconizată sau propunerea respectivă ce urmează a fi înaintată către adunarea generală a acţionarilor.

95. Procesul aferent solicitării şi eliberării aprobării prealabile, menţionate la punctul 94, este reglementat prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital şi de prevederile punctelor 96 şi 97.

96. În procesul de solicitare indicat la punctul 94, suplimentar la documentele aferente obţinerii aprobării prealabile privind distribuirile de capital, prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, băncile trebuie să furnizeze următoarele informaţii:
1) valoarea fondurilor proprii menţinute de bancă, detalizate după cum urmează:
a) fonduri proprii de nivel 1 de bază,
b) fonduri proprii de nivel 1 suplimentar,
c) fonduri proprii de nivel 2;
2) valoarea profiturilor intermediare şi la sfârşit de exerciţiu financiar;
3) suma maximă distribuibilă, calculată în conformitate cu secţiunea a 3-a din prezentul capitol;
4) valoarea profiturilor distribuibile pe care planifică să le aloce următoarelor:
a) plăţi de dividende,
b) răscumpărări de acţiuni,
c) plăţi legate de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar,
d) plata unei remuneraţii variabile sau a unor beneficii discreţionare de tipul pensiilor, inclusiv prin crearea unei noi obligaţii de plată, sau plata în temeiul unei obligaţii de plată create la momentul la care banca nu îndeplinea cerinţa amortizorului combinat.

97. Dacă Banca Naţională a Moldovei nu aprobă planul de conservare a capitalului în conformitate cu punctul 109, aceasta refuză eliberarea aprobării prealabile menţionate la punctul 94.

98. Băncile trebuie să dispună de proceduri interne care să asigure că valoarea profiturilor distribuibile şi suma maximă distribuibilă sunt calculate cu exactitate.

99. La solicitarea Băncii Naţionale a Moldovei, băncile trebuie să fie capabile să demonstreze caracterul exact al calculelor menţionate la punctul 98.

Secţiunea a 3-a
Calcularea sumei maxime distribuibile

100. Băncile sunt obligate să calculeze suma maximă distribuibilă, înmulţind suma calculată în conformitate cu punctul 101 cu factorul stabilit în conformitate cu punctele 102 şi 103. Băncile trebuie să reducă suma maximă distribuibilă prin oricare dintre măsurile menţionate la punctul 91.

101. Suma de înmulţit în conformitate cu punctul 100 se constituie din suma menţionată la subpunctele 1) şi 2) din prezentul punct minus suma menţionată la subpunctul 3):
1) profiturile intermediare neincluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, care au fost generate după cea mai recentă decizie de distribuire a profiturilor sau după luarea oricăreia dintre măsurile menţionate la punctul 91;
2) profiturile la sfârşit de exerciţiu financiar neincluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu cerinţele actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, care au fost generate după cea mai recentă decizie de distribuire a profiturilor sau după luarea oricăreia dintre măsurile menţionate la punctul 91;
3) sumele care ar trebui achitate ca impozit dacă elementele specificate la subpunctele 1) şi 2) din prezentul punct ar fi reţinute.

102. Factorul prevăzut la punctul 100 depinde de proporţia între:
1) fondurile proprii de nivel 1 de bază menţinute de bancă şi neutilizate pentru a îndeplini cerinţa de fonduri proprii prevăzută în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, exprimate ca procentaj din cuantumul total al expunerii la risc, şi
2) cerinţa amortizorului combinat, exprimată ca procentaj din cuantumul total al expunerii la risc.

103. Factorul prevăzut la punctul 102 se determină după cum urmează:
1) se aplică factorul 0, în cazul în care proporţia menţionată la punctul 102 este mai mică sau egală cu 25%;
2) se aplică factorul 0.2, în cazul în care proporţia menţionată la punctul 102 este mai mare de 25% şi mai mică sau egală cu 50%;
3) se aplică factorul 0.4, în cazul în care proporţia menţionată la punctul 102 este mai mare de 50% şi mai mică sau egală cu 75%;
4) se aplică factorul 0.6, în cazul în care proporţia menţionată la punctul 102 este mai mare de 75% şi mai mică sau egală cu 100%.

Secţiunea a 4-a
Planul de conservare a capitalului

104. În cazul în care o bancă nu îndeplineşte cerinţa amortizorului combinat, suplimentar la cerinţele prevăzute la secţiunea a 2-a din prezentul capitol, aceasta întocmeşte şi transmite spre aprobare prealabilă Băncii Naţionale a Moldovei un plan de conservare a capitalului, aprobat de consiliul băncii.

