Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2014

Comunicat

 

30 decembrie 2014

 

1.  În luna noiembrie 2014, a avut loc un număr de tranzacţii în proporţii deosebit de mari între Banca de Economii S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. şi B.C. ”UNIBANK” S.A. Ca urmare, unii indicatori prudenţiali ai B.C. ”UNIBANK” S.A. au fost afectaţi şi nu corespund cerinţelor Băncii Naţionale a Moldovei. Astfel, BNM a inițiat verificările de rigoare, după care va sesiza organele de drept pentru a investiga anumite tranzacţii suspecte la B.C. ”UNIBANK” S.A.

2.  Banca Naţională a Moldovei, în temeiul art. 374 al Legii instituţiilor financiare, începînd cu 30 decembrie 2014, ora 11:30, a instituit regimul de administrare specială asupra B.C. ”UNIBANK” S.A. pentru o perioadă de 9 luni. Prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în calitate de administrator special al B.C. ”UNIBANK” S.A. a fost numit angajatul Băncii Naţionale a Moldovei Ruslan Grate.

3.  În temeiul art. 3715 al Legii instituţiilor financiare, Banca Naţională a Moldovei a instituit un moratoriu pe termen de 2 luni începînd cu data de 30 decembrie 2014 asupra tuturor creanţelor creditorilor faţă de B.C. ”UNIBANK” S.A., cu excepţia creanţelor aferente:

    1) depozitelor personale;
    2) creditelor acordate de Banca Naţională a Moldovei;
    3) împrumuturilor obţinute de la Guvern cu scop de recreditare;
    4) împrumuturilor de la organizaţii financiare internaţionale;
    5) mijloacelor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi a Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    6) mijloacelor unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe;
    7) mijloacelor speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor/autorităţilor publice, inclusiv finanţate din bugetul de stat;
    8) mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    9) mijloacelor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanţe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova, organizaţiilor internaţionale constituite conform tratatelor internaţionale care beneficiază de imunităţi şi privilegii diplomatice sau consulare şi a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova;
    10) mijloacelor întreprinderilor de stat (municipale) şi societăţilor comerciale în care statul deţine cel puţin 25% din capital social;
    11) creanţelor salariaţilor băncii privind plata salariilor, remuneraţiilor de ajutor privind repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, ori prin deces, precum şi asupra creanţelor creditorilor privind plata salariilor, pensiilor, a pensiilor de întreţinere, burselor, îndemnizaţiilor sociale;
    12) depozitelor societăţilor comerciale cu capital privat care nu sînt instituţii financiare nerezidente, întreprinderilor individuale, executorilor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi administratorilor insolvabilităţii.

4.  Se instituie moratoriu, pe termen de 2 luni, începînd cu 30 decembrie 2014, în conformitate cu art.3715 din Legea instituţiilor financiare asupra tuturor creanţelor faţă de B.C. ”UNIBANK” S.A. ale persoanele fizice şi juridice care au fost identificate ca şi afiliate băncii şi/sau neconforme cu legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

5.  Creanţele aferente mijloacelor menţionate la pct.3 subpct. 1), 11) şi 12) ce depăşesc cumulativ suma de 500.0 mii lei pentru fiecare creditor, vor fi onorate după validarea acestora de către Comisia specială instituită de către Guvern în acest scop, în cazul cînd aceste mijloace nu aparţin persoanelor afiliate băncii şi corespund legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor.

6.  Se interzice B.C. ”UNIBANK” S.A.:

    a. acordarea, prelungirea creditelor, inclusiv în baza angajamentelor asumate anterior;
    b. plasarea, prelungirea plasamentelor interbancare, cu excepţia plasamentelor în băncile care au ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA şi dacă banca este rezidentă a unei ţări cu un rating similar sau mai mare. În cazul în care ratingul atribuit unei bănci sau ţări diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;
    c. înstrăinarea, gajarea creanţelor, mijloacelor fixe şi circulante, valorilor mobiliare, precum şi a altor active ale băncii, fără acordul în scris al Băncii Naţionale a Moldovei;
    d. achiziţionarea creanţelor, mijloacelor fixe şi circulante, cotelor de participare în capitalul unităţilor economice, a valorilor mobiliare, inclusiv a obligaţiunilor şi altor active, fără acordul scris al Băncii Naţionale a Moldovei;
    e. ridicarea grevării cu gaj asupra oricărui activ în cazul în care obligaţia garantată nu a fost stinsă (plătită) integral, fără acordul scris al Băncii Naţionale a Moldovei.

7.  Se prescrie B.C. ”UNIBANK” S.A. să reducă cheltuielile băncii prin:

    a. reducerea ratelor dobînzii la depozitele personale noi şi reînnoite;
    b. neadmiterea majorării salariilor administratorilor şi angajaţilor băncii;
    c. încetarea oricăror plăţi membrilor consiliului pe perioada administrării speciale, plăţilor suplimentare salariaţilor băncii (suplimente, prime şi alte adaosuri la salariul de funcţie, retribuţii şi compensaţii);
    d. încetarea efectuării plăţilor către acţionarii băncii; 
    e. diminuarea substanţială a cheltuielilor operaţionale ale băncii (cheltuielile de publicitate, de telecomunicaţii, de transport, alte cheltuieli).

Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei poate fi contestată prin adresarea unei cereri prealabile Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărîrii, în condiţiile art.11 al Legii nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).