• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.04.2011

Raport anual 2010Raport Anual, 2010

 

Sumar

Realizările economice ale Republicii Moldova denotă că anul 2010 poate fi considerat anul recuperării treptate şi a depăşirii consecinţelor crizei financiare globale. În acest context, Băncii Naţionale a Moldovei i-a revenit sarcina reflectată de implementarea regimului de ţintire a inflaţiei care constă în asigurarea stabilităţii preţurilor, în vederea menţinerii unui sistem financiar bazat pe principiile pieţei, sprijinind astfel politica economică generală a statului.

Necesitatea calibrării politicii monetare în funcţie de prognoza inflaţiei şi nu de o ţintă intermediară, ca rezultat al denaturării legăturii dintre rata inflaţiei şi evoluţia agregatelor monetare, precum şi persistenţa riscurilor aferente liberalizării contului de capital au determinat Banca Naţională a Moldovei să renunţe la sfârşitul anului 2009 la regimul de ţintire a agregatelor monetare. Ca urmare, BNM şi-a propus un obiectiv pe termen mediu al nivelului inflaţiei de 5.0 la sută cu o probabilă deviere de ± 1.0 puncte procentuale, fapt identificat în Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pentru 2010 - 2012.

Contribuţia majoră la formarea ratei inflaţiei pe parcursul anului 2010 le-a revenit preţurilor reglementate, preţurilor la combustibili şi preţurilor la produsele alimentare. Evoluţia acestora a fost influenţată de volatilitatea preţurilor pe pieţele mondiale şi de abaterea de la normă a condiţiilor meteorologice, prin urmare de factori care afectează oferta şi, în acest fel, controlarea lor prin acţiunile de politică monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei nu este justificată. Ca rezultat, rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2010 s-a poziţionat la nivelul de 8.1 la sută, în timp ce inflaţia de bază a constituit 4.4 la sută şi s-a plasat în limitele obiectivului declarat. Însă, discrepanţa semnificativă dintre nivelul IPC şi al inflaţiei de bază confirmă cu certitudine impactul sporit al factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist din Republica Moldova.

Economia Republicii Moldova pe parcursul anului 2010 a consemnat o creştere de 6.9 la sută faţă de anul precedent, ca rezultat al redresării situaţiei la nivelul tuturor sectoarelor din economie. Evoluţia trimestrială a acestui indicator relevă o recuperare mai accentuată în trimestrul III, 2010, în care s-a înregistrat o creştere de 8.0 la sută faţă de 4.7 şi 6.4 la sută, respectiv, în trimestrele I şi II, 2010. Datorită stabilizării economice a principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova exporturile au crescut comparativ cu anul 2009. Creşterea remiterilor prin suprapunere cu restabilirea expectaţiilor optimiste ale populaţiei şi ale agenţilor economici au stimulat sporirea consumului final şi a importului, astfel încât cererea internă a reprezentat factorul determinant al creşterii PIB în anul 2010. De menţionat că, sectorul construcţiilor a înregistrat o ameliorare după o perioadă lungă de declin pronunţat. În pofida recuperării economiei, situaţia pe piaţa muncii denotă o deteriorare, rata şomajului în anul 2010 a constituit 7.4 la sută, fapt ce dezvăluie flexibilitatea redusă a pieţei muncii.

Cuantificând situaţia macroeconomică, tendinţele şi estimările indicatorilor macroeconomici pe termen mediu, perspectivele inflaţiei pe termen scurt şi mediu în condiţiile eventualelor incertitudini şi în scopul ancorării presiunilor inflaţioniste, BNM a promovat pe parcursul anului 2010 o politică monetară adaptivă, contribuind la stabilitatea macroeconomică şi financiară.

După un şir de ajustări esenţiale descendente ale ratelor dobânzilor la instrumentele de reglementare monetară, efectuate pe parcursul anului 2009, ca răspuns la criza financiară globală, Banca Naţională a Moldovei a majorat consecutiv în lunile februarie şi martie 2010 ratele dobânzilor la instrumentele de reglementare monetară cu câte 1.0 puncte procentuale, până la nivelul de 7.0 la sută, fapt care a contribuit la simetrizarea coridorului ratelor dobânzii la creditele acordate şi la depozitele atrase pe parcursul anului 2010, astfel încât, soldul creditelor şi cel al depozitelor au înregistrat o tendinţă general ascendentă iniţiată la începutul anului 2010.

De menţionat că, în scopul ancorării anticipaţiilor inflaţioniste, la ultima şedinţă din anul 2010 a Consiliului de administraţie al BNM a fost luată decizia de a majora cu 1.0 puncte procentuale rata de bază, până la nivelul de 8.0 la sută.

O condiţie obligatorie a implementării regimului de ţintire directă a inflaţiei constă în menţinerea unui curs valutar flexibil. Astfel, BNM a limitat intervenţiile pe piaţa valutară la sumele necesare fără a se opune trendului pe termen lung al ratei de schimb a leului moldovenesc.

De remarcat că, pe fondul persistenţei presiunilor inflaţioniste şi al recuperării pronunţate a activităţii economice în anul 2010, Banca Naţională a Moldovei a întreprins măsuri de susţinere a lichidităţii băncilor şi de creditare a economiei naţionale. Ca urmare, caracterul adaptiv al politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei prin menţinerea normei rezervelor obligatorii la nivelul de 8.0 la sută pe parcursul anului 2010 a contribuit la orientarea ratelor dobânzilor pe piaţă spre scădere şi la extinderea de mai departe a posibilităţilor de creditare a sectorului real al economiei.

În vederea încurajării continue a procesului de creditare a sectorului real al economiei, iniţiat în lunile august – septembrie 2009, Banca Naţională a Moldovei în luna aprilie 2010 a prolongat băncilor liniile de credit pe termen de un an. În anul 2010, Banca Naţională a Moldovei a deschis suplimentar linii de credit pentru 4 bănci, care anterior nu au beneficiat de resurse creditoare de la BNM în scopul menţionat.

Conjunctura anului 2010, caracterizată prin exces de lichiditate pe piaţa monetară şi amplificarea presiunilor inflaţioniste, a determinat Banca Naţională a Moldovei să revină la gestionarea fermă a surplusului de lichiditate din sistemul bancar. În anul 2010 rata medie ponderată a operaţiunilor de sterilizare s-a cifrat la 6.74 la sută anual, faţă de 10.62 la sută înregistrată în anul 2009. Regimul de funcţionare al facilităţilor permanente a oferit BNM o flexibilitate sporită în realizarea politicii monetare şi a permis băncilor gestionarea eficientă a lichidităţilor proprii în corelare cu respectarea normelor stipulate de legislaţia bancară.

În această ordine de idei, lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar la 31 decembrie 2010 a constituit 0.7, iar cea curentă - 34.6 la sută.

În acelaşi timp, în conformitate cu Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, începând cu 31 decembrie 2010 cuantumul capitalului social a fost stabilit în mărime de 100.0 mil. lei. Toate băncile au respectat această cerinţă, deţinând capitalul social corespunzător cuantumului stabilit. Media suficienţei capitalului ponderat la risc (raportul dintre valoarea capitalului normativ total şi activele ponderate la risc pe sistem) s-a menţinut la un nivel înalt de 30.1 la sută (nivelul minim reglementat în Republica Moldova este de 12.0 la sută) şi indică un grad înalt de siguranţă a băncilor determinat de existenţa unui potenţial de efectuare a operaţiunilor riscante fără afectarea capitalului, asigurând astfel stabilitatea financiară.

Reticenţa băncilor licenţiate şi sporirea capacităţii acestora de a reacţiona la situaţii de criză financiară s-a manifestat prin diminuarea ponderii creditelor nefavorabile (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor, care a constituit 13.3 la sută, sau cu 3.1 puncte procentuale mai puţin la 31 decembrie 2010 comparativ cu sfârşitul anului 2009.

BNM a intervenit pe piaţa valutară internă preponderent în calitate de vânzător de valută străină în prima jumătate a anului 2010 şi în calitate de cumpărător în a doua jumătate a anului 2010, intervenţiile fiind efectuate în scopul atenuării fluctuaţiilor excesive ale cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu dolarul SUA şi asigurarea pieţei valutare cu lichidităţi.

Banca Naţională a Moldovei va păstra caracterul prudent al politicii monetare, continuând să monitorizeze vigilent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât prin utilizarea adecvată a instrumentelor de politică monetară să asigure corelarea între menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi creşterea economică de durată.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).