105. Planul de conservare a capitalului se prezintă Băncii Naţionale a Moldovei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care a constatat că nu îndeplineşte cerinţa menţionată, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a Moldovei, ca urmare a unei cereri din partea băncii cu motivele de rigoare, a autorizat un termen mai lung de până la 10 zile lucrătoare.

106. Banca Naţională a Moldovei autorizează, print-o scrisoare, termenul mai lung de prezentare a planului de conservare doar în baza situaţiei individuale a unei bănci şi ţinând seama de amploarea şi complexitatea activităţilor băncii.

107. Planul de conservare a capitalului prezentat de către bancă va include cel puţin următoarele:
1) estimări ale veniturilor şi cheltuielilor, ale reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale, precum şi un bilanţ previzional;
2) măsuri de creştere a ratelor de capital al băncii;
3) un plan şi un calendar pentru majorarea fondurilor proprii în vederea îndeplinirii pe deplin a cerinţei amortizorului combinat.
Planul de conservare a capitalului prezentat de către bancă poate include orice alte informaţii pe care banca le consideră necesare de a prezenta Băncii Naţionale a Moldovei pentru a realiza evaluarea prevăzută la punctul 109.

108. În procesul de evaluare a planului de conservare a capitalului, Banca Naţională a Moldovei poate solicita orice alte informaţii pe care le consideră necesare pentru a realiza evaluarea prevăzută la punctul 109. Solicitarea se efectuează în scris cu indicarea informaţiilor necesare şi a termenelor de prezentare a acestora. Termenul de evaluare, prevăzut la punctul 109 se suspendă până la prezentarea informaţiei solicitate.

109. Banca Naţională a Moldovei evaluează planul de conservare a capitalului prezentat de bancă şi îl aprobă doar dacă consideră că realizarea acestuia poate conduce la menţinerea sau majorarea capitalului la un nivel suficient, care să permită băncii să îndeplinească cerinţa amortizorului combinat într-un termen pe care Banca Naţională a Moldovei îl consideră adecvat. Evaluarea se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii planului de conservare care va conţine toată informaţia indicată la punctul 107 subpunctele 1)-3) şi punctul 108. În cazul solicitării informaţiei suplimentare de la bancă, Banca Naţională a Moldovei poate prelungi termenul de examinare a planului menţionat cu 10 zile.

110. Dacă Banca Naţională a Moldovei nu aprobă planul de conservare a capitalului în conformitate cu punctul 109, aceasta impune cel puţin una dintre următoarele măsuri:
1) solicită băncii să-şi majoreze fondurile proprii până la anumite nivele, urmând un calendar precis;
2) îşi exercită competenţele prevăzute la art.139 alin.(1) şi (2) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor pentru a impune restricţii referitor la distribuirile mai stricte decât cele prevăzute în prezentul capitol.

 

Anexă
la Regulamentul cu privire la
amortizoarele de capital ale băncilor

Identificarea
situării geografice a expunerilor relevante din credite
în scopul calculării ratelor amortizorului anticiclic
de capital specific băncii

Secţiunea 1
Situarea geografică a expunerilor generale din credite

1. Toate expunerile generale din credite, care nu intră sub incidenţa punctelor 2 - 6 din prezenta anexă, se atribuie locului de situare a obligatului.

2. Expunerile generale din credite faţă de organismele de plasament colectiv (OPC) se atribuie locului de situare a obligatului expunerilor-suport. În cazul în care există mai multe locuri de situare care corespund obligaţilor expunerilor-suport pentru o anumită expunere faţă de OPC, expunerea respectivă poate fi atribuită locului de situare a obligatului expunerilor-suport cu ponderea cea mai mare în expuneri-suport.

3. În scopul punctelor 1 şi 2 locul de situare a obligatului înseamnă ţara în care persoana fizică sau juridică, ce este contrapartea băncii pentru o anumită expunere generală din credite sau emitentul unui instrument financiar neinclus în portofoliul de tranzacţionare sau contrapartea pentru o expunere din afara portofoliului de tranzacţionare, domiciliază în mod obişnuit (în cazul persoanelor fizice) sau îşi are sediul (în cazul persoanelor juridice). Pentru o persoană juridică al cărei centru efectiv de administrare a afacerii se află într-o ţară diferită de cea în care se află sediul său, “locul de situare a obligatului” înseamnă ţara în care se află locul său efectiv de administrare a afacerii.

