• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.09.2018

Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.335 din 01.12.2016

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.423-429 din 09.12.2016, art.2096

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÎREA nr.335
din 1 decembrie 2016

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1156 din 06.12.2016
Ministru___Vladimir CEBOTARI


Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.4 alin.(12), Capitolului V din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare,  Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
(Clauza de emitere modificată prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, conform anexei la prezenta hotărâre.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.


Președintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Aprobat
prin Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.335 din 1 decembrie 2016

 

Regulament
privind activitatea unităților de schimb valutar

Modificat prin:

HCE al BNM nr.203 din 09.08.2018, MO al R. Moldova nr.321-332 din 24.08.2018, art.1314
HCE al BNM nr.143 din 02.06.2017, MO al R. Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1164

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008), precum și în Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304 din 10 noiembrie 2016.

2. Prezentul regulament reglementează:
a) particularităţile aferente informaţiei afişate de către unităţile de schimb valutar;
b) unele aspecte aferente cursurilor valutare și comisioanelor, care se aplică la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în  numerar cu persoane fizice;
c) operaţiunile unităţilor de schimb valutar în cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice;
d) modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

3. Unitățile de schimb valutar desfășoară activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008, ținînd cont de particularitățile stabilite în prezentul regulament.

4. În cazurile prevăzute la art.421 alin.(2) lit.c) și alin.(3) lit.f) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008, determinarea echivalentului în altă monedă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine valabil la data efectuării operațiunii de schimb valutar.
(Pct.4 modificat prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

 

Capitolul II. Particularităţi aferente informaţiei afişate
de către unităţile de schimb valutar

Secțiunea 1. Afișarea informației în cazul efectuării operațiunilor prin ghișee

5. În încăperea în care se efectuează nemijlocit prin ghișeu/ghișee operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice unitatea de schimb valutar urmează să afișeze, la loc vizibil pentru persoanele fizice, următoarele documente /informaţii:
a) copia de pe licenţa casei de schimb valutar /hotelului, iar în cazul filialei casei de schimb valutar – copia de pe copia autorizată de pe licenţă, în baza căreia se efectuează activitatea de schimb valutar. Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau persoana împuternicită de către acesta. Afişarea copiilor respective de către băncile licenţiate se efectuează conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.596);
b) programul actual de lucru al unităţii de schimb valutar;
c) informația privind plata obligatorie care se percepe de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
d) dispoziţia privind cursurile de cumpărare și vînzare (dispoziția privind cursurile valutare) actuale pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice perfectată în conformitate cu cerinţele stabilite în Capitolul III;
e) dispoziţia privind comisioanele actuale aplicate la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice perfectată în conformitate cu cerinţele stabilite în Capitolul III;
f) criteriile plătibilităţii bancnotelor conform anexei nr.1;
g) informația pentru clienți (anunțul) cu următorul cuprins:
„INFORMAȚIE IMPORTANTĂ PENTRU CLIENT:
- Informați-vă, pînă la efectuarea operațiunii de schimb valutar, despre cursul valutar la care se efectuează operațiunea de schimb valutar, mărimea comisioanelor și a plății obligatorii aplicate, precum și despre suma mijloacelor bănești pe care o veți primi efectiv.
- Unitatea de schimb valutar este obligată să vă elibereze bonul de casă sau, după caz, alt document prevăzut de legislația fiscală (bonul de plată), care nu poate fi substituit de buletinul de schimb valutar.
-  Aveți dreptul de a solicita revocarea operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia, precum și în decurs de 30 de minute după finalizarea operațiunii, dacă sînt respectate concomitent următoarele condiții: în perioada indicată, cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat și solicitarea de revocare a fost făcută cu cel puțin 30 de minute înainte de finalizarea programului de lucru al unității de schimb valutar. Revocarea operațiunii după finalizarea acesteia se face în baza cererii scrise, la care se anexează bonul de casă sau, după caz, alt document prevăzut de legislația fiscală (bonul de plată).
- În cazul unor reclamații, obiecții sau propuneri vizavi de activitatea unității de schimb valutar, puteți depune, în modul stabilit de legislație, o petiție la Banca Națională a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.
- Pentru informații vizavi de activitatea unității de schimb valutar puteți contacta Banca Națională a Moldovei la numărul de telefon 022 822 502 (convorbirile telefonice respective se înregistrează automat).”.
(Pct.5 modificat prin Hot. BNM nr.143 din 02.06.2017, în vigoare 01.07.2017)

6. Informația privind cursurile valutare stabilite şi informația privind comisioanele aplicate la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se afișează și pe panoul de reclamă, cu respectarea cerințelor stabilite la art.43 alin.(13)-(15) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

7. Cursurile valutare afişate pe panourile de reclamă urmează să corespundă cursurilor valutare stabilite prin dispoziţia privind cursurile valutare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (care este în vigoare în perioada respectivă a programului de lucru), fiind respectate prevederile art.43 alin.(81) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008. Prevederea în cauză se aplică în mod corespunzător și în privința informației privind comisioanele aplicate de unitatea de schimb valutar.

8. Pe panoul de reclamă separarea semnelor zecimale de la numărul întreg se efectuează printr-un spațiu distinct sau prin virgulă ori punct. Numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare a valutelor străine trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vînzare a valutelor străine respective. Toate cifrele trebuie să fie vizibile în întregime fără suprapunerea, inclusiv parțială a acestora.

9. Informația pe panoul de reclamă, astfel cum este prevăzută la punctele 6-8, precum și dispozițiile indicate la punctul 5 lit.d) și e) se afișează pînă la începerea efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. Dacă unitatea de schimb valutar modifică, în decursul programului de lucru, cursurile valutare, aceasta are obligația să afișeze dispozițiile și informațiile respective pînă la începerea efectuării operaţiunilor cu aplicarea cursurilor noi stabilite. Informația respectivă se afișează pe tot timpul programului de lucru al unității de schimb valutar.

Secțiunea 2. Afișarea informației în cazul efectuării operațiunilor
prin aparatul de schimb valutar

10. Pe corpul aparatului de schimb valutar, la loc vizibil pentru persoanele fizice, unitatea de schimb trebuie să afișeze următoarea informație:
a) datele de identificare și de contact ale unității de schimb valutar (denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, telefoanele de contact ale unității de schimb valutar);
b) datele de contact ale Băncii Naţionale a Moldovei la care pot fi înaintate, în modul stabilit de legislație, reclamații privind operaţiunile de schimb valutar (bd Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău), precum și numărul de telefon de la Banca Națională a Moldovei la care persoana fizică poate apela pentru a obține informații vizavi de activitatea de schimb valutar (022 228 642), convorbirile telefonice respective fiind înregistrate automat.

11. Unitatea de schimb valutar asigură afișarea pe ecranul aparatului de schimb valutar, cel puțin, a informației prevăzute la art.421 alin.(3) lit.b) și h) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008, cu respectarea cerințelor stabilite la art.43 alin.(14) și (15) din aceeași lege.

12. Cursurile valutare afişate pe ecranul aparatului de schimb valutar trebuie să corespundă cursurilor valutare stabilite prin dispoziţia privind cursurile valutare pentru efectuarea operaţiunilor prin aparatul de schimb valutar (care este în vigoare în perioada respectivă a programului de lucru), fiind respectate prevederile art.43 alin.(81) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008. Prevederea în cauză se aplică în mod corespunzător și în privința informației privind comisioanele aplicate de unitatea de schimb valutar la efectuarea operațiunilor prin aparatul de schimb valutar.

13. La afișarea cursurilor valutare pe ecranul aparatului, separarea cifrelor zecimale de la numărul întreg se efectuează printr-un spațiu distinct sau prin virgulă ori punct. Numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare a valutelor străine trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vînzare a valutelor străine respective.

 

Capitolul III. Cursuri valutare și comisioane

Secțiunea 1. Dispoziții generale

14. Unitatea de schimb valutar determină de sine stătător valutele străine care vor fi tranzacționate în cadrul operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, față de care  stabilește cursurile valutare în vederea efectuării operațiunilor menționate.

15. Unitatea de schimb valutar stabilește cursurile valutare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, precum și comisioanele aplicate la efectuarea operațiunilor în cauză prin dispozițiile corespunzătoare ale administratorului unității de schimb valutar sau a persoanei împuternicite de acesta, care se perfectează cu respectarea cerințelor stabilite de prezentul capitol.

16. Orice modificare, în decursul programului de lucru, a cursurilor valutare se efectuează prin emiterea unei noi dispoziții, menționate la punctul 18. Prin dispoziția în cauză se stabilesc cursurile valutare care vor fi aplicabile de la ora indicată în aceasta. În dispoziție se indică atît cursurile valutare modificate cît și cele care nu au fost modificate. De la ora începerii aplicării cursurilor valutare noi stabilite, dispoziția precedentă se consideră nevalabilă și aceasta se păstrează pe parcursul programului de lucru în încăperea în care se efectuează nemijlocit operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

17. La stabilirea cursurilor valutare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, precum și la perfectarea dispoziției privind cursurile respective și a dispoziției privind comisioanele aplicate la efectuarea operațiunilor în cauză, unitatea de schimb valutar se conduce de prevederile art.43 alin.(1) - (8), (16) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008, Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.295 din 27 octombrie 2016 „Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.388-398, art.1941), de prezentul regulament, precum și, după caz, de procedurile sale interne conform art.43 alin.(91) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 care reglementează modalitatea de modificare, în decursul programului de lucru, a cursurilor valutare.

Secțiunea 2. Cerințe aferente perfectării dispozițiilor
privind cursurile valutare și comisioanele

18. Dispoziţia privind cursurile valutare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice trebuie să conţină cel puţin următoarele:
1) numărul şi data emiterii dispoziţiei;
2) denumirea completă a băncii licenţiate /casei de schimb valutar /hotelului. Suplimentar se indică:
a) în cazul biroului de schimb valutar care este deschis în cadrul filialei /oficiului secundar al băncii licenţiate – denumirea filialei /oficiului secundar respectiv;
b) în cazul filialei casei de schimb valutar  – denumirea acesteia;
c) în cazul aparatului de schimb valutar – numărul de înregistrare a aparatului de schimb valutar la organul fiscal;
3) adresa de desfășurare a activității de schimb valutar de către biroul de schimb valutar al băncii licenţiate /casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului/adresa de instalare a aparatului de schimb valutar al băncii licențiate/ casei de schimb valutar/ hotelului;
4) data (perioada) pentru care se stabilesc cursurile valutare;
5) ora (ora și minute) de la care cursurile valutare sînt aplicabile pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice;
6) denumirea şi codul (numeric sau alfabetic) valutei străine tranzacţionate, conform ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor”. Numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare a valutelor străine trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vînzare a valutelor străine respective;
7) cantitatea unităţilor cotate şi ratele de schimb ale acestor valute străine în raport cu moneda națională, cu respectarea prevederilor art.43 alin.(81) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

19. Dispoziţia privind comisioanele aplicate la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice trebuie să conţină cel puţin următoarele:
1) numărul şi data emiterii dispoziţiei;
2) denumirea completă a băncii licenţiate /casei de schimb valutar /hotelului. Suplimentar se indică:
a) în cazul biroului de schimb valutar care este deschis în cadrul filialei /oficiului secundar al băncii licenţiate – denumirea filialei /oficiului secundar respectiv;
b) în cazul filialei casei de schimb valutar – denumirea acesteia;
c) în cazul aparatului de schimb valutar – numărul de înregistrare a aparatului de schimb valutar la organul fiscal;
3) adresa de desfășurare a activității de schimb valutar de către biroul de schimb valutar al băncii licenţiate /casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului/adresa de instalare a aparatului de schimb valutar al băncii licențiate /casei de schimb valutar /hotelului;
4) data și, dacă este cazul, ora (ora și minutele) de la care sînt în vigoare comisioanele stabilite;
5) denumirea comisioanelor şi mărimea acestora.

20. Dispozițiile indicate la punctele 18 și 19 pot fi perfectate printr-o singură dispoziție, respectînd cerințele indicate la punctele în cauză.

21. În cazul în care, conform reglementărilor interne ale băncii licențiate/casei de schimb valutar, dispoziția indicată la punctul 18 se perfectează în mod centralizat și cursurile valutare indicate în aceasta sînt supuse aplicării de către toate birourile de schimb valutar ale băncii licențiate/filialele casei de schimb valutar, poate fi perfectată o dispoziție unică pe unitatea de schimb valutar. În acest caz, în dispoziția în cauză informația indicată la punctul 18 subpunctul 2) lit.a) și b) și la subpunctul 3) poate să nu fie reflectată, ci se indică că cursurile valutare din dispoziția în cauză se aplică de către toate birourile de schimb valutar ale băncii licențiată/filialele casei de schimb valutar. Prevederea în cauză se aplică în mod corespunzător și în privința dispoziției privind comisioanele aplicate de unitatea de schimb valutar.

22. Dispoziţiile indicate la punctele 18 și 19 se întocmesc într-un singur exemplar. După caz, pot fi întocmite mai multe exemplare ale dispozițiilor în cauză, care trebuie să fie identice. Toate exemplarele dispozițiilor se semnează de către administratorul casei de schimb valutar /filialei acesteia /hotelului /băncii licenţiate /filialei /oficiului secundar al acesteia în care este deschis biroul de schimb valutar sau de persoana împuternicită de acesta.

