• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2015

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

A se vedea rubrica "Proiect"

 

 

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

 

LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (4), prima propoziție se completează în final cu următorul  text: „ , data și ora exactă a adoptării hotărîrii”.

2. La articolul 11 alineatul (2), cuvîntul „adoptării” se substituie cu textul „și ora exactă a adoptării hotărîrii prevăzută în aceasta”.

3. Articolul 385:
   la alineatul (1), litera h) se completează în final cu textul „ , cu excepția cazului în care încasarea plăților a avut loc într-un sistem de plăți ce cade sub incidența Legii nr.___ din____cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și este aplicabil art.6 alin.(3) al respectivei legi”;
   la alineatul (2), litera f) se completează în final cu textul:
   „Această prevedere nu se aplică în cazul plăților sau transferurilor efectuate în cadrul sistemelor care cad sub incidența Legii nr.___ din____cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și care sînt reglementate de aceasta.”;
   alineatul (3) va avea următorul cuprins:
   „(3) Retragerea licenţei băncii nu afectează executarea ordinelor de plată/transfer al valorilor mobiliare inițiate de bancă și care au fost introduse în sistemele de plăţi/sistemele de decontare a valorilor mobiliare pînă la data și ora exactă a retragerii licenţei.”.

Art. II – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 572, alineatul (3) se completează în final cu textul „ , dacă Legea nr.___ din ___ cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

2. La articolul 665, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , dacă Legea nr.___ din ___cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

3.  Articolul 1606:
   alineatul (2), după cuvintele „valorilor mobiliare” se completează cu cuvintele „în formă materializată”;
   se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
   „(3) Valorile mobiliare în formă de înscriere în cont sînt guvernate de legea ţării în care se află registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare.”;
   se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
   „(4) Garanţiile financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de  înscriere în cont sînt guvernate de legea ţării în care se află registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare în ceea ce priveşte:
   a) natura juridică şi efectele patrimoniale ale garanţiei financiare constituită sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont;
   b) condiţiile care trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a unui contract de garanţie financiară avînd ca obiect instrumente financiare în formă de înscriere în cont şi pentru punerea la dispoziţie a acestor instrumente financiare în temeiul unui astfel de contract, precum şi formalităţile necesare pentru asigurarea opozabilităţii faţă de terţi a unui astfel de contract şi a punerii la dispoziţie a unor astfel de garanţii;
   c) caracterul prioritar al dreptului de proprietate sau a unui alt drept al unei persoane cu privire la garanţia financiară constituită sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont şi dacă dobîndirea s-a făcut cu bună-credinţă;
   d) formalităţile cerute pentru executarea garanţiei financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont, ca urmare a apariţiei unei cauze care determină executarea garanţiei.”.

Art. III – Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 663) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 34 alineatul (4), litera d) după cuvîntul „ora” se completează cu cuvintele „exactă a”.

2. Articolul 35:
   alineatul (2) va avea următorul cuprins:
   „(2) Instanța de insolvabilitate expediază imediat hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate debitorului, registrului de stat al persoanelor juridice şi registrului de stat al întreprinzătorilor individuali, inspectoratului fiscal de stat teritorial, băncilor în care debitorul are conturi şi, după caz, registrelor în care se înregistrează gajul, organului cadastral teritorial, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, registrelor de stat ale transporturilor, ministerului de ramură, altor instituţii şi autorităţi relevante, în fiecare caz concret și afișează hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate în incinta sa.”;
   la alineatul (3), propoziția a doua va avea următorul cuprins:
   „Instituţiile şi organele menţionate la alin.(2) înscriu consemnările corespunzătoare la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului cu indicarea datei intentării procedurii de insolvabilitate şi din momentul în care au fost informate în condițiile alin. (2) privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.”.

3. La articolul 38 alineatul (1), propoziția a doua după cuvîntul „notifică” se completează cu textul „imediat”.

4. Articolul 74 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
   „(21) Particularitățile procesării ordinelor de plată și/sau a ordinelor de transfer inițiate de către debitor în ziua intentării procedurii de insolvabilitate sînt reglementate de Legea nr.___ din ____ cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”.

