• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.06.2018

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul
riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate

nr.111 din 24 mai 2018
(în vigoare din 30.07.2018)

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.183-194, arti. 901 din 08.06.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1334 din 04.06.2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a), art.46 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.64 și 65 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, conform anexei.

2. Regulamentul indicat la punctul 1 intră în vigoare la 30 iulie 2018.

3. De la data intrării în vigoare a regulamentului indicat la punctul 1 băncile vor asigura conformarea activității lor, inclusiv a politicilor și regulamentelor interne cu cerințele acestuia.

 

PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

Sergiu CIOCLEA

Nr.111. Chișinău, 24 mai 2018.

 

Anexă

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.111 din 24 mai 2018

REGULAMENT
cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci
potrivit abordării standardizate

Prezentul regulament transpune art.(1) (a), art.4 (1), (8), (34), (61), (62), (75), (76), (79)-(81), (98), (99), art.107 (3), art.111-art.113 (1)-(3), (6), art.114 (1), (2), (4), (7), art.115 (1), (5), art.116 (1)-(4), art.117 (1)-(2), art.118-art.124 (1), art.125 (1), (2), art.126 (1), (2), art.127, art.128 (1), (2), art.130-art.132 (1), (2), art.133-art.135 (1), art.137-art.141, art.148 (1)-(3), (5), art.162 (3) paragraf 2 (b), art.178 (1)-(3), (5), art.208, art.501 (1)-(3) și Anexa I din Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014.

 

Capitolul I
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE

1. Prezentul regulament se aplică băncilor cu sediul în Republica Moldova, sucursalelor în Republica Moldova ale băncilor din alte state care sunt licențiate de către Banca Națională a Moldovei conform Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, denumite în continuare bănci.

2. Prezentul regulament stabilește metodologia și condițiile pe care băncile trebuie să le aplice, pe baza abordării standardizate, pentru determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii ale băncilor în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital.

 

Capitolul II
NOȚIUNI ȘI DISPOZIȚII GENERALE

3. Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor și în alte acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei emise în aplicarea legii menționate. De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noțiuni:
bun imobil cu destinație locativă – o locuință care este ocupată de proprietarul sau de locatarul acesteia, inclusiv terenul pe care este amplasată aceasta dacă proprietar al terenului este debitorul ipotecar;
bun imobil cu destinație comercială – o construcție, inclusiv terenul pe care este amplasată aceasta dacă proprietar al terenului este debitorul ipotecar sau o încăpere izolată, scopul dominant al cărora este legat direct de desfășurarea unei activități economice;
contraparte centrală (CPC) – o persoană juridică din statul străin care se interpune între contrapărțile la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător;
credite de export sprijinite în mod oficial – credite pentru a finanța exportul de mărfuri și servicii pentru care o agenție oficială de creditare a exportului oferă garanții, asigurare sau finanțare directă;
entitate din sectorul public – un organism administrativ fără caracter comercial subordonat administrațiilor centrale, regionale, autorităților locale sau celor care exercită aceleași atribuții ca și autoritățile regionale și locale, sau o organizație necomercială deținută sau înființată și finanțată de administrațiile centrale, regionale sau de autoritățile locale și care beneficiază de acorduri de garantare explicite și care poate include organisme autonome guvernate prin lege și aflate sub supraveghere publică;
expunere – un activ sau un element extrabilanțier;
finanțarea comerțului – finanțarea (inclusiv garanțiile) asociată schimburilor de bunuri și servicii prin intermediul produselor financiare cu scadență fixă, în general, mai mică de un an fără refinanțare automată;
Finanțarea comerțului, astfel cum este menționată mai sus, este de obicei fără angajament ferm și necesită ca documentația tranzacției să justifice fiecare cerere de tragere, existând posibilitatea refuzului finanțării în caz de dubiu legat de bonitate sau de credibilitatea documentației care susține tranzacția. În cazul finanțării comerțului, rambursarea expunerilor respective este în general independentă de debitor, iar fondurile provin în schimb din sumele primite de la importatori sau rezultă din vânzarea mărfurilor care fac obiectul tranzacției;
finanțare speculativă a bunurilor imobile – credite acordate în scopul dobândirii de terenuri în legătură cu bunuri imobile sau al dezvoltării ori al construirii pe acestea, sau în legătură cu astfel de bunuri, cu intenția de a le revinde cu profit;
organism de plasament colectiv (OPC) – organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) din Republica Moldova sau din alt stat, astfel cum este definit la art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665); un fond de investiții alternative (FIA) din statul străin astfel cum este definit la punctul 78 din prezentul regulament;
poziție din securitizare – o expunere față de o securitizare;
securitizare – o tranzacție sau o schemă prin care riscul de credit asociat unei expuneri sau unui portofoliu de expuneri este segmentat pe tranșe, având următoarele caracteristici:
1) Plățile în cadrul tranzacției sau schemei sunt dependente de performanța expunerii sau a portofoliului de expuneri;
2) Subordonarea tranșelor determină modul de distribuire a pierderilor pe parcursul duratei de viață a tranzacției sau a schemei;
societate de evaluare externă a creditului (ECAI) – external credit assessment institution:
1) O persoană juridică a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de evaluări (ratinguri) de credit (agenția de rating de credit) care este înregistrată sau certificată conform legislației naționale a statului străin respectiv sau
2) O bancă centrală din statul străin care, în temeiul legislației naționale a statului respectiv, acordă ratinguri de credit.
ECAI desemnată – o societate de evaluare externă a creditului desemnată de către o bancă;
tranșă – în sensul securitizării, un segment de risc de credit, stabilit contractual, asociat unei expuneri sau unui număr de expuneri, în care o poziție din segment implică un risc de pierdere din credit mai mare sau mai mic decât o poziție în cuantum egal din orice alt asemenea segment, fără a se ține seama de protecția creditului furnizată de părți terțe în mod direct deținătorilor pozițiilor din segment sau din alte segmente;
tranzacție de creditare în marjă – tranzacție în care o bancă acordă credit în legătură cu achiziționarea, vânzarea, deținerea sau tranzacționarea de valori mobiliare. Tranzacțiile de creditare în marjă nu includ alte împrumuturi care sunt acoperite cu garanții reale sub formă de valori mobiliare;
valoare de piață – în sensul bunurilor imobile, înseamnă suma estimată care ar putea fi plătită în schimbul bunurilor la data evaluării între un cumpărător și un vânzător interesați în cadrul unei tranzacții încheiate în condiții obiective și de concurență normală, în care fiecare parte acționează în deplină cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri.

4. În scopul prezentului regulament, expunerile exprimate și finanțate într-o monedă înseamnă expunerile exprimate într-o anumită monedă pentru care banca, de asemenea, are pasivele corespunzătoare în aceeași monedă.

