Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.01.2018

Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, aprobat prin HCA al BNM nr. 61 din 11.09.1997

Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5-8 din 13.01.2006

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 61
din 11.09.1997

privind aprobarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi
[Denumirea modificată prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

Întru executarea articolelor 5 și 72 din Legea cu privire la Banca Națională Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți.
[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.

3. Se abrogă începând cu 1 ianuarie 1998 Hotărârile Consiliului de Administrație al BNM nr.1 din 11 ianuarie 1995, nr.13 din 18 aprilie 1995, nr.40 din 26 decembrie 1995.

4. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEI AL
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 61 din 11.09.1997

REGULAMENTUL
cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi

Notă: În textul Regulamentului, textul “08001/4” se înlocuiește cu textul “08001/5” conform Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014

Notă: În tot textul Regulamentului, sintagma “bănci comerciale” se înlocuiește cu “bănci licențiate” conform Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009, în vigoare 20.03.2010

Notă: În textul Regulamentului, textul “08001/3” se înlocuiește cu textul “08001/4” conform Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008

Notă: Pe parcursul Regulamentului se substituie textul "08001/2" cu textul "08001/3", de asemenea textul "p400" cu textul "p401" conform Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.21-24 din 03.02.2006 pag.75

Prezentul Regulament este elaborat în corespundere cu articolele 5 lit.k) și 72 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și definește obligațiunile băncilor referitor la raportarea informației aferente balanței de plăți a statului, precum și determină modalitatea furnizării acestei informații.
[Alin. în redacţia Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]

Capitolul I
DEFINIŢII

În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

1.1. BALANŢA DE PLĂŢI este un document statistic de sinteză macroeconomică, pentru o anumită perioadă de timp, ce reflectă valoric în mod sistematizat toate tranzacțiile efectuate între rezidenți și nerezidenți.
[Pct.1.1 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.1.1 modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]

1.2. TERITORIUL ECONOMIC al unui stat constă din teritoriul geografic, administrat de un guvern, unde persoanele, bunurile și capitalul circulă liber. Teritoriul economic include de asemenea:
a) spațiul aerian, apele teritoriale, teritorii din apele internaționale asupra cărora țara are drepturi exclusive, enclavele teritoriale situate pe teritoriul altor state (reprezentanțe diplomatice consulate etc.),
b) zonele economice libere, depozitele vamale. Teritoriul economic al unei țări nu include enclavele teritoriale utilizate de guverne străine sau organizații internaționale, localizate în interiorul granițelor geografice ale țării.
[Pct.1.2 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

1.3. CENTRU DE INTERES ECONOMIC într-o țară este atunci când există amplasamente pe teritoriul economic al țării respective unde sau de unde o persoană fizică sau juridică s-a angajat în activități și tranzacții economice pe o perioadă mai mare de un an.

1.4. În sensul prezentului Regulament sunt considerați REZIDENŢI:
a) persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi) care au centrul de interes economic și domiciliul în Republica Moldova pe parcursul unui an și mai mult, inclusiv cele care se află temporar peste hotare;
b) studenții și pacienții cetățeni ai Republicii Moldova ce-și fac studiile, sau respectiv se tratează peste hotare, indiferent de durata aflării peste hotare;
c) personalul organizațiilor internaționale, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, care are domiciliul în Republica Moldova;
d) persoanele juridice (de drept public și de drept privat) constituite conform legislației Republicii Moldova, care au centrul de interes economic și sediul permanent pe teritoriul economic al Republicii Moldova;
f) reprezentanțe cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care le reprezintă și le apără interesele;
g) întreprinderi și organizații care nu au statut de persoană juridică, constituite conform legislației Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova;
h) filiale ale nerezidenților persoane juridice și ale nerezidenților întreprinderi și organizații care nu au statut de persoană juridică, constituite conform legislației Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care exercită anumite atribuții ale acestora;
i) misiuni diplomatice, oficii consulare și alte reprezentanțe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare.
[Pct.1.4 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.1.4 modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]

1.5. NEREZIDENT este orice persoană fizică sau juridică care nu este rezident conform pct.1.4.
[Pct.1.5 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

1.6. INVESTIŢII DIRECTE sunt fluxurile sub formă de mijloace financiare și/sau materiale efectuate de către un nerezident/rezident într-o întreprindere rezidentă/nerezidentă, (care constituie 10% sau mai mult din capitalul social) și îi acordă drepturi patrimoniale și de conducere asupra acestei întreprinderi.
[Pct.1.6 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

1.7. INVESTIŢII DE PORTOFOLIU sunt mijloacele financiare investite de către un nerezident/rezident într-o întreprindere rezidentă/nerezidentă în formă de acțiuni (care constituie mai puțin de 10% din capitalul social), obligațiuni și alte titluri de valoare.
[Pct.1.7 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

1.8. DERIVATELE FINANCIARE reprezintă un instrument financiar, prețul căruia depinde de prețul unui alt instrument financiar, de prețul unor mărfuri, de cursul valutar sau de rata dobânzii, sau de alt activ/indice, care pot fi comercializate pe piețele financiare cu scopuri speculative sau pentru administrarea unor riscuri financiare specifice, cum ar fi riscul ratei dobânzii, riscul valutar, riscul modificării prețurilor acțiunilor și mărfurilor, riscul de credit ş.a. Derivate financiare: contractele forward, futures, swap, option și altele.
[Pct.1.8 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.1.8 introdus prin Hot.BNM nr.386 din 14.12.2000]

1.9. ALTE INVESTIŢII – orice alte investiții neincluse în categoriile investiții directe și investiții de portofoliu.

1.10. CONTRACTUL DE FACTORING - contract dintre rezident şi nerezident care se încadrează în noțiunea de la art.1290 Codul Civil al Republicii Moldova, indiferent de legea aplicabilă acestuia.
[Pct.1.10 în redacţia Hot.BNM nr.328 din 14.12.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Pct.1.10 introdus prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

Capitolul II
RAPORT PRIVIND OPERAŢIUNILE INTERNAŢIONALE

Pentru compilarea Balanței de plăți băncile licențiate prezintă la Banca Națională a Moldovei:

2.1. Raportul 08001/5 "Raport 1-BP privind operațiunile internaționale conform anexei nr.1.
În raport se înscriu toate operațiunile pe următoarele grupe de conturi contabile:
2.1.1. Conturile “NOSTRO” în valută deschise în băncile rezidente și nerezidente;
2.1.2. Conturile "LORO" ale băncilor nerezidente deschise în Republica Moldova;
2.1.3. Conturile nerezidenților (persoanelor fizice sau juridice) deschise în băncile rezidente, inclusiv conturile curente pentru operațiuni cu carduri bancare;
2.1.4. Conturile “Numerar în casă și alte valori monetare” pentru operațiunile cu nerezidenții. Suplimentar se raportează:
2.1.4.1. Operațiunile de încasare și de eliberare a numerarului în valută străină sau în lei moldovenești, aferente transferurilor în/din străinătate (în favoarea persoanelor fizice rezidente sau nerezidente) și pe teritoriul Republicii Moldova (doar ale nerezidenților) efectuate prin sisteme de remitere de bani;
2.1.4.2. operațiunile rezidenților de eliberare a numerarului în valută străină pentru deplasări de serviciu în străinătate;
2.1.5. Contul "Sume cu caracter neidentificat" pentru operațiunile în valută străină cu nerezidenții;
2.1.6. Conturile “Sume de tranzit și clearing” aferent transferurilor din străinătate efectuate prin sisteme de remitere de bani, decontate direct în conturile persoanelor fizice.
[Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.328 din 14.12.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Pct.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]
[Pct.2.1 completat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Pct.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]
[Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.179 din 02.07.98]

2.2. Copiile electronice ale documentelor de plată cu specificarea codului fiscal al clientului băncii, rezident al Republicii Moldova cu excepția celor ce se referă la operațiunile de plată inițiate de către băncile licențiate, efectuate prin SWIFT:
2.2.1. pentru operațiunile ce se clasifică conform anexei nr.4 la grupa “Mărfuri”, al căror echivalent în lei moldovenești este egal sau mai mare de 2000000 (două milioane) lei;
2.2.2. pentru operațiunile care se clasifică conform anexei nr.4 la celelalte grupe, al căror echivalent în lei moldovenești este egal sau mai mare de 500000 (cinci sute mii) lei.
[Pct.2.2 modificat prin Hot.BNM nr.328 din 14.12.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Pct.2.2 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Pct.2.2 modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]
[Pct.2.2 modificat prin Hot.BNM nr.386 din 14.12.2000]

2.3. Informații suplimentare aferente operațiunilor din raportul 08001/5, verbal (prin telefon) sau prin poșta electronică securizată a BNM la adresa oficială a subdiviziunii responsabile de gestionarea și compilarea raportului, comunicate la solicitarea directă a colaboratorilor Băncii Naționale a Moldovei din subdiviziunea menționată.
[Pct.2.3 în redacţia Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

2.4. Subdiviziunea BNM responsabilă de gestionarea Raportului privind operațiunile internaționale este Departamentul Raportări și Statistică (e-mail                    dbp-1bp@bnm.md ).
[Pct.2.4 completat prin Hot.BNM nr.328 din 14.12.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Pct.2.4 introdus prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

Capitolul III
MODUL DE ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI

(formularul 08001/5)

3.1. Raportul trebuie să conțină următoarele date:
3.1.1. În coloana A se reflectă contul contabil – se indică contul analitic pentru grupele de conturi menționate la pct.2.1.1, 2.1.2 și 2.1.5, iar pentru cele menționate la pct.2.1.3, 2.1.4 și pct.2.1.6 se indică contul sintetic.
3.1.2. În coloana B se indică codul numeric al monedei în care este deschis contul, conform standardelor ISO 4217.
3.1.3. În coloana C se indică codul numeric al țării conform standardelor ISO 3166-1. Specificul indicării codului numeric al țării pe operațiunile aferente conturilor contabile incluse în raport este următorul:
a) pentru conturile “NOSTRO” – țara unde este deschis contul;
b) pentru conturile “LORO” – țara unde este situată banca care a deschis contul;
c) pentru conturile nerezidenților (persoane fizice și juridice) – țara de origine a nerezidentului;
d) pentru conturile “Numerar în casă și alte valori monetare” și conturile ”Sume de tranzit și clearing” – Republica Moldova.
3.1.4. În coloana D se indică data efectuării operațiunii (pentru rândul 999999999999999 - data ultimei zile calendaristice a lunii gestionare).
3.1.5. În coloana E se indică codul operațiunii conform anexei nr.4.
3.1.6. În coloana F se indică codul numeric al țării partenerului nerezident care participă la operațiune. Codul țării se indică conform standardelor ISO 3166-1.”. Se respectă următoarele cerințe:
a) Codului țării băncii nerezidente se indică în cazul în care ordonatorul/beneficiarul plății este însăși banca nerezidentă, dar nu clientul ei;
b) În cazul în care în operațiune sunt implicați doi nerezidenți, se indică codul țării nerezidentului care nu este clientul băncii;
c) Dacă în operațiune sunt implicați doi nerezidenți, ambii clienți ai respectivei bănci rezidente, se respectă prevederile punctului 2.1.3. Astfel, în cazul tranzacției interne, se raportează informația pe conturile ambilor nerezidenți, pe contul nerezidentului la codul țării partener se indică codul țării celuilalt nerezident partener la tranzacție. Pentru tranzacții internaționale, pe contul “NOSTRO” / ”LORO” se indică codul țării nerezidentului partener care este ordonatorul / beneficiarul plății deservit în tranzacția respectivă prin banca nerezidentă;
d) În cazul când pe conturile nerezidenților tranzacția este cu un rezident, codul țării partener se indică 498;
e) Pe conturile “NOSTRO” și pe conturile “Numerar în casă și alte valori monetare” la transferurile de mijloace bănești din străinătate ale persoanelor fizice rezidente, se indică codul țării partener din care se transferă banii.
3.1.7. În coloanele 1 (Debit) sau 2 (Credit) se indică suma operațiunii în moneda originală cu două cifre după virgulă.
3.1.8. În coloana 3, pentru operațiunile de plată inițiate de către clientul băncii nerezidente, sau banca nerezidentă, conținutul operațiunii nu se modifică. Iar pentru operațiunile de plată inițiate de către clientul băncii licențiate, sau banca licențiată se reflectă descrierea completă a operațiunii conform documentelor de plată, inclusiv se respectă următoarele cerințe suplimentare:
a) pentru operațiunile aferente comerțului cu bunuri, la începutul descrierii operațiunii se va indica numărul contractului, în cazurile în care este disponibil, precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul “^”;
b) pentru operațiunile aferente împrumuturilor supuse notificării/autorizării, la începutul descrierii operațiunii se va indica identificatorul cu care acest împrumut a fost notificat/autorizat la Banca Națională a Moldovei, conform Legii nr.62-XVI privind reglementarea valutară, precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul “^”;
c) pentru operațiunile aferente transferurilor prin sistemele de remitere de bani, la începutul descrierii operațiunii se indică denumirea completă a sistemului de remitere de bani (în grafia latină), precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul “^”;
d) pentru operațiunile de corecție se indică (dacă este disponibilă) data când a avut loc operațiunea primară, care este anulată ori corectată, în formatul dd.mm.yyyy, precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul “^”. În cazul operațiunilor de corecție, la operațiunile de transfer de mijloace bănești prin sisteme de remitere de bani se indică și denumirea sistemului de remitere de bani (în grafia latină), precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul “^”;
e) pentru operațiunile investiții directe în Republica Moldova, angajamente față de investitorii străini (codurile 1524, 2524) la începutul descrierii operațiunii se indică codul (codurile separate prin virgulă) IDNO SA emitente a acțiunilor sau al SRL (în cazul cotei sociale tranzacționate), precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul “^”.
3.1.9. În coloana 4 se indică codul fiscal al persoanei juridice rezidente client al băncii. Codul fiscal al băncii licențiate se indică în cazul în care ordonatorul sau beneficiarul plății este însăși banca, dar nu clientul ei. Pentru persoanele fizice (rezidente sau nerezidente), client al băncii, în coloana dată se va indica “1111111111111”, iar pentru persoanele juridice nerezidente se va indica “0000000000000”.
3.1.10. În coloana 5 se indică datele despre ordonatorul plătii:
a) pentru clienții băncii persoane fizice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R-PF sau respectiv N-PF, precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”;
b) pentru clienții băncii persoane juridice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R sau respectiv N, precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”. Apoi se indică denumirea ordonatorului plății (transferului valutar);
c) denumirea băncii se indică în cazul în care ordonatorul plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei.
3.1.11. În coloana 6 se indică datele despre beneficiarul plății:
a) pentru clienții băncii persoane fizice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R-PF sau respectiv N-PF, precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”;
b) pentru clienții băncii persoane juridice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R sau respectiv N, precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”. Apoi se indică denumirea beneficiarul plății (transferului);
c) denumirea băncii se indică în cazul în care beneficiar al plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei.
3.1.12. În rândul 999999999999999 în coloanele 1 și 2 se indică suma tuturor cifrelor din coloana respectivă, utilizată în scop de verificare.

3.2. Ordinea de înregistrare a operațiunilor:
3.2.1. Prima înregistrare în raport:
a) pentru grupele de conturi menționate la pct.2.1.1, 2.1.2 și 2.1.5 se indică soldul la începutul perioadei gestionare, cu înscrierea în coloana E a codului respectiv, conform anexei nr.4. Valoarea soldului se înscrie în coloana 1 sau 2 în funcție de sold, debitor ori creditor. În coloana 3 se va descrie conținutul operațiunii;
b) pentru grupele de conturi menționate la pct.2.1.3 se indică soldul la începutul perioadei gestionare, agregat pe codul monedei și codul țării;
c) pentru grupele de conturi menționate la pct.2.1.4 și pct.2.1.6 nu se indică soldurile la începutul și la sfârșitul perioadei.
3.2.2. Următoarele înscrieri vor fi toate operațiunile de pe contul respectiv în ordine cronologică.
3.2.3. După înscrierea tuturor operațiunilor de pe contul dat se va arăta suma rulajului debitar și creditar cu codul respectiv, conform anexei nr.4.
3.2.4. Ultima înregistrare în raport va fi soldul la sfârșitul perioadei gestionare, înscris analogic prevederilor p.3.2.1.

3.3. Pentru operațiunile în care sunt implicate două conturi (indicate la punctul 2.1.), cum ar fi completarea unui cont cu mijloace de pe alt cont sau convertirea unei valute în alta etc. este necesar de a reflecta această operațiune prin înregistrările efectuate la ambele conturi.

3.4. Pentru operațiunile de corecție care anulează ori corectează o plată sau o încasare efectuată anterior, codurile operațiunii sunt similare celor din operațiunile primare, modificându-se doar prima cifră din codul operațiunii, indicându-se:
a) 3 – pentru operațiunile debitoare ce corectează operațiunile creditoare anterioare;
b) 4 – pentru operațiunile creditoare ce corectează operațiunile debitoare anterioare;
c) Pozițiile 2-4 din codul operațiunii de corecție corespund pozițiilor din codul operațiunii anterioare la care se aplică corecția.

3.5. Operațiunile cu dificultăți de codificare din cauza unor neclarități în descrierea conținutului operațiunii (lipsa informației, informație incompletă, contradictorie etc.), sau operațiunile la care nu este identificat (lipsește, greșit, incomplet) destinatarul, se codifică la tranzacții neclarificate.

3.6. Principiile generale de clasificare a operațiunilor sunt reflectate în “Norme metodologice de completare, clasificare a operațiunilor în Raportul privind operațiunile internaționale” elaborate de către subdiviziunea responsabilă.
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.328 din 14.12.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Cap.III modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Cap.III modificat prin Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]
[Cap.III modificat prin Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009, în vigoare 20.03.2010]
[Cap.III în redacția Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Cap.III modificat prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.179 din 02.07.98]

Capitolul IV
RAPORTĂRILE

4.1. Formularul 08001/5 “Raport privind operațiunile internaționale” și copiile documentelor de plată (în conformitate cu pct.2.2.1 și pct.2.2.2) se prezintă de către băncile licențiate la Banca Națională a Moldovei, lunar, cel târziu la data de 15 a lunii care urmează după cea gestionară. În cazul în care data de 15 este zi nelucrătoare, data limită de prezentare a raportului se consideră următoarea zi lucrătoare.
4.1.1. Băncile licențiate stabilesc termenele de prezentare a rapoartelor pentru subdiviziunile separate astfel, încât raportul totalizat pe bancă să fie întocmit și prezentat la Banca Națională a Moldovei în termenul stabilit la p.4.1.
4.2. Raportul se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).
4.3. Copiile documentelor de plată se prezintă într-un raport separat în formă electronică, în conformitate cu instrucțiunea menționată la pct.4.2.
4.4. Raportul se prezintă în mod consolidat, conținând informația referitor la toate filialele băncii.
[Cap.IV modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]
[Cap.IV modificat prin Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009, în vigoare 20.03.2010]
[Cap.IV modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]
[Cap.IV modificat prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]
[Cap.IV modificat prin Hot.BNM nr.179 din 02.07.98]

Capitolul V
RESPONSABILITATEA

În cazul neprezentării la termen sau refuzului de a prezenta raportul (formularul 08001/5) Banca Națională a Moldovei va aplica măsurile prevăzute la art.75 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.38 alin.1d din Legea instituțiilor financiare.

Capitolul VI
DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.
Din momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă:
a) Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.1 din 11 ianuarie 1995, chestiunea "Raport cu privire la operațiunile internaționale";
b) Hotărârile Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.40 din 26 decembrie 1995, chestiunea "Raport cu privire la operațiunile internaționale".
[Cap.VI modificat prin Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

 

Anexe:       _____DOC       _____PDF

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).