Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.06.2013

Regulament privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID, aprobat prin HCA al BNM nr.110 din 30.05.2013

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.122-124 din 07.06.2013, art.851

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 110
din 30 mai 2013

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID

În temeiul art.5 lit.a), 11, 26 lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID, conform anexei.

2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.242 din 11 august 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.110-112, art.386), cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iulie 2013.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.110 din 30 mai 2013

 

Regulament
privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID

Capitolul I
Dispoziţii generale

 1. Prezentul regulament stabileşte modul de determinare şi de publicare a ratelor de referinţă CHIBOR şi CHIBID pe piaţa monetară interbancară din Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în acest proces.

 2. Prevederile prezentului regulament se aplică băncilor licenţiate de Banca Naţională a Moldovei în procesul determinării ratelor de referinţă CHIBOR şi CHIBID.

 3. În sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:
  a) agent de fixing – entitatea care efectuează fixing-ul în modul stabilit de prezentul regulament şi în temeiul contractului încheiat între Banca Naţională a Moldovei şi entitatea respectivă (Bloomberg Finance L.P.);
  b) bancă contributorie – banca selectată de Banca Naţională a Moldovei să participe la fixing în conformitate cu condiţiile stabilite de prezentul regulament;
  c) CHIBOR (Chisinau Interbank Offered Rate) - rata de referinţă calculată în modul stabilit de prezentul regulament în baza cotaţiilor orientative/ferme ale băncilor contributorii pentru plasarea mijloacelor băneşti în lei moldoveneşti la alte bănci;
  d) CHIBID (Chisinau Interbank Bid Rate) - rata de referinţă calculată în modul stabilit de prezentul regulament în baza cotaţiilor orientative/ferme ale băncilor contributorii pentru atragerea mijloacelor băneşti în lei moldoveneşti de la alte bănci;
  e) cotaţie fermă – cotaţia ratei dobînzii la plasarea/atragerea mijloacelor băneşti pe piaţa monetară interbancară cu indicarea volumului de tranzacţionare la rata respectivă, care este obligatorie la efectuarea tranzacţiei pentru banca care efectuează cotaţia, în cazul în care o altă bancă s-a decis să plaseze/atragă mijloace băneşti;
  f) cotaţie orientativă (informativă) - cotaţia ratei dobînzii la plasarea/atragerea mijloacelor băneşti pe piaţa monetară interbancară, care nu este fermă şi se utilizează de către banca care efectuează cotaţia în vederea informării altei bănci;
  g) fixing - acţiunile întreprinse în vederea stabilirii ratelor de referinţă CHIBOR şi CHIBID conform condiţiilor definite de prezentul regulament;
  h) piaţa monetară interbancară – piaţa prin intermediul căreia băncile împrumută una alteia mijloace băneşti pe termen scurt (pînă la 1 an inclusiv).

 

Capitolul II
Condiţiile de selectare şi obligaţiile băncilor contributorii

 1. Banca Naţională selectează în calitate de bănci contributorii băncile licenţiate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  1) au depus la sediul Băncii Naţionale, la invitaţia acesteia, un acord de participare conform anexei la prezentul regulament, prin care se angajează să participe la stabilirea ratelor de referinţă CHIBOR şi CHIBID şi să respecte prevederile regulamentului;
  2) corespund cel puţin unuia din următoarele criterii:
  a) dispun de active în volum nu mai mic de 1.0 miliard de lei conform datelor disponibile la Banca Naţională;
  b) sînt active pe piaţa monetară interbancară în calitate de creditor.
  La selectarea băncilor contributorii se va lua în calcul şi situaţia financiară a acestora la sfîrşitul ultimei perioade gestionare înainte de determinarea/revizuirea listei.

 2. Banca contributorie este obligată să dispună de staţiune Bloomberg şi:
  1) să afişeze cotaţiile orientative/ferme pe pagina sa din sistemul Bloomberg, pe parcursul fiecărei zile lucrătoare pînă la ora 10:45, ora locală, pentru următoarele scadenţe: overnight, 1 săptămînă, 2 săptămîni, 1 lună, 3 luni, 6 luni, 12 luni. Ratele dobînzilor vor fi afişate cu două semne după virgulă, la calculare se va utiliza convenţia Actual/365 zile (numărul de zile calendaristice din lună şi 365 zile în an). Data valutei (data la care se efectuează decontările aferente tranzacţiei) va fi data fixing-ului pentru scadenţa overnight şi data spot (la două zile după tranzacţie) pentru restul scadenţelor;
  2) să anunţe cotaţii comparabile cu tendinţele actuale ale pieţei monetare interbancare, determinînd liber diferenţa dintre ratele cererii şi ofertei pentru o anumită scadenţă;
  3) să informeze în scris Banca Naţională privind motivele neafişării cotaţiilor conform prevederilor subpunctului 1) din prezentul punct cel mai tîrziu în a treia zi lucrătoare după neafişare.

 3. Banca contributorie este în drept să modifice pe parcursul zilei cotaţiile afişate pe pagina sa din sistemul Bloomberg.

 4. Banca Naţională, în conformitate cu condiţiile expuse la punctul 4 al prezentului regulament, determină, revizuieşte (cel puţin o datǎ pe an) şi publică pe pagina-web oficială a sa lista băncilor contributorii, informînd printr-un aviz agentul de fixing, băncile nou selectate şi cele excluse din această listă.

 

Capitolul III
Determinarea şi publicarea ratelor de referinţă

 1. Ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID se determină în mod automat de către agentul de fixing în fiecare zi lucrătoare la ora 10:45, ora locală, prin calcularea mediei aritmetice a ratelor dobînzilor, după eliminarea ratei minime şi ratei maxime, în diviziune pe scadenţe:
  a) overnight (O/N)
  b) 1 săptămînă (1W)
  c) 2 săptămîni (2W)
  d) 1 lună (1M)
  e) 3 luni (3M)
  f) 6 luni (6M)
  g) 12 luni (12M)
  La determinarea ratelor CHIBOR şi CHIBID pentru ziua respectivă vor fi utilizate ratele afişate de către băncile contributorii pînă la ora 10:45, ora locală.

 2. Ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID se publică în sistemul Bloomberg la ora 11:00, ora locală.

 3. În cazul în care la rata maximă sau la rata minimă au fost afişate mai multe cotaţii, doar o cotaţie maximă şi o cotaţie minimă vor fi excluse din calculul ratelor de referinţă CHIBOR şi CHIBID.

 4. În cazul în care din diferite motive, inclusiv de ordin tehnic, cotaţiile pentru o anumită scadenţă nu sînt afişate de către toate băncile contributorii, se aplică următoarele reguli:
  1) dacă cotaţiile sînt afişate de 6 sau mai puţine bănci contributorii, ratele maxime şi ratele minime nu se elimină din calculul ratelor de referinţă CHIBOR şi CHIBID;
  2) dacă cotaţiile sînt afişate de 4 sau mai puţine bănci contributorii, ratele de referinţă pentru scadenţa respectivă nu vor fi determinate.

 5. Dacă ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID nu pot fi calculate la ora stabilită, ora de fixing poate fi decalată cel tîrziu pînă la ora 16:00, agentul de fixing publicînd un aviz despre aceasta.

 6. În cazul în care determinarea ratelor de referinţă nu va fi posibilă pentru ziua curentă, în scopul menţinerii seriilor zilnice se vor utiliza ratele zilei precedente.

 7. Banca Naţională va asigura publicarea ratelor de referinţă CHIBOR şi CHIBID pe pagina-web oficială a sa pînă la ora 12:00 (în cazuri excepţionale pînă la finele zilei de lucru).

 

Capitolul IV
Analiza activităţii băncilor contributorii

 1. Banca Naţională analizează periodic activitatea băncilor contributorii şi, în cazul în care o bancă contributorie nu respectă obligaţiile stipulate la punctul 5 al prezentului regulament, poate face notificări şi poate exclude banca din lista băncilor contributorii.

 2. Banca Naţională informează în scris agentul de fixing privind excluderea băncii respective din lista băncilor contributorii, specificînd data excluderii. În acest caz agentul de fixing va determina ratele de referinţă pe baza unui număr mai mic de bănci contributorii, pînă la acordarea de către Banca Naţională a acestui statut unui nou candidat.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).