 

Capitolul III
PRINCIPII GENERALE

Secțiunea 1
Valoarea expunerii și clase de expuneri

5. Valoarea expunerii unui element de activ este valoarea sa contabilă rămasă după ce au fost aplicate ajustări specifice pentru riscul de credit în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent calculului de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit, ajustări de valoare suplimentare, precum și diminuată cu alte reduceri ale fondurilor proprii aferente elementului de activ în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital.

6. Valoarea expunerii unui element extrabilanțier enumerat în anexa nr.1 la prezentul regulament este următorul procentaj din valoarea sa nominală, după deducerea ajustărilor specifice pentru riscul de credit în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent calculului de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit, precum și al altor reduceri ale fondurilor proprii aferente elementului extrabilanțier în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital:
1) 100% dacă este un element cu risc înalt;
2) 50% dacă este un element cu risc mediu;
3) 20% dacă este un element cu risc moderat;
4) 0% dacă este un element cu risc scăzut.

7. Elementele extrabilanțiere menționate la punctul 6 se atribuie categoriilor de risc indicate în anexa nr.1.

8. Dacă o bancă utilizează metoda extinsă a garanțiilor financiare în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci, valoarea expunerii sub formă de valori mobiliare sau de mărfuri vândute, date în gaj sau date cu împrumut în cadrul unei tranzacții de răscumpărare, unei operațiuni de dare sau luare de valori mobiliare sau mărfuri cu împrumut și în cadrul tranzacțiilor de creditare în marjă se majorează cu ajustarea de volatilitate corespunzătoare valorilor mobiliare sau mărfurilor, astfel cum este prevăzut în actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci.

9. În cazul tranzacțiilor de răscumpărare, al operațiunilor de dare sau luare de valori mobiliare sau mărfuri cu împrumut, al tranzacțiilor cu termen lung de decontare și al tranzacțiilor de creditare în marjă, valoarea expunerii poate fi determinată în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci.

10. În cazul în care o expunere face obiectul protecției finanțate a creditului, valoarea expunerii aplicabilă elementului respectiv poate fi modificată în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci.

11. Fiecare expunere trebuie să fie încadrată în una dintre următoarele clase de expuneri:
1) expuneri față de administrații centrale sau bănci centrale;
2) expuneri față de administrații regionale sau autorități locale;
3) expuneri față de entități din sectorul public;
4) expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală;
5) expuneri față de organizații internaționale;
6) expuneri față de bănci;
7) expuneri față de societăți;
8) expuneri de tip retail;
9) expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile;
10) expuneri în stare de nerambursare;
11) expuneri asociate unui risc extrem de ridicat;
12) elemente reprezentând poziții din securitizare;
13) expuneri față de bănci și societăți cu o evaluare de credit pe termen scurt;
14) expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute în OPC;
15) expuneri provenind din titluri de capital;
16) alte elemente.

Secțiunea a 2-a
Calculul valorilor expunerilor ponderate la risc

12. Pentru a calcula valorile ponderate la risc ale expunerilor, ponderile de risc se aplică tuturor expunerilor în conformitate cu prevederile capitolului IV, dacă respectivele expuneri nu sunt deduse din fondurile proprii.

13. Ponderile de risc aplicate depind de clasa de expuneri în care este încadrată fiecare expunere și, în conformitate cu capitolul IV, de calitatea creditului.

14. Calitatea creditului poate fi determinată prin raportare la evaluările de credit realizate de ECAI sau, în scopul capitolului IV secțiunea 1, la evaluările de credit realizate de agențiile de creditare a exportului, specificate la capitolul VI secțiunea a 2-a.

15. Pentru a calcula valoarea ponderată la risc a unei expuneri, valoarea expunerii se multiplică cu ponderea de risc determinată în conformitate cu capitolul IV.

16. În cazul în care o expunere face obiectul protecției creditului, ponderea de risc aplicabilă elementului respectiv poate fi modificată în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci.

17. În cazul expunerilor pentru care capitolul IV nu prevede o metodă de calcul, se aplică o pondere de risc de 100%.

18. În scopul calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor față de CPC, băncile tratează respectivele expuneri ca expuneri față de o societate.

19. Cu excepția expunerilor care generează elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază, elemente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau elemente de fonduri proprii de nivel 2, o bancă poate decide, sub rezerva aprobării prealabile de către Banca Națională a Moldovei, să nu aplice cerințele prevăzute la punctul 12 pentru expunerile băncii respective față de o contraparte care este întreprinderea-mamă a acesteia, filiala acesteia, o filială a întreprinderii-mamă a acesteia.

20. Banca Națională a Moldovei acordă aprobarea, prevăzută la punctul 19, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
1) contrapartea este o bancă, o societate de investiții, o societate financiară non-bancară sau o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare care face obiectul unor cerințe prudențiale adecvate;
2) contrapartea este inclusă în aceeași arie de consolidare ca și banca, potrivit metodei consolidării globale;
3) contrapartea face obiectul acelorași proceduri de evaluare, de măsurare și de control al riscurilor ca și banca;
4) contrapartea este situată în Republica Moldova;
5) nu există niciun impediment practic sau juridic semnificativ, actual sau potențial, pentru transferul prompt de fonduri proprii sau pentru rambursarea rapidă a datoriilor de către contraparte băncii.

21. În cazul în care banca este autorizată, în conformitate cu punctele 19 și 20, să nu aplice cerințele prevăzute la punctul 12, aceasta atribuie expunerilor respective o pondere de risc de 0%.

22. Pentru obținerea aprobării menționate la punctul 19 banca va adresa Băncii Naționale a Moldovei în scris o solicitare în acest sens, cu anexarea informației/documentației pertinente din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de la punctul 20.

Secțiunea a 3-a
Debitorul aflat în stare de nerambursare

23. Se consideră că debitorul se află în stare de nerambursare (default), atunci când are loc cel puțin una dintre următoarele situații:
1) banca consideră că fără a recurge la măsuri precum executarea garanției, este improbabil ca debitorul să-și achite în întregime obligațiile din credite față de bancă, de întreprinderea-mamă sau față de oricare din filialele acesteia;
2) întârzierea la plată a debitorului a depășit 90 de zile pentru oricare din obligațiile semnificative din credite față de bancă, de întreprinderea-mamă sau față de oricare din filialele acesteia.

24. În cazul expunerilor de tip retail, băncile pot aplica definiția stării de nerambursare prevăzută la punctul 23 mai degrabă la nivelul facilităților de credit individuale decât referitor la obligațiile totale ale debitorului.

25. În sensul punctului 23 subpunctul 1), elementele care trebuie considerate indicii ale improbabilității de plată includ următoarele:
1) banca încetează să mai contabilizeze dobânda aferentă obligației din credite;
2) banca recunoaște o ajustare specifică pentru riscul de credit, rezultată în urma perceperii unei deteriorări semnificative a calității creditului, ulterioară momentului în care banca s-a expus la risc;
3) banca vinde obligația din credite înregistrând o pierdere economică semnificativă în legătură cu creditul;
4) banca consimte o restructurare în regim de urgență a obligației din credite, în cazul în care acest lucru poate conduce la reducerea obligației financiare, ca urmare a amânării sau a anulării la plată a unei părți semnificative a principalului, a dobânzii sau, dacă este cazul, a comisioanelor;
5) banca a introdus o cerere prin care solicită deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului sau aplicarea unei măsuri similare pentru o obligație din credite a debitorului față de bancă, de întreprinderea-mamă sau față de oricare din filialele acesteia;
6) debitorul a solicitat deschiderea procedurii de faliment sau face obiectul acesteia sau al unei protecții similare, în cazul în care acest lucru ar conduce la evitarea sau întârzierea plății unei obligații din credite față de bancă, de întreprinderea-mamă sau față de oricare din filialele acesteia.

26. În sensul punctului 23 subpunctul 2), se aplică următoarele prevederi:
1) în cazul tragerilor pe descoperit de cont (overdraft), zilele de întârziere la plată încep de la data la care debitorul a depășit o limită autorizată, a fost anunțat că limita este inferioară soldului curent sau a retras credit fără autorizație, suma acestuia fiind semnificativă;
2) în sensul subpunctului 1), o limită autorizată înseamnă orice limită de credit pe care banca o stabilește și o comunică debitorului;
3) în cazul cardurilor de credit, zilele de întârziere la plată încep de la data scadenței plății minime;
4) caracterul semnificativ al unei obligații din credite restante trebuie să fie evaluat în raport cu un prag de 2.5% din soldul total al obligațiilor din credite ale debitorului. Băncile pot identifica stările de nerambursare pe baza unui prag inferior în cazul în care pot demonstra că acest prag inferior este un indiciu relevant al improbabilității de plată și că nu conduce la un număr excesiv de stări de nerambursare ce vor reveni la o altă stare decât cea de nerambursare la scurt timp după ce au fost recunoscute ca fiind în incapacitate de plată sau reducere a cerințelor de capital. În acest caz, băncile ar trebui să înregistreze în bazele lor de date informațiile privind factorii care declanșează starea de nerambursare ca un indiciu specific suplimentar al improbabilității de plată;
5) băncile trebuie să dispună de politici în ceea ce privește numărarea zilelor de întârziere la plată, în special în ceea ce privește modificarea scadențelor tranzacțiilor și acordarea de prelungiri, modificări sau amânări, reînnoiri și compensarea conturilor existente. Aceste politici trebuie să fie aplicate consecvent în timp și trebuie să fie conforme cu gestionarea internă a riscurilor și cu procesele decizionale ale băncii.

27. Dacă banca constată că o expunere considerată anterior ca fiind în stare de nerambursare nu mai prezintă niciuna din caracteristicile care declanșează starea de nerambursare timp de cel puțin 3 luni, se clasifică astfel cum ar proceda în cazul unei expuneri care nu se află în stare de nerambursare. În cursul perioadei menționate, banca va lua în considerare comportamentul și situația financiară a debitorului. Dacă definiția stării de nerambursare devine ulterior aplicabilă, banca consideră că a intervenit o altă stare de nerambursare.

28. În cazul în care unei expuneri în stare de nerambursare i se aplică o restructurare în regim de urgență, pentru excluderea expunerii din clasa “expuneri în starea de nerambursare”, banca ia în considerare faptul că niciun factor care declanșează starea de nerambursare nu continuă să se aplice respectivei expuneri timp de cel puțin 1 an de la cel mai recent eveniment dintre momentul în care expunerea a fost clasificată în stare de nerambursare, momentul extinderii măsurilor de restructurare sau sfârșitul perioadei de grație incluse în acordurile de restructurare.

 

Capitolul IV
PONDERI DE RISC

Secțiunea 1
Expuneri față de administrații centrale sau bănci centrale

29. Expunerile față de administrațiile centrale și băncile centrale primesc o pondere de risc de 100%, cu excepția cazului în care se aplică prevederile punctelor 30-32.

30. Sub rezerva prevederilor din punctele 31 și 33, expunerile față de administrațiile centrale și băncile centrale, pentru care este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată, primesc o pondere de risc în conformitate cu tabelul nr.1 care corespunde evaluării de credit realizate de ECAI, conform concordanței efectuate de Banca Națională a Moldovei în baza punctului 100.

Tabelul nr. 1

Nivel de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc

0%

20%

50%

100%

100%

150%

31. Expunerilor față de administrația centrală a Republicii Moldova și Banca Națională a Moldovei exprimate și finanțate în lei moldovenești li se aplică o pondere de risc de 0%.

32. Expunerilor față de Banca Națională a Moldovei sub formă de rezerve obligatorii li se aplică o pondere de risc de 0%.

33. În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat străin, care aplică dispozițiile de supraveghere și reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova în privința băncilor conform anexei nr.5, atribuie o pondere de risc mai mică decât cea indicată la punctele 29 și 30 pentru expunerile față de propria administrație centrală și propria bancă centrală, exprimate și finanțate în moneda națională a acestei administrații /băncii centrale, băncile pot să aplice expunerilor respective ponderea de risc stabilită de autoritatea competentă a statului respectiv.

Secțiunea a 2-a
Expuneri față de administrații regionale sau autorități locale

34. Expunerile față de administrațiile regionale sau autoritățile locale din statele străine sunt ponderate la risc ca și expunerile față de bănci.

35. În cazul expunerilor indicate la punctul 34, tratamentul preferențial pentru expunerile pe termen scurt prevăzut la punctul 53 nu se aplică.

36. Administrațiile regionale și autoritățile locale din Republica Moldova reprezintă autoritățile administrației publice locale la care se face referire în cadrul Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35 art.116).

37. Expunerilor față de administrațiile regionale și autoritățile locale din Republica Moldova exprimate și finanțate în lei moldovenești li se aplică o pondere de risc de 20%.

Secțiunea a 3-a
Expuneri față de entități din sectorul public

38. Expunerile față de entitățile din sectorul public pentru care nu este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată primesc o pondere de risc în corespundere cu nivelul de calitate a creditului atribuit expunerilor față de administrația centrală, în conformitate cu tabelul nr.2, fără aplicarea pct.29-30:

Tabelul nr. 2

Nivel de calitate a creditului atribuit administrației centrale

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc

20%

50%

100%

100%

100%

150%

39. În cazul în care administrația centrală nu beneficiază de rating, ponderea de risc pentru expunerile față de entitățile din sectorul public este de 100%.

40. Expunerile față de entitățile din sectorul public pentru care este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată sunt tratate în conformitate cu secțiunea 7 din prezentul capitol. Tratamentul preferențial pentru expunerile pe termen scurt prevăzut la punctul 53 nu se aplică acestor entități.

41. Pentru expunerile față de entitățile din sectorul public cu o scadență inițială de cel mult trei luni, ponderea de risc este de 20%.

42. Expunerile față de entitățile din sectorul public din Republica Moldova pot fi tratate ca expuneri față de administrația centrală din Republica Moldova dacă în opinia Băncii Naționale a Moldovei nu există diferență în ceea ce privește riscul între aceste expuneri, datorită existenței unei garanții adecvate din partea administrației centrale a Republicii Moldova.

Secțiunea a 4-a
Expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală

43. Expunerile față de băncile de dezvoltare multilaterală care nu sunt menționate la punctul 46 sunt tratate în același mod ca și expunerile față de bănci.

44. Tratamentul preferențial pentru expunerile pe termen scurt prevăzut la punctul 53 nu se aplică expunerilor indicate la punctul 43.

45. În scopul prezentului regulament, Societatea Interamericană de Investiții (Inter-American Investment Corporation), Banca pentru Dezvoltare și Comerț în regiunea Mării Negre (Black Sea Trade and Development Bank), Banca Central-Americană pentru Integrare Economică (Central American Bank for Economic Integration) și CAF-Banca pentru Dezvoltare a Americii Latine (CAF-Development Bank of Latin America) sunt considerate ca bănci de dezvoltare multilaterală.

46. Expunerilor față de următoarele bănci de dezvoltare multilaterală li se aplică o pondere de risc de 0%:
1) Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (International Bank for Reconstruction and Development);
2) Societatea Financiară Internațională (International Finance Corporation);
3) Banca Interamericană de Dezvoltare (Inter-American Development Bank);
4) Banca Asiatică de Dezvoltare (Asian Development Bank);
5) Banca Africană de Dezvoltare (African Development Bank);
6) Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Council of Europe Development Bank);
7) Banca Nordică de Investiții (Nordic Investment Bank);
8) Banca Caraibiană de Dezvoltare (Caribbean Development Bank);
9) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (European Bank for Reconstruction and Development);
10) Banca Europeană de Investiții (European Investment Bank);
11) Fondul European de Investiții (European Investment Fund);
12) Agenția pentru Garantarea Investițiilor Multilaterale (Multilateral Investment Guarantee Agency);
13) Facilitatea Internațională de Finanțare în favoarea Imunizării (International Finance Facility for Immunisation);
14) Banca Islamică de Dezvoltare (Islamic Development Bank).

Secțiunea a 5-a
Expuneri față de organizații internaționale

47. Expunerilor față de următoarele organizații internaționale li se aplică o pondere de risc de 0%:
1) Uniunea Europeană (European Union);
2) Fondul Monetar Internațional (International Monetary Fund);
3) Banca Reglementelor Internaționale (Bank for International Settlements);
4) Fondul european de stabilitate financiară (European Financial Stability Facility);
5) Mecanismul european de stabilitate (European Stability Mechanism);
6) o instituție financiară internațională instituită de două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, care are scopul de a mobiliza fonduri și de a oferi asistență financiară în beneficiul membrilor săi care sunt afectați sau amenințați de probleme grave de finanțare.

Secțiunea a 6-a
Expuneri față de bănci

48. Expunerile față de băncile pentru care este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată se ponderează la risc în conformitate cu secțiunea 7 din prezentul capitol.

49. Expunerile față de băncile pentru care nu este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată se ponderează la risc în conformitate cu secțiunea 8 din prezentul capitol.

50. Niciunei expuneri față de bănci cu o scadență reziduală de cel mult trei luni, exprimate și finanțate în moneda națională a debitorului, nu i se atribuie o pondere de risc mai mică de 20%.

51. Expunerile față de băncile și societățile de investiții din statele străine se tratează ca expuneri față de o bancă numai dacă statul respectiv aplică dispoziții de supraveghere și reglementare prudențială entității respective care sunt cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova în privința băncilor, conform anexei nr.5.

Secțiunea a 7-a
Expuneri față de bănci care beneficiază de rating

52. Expunerile față de bănci, cu o scadență reziduală de peste trei luni, pentru care este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată, primesc o pondere de risc în conformitate cu tabelul nr.3 care corespunde evaluării de credit realizate de ECAI, conform concordanței efectuate de Banca Națională a Moldovei în baza punctului 100.

Tabelul nr. 3

Nivel de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc

20%

50%

50%

100%

100%

150%

53. Expunerile față de bănci, cu o scadență reziduală de cel mult trei luni, pentru care este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată, primesc o pondere de risc în conformitate cu tabelul nr.4 care corespunde evaluării de credit realizate de ECAI, conform concordanței efectuate de Banca Națională a Moldovei în baza punctului 100:

Tabelul nr. 4

Nivel de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc

20%

20%

20%

50%

50%

150%

54. Interacțiunea dintre tratamentul evaluării de credit pe termen scurt în temeiul punctului 81 și tratamentul preferențial general pentru expunerile pe termen scurt prevăzut la punctul 53 se stabilește după cum urmează:
1) în cazul în care nu există o evaluare a expunerilor pe termen scurt, tuturor expunerilor față de bănci cu o scadență reziduală de cel mult trei luni se aplică tratamentul preferențial general pentru expunerile pe termen scurt, menționat la punctul 53;
2) în cazul în care există o evaluare pe termen scurt care determină aplicarea unei ponderi de risc identice sau mai favorabile decât utilizarea tratamentului preferențial general pentru expunerile pe termen scurt, menționat la punctul 53, atunci această evaluare se utilizează numai pentru expunerea specifică respectivă. Celelalte expuneri pe termen scurt fac obiectul tratamentului preferențial general pentru expunerile pe termen scurt, menționat la punctul 53;
3) în cazul în care există o evaluare pe termen scurt care determină aplicarea unei ponderi de risc mai puțin favorabile decât utilizarea tratamentului preferențial general pentru expunerile pe termen scurt, menționat la punctul 53, atunci tratamentul preferențial general pentru expunerile pe termen scurt nu se utilizează și tuturor creanțelor pe termen scurt care nu beneficiază de rating li se aplică aceeași pondere de risc ca și cea aplicată prin evaluarea specifică pe termen scurt.

Secțiunea a 8-a
Expuneri față de bănci care nu beneficiază de rating

55. Expunerile față de băncile pentru care nu este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată, primesc o pondere de risc, în conformitate cu tabelul nr.5, care corespunde nivelului de calitate a creditului atribuit expunerilor față de administrația centrală a jurisdicției în care este înregistrată banca respectivă:

Tabelul nr. 5

Nivel de calitate a creditului atribuit administrației centrale

1

2

3

4

5

6

Ponderea de risc a expunerii

20%

50%

100%

100%

100%

150%

56. Pentru expunerile față de băncile care nu beneficiază de rating, înregistrate în țări a căror administrație centrală nu beneficiază de rating, ponderea de risc este 100%.

57. Fără a aduce atingere punctului 56, pentru expunerile din finanțarea comerțului menționate la punctul 58, acestea fiind expuneri față de bănci care nu beneficiază de rating, ponderea de risc este de 50%, iar în cazul în care scadența reziduală a acestor expuneri din finanțarea comerțului față de bănci care nu beneficiază de rating este de cel mult trei luni, ponderea de risc este de 20%.

58. În scopul punctului 57, expunerile din finanțarea comerțului acoperă operațiunile de finanțare a comerțului pe termen scurt cu autolichidare legate de schimbul de bunuri sau servicii cu scadență reziduală de până la un an.

Secțiunea a 9-a
Expuneri față de societăți

59. Expunerile față de societățile pentru care este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată primesc o pondere de risc în conformitate cu tabelul nr.6, care corespunde evaluării de credit realizate de ECAI, conform concordanței efectuate de Banca Națională a Moldovei în baza punctului 100.

Tabelul nr. 6

Nivel de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc

20%

50%

100%

100%

150%

150%

60. Expunerile față de societățile pentru care nu este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată primesc ponderea de risc mai mare dintre ponderea de risc de 100% și ponderea de risc aplicabilă expunerilor față de administrația centrală a jurisdicției în care societatea respectivă este înregistrată.

Secțiunea a 10-a
Expuneri de tip retail

61. Expunerile care respectă cumulativ următoarele criterii primesc o pondere de risc de 75%:
1) expunerea este față de una sau mai multe persoane fizice sau față de o întreprindere mică sau mijlocie (ÎMM);
2) expunerea face parte dintr-un număr semnificativ de expuneri cu caracteristici similare, astfel încât riscurile asociate unei astfel de creditări sunt reduse considerabil;
3) suma totală datorată băncii, întreprinderii–mamă și filialelor acesteia, incluzând orice expunere în stare de nerambursare, de către clientul debitor sau de către grupul de clienți aflați în legătură, dar excluzând expunerile garantate integral și pe deplin cu bunuri imobile cu destinație locativă care au fost atribuite clasei de expuneri menționate la punctul 11 subpunctul 9), nu depășește 5 milioane lei moldovenești, potrivit informațiilor deținute de bancă. Banca întreprinde toate măsurile necesare pentru a obține informația respectivă.

62. Expunerile care nu respectă criteriile menționate la punctul 61 nu sunt eligibile pentru clasa de expuneri de tip retail.

63. Valorile mobiliare nu sunt eligibile pentru clasa de expuneri de tip retail.

64. Valoarea actualizată a plăților minime de leasing de tip retail este eligibilă pentru clasa de expuneri de tip retail.

Secțiunea a 11-a
Prevederi generale privind expunerile garantate
cu ipoteci asupra bunurilor imobile

65. O expunere sau orice parte a unei expuneri garantată integral printr-o ipotecă asupra unui bun imobil primește o pondere de risc de 100%, dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la secțiunea 12 sau secțiunea 13 din prezentul capitol, cu excepția oricărei părți a expunerii care este atribuită la o altă clasă de expuneri.

66. Partea din expunere care depășește valoarea ipotecii aferentă bunului imobil și respectiv nu este garantată cu ipotecă, primește o pondere de risc aplicabilă expunerilor față de contrapartea implicată.

67. Partea unei expuneri care este tratată ca fiind garantată integral cu un bun imobil nu poate fi mai mare decât suma gajată a valorii de piață a bunului respectiv.

68. Expunerile garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile cu destinație locativă sau bunurilor imobile cu destinație comercială situate în statul străin primesc o pondere de risc de 100%, iar în cazul în care autoritățile relevante din statul respectiv au stabilit pentru expunerile garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile cu destinație locativă și/sau comercială situate în acest stat, ponderile de risc care sunt mai mari decât 100%, băncile aplică ponderile de risc stabilite de autoritățile relevante ale statului străin.

Secțiunea a 12-a
Expuneri garantate integral și pe deplin cu ipoteci
asupra bunurilor imobile cu destinație locativă

69. Expunerile garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile cu destinație locativă situate în Republica Moldova sunt tratate după cum urmează:
1) expunerile sau orice parte a unei expuneri garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile cu destinație locativă care sunt sau urmează a fi ocupate sau date în locațiune de proprietar sau de beneficiarul efectiv, în cazul contractelor privind investițiile în construcția apartamentelor în conformitate cu legislația privind cadastrul bunurilor imobile, primesc o pondere de risc de 50%;
2) expunerile față de un locatar, în cadrul unei tranzacții de leasing al cărei obiect îl constituie un bun imobil cu destinație locativă în care banca este locator, iar locatarul are opțiunea de cumpărare, primesc o pondere de risc de 50%, cu condiția ca expunerea băncii să fie garantată integral și pe deplin de dreptul său de proprietate asupra bunului respectiv.

70. Băncile consideră o expunere sau orice parte dintr-o expunere ca fiind garantată integral și pe deplin în sensul punctului 69 numai dacă sunt îndeplinite concomitent următoarele condiții:
1) valoarea bunului nu depinde în mod semnificativ de calitatea creditului debitorului. Atunci când determină caracterul semnificativ al unei asemenea dependențe, băncile pot exclude situațiile în care atât valoarea bunului, cât și performanța debitorului sunt afectate de factori pur macroeconomici;
2) riscul debitorului nu depinde în mod semnificativ de randamentul bunului-suport sau al proiectului-suport, ci de capacitatea proprie a debitorului de a rambursa datoria din alte surse; și în consecință, rambursarea sumelor datorate nu depinde în mod semnificativ de fluxurile bănești generate de bunul-suport care servește drept garanție reală. Pentru aceste alte surse, băncile trebuie să determine, în momentul acordării creditului, raporturile maxime împrumut/venit, ca parte a politicii lor de creditare, și să obțină dovezi corespunzătoare privind veniturile relevante;
3) sunt îndeplinite cerințele aferente bunurilor imobile respective și regulile de evaluare prevăzute la anexa nr.2;
4) partea din credit care primește o pondere de risc de 50% nu depășește 80% din valoarea de piață a bunului în cauză.

Secțiunea a 13-a
Expuneri garantate integral și pe deplin cu ipoteci
asupra bunurilor imobile cu destinație comercială

71. Expunerile garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile cu destinație comercială situate în Republica Moldova sunt tratate după cum urmează:
1) expunerile sau orice parte a unei expuneri garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile cu destinație comercială primesc o pondere de risc de 75%, cu excepția altor bunuri imobile, inclusiv a bunurilor imobile cu echipament aferent ce reprezintă parte componentă a unui complex patrimonial, la care valoarea de piață și amplasarea geografică nu va permite recuperarea acestora într-o perioadă mai mică de 3 ani. Amplasarea geografică care nu va permite recuperarea expunerii într-o perioadă mai mică de 3 ani, se referă la alte localități decât mun.Chișinău, mun.Bălți și mun.Cahul, încadrate într-o piață imobiliară subdezvoltată;
2) expunerile asociate tranzacțiilor de leasing al căror obiect îl constituie birourile sau alte sedii comerciale, în care banca este locator, iar locatarul are opțiunea de cumpărare, primesc o pondere de risc de 75%, cu condiția ca expunerea băncii este garantată integral și pe deplin cu dreptul său de proprietate asupra bunului respectiv.

72. Băncile consideră o expunere sau orice parte dintr-o expunere ca fiind garantată integral și pe deplin în sensul punctului 71 numai dacă sunt îndeplinite concomitent următoarele condiții:
1) valoarea bunului nu depinde în mod semnificativ de calitatea creditului debitorului. Atunci când determină caracterul semnificativ al unei asemenea dependențe, băncile pot exclude situațiile în care atât valoarea bunului, cât și performanța debitorului sunt afectate de factori pur macroeconomici;
2) riscul debitorului nu depinde în mod semnificativ de randamentul bunului-suport, ci de capacitatea proprie a debitorului de a rambursa datoria din alte surse; și în consecință, rambursarea sumelor datorate nu depinde în mod semnificativ de fluxurile bănești generate de bunul-suport care servește drept garanție reală;
3) sunt îndeplinite cerințele aferente bunurilor imobile respective și regulile de evaluare prevăzute la anexa nr.2;
4) ponderea de risc de 75% se aplică acelei părți din credit care nu depășește 50% din valoarea de piață a bunului.

Secțiunea a 14-a
Expuneri în stare de nerambursare

73. Partea negarantată a oricărui element în legătură cu care debitorul se află în stare de nerambursare în conformitate cu prevederile capitolului III secțiunea a 3-a sau, în cazul expunerilor de tip retail, partea negarantată a oricărei facilități de credit care se află în stare de nerambursare în conformitate cu aceleași prevederi primește o pondere de risc, după cum urmează:
1) de 150%, în cazul în care ajustările specifice pentru riscul de credit reprezintă mai puțin de 20% din partea negarantată a valorii expunerii, calculată fără a lua în considerare aceste ajustări specifice;
2) de 100%, în cazul în care ajustările specifice pentru riscul de credit nu reprezintă mai puțin de 20% din partea negarantată a valorii expunerii, calculată fără a lua în considerare aceste ajustări specifice.

74. Pentru determinarea părții garantate a elementului restant, garanțiile reale și personale eligibile sunt cele astfel considerate pentru scopul diminuării riscului de credit în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci.

75. În cazul în care a survenit o stare de nerambursare conform capitolului III secțiunea a 3-a, valoarea expunerii rămasă după efectuarea ajustărilor specifice pentru riscul de credit pentru expunerile garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile cu destinație locativă potrivit secțiunii 12 din prezentul capitol și/sau cu ipoteci pe bunuri imobile cu destinație comercială potrivit secțiunii 13 din prezentul capitol primește o pondere de risc de 100%.

Secțiunea a 15-a
Elemente asociate unui risc extrem de ridicat

76. Băncile atribuie o pondere de risc de 150% pentru expunerile asociate unor riscuri extrem de ridicate, inclusiv pentru expunerile sub formă de acțiuni sau unități deținute într-un OPC, dacă este cazul.

77. Expunerile cu riscuri extrem de ridicate trebuie să includă oricare dintre următoarele expuneri:
1) investițiile în societățile cu capital de risc (venture capital firms);
2) investițiile în fondurile de investiții alternative (FIA), cu excepția cazurilor în care mandatul fondului nu permite o limită mai mare decât cea la care se face referire în punctul 44 din Regulamentul privind limitele și tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.5/15 din 31 ianuarie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.69-73 art.524);
3) investițiile în capitalul privat (investments in private equity);
4) finanțările speculative ale bunurilor imobile.

78. În sensul punctului 77 subpunctul 2), FIA reprezintă OPC din statele străine, inclusiv compartimentele de investiții ale acestora, care:
1) atrag capital de la o serie de investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiții definită în interesul respectivilor investitori; și
2) nu necesită autorizare ca OPCVM, astfel cum este prevăzut de legislația națională a statului din care provine FIA.

79. Atunci când evaluează dacă o expunere, alta decât cele menționate la punctul 77, este asociată unor riscuri extrem de ridicate, băncile trebuie să ia în considerare următoarele caracteristici de risc:
1) există un risc ridicat de pierdere ca urmare a unei stări de nerambursare a debitorului;
2) este imposibil de a evalua cu precizie dacă expunerea se încadrează la subpunctul 1).

Secțiunea a 16-a
Elemente reprezentând poziții din securitizare

80. Expunerilor aferente pozițiilor din securitizare li se aplică o pondere de risc de 100%.

Secțiunea a 17-a
Expuneri față de bănci și societăți
cu o evaluare de credit pe termen scurt

81. Expunerile față de bănci și expunerile față de societăți pentru care este disponibilă o evaluare de credit pe termen scurt realizată de o ECAI desemnată primesc o pondere de risc conform tabelului nr.7, care corespunde evaluării de credit realizate de ECAI, conform concordanței efectuate de Banca Națională a Moldovei în baza punctului 100.

Tabelul nr. 7

Nivelul de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc

20%

50%

100%

150%

150%

150%


Secțiunea a 18-a
Expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute în OPC

82. Expunerile sub formă de unități sau acțiuni deținute în OPC primesc o pondere de risc de 100%, cu excepția cazului în care sunt aplicabile prevederile punctului 83.

83. Expunerile sub formă de unități sau acțiuni deținute în OPC pentru care este disponibilă o evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată primesc o pondere de risc conform tabelului nr.8, care corespunde evaluării de credit realizate de ECAI, conform concordanței efectuate de Banca Națională a Moldovei în baza punctului 100.

Tabelul nr. 8

Nivelul de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

Pondere de risc

20%

50%

100%

100%

150%

150%


Secțiunea a 19-a
Expuneri provenind din titluri de capital

84. Următoarele expuneri se consideră expuneri provenind din titluri de capital:
1) expuneri care nu provin din titluri de datorie și conferă dreptul la o creanță subordonată, reziduală asupra activelor sau venitului emitentului;
2) expunerile care provin din titluri de datorie și din alte valori mobiliare, parteneriate, instrumente financiare derivate sau alte instrumente, a căror esență economică este similară cu cea aferentă expunerilor menționate la subpunctul 1).

85. Expunerile provenind din titluri de capital primesc o pondere de risc de 100%, cu excepția cazului în care aceste expuneri:
1) trebuie să fie deduse în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital, sau
2) primesc o pondere de risc de 250% în conformitate cu actul normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital, sau
3) se tratează drept elemente cu risc extrem de ridicat în conformitate cu secțiunea 15 din prezentul capitol.

86. Investițiile în titluri de capital sau în instrumente de capital reglementat emise de bănci se clasifică drept creanțe din titluri de capital, cu excepția cazurilor în care sunt deduse din fondurile proprii, ori primesc o pondere de risc de 250% în temeiul prevederilor actului normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent fondurilor proprii ale băncilor și cerințelor de capital, sau se tratează drept elemente cu risc extrem de ridicat în conformitate cu secțiunea 15 din prezentul capitol.

Secțiunea a 20-a
Alte elemente

87. Imobilizările corporale, în sensul cadrului contabil aplicabil, activele transmise în posesiune/ achiziționate în schimbul rambursării datoriilor, indiferent de forma de proprietate, primesc o pondere de risc de 100%.

88. Activele aferente plăților anticipate și plăților în tranzit și suspendate pentru care o bancă nu poate determina contrapartea primesc o pondere de risc de 100%.

89. Numerarul, cecurile și alte elemente echivalente numerarului în curs de încasare primesc o pondere de risc de 20%.

90. Numerarul aflat în casierie și elementele echivalente numerarului aflat în casierie primesc o pondere de risc de 0%.

91. Lingourile de aur păstrate în tezaurele proprii sau depozitate în custodie în limita sumelor acoperite cu pasive în lingouri primesc o pondere de risc de 0%.

92. În cazul vânzării de active și acorduri repo, respectiv al angajamentelor ferme de cumpărare la termen (outright forward purchases), ponderea de risc este cea aplicată activelor respective și nu cea aplicată contrapărților la tranzacțiile respective.

93. În cazul în care o bancă oferă protecție a creditului care acoperă un număr de expuneri (coș de expuneri) în condiții potrivit cărora al n-lea caz de nerambursare (cazul de nerambursare de ordinul n) dintre expuneri declanșează plata și acest eveniment de credit conduce la încetarea contractului, ponderile de risc pentru expunerile incluse în coș, excluzând un număr de n-1 expuneri, trebuie să fie agregate până la un nivel maxim de 1000% și multiplicate cu valoarea nominală a protecției furnizate de instrumentul derivat de credit pentru a obține valoarea ponderată la risc a activului.
Cele n-1 expuneri care trebuie excluse din agregare sunt determinate astfel încât să includă fiecare dintre acele expuneri care generează o valoare ponderată la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderată la risc a oricărei expuneri incluse în agregare.

94. În cazul operațiunilor de leasing se aplică următoarele:
1) valoarea expunerii pentru operațiunile de leasing este valoarea actualizată a plăților minime de leasing. Plățile minime de leasing sunt plățile pe care locatarul este obligat sau poate fi obligat să le efectueze pe durata contractului de leasing, precum și orice opțiune de cumpărare avantajoasă (bargain option) a cărei exercitare este certă într-o măsură rezonabilă;
2) o parte, alta decât locatarul, poate fi obligată să efectueze o plată legată de valoarea reziduală a bunului care face obiectul contractului de leasing și în condițiile în care această obligație de plată îndeplinește prevederile actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei cu privire la eligibilitatea furnizorilor de protecție nefinanțată a creditului, precum și cerințele de recunoaștere a altor tipuri de garanții aferente protecției nefinanțate a creditului, obligația de plată respectivă poate fi considerată drept protecție nefinanțată a creditului. Aceste expuneri trebuie să fie încadrate în clasa relevantă de expuneri, în conformitate cu punctul 11;
3) în cazul în care expunerea este o valoare reziduală a unor active ale băncii care fac obiectul unui contract de leasing, valorile ponderate la risc ale expunerilor se calculează după cum urmează:
1/t × 100% × valoarea reziduală,
unde t este numărul cel mai mare dintre 1 și numărul cel mai apropiat de ani întregi rămași până la finalizarea leasingului.

 

Capitolul V.
DEDUCEREA CERINȚELOR DE CAPITAL PENTRU RISCUL
DE CREDIT AFERENT EXPUNERILOR FAȚĂ DE ÎMM-URI

95. Cerințele de capital pentru riscul de credit aferent expunerilor față de ÎMM-uri se înmulțesc cu factorul 0,7619.

96. Pentru scopurile prezentului capitol:
1) expunerea trebuie să fie inclusă în clasa de expuneri de tip retail, în clasa de expuneri față de societăți sau în clasa de expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile. Expunerile în stare de nerambursare se exclud;
2) o ÎMM se determină în conformitate cu art.4 alin.(1) din Legea nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313 art.651). Dintre criteriile enumerate la art.4 din legea nominalizată, se ia în considerare doar cifra de afaceri anuală;
3) suma totală datorată băncii, întreprinderilor-mamă și filialelor acesteia, incluzând orice expunere în stare de nerambursare, de către clientul debitor sau de către grupul de clienți aflați în legătură, dar excluzând creanțele sau creanțele contingente garantate cu bunuri imobile cu destinație locativă, nu trebuie să depășească 7,5 milioane lei moldovenești, potrivit informațiilor deținute de bancă. Banca trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a obține informațiile respective.

97. Băncile raportează Băncii Naționale a Moldovei valoarea totală a expunerilor față de ÎMM-uri, calculată în conformitate cu punctul 96, în conformitate cu actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei aferente prezentării de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere.

 

Capitolul VI.
RECUNOAȘTEREA ȘI PUNEREA ÎN CONCORDANȚĂ
A EVALUĂRII RISCULUI DE CREDIT

Secțiunea 1
Prevederi generale

98. O evaluare externă a creditului poate fi folosită pentru determinarea ponderii de risc aplicabile unei expuneri în conformitate cu prezentul regulament numai dacă a fost realizată de o ECAI inclusă în lista ECAI recunoscute ca eligibile, stabilită conform anexei nr.3.

99. Includerea unei ECAI în lista celor recunoscute de Banca Națională a Moldovei ca eligibile este condiționată de faptul că ECAI se află și este supravegheată într-o jurisdicție în care față de respectiva ECAI sunt aplicabile, în mod continuu, reglementări ale țării respective care sunt în concordanță cu dispozițiile Codului de conduită pentru agențiile de rating de credit emis de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) (IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies).

100. Pentru toate ECAI-rile incluse în lista menționată la punctul 98, Banca Națională a Moldovei efectuează punerea în concordanță a nivelului de calitate a creditului stabilit în capitolul IV cu evaluările de credit realizate de fiecare ECAI eligibilă conform anexei nr.4.

Secțiunea a 2-a
Utilizarea evaluărilor de credit ale agențiilor de creditare a exportului

101. În scopul capitolului IV secțiunea 1, banca poate utiliza evaluări de credit ale unei agenții de creditare a exportului desemnate de bancă, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
1) există un scor de risc consensual de la agențiile de creditare a exportului care participă la “Acordul privind orientările pentru creditele de export sprijinite în mod oficial” al Organizației de Cooperare și de Dezvoltare Economică (OCDE);
2) agenția de creditare a exportului își publică evaluările de credit și aderă la metodologia agreată de OCDE, iar evaluarea de credit este asociată uneia dintre cele opt prime minime de asigurare pentru export (MEIP) prevăzute de metodologia agreată de OCDE.

102. O bancă poate revoca desemnarea unei agenții de creditare a exportului menționate la punctul 101 subpunctul 2) în cazul în care există indicii concrete care arată că intenția care stă la baza revocării este reducerea cerințelor privind adecvarea capitalului.

103. Expunerilor pentru care este recunoscută o evaluare de credit realizată de o agenție de creditare a exportului în scopul ponderării la risc li se aplică o pondere de risc în conformitate cu tabelul nr.9.

Tabelul nr. 9

MEIP

0

1

2

3

4

5

6

7

Pondere de risc

0%

0%

20%

50%

100%

100%

100%

150%

 

Capitolul VII
UTILIZAREA EVALUĂRILOR DE CREDIT REALIZATE DE O ECAI
PENTRU DETERMINAREA PONDERILOR DE RISC

Secțiunea 1
Cerințe generale

104. O bancă poate desemna una sau mai multe ECAI recunoscute ca eligibile, ale căror evaluări de credit vor fi utilizate pentru a determina ponderile de risc aplicabile activelor și elementelor extrabilanțiere.

105. O bancă poate revoca desemnarea unei ECAI în cazul în care deține indicii concrete care arată că intenția care stă la baza revocării este reducerea cerințelor privind adecvarea capitalului.

106. Evaluările de credit nu pot fi utilizate selectiv.

107. O bancă trebuie să utilizeze evaluările de credit solicitate de către debitor.

108. Atunci când utilizează evaluări de credit, băncile trebuie să respecte următoarele cerințe:
1) o bancă care decide să utilizeze evaluările de credit realizate de o ECAI pentru o anumită clasă de elemente trebuie să utilizeze respectivele evaluări de credit în mod consecvent pentru toate expunerile aparținând acelei clase;
2) o bancă care decide să utilizeze evaluări de credit realizate de o ECAI trebuie să utilizeze respectivele evaluări în mod continuu și consecvent de-a lungul timpului;
3) o bancă trebuie să utilizeze numai acele evaluări de credit realizate de o ECAI care iau în considerare toate sumele datorate acesteia, atât ca principal, cât și ca dobândă;
4) în cazul în care pentru un element evaluat este disponibilă numai o singură evaluare de credit realizată de o ECAI desemnată, această evaluare de credit se utilizează la determinarea ponderii de risc pentru elementul respectiv;
5) în cazul în care pentru un element evaluat sunt disponibile două evaluări de credit realizate de ECAI-le desemnate și aceste evaluări corespund unor ponderi de risc diferite, se aplică ponderea de risc cea mai înaltă;
6) în cazul în care pentru un element evaluat sunt disponibile mai mult de două evaluări de credit realizate de ECAI-le desemnate, se iau în considerare acele două evaluări de risc care generează cele mai mici ponderi de risc. În cazul în care cele două cele mai mici ponderi de risc sunt diferite, se aplică cea mai înaltă pondere de risc. În cazul în care cele două cele mai mici ponderi de risc sunt identice, se aplică ponderea de risc respectivă.

Secțiunea a 2-a
Evaluări de credit pentru un emitent sau o emisiune

109. În cazul în care există o evaluare de credit pentru un anumit program sau facilitate de emisiune căreia îi aparține elementul ce reprezintă expunerea, respectiva evaluare de credit se utilizează pentru a determina ponderea de risc aplicabilă elementului respectiv.

110. În cazul în care nu există o evaluare de credit aplicabilă în mod direct pentru un anumit element, însă există o evaluare de credit pentru un anumit program sau facilitate de emisiune căreia nu îi aparține elementul ce reprezintă expunerea sau există o evaluare generală de credit pentru emitent, atunci respectiva evaluare de credit se utilizează în oricare dintre următoarele cazuri:
1) această evaluare generează o pondere de risc mai ridicată decât cea care ar corespunde expunerii și expunerea în cauză este de rang egal sau inferior, în toate privințele, față de respectivul program sau facilitate de emisiune sau față de expunerile negarantate cu rang prioritar ale acelui emitent, după caz;
2) această evaluare generează o pondere de risc mai scăzută decât cea care ar corespunde expunerii și expunerea în cauză este de rang egal sau superior, în toate privințele, față de respectivul program sau facilitate de emisiune sau față de expunerile negarantate cu rang prioritar ale acelui emitent, după caz;
În toate celelalte cazuri, expunerea trebuie să fie tratată ca o expunere care nu beneficiază de rating.

111. Evaluările de credit pentru emitenții din cadrul unui grup de societăți nu pot fi utilizate ca evaluare de credit pentru alt emitent din cadrul aceluiași grup.

Secțiunea a 3-a
Evaluări de credit pe termen lung și pe termen scurt

112. Evaluările de credit pe termen scurt pot fi utilizate doar pentru activele și elementele extrabilanțiere pe termen scurt care reprezintă expuneri față de bănci și societăți.

113. O evaluare de credit pe termen scurt se aplică doar elementului la care se referă evaluarea de credit pe termen scurt și nu poate fi utilizată pentru determinarea ponderilor de risc aplicabile altor elemente, cu excepția următoarelor situații:
1) în cazul în care o expunere pe termen scurt, care a fost evaluată, primește o pondere de risc de 150%, atunci toate expunerile negarantate față de respectivul debitor, care nu au fost evaluate, fie pe termen scurt, fie pe termen lung, primesc, de asemenea, o pondere de risc de 150%;
2) în cazul în care o expunere pe termen scurt, care a fost evaluată, primește o pondere de risc de 50%, atunci celelalte expuneri pe termen scurt neevaluate nu primesc o pondere de risc mai mică de 100%.

Secțiunea a 4-a
Elemente exprimate în moneda națională a debitorului și în monedă străină

114. O evaluare de credit pentru un element exprimat în moneda națională a debitorului nu poate fi utilizată la determinarea unei ponderi de risc pentru o altă expunere față de același debitor, dar care este exprimată într-o monedă străină.

115. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 114, în cazul în care o expunere exprimată într-o monedă străină rezultă din participarea unei bănci la un împrumut acordat de o bancă de dezvoltare multilaterală, al cărei statut de creditor preferat este recunoscut de piață, în scopul ponderării la risc poate fi utilizată evaluarea de credit aferentă elementului exprimat în moneda națională a debitorului.

 

Anexe:         DOC         PDF