5. Articolul 82 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
   „(6) Intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva unei părți la un contract de garanție financiară sau producerea altei cauze care determină executarea garanției financiare, nu afectează aplicarea clauzei de compensare cu exigibilitate imediată. Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele în conformitate cu prevederile Legii nr.___ din____ cu privire la contractele de garanție financiară.”.

6. La articolul 250 alineatul (1), litera b) după cuvîntul „data” se completează cu textul „ , ora exactă”.  

Art. IV – Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 665), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.    La articolul 6 alin.(1):

   noțiunea „clearing” va avea următorul cuprins:
   „clearing – proces de transmitere, verificare și, în unele cazuri, de confirmare a tranzacțiilor înainte de decontare, care poate include calculul pozițiilor nete și determinarea pozițiilor finale pentru decontare;”;
   după noțiunea „market maker” se completează cu noțiunea „netting” cu următorul cuprins:
   „netting (calcularea pozițiilor nete) - conversie într-o singură creanţă netă sau obligaţie netă a creanţelor şi a obligaţiilor rezultate din ordinele de transfer, pe care un participant sau mai mulţi participanţi le emit în beneficiul unui participant sau al mai multor participanţi sau le primesc de la unul ori mai mulţi participanţi, avînd ca rezultat faptul că numai o singură creanţă netă poate fi exigibilă şi numai o singură obligaţie netă este datorată;”;
   după noțiunea „relație de familie” se completează cu noțiunea „sistem de clearing și decontare” cu următorul cuprins:
   „sistem de clearing şi decontare - sistem automatizat destinat pentru identificarea drepturilor şi obligaţiilor rezultate din tranzacţiile înregistrate pe o piaţă reglementată sau MTF şi acoperirea poziţiilor financiare rezultate din aceste tranzacții;”

2. Articolul 12:
   se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
   „(11) Particularitățile utilizării garanțiilor financiare constituite în formă de valori mobiliare în temeiul contractelor de garanție financiară fără transfer de proprietate sînt reglementate de Legea nr.___ din ____cu privire la contractele de garanție financiară.”;
   la alineatul (3), după cuvintele „contractului de gaj,” se completează cu cuvintele „contractelor de garanție financiară,”.

3. Art.80:
   alineatul (1) se abrogă;
   la alineatul (2), cuvîntul „clearingul” se substituie cu cuvîntul „nettingul”;
   alineatul (3) va avea următorul cuprins:
   (3) Ordinele de transfer introduse în sistemul de clearing şi decontare în ziua intentării procesului de insolvabilitate, dar ulterior momentului de intentare a procesului de insolvabilitate și care au fost executate, produc efecte juridice şi sînt opozabile terţilor dacă organizația care administrează sistemul de clearing și decontare va dovedi, că la momentul în care respectivele ordine de transfer au devenit irevocabile, nici nu a știut și nici nu ar fi trebuit să știe că a fost declanșat acest proces.”;
   la alineatul (4), cuvîntul „clearingului” se substituie cu cuvîntul „nettingului”;
   la alineatul (6), cuvintele „de la data sau perioada stabilită” se substituie cu cuvintele „sau de către un terț din momentul stabilit”;
   la alineatul (7), textul „instanța de judecată pronunță” se substituie cu textul „autoritatea competentă adoptă”;
   la alineatul (8), cuvîntul „Instanța” se substituie cu textul „Autoritatea competentă”;
   se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
   „(111) În sensul prezentului articol, ordinele de transfer reprezintă ordinele de plată și ordinele de transfer în conformitate cu Legea nr.__din___ cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”.

Art.V – Articolul 6 alineatul (8) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările ulterioare, se completează cu următorul alineat:
   „Regimul de notificare şi autorizare nu se aplică asupra operaţiunilor valutare aferente garanţiilor reglementate de Legea nr.___ din ___ cu privire la contractele de garanţie financiară.”.

Art.VI – Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.345-351, art.655) se completează după cum urmează:
   La articolul 61 alineatul (2), litera c) după cuvintele „titlurilor de capital” se completează cu textul „ , dacă Legea nr.____ din ____ cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.

Art.VII – Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr.___ din ___cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și a Legii nr.___ din ___ cu privire la contractele de garanție financiară.

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI