• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.06.2017

Raport anual 2016Raport anual, 2016

 

Sumar

Mediul extern

În anul 2016, economia mondială a abundat în evenimente care au stabilit noi tendințe macroeconomice la nivel internațional. Politicile macroeconomice din economiile avansate, orientate spre stimularea consumului, au avut un efect benefic atât pentru economiile în cauză, cât și pentru multe dintre economiile emergente și în curs de dezvoltare care s-au revigorat drept urmare a creșterii cererii externe și a majorării cotațiilor internaționale la materiile prime. Un eveniment important pe piața petrolieră l-a reprezentat semnarea acordului de reducere a volumului producției de petrol de către țările OPEC, la 30 noiembrie 2016. Acest acord a constituit factorul de bază al recuperării cotațiilor petroliere peste valoarea de 50 dolari SUA/baril la sfârșitul anului 2016, după ce, în luna ianuarie 2016, prețul pentru un baril de petrol ajunsese la cel mai jos nivel începând cu 2004. Un alt aspect important în economia mondială în perioada analizată l-a constituit volatilitatea semnificativă a piețelor valutare. Tendința de apreciere a dolarului SUA a fost propulsată de politica Sistemului Rezervelor Federale de racordare a intervalului ratelor dobânzilor la tendințele pozitive ale evoluției economiei SUA. Totodată, lira sterlină s-a depreciat dramatic din cauza rezultatelor referendumului privind statutul de membru al Regatului Unit în cadrul Uniunii Europene și a ulterioarelor prognoze privind consecințele Brexit-ului.

 

Evoluţii ale activităţii economice

În anul 2016, economia Republicii Moldova a consemnat o creștere de 4.1 la sută după dinamica ușor negativă din anul 2015. În prima jumătate a anului 2016, PIB a cunoscut o dinamică anuală modestă după seceta din anul 2015, dar și în condițiile unui climat economic regional nefavorabil și ale unei incertitudini economice și politice interne care a generat o cerere internă mediocră și scăderea investițiilor. Creșterea economică a devenit mai pronunțată în a doua jumătate a anului, în cea mai mare parte, datorită unor condiții meteorologice favorabile pe parcursul anului 2016 ce au determinat o performanță ridicată în sectorul agricol. Astfel, după dinamica negativă din anul 2015 cauzată de secetă, în anul 2016 valoarea adăugată brută în agricultură a înregistrat o dinamică pronunțată, contribuind la înregistrarea unor evoluții pozitive și în sectoarele conexe cum ar fi industria prelucrătoare, comerțul și transporturile. În același timp, sectorul construcțiilor a consemnat o dinamică negativă. În anul 2016, evoluția pozitivă a sectorului agricol a favorizat majorarea exporturilor și a consumului gospodăriilor populației comparativ cu anul 2015. Totodată, consumul final al administrației publice, dar și formarea brută de capital fix au cunoscut o dinamică negativă comparativ cu anul 2015. Evoluția subcomponentei variația stocurilor a generat un impact pozitiv asupra dinamicii PIB în anul 2016. Dinamica activității economice în anul 2016 a fost atenuată semnificativ de majorarea importurilor comparativ cu anul 2015.

 

Evoluţia inflaţiei

Pe parcursul anului 2016 rata anuală a inflației IPC a cunoscut o traiectorie descendentă pronunțată, diminuându-se de la 13.6 la sută în luna decembrie 2015 până la 2.4 la sută în luna decembrie 2016. În luna august, aceasta a revenit în intervalul de 5.0 la sută ±1.5 puncte procentuale stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, constituind 3.6 la sută. După aceasta, rata anuală a inflației și-a continuat traiectoria descendentă, situându-se sub limita inferioară a intervalului sus-menționat. Rata medie anuală a inflației în anul 2016 a constituit 6.4 la sută, fiind semnificativ inferioară celei din anul 2015. Evoluția descendentă a inflației s-a datorat, în cea mai mare parte, cererii interne modeste, nivelului înalt al perioadei de bază din anul 2015, precum și unei recolte bogate ce a favorizat diminuarea prețurilor la produsele alimentare. În același timp, traiectoria descendentă a inflației a fost susținută și de scăderea presiunilor din partea prețurilor reglementate, ca urmare a ajustării în diminuare a tarifului la gaz și la energia electrică în prima parte a anului, dar și în urma disipării treptate a impactului majorării tarifului la energia electrică din vara anului 2015. Evoluția monedei naționale față de dolarul SUA, precum și traiectoria ascendentă a prețurilor la produsele alimentare și cele petroliere pe piața internațională au atenuat parțial influența dezinflaționistă a factorilor sus-menționați.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul anului 2016 au avut loc douăsprezece ședințe ale Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. În urma evaluării balanței riscurilor interne și externe, cărora ar putea fi supusă economia Republicii Moldova, și a perspectivelor inflației pe termen mediu au fost adoptate cinci decizii de menținere și șapte decizii de micșorare a ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară de la nivelul de 19.5 la sută până la 9.0 la sută anual.

Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă a fost menținută pe tot parcursul anului 2016 la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul. Totodată, ratele rezervelor minime obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă fiind menținute la nivelul de 14.0 la sută pe tot parcursul anului 2016.

În anul 2016 a fost consemnat un trend ascendent al indicatorilor monetari. Astfel, dinamica agregatelor monetare a fost una pozitivă, valorile înregistrate constituind în termeni anuali 18.3 la sută pentru M2 (cu 27.4 puncte procentuale peste nivelul anului 2015) și 10.2 la sută pentru M3 (cu 13.2 puncte procentuale mai puțin față de creșterea din anul 2015).

În perioada de referință, rata medie anuală a dobânzii aferente creditelor noi acordate în moneda națională a crescut cu 0.14 puncte procentuale, iar rata medie anuală a dobânzii aferente creditelor noi acordate în valută s-a diminuat cu 1.11 puncte procentuale față de anul 2015, înregistrând valori la nivelul de 14.20 la sută în moneda națională și 5.90 la sută în valută. Rata medie a dobânzii pentru depozitele în lei a constituit 10.71 la sută, în descreștere cu 1.39 puncte procentuale față de anul 2015, totodată, rata dobânzii pentru plasamentele în valută a reprezentat în medie 2.12 la sută, în scădere cu 0.44 puncte procentuale față de anul 2015.

 

Sistemul bancar

La 31 decembrie 2016, în Republica Moldova funcționau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei, inclusiv 4 sucursale ale băncilor și grupurilor financiare străine.

Totodată, două bănci (B.C. „VICTORIABANK” S.A. și BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.) se aflau sub supraveghere intensivă. Supravegherea intensivă (instituită în locul supravegherii speciale, având în vedere modificările în legislație) este menținută ca rezultat al constatării unor indici ce țin de structura netransparentă a acționarilor, angajării băncilor în operațiuni de creditare cu risc sporit și nesoluționării acestor probleme până în prezent.

În ceea ce privește BC „Moldindconbank” S.A., în prezent aceasta este supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie aplicat la data de 20 octombrie 2016, ca urmare a concertării unui grup de persoane care a achiziționat și deține o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63.89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare.

De menționat că după aplicarea regimului de intervenție timpurie, situația privind lichiditatea BC „Moldindconbank” S.A. rămâne în continuare una stabilă, fără retrageri semnificative anticipate ale depozitelor.

Numărul total de subdiviziuni ale băncilor licențiate din Republica Moldova a constituit 804, dintre care 288 filiale și 516 agenții. În sectorul bancar, la situația din 31 decembrie 2016, activau 7 868 persoane.

Capitalul de gradul I pe sectorul bancar a însumat 9 437.8 milioane lei, majorându-se comparativ cu finele anului 2015 cu 429.6 milioane lei (4.8 la sută).

Media indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc pe sector a înregistrat valoarea de 30.1 la sută, majorându-se cu 3.8 puncte procentuale față de finele anului 2015. La situația din 31 decembrie 2016, toate băncile au respectat indicatorul suficienței capitalului ponderat la risc (limita pentru fiecare bancă ≥ 16 la sută).

Activele totale pe sector au constituit 72 951.4 milioane lei, majorându-se comparativ cu finele anului 2015 cu 4 161.2 milioane lei (6.0 la sută).

Portofoliul de credite brut a constituit 34 761.3 milioane lei, micșorându-se pe parcursul anului 2016 cu 3 425.3 milioane lei (9.0 la sută). Micșorarea portofoliului de credite brut a fost cauzată, preponderent, de lipsa cererii la credite, precum și de abordarea mai prudentă aplicată de bănci față de potențialii debitori.

Creditele neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în valoare absolută s-au majorat cu 1 871.3 milioane lei (49.3 la sută), constituind 5 669.9 milioane lei, iar ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a majorat cu 6.4 puncte procentuale față de finele anului 2015, constituind 16.3 la sută la 31 decembrie 2016. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 4.5 puncte procentuale, constituind 19.5 la sută la 31 decembrie 2016.

La situația din 31 decembrie 2016, profitul aferent exercițiului financiar pe sectorul bancar a constituit 1 466.7 milioane lei, toate băncile înregistrând profit. Comparativ cu sfârșitul anului 2015, profitul s-a majorat cu 322.5 milioane lei (28.2 la sută).

În anul 2016, rentabilitatea activelor și a capitalului băncilor licențiate a înregistrat valoarea de 2.0 la sută și respectiv 11.9 la sută, majorându-se față de finele anului 2015 cu 0.3 puncte procentuale și respectiv cu 1.8 puncte procentuale.

Marja netă a dobânzii a constituit 5.5 la sută la 31 decembrie 2016, fiind la același nivel ca în anul 2015.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).