• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.12.2016

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.305 din 10 noiembrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.416-422 din 02.12.2016, art.2073

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
nr. 305  din 10 noiembrie 2016

cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr.1152 din 24 noiembrie 2016
 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, precum și al art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1.
În Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind angajamentele externe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), clauza de emitere se expune în următoarea redacție:
„În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare”, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei”.

2.
Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) În tot textul instrucțiunii, inclusiv în anexe, cuvintele „autentifică”, „autentificarea”, „autentificată” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „certifică”, „certificarea”, „certificată” la forma gramaticală respectivă, cu excepţia sintagmelor „autentificate notarial” din anexa nr.1 la instrucțiune.

2) Secțiunea 1:
a) după punctul 1.12. se completează cu punctul 1.13. cu următorul cuprins:
„1.13 Prestatori SPR – rezidenții specificați la art.3 punctul 12) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.”;
b) la ultimul alineat, textul „Noțiunile de „cont” şi „prestatori de servicii de plată rezidenţi (prestatori SPR)” au semnificaţiile definite” se substituie cu textul „Noţiunea de „cont” are semnificația definită”.

3) Punctul 2.4:
a) la primul alineat, cuvîntul „publică” se substituie cu cuvintele „sectorului public”;
b)  se completează în final cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
„Regimul de notificare şi autorizare nu se aplică operaţiunilor valutare aferente garanţiilor prevăzute la art.4 punctul 12) din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanţie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305, art.622) şi care sînt reglementate de aceasta.”.

4) Punctul 2.5:
a) la lit.b) subpunct (i), cuvintele „mai mic de” se substituie cu cuvintele „ce nu depășește”;
b) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) împrumuturilor/creditelor în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.”.


5) După punctul 2.5 se completează cu punctul 2.51 cu următorul cuprins:
„2.51. Prevederile punctului 2.5 nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanției primite nu depășește 50000 de euro (sau echivalentul lor).”.

6) La punctul 2.6.:
a) litera a) va avea următorul cuprins:
„a) împrumuturilor /creditelor financiare, cu excepţia:
(i) leasingului financiar,
(ii) creditelor acordate de către băncile licențiate,
(iii) împrumuturilor/creditelor (altor decît cele indicate la subpunctele (i) și (ii)) a căror valoare nu depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor);”;
b) la litera a1) textul „1000” se substituie cu textul „10000”;
c) litera b) după textul „în favoarea nerezidentului” se completează cu textul „(în cazul în care suma garanției depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor))”.

7) Punctul 3.3:
a) la primul alineat prima propoziție se abrogă, iar textul „Notificaţia respectivă se prezintă:” se substituie cu următorul text: „Notificaţia aferentă angajamentului extern se prezintă la Banca Naţională a Moldovei de către rezident în două exemplare originale în următoarele termene:
1) Notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern completată conform formularului din anexa nr.2 se prezintă după cum urmează:”;
b) la ultimul alineat prima propoziție se exclude, iar cuvintele „Notificaţia respectivă” se substituie cu textul „2) Notificaţia cu privire la garanţia externă completată conform formularului din anexa nr.4”.

8) La punctul 3.5, cuvintele „Banca licenţiată” se substituie cu cuvintele „Prestatorul SPR”.

9) Punctul 3.6 după cuvintele „Persoana juridică rezidentă” se completează cu textul „(alta decît prestator SPR)”.

10) După punctul 3.8 instrucțiunea se completează cu punctele 3.9 și 3.10 cu următorul cuprins:
„3.9. Notificația se completează în baza documentelor specificate la punctele 3.5 – 3.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în notificație nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.  

3.10. Informația care se conține în notificație urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.”.

11) Punctul 4.2:
a) litera e) după cuvîntul „documentele” se completează cu cuvîntul „prezentate”;
b) după litera f) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse notificării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”. 

12) La punctul 4.6 alineatul al doilea, ultima propoziție va avea următorul cuprins: „Anexa la notificație reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern notificat.”.

13) La punctul 4.8, textul „şi 4.9” se substituie cu textul „ , 4.9 și 4.10”.

14) La punctul 4.9:
a) alineatul al doilea se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Concomitent, Banca Naţională a Moldovei anulează notificaţia precedentă.”;
b) ultimul alineat se abrogă.

15) După punctul 4.9 instrucțiunea se completează cu punctul 4.10 cu următorul cuprins:
„4.10. Anularea notificației se efectuează prin aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei pe notificație a ştampilei „ANULATĂ”.
După luarea la evidență a angajamentului extern modificat, rezidentului i se restituie exemplarul notificaţiei anulate, exemplarul notificaţiei modificate şi anexa la notificație.”.

