• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.12.2009

Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64-65 din 02.10.97

Aprobat prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
proces – verbal nr.28 din 8 august 1997

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA LICHIDITATEA BĂNCII

Notă: În textul Regulamentului, sintagma “hîrtii de valoare” se substituie cu sintagma “valori mobiliare” conform Hot.BNM nr.265 din 17.12.2009, în vigoare 19.02.2010

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 265 din 17.12.2009, MO al R. Moldova nr. 27-28 din 19.02.2010
HCE al BNM nr. 130 din 10.12.2015 (in vigoare 30.06.2016).

I. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolele 25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare.

În scopul promovării unui sector financiar puternic şi competitiv, neadmiterii riscului excesiv în sistemul financiar, protejării intereselor deponenţilor şi menţinerii de către instituţiile financiare a unui nivel adecvat de lichiditate, prin prezentul Regulament Banca Naţională a Moldovei stabileşte următoarele reguli, care au scopul de a stabili o legătură adecvată dintre suma fondurilor investite ale băncii (activele) şi suma resurselor financiare (pasivele).
[Cap.I modificat prin Hot.BNM nr.265 din 17.12.2009, în vigoare 19.02.2010]

 

II. NOŢIUNI PRINCIPALE

În sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noțiuni principale:

1. Lichiditatea este capacitatea băncii de a plasa în active și de a asigura în orice moment onorarea la scadență a obligațiunilor sale de plată.

2. Principiul I al lichidității prevede, ca suma activelor băncii cu termenul de rambursare mai mult de 2 ani să nu depășească suma resurselor ei financiare.

3. Principiul II al lichidității prevede, ca lichiditatea curentă a unei bănci, exprimată ca coeficient al activelor lichide la activele totale, nu trebuie să fie mai mică decît rata procentuală stabilită de prezentul Regulament.

31. Principiul III al lichidității prevede ca lichiditatea pe benzi de scadență pînă la o lună; 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni și peste 12 luni, exprimată ca raport între lichiditatea efectivă și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență, nu trebuie să fie mai mică decît coeficientul stabilit de prezentul regulament.

4. Termenul rămas pînă la rambursarea creditului – perioada de timp rămasă pînă la data finală a scadenței creditului sau tranșei acestuia, calculată începînd cu data gestionară.

5. Termenul rămas pînă la rambursarea unui depozit – perioada de timp rămasă pînă la data finală a scadenței depozitului sau a unei părți a acestuia, calculată începînd cu data gestionară.

6. Depozitul de economii al persoanei fizice reprezintă un tip al conturilor la vedere şi la termen plasat pentru economia mijloacelor băneşti în anumite scopuri, ce se plăteşte la cerere sau în conformitate cu scadenţa lui pentru care banca emite cărticica de economii sau un certificat.

7. Valori mobiliare lichide reprezintă valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi valorile mobiliare emise de către Banca Naţională a Moldovei, care nu sînt grevate cu sarcini şi sînt libere de interdicţii.

8. Mijloacele interbancare nete curente reprezintă diferenţa dintre suma creditelor acordate altor bănci şi a mijloacelor băneşti datorate de bănci cu termenul rămas pînă la rambursare de 1 lună şi mai puţin şi suma împrumuturilor şi a mijloacelor băneşti datorate băncilor cu termenul rămas pînă la rambursare de 1 lună şi mai puţin.

9. Ţările din categoria A reprezintă statele membre ale Uniunii Europene şi ţările care sunt membre depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE); în cazul în care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani.

10. Excedent/deficit de lichiditate reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară.

11. Deficit de rezerve reprezintă suma insuficientă determinată în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a Moldovei privind regimul rezervelor obligatorii.

12. Risc mare de lichiditate reprezintă riscul de lichiditate al unei bănci în raport cu o persoană sau cu un grup de persoane aflate în legătură, a cărei obligaţiuni/datorii reprezintă cel puţin 10% din valoarea datoriilor, altele decît împrumuturile şi angajamentele de creditare.

13. Grup de persoane aflate în legătură reprezintă două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice:
a) care constituie, dacă nu se dovedeşte altfel, un singur risc de lichiditate, deoarece una dintre persoane deţine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte persoane;
b) între care nu există o relaţie de control, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentînd un singur risc de lichiditate, deoarece între ele există asemenea legături încît retragerea de către una dintre persoane a unui depozit, închiderea unui cont curent şi/sau utilizarea unui angajament de creditare primit de la bancă poate genera din partea celorlalte persoane retragerea depozitelor, închiderea conturilor curente şi/sau utilizarea angajamentelor de creditare primite de la bancă.

14. Sume aferente instrumentelor financiare derivate - valorile instrumentelor financiare derivate reflectate în bilanţ şi la conturile condiţionale şi sumele ce urmează a fi încasate/plătite în cadrul operaţiunilor cu instrumente derivate.
[Cap.II modificat prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
[Cap.II modificat prin Hot.BNM nr.265 din 17.12.2009, în vigoare 19.02.2010]

 

III. PRINCIPIILE ŞI GESTIONAREA LICHIDITĂŢII

1. Principiul I (lichiditatea pe termen lung)

Indicatorul lichidităţii pe termen lung a unei bănci care reprezintă raportul dintre:

Suma activelor băncii în formă de:
(1) credite și plasări acordate băncilor cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult;
(2) credite şi plăţi cu avans acordate clienţilor cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult;
(3) leasing financiar cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult;
(4) cote de participare în capitalul agenţilor economici (inclusiv a băncilor);
(5) active financiare păstrate pînă la scadență cu termenul rămas pînă la scadenţă 2 ani şi mai mult;
(6) imobilizări corporale;

minus mărimea reducerilor pentru pierderi la aceste active, calculată conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale; amortizarea imobilizărilor corporale şi diferențe din reevaluarea activelor menţionate,

şi suma următoarelor resurse financiare:
(1) capitalul normativ total, determinat în conformitate cu Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc;
(2) pasivele obținute de la bănci şi pasivele obţinute de la clienţi (excluzînd depozitele de economii ale persoanelor fizice) cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult;
(3) 50% ale pasivelor obţinute de la bănci şi ale pasivelor obţinute de la clienţi (excluzînd depozitele de economii ale persoanelor fizice) cu termenul rămas pînă la rambursare de la 1 pînă la 2 ani;
(4) 10% ale pasivelor la vedere obţinute de la clienţi (excluzînd depozitele de economii ale persoanelor fizice);
(5) depozitele de economii ale persoanelor fizice cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult;
(6) 60% ale depozitelor de economii ale persoanelor fizice cu termenul rămas pînă la rambursare de la 1 pînă la 2 ani;
(7) 30% ale depozitelor de economii ale persoanelor fizice la vedere şi cu termenul rămas pînă la rambursare de pînă la 1 an;
(8) obligaţiuni în circulaţie şi alte valori mobiliare emise de bancă cu termenul rămas pînă la scadenţă 2 ani şi mai mult;
(9) 50% ale obligaţiunilor în circulaţie şi altor valori mobiliare emise de bancă cu termenul rămas pînă la scadenţă de pînă la 2 ani;
(10) 60% ale rezervelor pentru pensiile lucrătorilor băncii;

nu trebuie să fie mai mare decît 1.

 

2. Principiul II (lichiditatea curentă)

Indicatorul lichidității curente a unei bănci care reprezintă raportul dintre:

1) suma activelor unei bănci, în formă de:
a. numerar (numerar în casă și alte valori monetare),
b. depozite la Banca Națională a Moldovei,
c. valori mobiliare lichide,
d. mijloace interbancare nete curente plasate la băncile din Republica Moldova, precum şi la cele din străinătate cu ratingul nu mai mic de BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard&Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA, cu condiţia că băncile în cauză sînt concomitent rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate (plasările în alte bănci se includ în calculul activelor lichide numai în cazul în care aceste mijloace nu sînt grevate cu sarcini şi sînt libere de interdicţii)

2) şi suma activelor totale ale bilanţului (rîndul 160 din FIN 1-BILANŢUL, Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor) nu trebuie să fie mai mic de 20%.

 

21. Principiul III (lichiditatea pe benzi de scadență)

Principiul III urmează să fie calculat ca raportul dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadenţă şi nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadenţă. În cazul înregistrării unui excedent de lichiditate în oricare dintre benzile de scadenţă, cu excepţia ultimei benzi, acesta se va adăuga la nivelul lichidităţii efective, aferent benzii de scadenţă următoare.

Indicatorul lichidităţii pe benzile de scadenţă: pînă la o lună; 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară.

Lichiditatea efectivă - active şi angajamente condiţionale cu atribuirea coeficientului respectiv de ajustare (la determinarea lichidităţii efective nu vor fi luate în calcul activele şi angajamentele condiţionale, scadenţa cărora a fost prolongată de 2 ori şi mai mult, iar pentru activele garantate cu depozite - garanţii, nu va fi luată în calcul partea astfel garantată):

1) numerar - 100%;

2) operaţiuni interbancare - conturi “Nostro”, mijloace plasate şi credite overnight, plasamente la termen în bănci şi credite acordate băncilor (se vor lua în calcul plasamentele şi creditele pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 7 zile, inclusiv) - 100%;

3) operaţiuni cu clientela - împrumuturi şi creanţe (se vor lua în calcul împrumuturile şi creanţele pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv):
a) instrumente de datorie - 90%;
b) credite şi avansuri - 90%;
4) active financiare deţinute pentru tranzacţionare:
a) instrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 50%;
b) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%;
c) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%;
d) credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele şi avansurile procurate de la alte entităţi în scopul revînzării pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi/sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv);
e) instrumente de datorie, altele decît cele menţionate (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 60%;

5) active financiare desemnate la recunoaşterea iniţială ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere:
a) instrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 50%;
b) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%;
c) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%;
d) credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele şi avansurile pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv) ;
e) instrumente de datorie, altele decît cele menţionate (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 60%;

6) active financiare disponibile pentru vînzare:
a) instrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 50%;
b) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%;
c) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%;
d) credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele şi avansurile pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv);
e) instrumente de datorie, altele decît cele menţionate (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 60%;

7) active financiare păstrate pînă la scadentă:
a) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%;
b) instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%;
c) credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele şi avansurile pentru care nu se înregistrează întîrzieri, precum şi cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii şi / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv);
d) instrumente de datorie, altele decît cele menţionate (înscrise la cota unei burse de valori din ţări din categoria A sau din Moldova) – 60%;

8) alte active financiare – 90%;

9) angajamente condiţionale de debit – 100% (garanţiile financiare irevocabile şi necondiţionate primite de la bănci, la care se aplică coeficientul Ke).

Ke - se determină prin raportarea soldului mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate primite, a căror executare a fost solicitată de bancă în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea şi încasate în termen de 30 de zile de la data la care executarea a fost solicitată, la soldul mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate primite, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea;

10) Sume de primit aferente instrumentelor financiare derivate – 100%:
a) active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere şi dobînzile calculate (scont/primă) ce urmează a fi primite din operaţiunile cu instrumente financiare derivate;
b) instrumente financiare derivate înscrise la conturile condiţionale şi dobînzile (scont/primă) ce urmează să fie primite din operaţiunile respective.

Lichiditatea necesară - datorii financiare şi angajamente condiţionale cu atribuirea coeficientului respectiv de ajustare (la determinarea lichidităţii necesare nu se includ depozitele - garanţii care sunt gaj pentru expunerile asumate de bancă, pentru angajamentele condiţionale asigurate cu gaj în formă de depozite băneşti, consemnate la bancă nu va fi luată în calcul partea astfel garantată):

1) datorii financiare interbancare – conturile LORO şi overdraft la conturile NOSTRO, depozite şi împrumuturi interbancare - 100%;

2) datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare – depozite, datorii constituite prin titluri şi alte datorii financiare - 100%;

3) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit şi pierdere – depozite, datorii constituite prin titluri şi alte datorii financiare - 100%;

4) datorii financiare evaluate la cost amortizat:
a) depozitele la vedere şi pe termen ale clienţilor – 100% faţă de care banca înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca înregistrează deficit de rezerve sau nivelul cel puţin a unuia din indicatorii capitalului este sub limita minimă;
b) depozite la vedere ale clienţilor – 40% faţă de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau niciun indicator al capitalului nu este sub limita minimă;
c) depozite la termen ale clienţilor - 15% (pe fiecare bandă de scadenţă) şi 5% din totalul depozitelor (pe prima bandă de scadenţă) faţă de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau nivelul nici unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă;
d) datorii financiare aferente depozitelor de economii – 100%;
e) datorii financiare constituite prin titluri –100%;
f) acorduri REPO şi facilităţi de lombard – 100%;
g) alte datorii financiare – 100%;

5) alte datorii financiare – 100%;

6) angajamente condiţionale de credit - 100% (garanţiile financiare irevocabile şi necondiţionate date băncilor, la care se aplică coeficientul Kn, nu se includ garanţiile financiare asigurate irevocabil, pînă la scadenţă, de către persoane care nu sînt afiliate băncii, cu gaj în formă de depozite băneşti, consemnate la banca care îşi asumă expunerea)

Kn - se determină prin raportarea soldului mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate date, a căror executare a fost solicitată băncii în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea la soldul mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate date, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea;

7) Sume de plătit aferente instrumentelor financiare derivate – 100%:
a) datorii financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere şi dobînzile calculate (scont/primă) ce urmează a fi plătite ca urmare a operaţiunilor cu instrumente financiare derivate;
b) instrumente financiare derivate înscrise la conturile condiţionale şi dobînzile (scont/primă) ce urmează să fie plătite ca urmare a operaţiunilor respective.

 

3. POLITICA DE GESTIONARE A LICHIDITĂŢII

1) Băncile vor dispune de un cadru adecvat de gestionare a lichidităţii care include politici, proceduri şi instrucţiuni interne privind evaluarea, monitorizarea şi menţinerea permanentă a unui nivel suficient de lichiditate, dar nu mai mic decît coeficientul lichidităţii stabilit de prezentul regulament.

2) Politica de gestionare a lichidităţii va cuprinde cel puţin următoarele componente:
a) sisteme informaţionale adecvate privind evaluarea, monitorizarea şi raportarea nivelului de lichiditate;
b) teste de stres în scopul identificării punctelor slabe sau vulnerabilităţilor potenţiale privind nivelul de lichiditate ale băncii în condiţii imprevizibile;
c) planuri de gestionare a diferitelor scenarii de stres asupra lichidităţii pentru situaţii imprevizibile;
d) controlul privind gestionarea lichidităţii.

3) Procedurile şi instrucţiunile interne privind sistemele informaţionale trebuie să asigure că nivelul lichidităţii băncii se evaluează şi se examinează în timp util de către conducerea băncii în vederea luării deciziilor corespunzătoare privind gestionarea lichidităţii. Astfel de sisteme trebuie să aibă capacităţi de a calcula poziţiile lichidităţii în toate valutele cu care operează banca, fluxurile viitoare de mijloace băneşti, precum şi să fie flexibile pentru adaptarea acestora diverselor situaţii imprevizibile ce pot apărea.

4) Procedurile şi instrucţiunile interne privind testele de stres trebuie să asigure efectuarea periodică a testelor de stres şi să cuprindă o varietate de scenarii pe termen scurt, mediu şi lung, ţinînd cont de situaţiile specifice băncii şi la nivel de piaţă, în baza cărora se analizează vulnerabilităţile băncii aferente poziţiei lichidităţii, se determină efectele negative potenţiale şi căile de soluţionare a acestora. Aceste scenarii trebuie permanent actualizate, luînd în consideraţie atît factorii interni (specifici băncii), cît şi cei externi (ce ţin de piaţă).

5) Planurile de gestionare a diferitor scenarii de stres asupra lichidităţii pentru situaţii imprevizibile trebuie să cuprindă:
a) diverse opţiuni pentru a crea o imagine clară despre măsurile disponibile privind gestionarea lichidităţii în situaţii imprevizibile;
b) proceduri interne care permit conducerii băncii de a lua decizii oportune şi bine argumentate, de a aplica prompt şi eficient măsurile respective în situaţii imprevizibile.

În procesul de planificare pentru situaţii imprevizibile conducerea băncii va ţine cont de rezultatele testelor de stres.

6) Controlul privind dirijarea lichidităţii trebuie să prevadă revizuirile independente regulate şi evaluările eficienţei dirijării lichidităţii. Aceasta include verificarea faptului dacă personalul băncii activează în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile stabilite şi dacă acestea asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite. În cazul acestor revizuiri şi evaluări trebuie, de asemenea, să se ţină cont de orice schimbare semnificativă ce poate afecta eficienţa controalelor.
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.265 din 17.12.2009, în vigoare 19.02.2010]
Notă: Hotărîrea BNM nr.302 din 30.10.98 a fost abrogată prin Hotărîrea BNM nr.27 din 10.02.2000, în vigoare 17.02.2000
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.302 din 30.10.98]

 

IV. RAPORTAREA

1. Băncile raportează lunar Băncii Naţionale a Moldovei în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei aferente raportării.

2. Primul raport urmează să fie prezentat la situaţia din 31 decembrie 1997.
[Cap.IV modificat prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
[Cap.IV modificat prin Hot.BNM nr.265 din 17.12.2009, în vigoare 19.02.2010]

 

V. CONFORMARE

1. Începînd cu 31 decembrie 1997 băncile trebuie să atingă şi să menţină coeficientul lichidităţii curente (principiul II) de cel puţin 10%.

2. Începînd cu 30 iunie 1998 băncile trebuie să atingă şi să menţină coeficientul lichidităţii curente (principiul II) de cel puţin 15%.

3. Începînd cu 30 noiembrie 1998 şi în continuare băncile trebuie să atingă şi să menţină coeficientul lichidităţii curente (principiul II) de cel puţin 20%.
Notă: Hotărîrea BNM nr.302 din 30.10.98 a fost abrogată prin Hotărîrea BNM nr.27 din 10.02.2000, în vigoare 17.02.2000
[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.302 din 30.10.98]

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

1. Prin prezentul regulament începînd cu 31 decembrie 1997 se abrogă:

Normele nr.1 privind Reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe acţiuni), private şi cooperatiste din 21 iunie 1993 cu toate modificările şi completările:
(1) suplimentul nr.1 din 29 iunie 1993;
(2) modificările din 28 decembrie 1993;
(3) suplimentul din 13 octombrie 1994;
(4) modificările din 17 martie 1995, proces-verbal nr.9;
(5) modificările din 18 aprilie 1995, proces-verbal nr.13;
(6) modificările din 31 mai 1995, proces-verbal nr.17;
(7) modificările din 27 iunie 1995, proces-verbal nr.19;
(8) modificările din 8 mai 1996, proces-verbal nr.22;
(9) modificările din 12 iunie 1996, proces-verbal nr.28;
(10) suplimentul din 25 decembrie 1996, proces-verbal nr.59.

2. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Proces-verbal nr.24 din 8 august 1997