4. În scopul punctelor 1 şi 2 expunere generală din credite înseamnă cuantumul expunerii la risc, calculat în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la fondurile proprii ale băncilor şi cerinţele de capital, a unei expuneri la care se face trimitere la punctul 19 subpunctul 1) din prezentul regulament.

5. Expunerile provenind din finanţări specializate se atribuie locului de situare a venitului, care reprezintă ţara unde sunt situate activele care generează venitul ce reprezentă principala sursă de rambursare a obligaţiei legate de o expunere provenind din finanţări specializate.

6. În sensul punctului 5 expunere provenind din finanţări specializate reprezintă expunerea generală din credite care are următoarele caracteristici:
1) expunerea este faţă de o entitate creată în mod special pentru a finanţa sau administra active corporale sau este o expunere comparabilă din punct de vedere economic;
2) dispoziţiile contractuale conferă creditorului un grad substanţial de control asupra activelor şi veniturilor pe care le generează;
3) sursa principală de rambursare a creditului este reprezentată de venitul generat de activele finanţate şi nu de capacitatea independentă de rambursare a societăţii comerciale în ansamblul său.

7. Expunerile generale din credite faţă de alte elemente, prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, se atribuie Republicii Moldova în cazul în care banca nu poate identifica obligatul acestora.

8. Următoarele expuneri generale din credite pot fi atribuite Republicii Moldova:
1) expunerile faţă de organismele de plasament colectiv (OPC), atunci când banca nu poate identifica locul de situare a obligatului sau a obligaţilor expunerilor-suport pe baza informaţiilor existente la nivel intern sau disponibile din exterior fără un efort disproporţionat;
2) expunerile externe a căror valoare agregată nu depăşeşte 2% din valoarea agregată a expunerilor generale din credite şi a expunerilor incluse în portofoliul de tranzacţionare ale băncii respective. Valoarea agregată a expunerilor generale din credite şi a expunerilor incluse în portofoliul de tranzacţionare se calculează excluzând expunerile generale din credite a căror situare este identificată în conformitate cu subpunctul 1) din prezentul punct şi cu punctul 7 din prezenta anexă.

9. În sensul punctului 8, subpunctul 2), expunere externă reprezintă o expunere generală din credite în cazul căreia obligatul nu este situat în Republica Moldova.

10. Băncile calculează procentul menţionat la punctul 8 subpunctul 2), atât pe bază anuală, cât şi pe bază ad-hoc. Un calcul ad-hoc este necesar în cazul în care se produce un eveniment care afectează situaţia financiară sau economică a băncii.

Secţiunea a 2-a
Situarea geografică a expunerilor incluse
în portofoliul de tranzacţionare

11. Sub rezerva prevederilor punctului 12 din prezenta anexă, expunerile incluse în portofoliul de tranzacţionare se atribuie locului de situare a debitorului. Expunere inclusă în portofoliul de tranzacţionare reprezintă cuantumul expunerii la risc, calculat în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţele de capital, a unei expuneri la care se face trimitere la punctul 19 subpunctul 2) din prezentul regulament.

12. În sensul punctului 11 locul de situare a debitorului reprezintă ţara în care persoana fizică sau juridică, ce este emitentul instrumentului financiar inclus în portofoliul de tranzacţionare sau contrapartea pentru o expunere inclusă în portofoliul de tranzacţionare, domiciliază în mod obişnuit (în cazul persoanelor fizice) sau îşi are sediul (în cazul persoanelor juridice). Pentru o persoană juridică al cărei centru efectiv de administrare a afacerii se află într-o ţară diferită de cea în care se află sediul său, “locul de situare a debitorului” înseamnă ţara în care se află locul său efectiv de administrare a afacerii.

13. Băncile ale căror expuneri totale incluse în portofoliul de tranzacţionare nu depăşesc 2% din valoarea totală a expunerilor generale din credite şi a expunerilor incluse în portofoliul de tranzacţionare pot atribui aceste expuneri Republicii Moldova.

14. Băncile calculează procentul menţionat la punctul 13 din prezenta anexă atât pe bază anuală, cât şi pe bază ad-hoc. Un calcul ad-hoc este necesar în cazul în care se produce un eveniment care afectează situaţia financiară sau economică a băncii.