16) Punctul 5.5 va avea următorul cuprins:
„5.5. Prestatorul SPR anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern – documentele indicate la punctele 7 şi 12;
b) pentru emiterea garanţiei externe – documentele indicate la punctele 7 - 12.”.

17) Punctul 5.6, după cuvintele „Persoana juridică rezidentă” se completează cu textul „(alta decît prestator SPR)”.

18) După punctul 5.8 instrucțiunea se completează cu punctele 5.9 și 5.10 cu următorul cuprins:
„5.9. Cererea cu privire la autorizare se completează în baza documentelor specificate la punctele 5.5 – 5.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în cerere nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.  

5.10. Informația care se conține în cerere cu privire la autorizare urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.”.

19) Punctul 6.3:
a) la litera d), cuvîntul „incompletă” se substituie cu textul „neautentică/incompletă”;
b) după litera e) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.

20) Punctul 6.6:
a) la primul alineat, textul „ , care este parte integrantă a autorizaţiei” se exclude și alineatul în final se completează cu o propoziție avînd următorul cuprins: „Anexa la autorizația reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern autorizat.”;
b) alineatul al treilea după textul „nr.13” se completează cu textul „/nr.131”.

21) Punctul 7.1 după textul „ notificaţiile /autorizaţiile,” se completează cu textul „ anexele la autorizațiile”.

22) La punctul 7.4 propoziția a doua, textul „notificaţie /” se exclude.

23) La punctul 8.2 primul alineat va avea următorul cuprins:
„Dacă angajamentul extern este supus notificării, la efectuarea de către rezidentul debitor a plăţii /transferului aferent angajamentului extern în favoarea nerezidentului, acesta urmează să prezinte prestatorului SPR originalul notificaţiei luate la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei.”.

24) Punctul 8.3 după textul „Notificaţia /autorizaţia” se completează cu textul „împreună cu anexa la autorizație”. 

25) La punctul 8.4 lit.d), textul „dacă, la rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, suma tuturor rambursărilor aferente sumei de bază nu depăşeşte suma tuturor tragerilor sau,” se exclude.

26) Punctul 8.6:
a) prima propoziție, textul „notificat /” și textul „notificație /” se exclud;
b) în propoziția a doua textul „și amprenta ștampilei prestatorului SPR” se exclude.

27) La punctul 8.7, textul „Originalul notificaţiei /autorizaţiei şi al anexei respective” se substituie cu textul  „Documentele indicate la punctul 8.2”, iar după textul „cu înscrierile respective” punctul se completează cu textul „menționate la punctul 8.6”.

28) La punctul 9.2, primul alineat după cuvintele „momentul efectuării” se completează cu textul „de către prestatorul SPR în nume și din cont propriu a”.

29) Punctul 9.4 după textul „notificaţia /autorizaţia” se completează cu textul „împreună cu anexa la autorizație”.

30) La punctul 9.5, textul „Originalele notificaţiilor /autorizaţiilor, inclusiv ale amendamentelor la acestea (dacă există),” se substituie cu textul „Documentele indicate la punctul 9.2”.

31) Punctul 10.1:
a) la primul alineat, textul „notificării /” și textul „notificația /” se exclud;
b) la alineatul al doilea, textul „notificație /” se exclude.

32) După punctul 10.1 instrucțiunea se completează cu punctul 10.11 cu următorul cuprins:
„10.11. În cazul angajamentului extern supus notificării completarea anexei la notificație se efectuează de către rezident în baza documentelor respective, inclusiv în cazul în care încasarea /plata /transferul conform angajamentului extern supus notificării se efectuează prin contul deschis la prestatorul SPR. Rezidentul urmează să indice şi să certifice de sine stătător în anexa la notificaţie informaţia aferentă fiecărei tranzacţii.”.

33) Punctele 10.2 și 10.3 vor avea următorul cuprins:
„10.2. Dacă anexa la notificaţie a fost obţinută după efectuarea unor operațiuni conform angajamentului extern, rezidentul este obligat să asigure înscrierea în anexa la notificaţie conform prevederilor punctului 10.11 a informaţiei privind operațiunile respective.

10.3. În cazul în care spaţiul anexei la notificaţie /autorizaţie nu este suficient pentru efectuarea înscrierilor, Banca Naţională a Moldovei, în baza solicitării scrise a rezidentului, eliberează o pagină suplimentară a anexei.”.