23. Dispoziţiile indicate la punctele 18 și 19 pot fi semnate (autentificate) prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate a administratorului sau a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerințele legislaţiei în domeniul documentului electronic și semnăturii electronice. Reprezentarea (redarea) pe suport hîrtie a dispoziţiei electronice (copia dispoziției electronice) pentru a fi afișată la loc vizibil pentru persoane fizice se autentifică prin semnătură olografă a persoanei împuternicite (care va asigura corectitudinea informaţiei), precum și va conține mențiunea despre faptul că aceasta este o copie a documentului electronic.

24. În cazul în care, conform reglementărilor interne ale băncii licenţiate /casei de schimb valutar, cursurile valutare, comisioanele pentru operațiunile de schimb valutar, care se efectuează prin birourile de schimb valutar ale băncii licenţiate /filialele casei de schimb valutar, se stabilesc în mod centralizat, dispozițiile indicate la punctele 18 și 19 se transmit prin fax sau, fiind scanate, prin poşta electronică, filialelor /oficiilor secundare ale băncii licenţiate /filialelor casei de schimb valutar corespunzătoare sau informaţia din dispozițiile respective se introduce în sistemul informaţional al băncii licenţiate /casei de schimb valutar.

25. În cazul indicat la punctul 24, la primirea dispoziţiilor prin fax sau prin poşta electronică, se fac fotocopii de pe documentele primite, iar persoana responsabilă pentru activitatea subdiviziunii respective a unității de schimb valutar sau persoana împuternicită de aceasta certifică prin semnătura sa exemplarele dispoziţiilor primite. În cazul primirii dispoziției perfectate conform punctului 21, persoana respectivă suplimentar indică pe fotocopiile dispozițiilor primite informația menționată la punctul 18 subpunctul 2) lit.a) și b) și la subpunctul 3) /punctul 19 subpunctul 2) lit.a) și b) și la subpunctul 3), care este relevantă pentru subdiviziunea respectivă.

26. În cazul indicat la punctul 24, la primirea informaţiei din dispoziţiile respective prin sistemul informaţional al băncii licenţiate /casei de schimb valutar, în subdiviziunea respectivă a unității de schimb valutar se întocmesc dispoziţiile în conformitate cu prevederile punctului 22.

27. Unitatea de schimb valutar asigură, în modul stabilit de aceasta, că la efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar se utilizează cursurile valutare și comisioanele care sînt stabilite în dispozițiile indicate la punctele 18 și 19 și că acestea se aplică de la ora indicată în dispozițiile în cauză.

Secțiunea 3. Evidența dispozițiilor privind cursurile valutare și comisioane

28. Unitatea de schimb valutar ţine evidenţa dispozițiilor indicate la punctele 18 și 19 şi asigură păstrarea acestora. Modul de ţinere a evidenţei şi de păstrare a dispoziţiilor se stabileşte de unitatea de schimb valutar în conformitate cu legislaţia în vigoare, luînd în considerare particularitățile specificate la punctul 29.

29. Evidența dispoziţiilor indicate la punctele 18 și 19 se ține:
1) de fiecare subdiviziune care, conform reglementărilor interne, are dreptul de a stabili de sine stătător cursurile valutare /comisioanele aplicabile;
2) pe un suport care permite stocarea informațiilor într-un mod accesibil organelor controlului valutar la solicitarea acestora şi într-o formă şi de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiţii:
a) evidența corectă și sigură a dispozițiilor;
b) constatarea facilă a oricărei corectări sau a altor modificări, precum și a conținutului înregistrărilor înainte de corectările și modificările respective;
c) manipularea sau alterarea conținutului înregistrărilor să fie imposibilă.

 

Capitolul IV. Operaţiuni ale unităţilor de schimb valutar în cadrul activităţii
de schimb valutar în numerar cu persoane fizice

Secţiunea 1. Operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice

30. Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice ale unităților de schimb valutar includ următoarele operaţiuni:
a) operaţiuni de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti în numerar;
b) operaţiuni de cumpărare a cecurilor de călătorie în valută străină contra lei moldoveneşti în numerar;
c) operaţiuni de vînzare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti în numerar;
d) operaţiuni de vînzare a cecurilor de călătorie în valută străină contra lei moldoveneşti în numerar;
e) operaţiuni de cumpărare /vînzare a valutei străine în numerar contra altă valută străină în numerar;
f) operaţiuni de cumpărare /vînzare a valutei străine în numerar contra cecuri de călătorie în altă valută străină;
g) operaţiuni de cumpărare /vînzare a cecurilor de călătorie în valută străină contra altă valută străină în numerar;
h) operaţiuni de cumpărare /vînzare a cecurilor de călătorie în valută străină contra cecurilor de călătorie în altă valută străină.

31. Operaţiunile de cumpărare /vînzare specificate la punctul 30 lit.e) – h) se realizează cu persoane fizice prin efectuarea concomitentă a operaţiunii de cumpărare a unei valute străine contra lei moldoveneşti şi a operaţiunii de vînzare a altei valute străine contra lei moldoveneşti.

32. Operaţiunile de cumpărare /vînzare specificate la punctul 30 lit.a), c) și e) pot fi efectuate prin ghișeele unității de schimb valutar și/sau prin intermediul aparatului de schimb valutar al acesteia.

33. Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează prin ghișeele unității de schimb valutar în conformitate cu prevederile acordului încheiat de către unitatea de schimb valutar cu emitentul acestor cecuri sau altă persoană juridică în privinţa efectuării operaţiunilor cu cecuri de călătorie.

Secţiunea 2. Operaţiunile casei de schimb valutar

34. În cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, casa de schimb valutar poate efectua următoarele operaţiuni:
a) operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prevăzute la Secțiunea 1 din prezentul capitol;
b) depunerea în conturile sale, inclusiv în conturile filialelor sale, dacă există, deschise la băncile licenţiate, a mijloacelor băneşti obţinute în urma efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
c) retragerea din conturile sale, inclusiv din conturile filialelor sale, dacă există, deschise la băncile licenţiate, a mijloacelor băneşti pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
d) transmiterea mijloacelor băneşti între filiala și sediul central al casei de schimb valutar sau altă filială al acesteia;
e) transmiterea de la sediul central și/sau de la filiala casei de schimb valutar a mijloacelor bănești necesare pentru dotarea aparatelor de schimb valutar;
f) primirea de către sediul central și/sau de către filiala casei de schimb valutar a mijloacelor băneşti extrase din aparatele de schimb valutar;
g) operaţiuni de cumpărare a valutei străine de la banca licenţiată pentru a fi vîndută ulterior persoanelor fizice;
h) operaţiuni de vînzare băncii licenţiate a valutei străine obţinute în urma efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
i) operațiuni de restituire a mijloacelor bănești ca urmare a revocării de către persoanele fizice a operațiunilor de schimb valutar.

35. Operaţiunile menţionate la punctul 34 lit.g) şi h) se efectuează prin intermediul conturilor casei de schimb valutar, inclusiv conturile filialelor acesteia, dacă există, deschise la băncile licenţiate.

Secţiunea 3. Operaţiunile hotelului

36. În cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, hotelul poate efectua următoarele operaţiuni:
a) operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prevăzute la punctul 30 lit.a) şi b);
b) transmiterea de la casa hotelului a mijloacelor bănești necesare pentru dotarea punctului de schimb valutar și/sau a aparatelor de schimb valutar;
c) primirea de către casa hotelului a mijloacelor băneşti de la punctul de schimb valutar și/sau a mijloacelor bănești extrase din aparatele de schimb valutar;
d) depunerea în conturile sale deschise la băncile licenţiate a mijloacelor băneşti obţinute în urma efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
e) operațiuni de restituire a mijloacelor bănești ca urmare a revocării de către persoanele fizice a operațiunilor de schimb valutar.

Secţiunea 4. Operaţiunile băncii licenţiate

37. Banca licențiată poate efectua operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prevăzute la Secțiunea 1 din prezentul capitol.

38. În condițiile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008, banca licențiată efectuează operațiuni de restituire a mijloacelor bănești ca urmare a revocării de către persoanele fizice a operațiunilor de schimb valutar.

39. Banca licențiată ține evidența operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice separat de alte operațiuni efectuate de către aceasta.

 

Capitolul V. Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar
în numerar cu persoane fizice

Secțiunea 1. Prevederi generale

40. Unitatea de schimb valutar efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu respectarea prevederilor corespunzătoare ale art.41 – 46 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

41. În cadrul efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, unitatea de schimb valutar asigură:
a) dotarea, la începutul și, la necesitate, în decursul programului de lucru, a ghișeelor și aparatelor sale de schimb valutar cu mijloace bănești în lei moldovenești și în valută străină, în vederea satisfacerii solicitărilor clienților de cumpărare și vînzare a valutei străine;
b) efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu aplicarea cursurilor valutare, care sînt în vigoare în momentul adresării persoanei fizice, conform dispoziției privind cursurile valutare;
c) înregistrarea tuturor operațiunilor de schimb valutar efectuate la mașina de casă și control (MCC) sau, după caz, în sistemele de înregistrare a operațiunilor cu numerar în conformitate cu cerințele legislației fiscale, precum și înregistrarea, în cazurile stabilite, a operațiunilor de schimb valutar efectuate în registrele prevăzute de prezentul regulament;
d) eliberarea, în mod obligatoriu, persoanei fizice a bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislația fiscală, iar în cazurile prevăzute de prezentul regulament, și a buletinului de schimb valutar;
(lit.e) abrogată prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

f) restituirea persoanelor fizice a mijloacelor bănești în cazul revocării de către acestea a operațiunilor de schimb valutar, în conformitate cu prevederile art.42 alin.(61) și (62) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
g) totalizarea operațiunilor de schimb valutar în numerar efectuate;
h) verificarea autenticității bancnotelor în valută străină sau monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină primite de la persoana fizică, procedînd în conformitate cu legislaţia în vigoare în cazul depistării valorilor suspecte de a fi false;
i) păstrarea la unitatea de schimb valutar în modul stabilit de aceasta conform legislației, a documentelor obţinute /întocmite în cadrul activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice j) efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar numai cu clienții care sînt persoane fizice;
k) implementarea altor cerințe prevăzute de prezentul regulament.
(Pct.41 modificat prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

42. La efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice unitatea de schimb valutar este obligată să dispună și să utilizeze, dacă este cazul, formularele (pe suport hîrtie şi/sau, după caz, în formă electronică), stabilite de prezentul regulament, a următoarelor documente:
a) buletinului de schimb valutar;
b) raportului privind operaţiunile efectuate;
c) registrului operațiunilor de cumpărare a valutei străine;
d) registrului operațiunilor de vînzare a valutei străine;
(lit.e) abrogată prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

f) registrului operațiunilor de schimb valutar revocate;
g) cererii de revocare a operațiunii de schimb valutar.

43. În cazul în care unitatea de schimb valutar utilizează formularele rapoartelor şi registrelor indicate la punctul 42 lit.b) – f) numai în formă electronică, aceasta asigură respectarea legislaţiei privind semnătura electronică şi documentul electronic.

44. Unitatea de schimb valutar este în drept să introducă în formularele documentelor indicate la punctul 42 informații și rubrici suplimentare.

(Secțiunea 2 abrogată prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

Secțiunea 3. Înregistrarea operațiunilor care se efectuează prin ghișeu

55. Unitatea de schimb valutar este obligată să înregistreze fiecare operaţiune de schimb valutar, în momentul efectuării acesteia, prin maşina de casă şi control şi să imprime bonul de casă, cu reflectarea elementelor acestuia pe banda de control în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale.

56. Bonul de casă se înmînează clientului împreună cu mijloacele băneşti.

57. Suplimentar la bonul de casă, unitatea de schimb valutar perfectează buletinul de schimb valutar în cazul în care:
(lit.a) abrogată prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)
b) maşina de casă şi control nu poate să asigure imprimarea pe bonul de casă a tuturor elementelor prevăzute de legislaţia în vigoare (inclusiv a plăţii obligatorii şi comisioanelor); şi /sau
c) la solicitarea clientului la prezentarea actului său de identitate .
(Pct.57 modificat prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

58. Buletinul de schimb valutar nu substituie bonul de casă şi fără acest bon nu este valabil.

59. Datele din buletinul de schimb valutar care se conţin şi în bonul de casă urmează să coincidă.

60. Buletinul de schimb valutar se întocmește în două exemplare, conform anexei nr.2.

61. După completare, ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar se semnează de lucrătorul unității de schimb valutar și de clientul acesteia. Prin semnătura sa clientul confirmă primirea mijloacelor bănești, a primului exemplar al buletinului de schimb valutar, precum şi veridicitatea informaţiei despre client şi, după caz, despre beneficiarul efectiv indicate în buletinul de schimb valutar (dacă această informaţie este reflectată).

62. Primul exemplar al buletinului de schimb valutar se anexează la bonul de casă, iar exemplarul al doilea rămîne în unitatea de schimb valutar.

63. În cazurile indicate la punctul 57, bonul de casă cu buletinul de schimb valutar anexat se înmînează clientului împreună cu mijloacele bănești.

64. În bonurile de casă şi în buletinele de schimb valutar nu se admit ştersături şi corectări.

65. În cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală, în locul bonului de casă unitatea de schimb valutar eliberează bonul de plată, în care se reflectă aceleași date ca și în bonul de casă, inclusiv ora și minutele efectuării operațiunii. În acest caz, în buletinul de schimb valutar și în registrele prevăzute de prezentul regulament se reflectă datele aferente bonului de plată.

66. Unitatea de schimb valutar înregistrează fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în registre separate, și anume:
a) în registrul operaţiunilor de cumpărare a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină contra lei moldoveneşti în numerar (registrul operațiunilor de cumpărare a valutei străine, conform anexei nr.3);
b) în registrul operaţiunilor de vînzare a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină contra lei moldoveneşti în numerar (registrul operațiunilor de vînzare a valutei străine, conform anexei nr.4).
Unitatea de schimb valutar poate înregistra operațiunile efectuate cu numerar și cu cecuri de călătorie în registre separate.

67. Înregistrările incorecte din registrele completate de mînă se anulează prin barare sau se corectează sub semnătura lucrătorului unității de schimb valutar cu indicarea datei anulării /corectării.

68. Informaţia indicată pe banda de control trebuie să corespundă cu informaţia respectivă din registrele prevăzute la punctul 66.

69. Unitatea de schimb valutar poate să nu înregistreze operaţiunile de schimb valutar în registrele prevăzute la punctul 66, în condițiile în care maşina de casă şi control utilizată asigură delimitarea operaţiunilor de cumpărare şi vînzare a valutei străine în numerar de operaţiunile de cumpărare şi vînzare a cecurilor de călătorie, precum şi imprimarea datelor despre comisioane, plata obligatorie, cecurile de călătorie (denumire, numere, serii), cursul valutar, sumele eliberate clientului și primite de la client.
(Pct.70 abrogat prin Hot.BNM nr.203 din 09.08.2018)

Secţiunea 4. Înregistrarea operaţiunilor care se efectuează la aparatul de schimb valutar

71. Unitatea de schimb valutar este obligată să asigure, pentru fiecare operaţiune de schimb valutar care se efectuează la aparatul de schimb valutar:
a) înregistrarea automatizată a acestei operațiuni, în momentul efectuării acesteia, prin intermediul dispozitivelor sau sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar cu care este dotat aparatul de schimb valutar;
b) imprimarea bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislația fiscală, cu reflectarea informației prevăzute la art.421 alin.(3) lit.b) și e) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

72. Imprimarea bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislația fiscală se efectuează concomitent cu eliberarea mijloacelor băneşti clientului.

73. Unitatea de schimb valutar asigură că în momentul efectuării operațiunii prin intermediul aparatului de schimb valutar, operațiunea respectivă se înregistrează în registre separate:
a) registrul operaţiunilor de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti în numerar;
b) registrul operaţiunilor de vînzare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti în numerar.
În registrele în cauză se reflectă cel puțin informația indicată în coloanele 2-5, 7-11 din registrele prevăzute în anexele nr.3 și nr.4.
(Pct.74 abrogat prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

Secțiunea 5. Particularități aferente revocării operațiunii de schimb valutar

75. Revocarea de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar se efectuează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.42 alin.(61) și, după caz, la art.421 alin.(3) lit.d) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

76. Revocarea de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar efectuate pînă la finalizarea operațiunii se realizează după cum urmează:
a) în cazul efectuării operațiunii la ghișeul unității de schimb valutar - în baza unei solicitări verbale a clientului;
b) în cazul efectuării operațiunii prin aparatul de schimb valutar - conform caracteristicilor tehnice ale aparatului în cauză.
Unitatea de schimb valutar este obligată să restituie persoanei fizice mijloacele băneşti primite.

77. Revocarea de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar după finalizarea operațiunii în cauză poate fi efectuată numai dacă operațiunea a fost efectuată prin ghișeul unității de schimb valutar. Revocarea se efectuează în baza unei cereri scrise a persoanei fizice, întocmite conform anexei nr.6 în două exemplare, la care se anexează bonul de casă sau, după caz, bonul de plată. După efectuarea de către unitatea de schimb valutar în ambele exemplare ale cererii depuse a mențiunilor privind primirea acesteia și a bonului anexat, un exemplar al cererii cu bonul anexat rămîne la unitatea de schimb valutar, iar al doilea exemplar se restituie persoanei fizice drept confirmare a primirii cererii și a bonului anexat.
(Pct.77 modificat prin Hot.BNM nr.203 din 09.08.2018)

78. Dacă în cadrul operaţiunii de schimb valutar care se revocă au fost percepute comisioane sau plata obligatorie, unitatea de schimb valutar restituie clientului și sumele respective.

79. Restituirea de către unitatea de schimb valutar persoanei fizice a mijloacelor bănești în cadrul operațiunii de schimb valutar revocate, indicate la punctul 77 se efectuează imediat după depunerea cererii de revocare, iar în cazul în care unitatea de schimb valutar nu dispune de mijloacele băneşti necesare – cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare.

80. La primirea și restituirea mijloacelor bănești unitatea de schimb valutar efectuează mențiunile prevăzute în anexa nr.6, iar persoana fizică confirmă primirea mijloacelor bănești restituite prin semnătura sa.

81. Unitatea de schimb valutar este obligată să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar revocată în momentul depunerii de către client a cererii de revocare în registrul operațiunilor de schimb valutar revocate, conform anexei nr.7.

82. În cazul în care restituirea mijloacelor bănești se efectuează în următoarea zi lucrătoare de la ziua depunerii cererii de revocare, se procedează după cum urmează:
a) în ziua primirii cererii, în registru se completează numai coloanele 1-5, iar în coloanele 6-9 se pun liniuțe;
b) în ziua restituirii mijloacelor bănești, în raportul pentru ziua respectivă se completează toate coloanele acestuia.

Secţiunea 6. Totalizarea operațiunilor de schimb valutar

83. La finele programului de lucru, unitatea de schimb valutar care își desfășoară activitatea prin ghișee, este obligată, în raport cu operațiunile de schimb valutar efectuate la fiecare mașină de casă și control, să întreprindă cel puțin următoarele acțiuni:
a) să obțină documentele fiscale de totalizare prevăzute de legislaţia fiscală;
b) să calculeze în registrele indicate la punctul 66 (conform anexelor nr.3 și nr.4) totalurile aferente operațiunilor efectuate - în cazul în care au fost completate registrele în cauză;
c) să calculeze în registrul operațiunilor de schimb valutar revocate (conform anexei nr.7) totalurile aferente operațiunilor respective, dacă acestea au fost efectuate;
d) să verifice datele aferente totalurilor calculate din registrele completate cu datele corespunzătoare din documentele fiscale de totalizare, care trebuie să corespundă;
e) să întocmească raportul privind operaţiunile efectuate pe parcursul programului de lucru în conformitate cu anexa nr.8;
f) să verifice corespunderea soldurilor numerarului de lei moldoveneşti, de valută străină şi a cecurilor de călătorie, pe fiecare denumire, cu soldurile respective reflectate în raportul din anexa nr.8;
g) să se asigure de existența documentelor în care este reflectată informația privind operaţiunile efectuate, inclusiv a raportului întocmit în conformitate cu anexa nr.8, exemplarului al doilea al buletinelor de schimb valutar, documentelor în baza cărora mijloacele băneşti au fost primite/transmise între lucrătorii în cadrul unității de schimb valutar, benzii de control, documentelor fiscale de totalizare și, dacă este cazul, a registrelor întocmite conform anexelor nr.3, nr.4 și nr.7.
(Pct.83 modificat prin Hot.BNM nr.203 din 09.08.2018)

84. În funcție de modul de organizare a lucrului pe parcursul programului de lucru (cum ar fi, munca în schimburi, prin mai multe ghișee), unitatea de schimb valutar întreprinde acțiunile indicate la punctul 83 și în decursul programului de lucru al unității.

85. Zilnic, în termenul și pentru perioada stabilite de unitatea de schimb valutar prin reglementările sale interne, aceasta este obligată, în raport cu operațiunile de schimb valutar efectuate la fiecare aparat de schimb valutar, să întreprindă cel puțin următoarele acțiuni:
a) să calculeze, pentru perioada stabilită, totalurile aferente operațiunilor efectuate reflectate în registrul operațiunilor de cumpărare și registrul operațiunilor de vînzare;
b) să întocmească raportul privind operațiunile efectuate, conform anexei nr.8;
c) să asigure existența documentelor în care este reflectată informația privind operaţiunile efectuate, inclusiv a raportului întocmit conform anexei nr.8, a registrului operațiunilor de cumpărare și registrului operațiunilor de vînzare, documentelor de totalizare a operațiunilor efectuate.
(Pct.85 modificat prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

Secțiunea 7. Unele particularități ale activității de schimb valutar

86. La desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, unitatea de schimb valutar, în calitatea sa de entitate raportoare conform Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, este obligată să execute prevederile legii în cauză, precum și ale actelor normative elaborate în baza acesteia, în partea ce se referă la activitatea de schimb valutar.
(Pct.86 modificat prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

(Pct.87-89 abrogate prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018)

90. Unitatea de schimb valutar păstrează documentele aferente operaţiunilor de schimb valutar efectuate (benzile de control, exemplarul al doilea al buletinelor de schimb valutar, registrele întocmite conform anexelor nr.3, nr.4 și nr.7, raportul întocmit conform anexei nr.8, alte documente aferente operaţiunilor efectuate) cel puţin 5 ani după finalizarea operaţiunilor.

(Pct.90 modificat prin Hot. BNM nr.203 din 09.08.2018).

 

Anexe:        PDF        DOC

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).