34) Punctul 11.2:
a) alineatul al doilea se completează în final cu o propoziție avînd următorul cuprins: „Fotocopiile documentelor aferente fiecărei operațiuni se prezintă o singură dată.”;
b) la alineatul al treilea, în ultima propoziție textul „rezidentul deține ștampilă” se substituie cu textul „rezidentul este obligat să dețină ștampilă”. 

35) După secțiunea 11 instrucțiunea se completează cu o secțiune nouă, 111, avînd următorul cuprins:
„Secțiunea 111.  Particularitățile notificării și raportării de către băncile licențiate

111.1. Cu derogare de la prevederile care se referă la anexa la notificație, indicate la punctele 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 10.11, 10.2, 11.2, precum și de la prevederile punctului 11.3, în cazul împrumuturilor /creditelor contractate de la nerezidenți de către băncile licențiate care sunt supuse notificării, se aplică următoarele prevederi:
a) la luarea la evidență a împrumuturilor/ creditelor menționate, Banca Națională a Moldovei, în cazurile indicate la punctele 4.6 și 4.10, va restitui băncii licențiate notificația /notificația modificată fără eliberarea /restituirea  anexei la notificație;
b) prezentarea la Banca Națională a Moldovei a documentelor în cazul indicat la punctul 4.7 lit.a) se va efectua fără prezentarea anexei la notificație;
c) prevederile punctelor 10.11, 10.2, 11.2 nu sunt aplicabile în cazul creditelor /împrumuturilor sus-indicate;
d) raportarea privind creditele /împrumuturile notificate se efectuează prin includerea informației respective în raportul „Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite primite de către banca licențiată” – ORD 4.4 B întocmit în conformitate cu anexa nr.8 din Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178, cu modificările şi completările ulterioare) și prezentat Băncii Naționale a Moldovei conform instrucțiunii  indicate;
e) dacă operațiunile conform angajamentului extern au fost efectuate pînă la data luării la evidență a acestuia, băncile licențiate vor include informația privind operațiunile respective în raportul pentru luna în care aceste angajamente au fost luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei.”.

36) După punctul 12.1 instrucțiunea se completează cu punctele 12.2 - 12.5 cu următorul cuprins:
„12.2. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, care a fost încheiat după 10 decembrie 2016, suma împrumutului/creditului extern primit sau a garanției externe primite a fost majorată și a depășit 50000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.
În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11 și, dacă este cazul, punctului 111.1 lit.d) și e).

12.3. În cazul în care ca urmare a intenției de a modifica prevederile contractului, suma împrumutului/creditului extern acordat sau a garanției externe acordate de rezident se preconizează de a majora, aceasta depășind 10000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus autorizării de către Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.
În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data autorizării de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11.

12.4. Determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului în euro indicat la punctele 2.51 și 2.6 se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) în baza cărora au apărut obligații aferente acestor angajamente externe (la care se face referință la punctele 7-9 din anexa nr.1). 

12.5. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, suma împrumutului/creditului sau a garanției a fost majorată și a depășit plafonul indicat la punctul 2.51 sau, după caz, la punctul 2.6, determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului dat se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) prin care a fost majorată suma contractuală a împrumutului/creditului sau a garanției.”.

37) La punctul 13.2, alineatul al doilea după textul „la prezenta Instrucţiune)” se completează cu cuvintele „în două exemplare originale”.

38) Punctul 13.3:
a) la primul alineat, cuvîntele „abrogă” și „ „ABROGATĂ” ” se substituie cu cuvîntele „anulează” și, respectiv, „ „ANULATĂ” ”;
b) la alineatul al treilea, cuvîntul „abrogate” se substituie cu cuvîntul „anulate”, iar textul „(cu anexa)” se substituie cu textul „însoțit de anexa la aceasta”.

39) Anexa nr.1:
1) la punctul 7 cuvîntul „Contractul” se completează cu textul „sau alt document”;
2) la compartimentul „Cerințe specifice față de documentele prezentate în cazul notificării” primul alineat:
a) din propoziția a patra se exclude textul „prestatorului SPR /”;
b) propoziția a șasea va avea următorul cuprins: „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.”.

40) În anexele nr.2, nr.4, nr.6, nr.7, nr.8, propoziția „În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată urmează să fie certificată prin aplicarea ştampilei” se substituie cu o propoziție cu următorul cuprins: „În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează să fie certificată prin aplicarea ştampilei.”. 

41) Anexa nr.2, în Modul de completare a notificaţiei cu privire la împrumutul /creditul extern, alineatul patru:
a) indicatorul „creditorul nerezident”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
b) la indicatorul „contract”, cuvintele „denumirea contractului inițial” se substituie cu cuvintele „datele aferente contractului inițial”;
c) indicatorul „suma” se completează în final cu o propoziție avînd următorul cuprins:„ În cazul în care se notifică un angajament extern ce derivă din leasing financiar sau din  împrumut/credit comercial, care prevede efectuarea de către debitor a unor plăți în avans, se indică suma angajamentului extern, excluzând avansurile.”;
d) indicatorul „scadenţă” se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Dacă descrierea modalităţii de determinare a scadenței este complicată, se face trimitere la punctul /punctele aferente scadenței din contract.”.

42) Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 3

43) Anexa nr.4, în Modul de completare a notificaţiei cu privire la garanţia externă, alineatul patru, indicatorul „garantul”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”.

44) Anexa nr.5:
a) formularul anexei la notificație va avea următorul cuprins:

Formularul anexei nr.5

45) Anexa nr.6, Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern, la primul alineat:
a) indicatorul „debitorul nerezident”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
b) la indicatorul „contract” cuvintele „denumirea contractului iniţial” se substituie cu cuvintele „datele aferente contractului iniţial”.

46) Anexa nr.7, în Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea emiterii garanţiei externe, la primul alineat:
a) indicatorul „beneficiarul de garanţie”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
b) indicatorul „ordonatorul de garanţie”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, al”.

47) În anexele nr.9, nr.11, nr.12 și nr.14, cuvîntul „Viceguvernator” se substituie cu textul „(funcția)”.

48) Anexa nr.10 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.10

49) Anexa nr.13:
a) formularul anexei la autorizație va avea următorul cuprins:

Formularul anexei nr.13

50) După anexa nr.13 instrucțiunea se completează cu anexa nr.131 avînd următorul cuprins:

Anexa nr. 131

3.
Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 111 , textul „aferent investiţiei directe în Republica Moldova” se substituie cu cuvîntul „extern”.

2) La punctul 112, textul „aferente investiţiilor directe în Republica Moldova” se substituie cu cuvîntul „externe”.

3) Anexa nr.7, Modul de întocmire a raportului:
a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1. În raport se reflectă informaţia generală privind împrumuturile /creditele aferente investițiilor directe primite de către banca licenţiată de la nerezidenţi conform contractelor respective care au fost încheiate pînă la data de 10 decembrie 2016.
În cazul în care banca licențiată a contractat împrumuturi /credite de la nerezidenţi pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008, dar care conform legii menționate se clasifică ca împrumuturi /credite aferente investițiilor directe în Republica Moldova și în perioada gestionară contractele aferente acestor împrumuturi /credite au suferit modificări, informația respectivă, de asemenea, se reflectă în acest raport.”;
b) după punctul 1, se completează cu punctul 11 avînd următorul cuprins:
„11. În acest raport nu se include informația privind împrumuturile /creditele externe aferente investițiilor directe primite de către banca licențiată, în privința cărora este aplicabil regimul de notificare conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008.”.

4) Anexa nr.8 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.8

4.
Rezidenții care au anexe la notificații /autorizații eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri le vor utiliza pînă la epuizarea spațiilor, după cum urmează:
a) anexele respective se completează de către rezidenții prevăzuți la punctele 10.1 și 10.11 din instrucțiunea indicată la punctul 2 din prezenta hotărîre;
b) rubricile anexelor respective se completează conform modului de completare în vigoare pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, cu luarea în considerare a următoarelor particularități. În anexele menționate la notificații, în coloana 8 se va indica denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări/plăți/transferuri de mijloace bănești aferente angajamentului extern, numele și prenumele persoanei responsabile a debitorului rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.
La  epuizarea rîndurilor din anexele respective, Banca Națională a Moldovei va elibera anexe conform prevederilor prezentei hotărîri.

5.
Primul raport conform punctului 3 subpunctele 3) și 4) din prezenta hotărîre se va prezenta pentru luna decembrie 2016.

6.
Notificațiile /autorizațiile valabile, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri pentru angajamentele externe, care conform punctului 2 subpunctul 3)-6) din această hotărîre nu necesită notificare /autorizare, îşi pierd valabilitatea după cum urmează:
a) autorizațiile – la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri;
b) notificațiile – la data de 10 decembrie 2016.

7.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 2 subpunctele 4), 5), 12)-15), 20)-27), 29), 31), 32), 33) (amendamentele ce se referă la punctul 10.2 din instrucțiune), 34) lit.b), 35), 36), 38), 39) subpunctul 2) lit.b), 40), 42), 44), 48)-50),  punctelor 3 și 4 care vor intra în vigoare la data de 10 decembrie 2016 și punctului 2 subpunctul 3) lit.b) care va intra în vigoare de la 16 martie 2017.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA