Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.01.2018

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016

Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 441-451, art. 2132

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI

nr. 1162 din 08.12.2016

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA
nr. 331 din 1 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire
și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova

În temeiul art.11 alin(1) și art.27 alin(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21iulie1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare și art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (conform anexei).

2. Se abrogă:
a) Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 2151);
b) Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 242 din 23 octombrie 2012 cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229-233, art. 1314).

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

4. Ultima raportare conform prevederilor Instrucțiunii din punctul 2. al prezentei hotărîri se va efectua pentru luna decembrie 2016.

5. Prima raportare conform prevederilor prezentei hotărîri se va efectua pentru prima săptămâna a lunii ianuarie 2017.

 

Președintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

 

Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 331 din 1 decembrie 2016

 

INSTRUCȚIUNE
cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova

Modificată şi completată prin:

HCA al BNM nr. 342 din 21.12.2017, MO al RM nr. 1-6, art.30  din 05.01.2018

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

1. În sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:
1) rezidenți – persoanele definite la art.3 pct.9) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;
2) persoane juridice are semnificația prevăzută la art.55 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06 iunie 2002;
3) societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public are semnificația prevăzută la pct.3 subpct.3) lit.a) din Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.255 din 17 noiembrie 2011;
4) societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat are semnificația prevăzută la pct.3 subpct.3) lit.b) din Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară;
5) mediul financiar nebancar are semnificația prevăzută la pct.3 subpct.1) lit.c) din Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară;
6) organizațiile necomerciale cuprind: sindicatele, partidele politice, cultele religioase, asociațiile culturale și sportive, organizații nonguvernamentale;
7) alte sectoare includ persoanele fizice, precum și persoanele fizice care practică activitate;
8) persoane fizice are semnificația prevăzută la art.17 din Codul Civil al Republicii Moldova;
9) persoane fizice care practică activitate are semnificația prevăzută la pct.3 subpct.4) lit.a) alin. 2 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară;
10) credit – conform definiției „credit” din art.3 din Legea instituțiilor financiare, nr.550-XIII din 21 iulie 1995;
11) credite acordate persoanelor fizice pentru imobil – credite acordate persoanelor fizice pentru procurarea /construcția imobilului;
12) credite acordate persoanelor fizice pentru consum – credite eliberate persoanelor fizice pentru cheltuieli gospodărești, de familie și alte cheltuieli personale;
13) credite acordate persoanelor fizice pentru alte scopuri – alte credite acordate de bănci persoanelor fizice cu excepția celor enumerate la pct.1 subpct.11) și 12) din prezenta Instrucțiune.
14) depozit – conform definiției „depozit” din art.3 din Legea instituțiilor financiare;
15) credite noi/depozite noi:
a) sunt considerate credite noi/depozite noi:
creditele acordate/depozitele atrase de bănci pe parcursul perioadei pentru care se întocmește raportul (inclusiv vărsămintele suplimentare efectuate de către client în cazul în care se încheie un contract nou de depozit);
creditele acordate/depozitele atrase de bănci în perioadele de raportare anterioare, ale căror rate ale dobânzii sau criterii de stabilire a ratei dobânzii sunt modificate de către bancă și client prin încheierea unui contract nou de credit/depozit sau a unui acord suplimentar la un contract de credit/depozit în cursul perioadei pentru care se întocmește raportul;
b) nu sunt considerate credite noi/depozite noi:
creditele acordate/depozitele atrase de bănci în perioadele de raportare anterioare, ale căror contracte sunt prelungite în mod automat, fără implicarea activă a clientului băncii în modificarea termenelor și condițiilor contractului, inclusiv a ratei dobânzii;
creditele acordate/depozitele atrase de bănci în perioadele de raportare anterioare cu rata dobânzii variabilă, în sensul ajustării automate în funcție de un index extern;
creditele acordate/depozitele atrase de bănci în perioadele de raportare anterioare, în cazul cărora are loc o modificare a ratei dobânzii pe parcursul perioadei pentru care se întocmește raportul sau o modificare a modului de stabilire a acesteia, dacă modificarea și noul nivel al ratei dobânzii au fost stabilite de comun acord între bancă și client la încheierea contractului de credit/depozit;
creditele acordate/depozitele atrase de bănci în perioadele de raportare anterioare, ale căror rate ale dobânzii sunt modificate unilateral de bancă în cursul perioadei pentru care se întocmește raportul în baza unor clauze prevăzute în contractele de credit/depozit;
16) rata dobânzii nominale reprezintă rata dobânzii convenită între bancă și client pentru un credit sau depozit, calculată în termeni anuali și exprimată în procente pe an;
17) rata dobânzii efective reprezintă rata calculată de bancă ținând cont de toate veniturile (cheltuielile) băncii aferente acordării, deservirii și rambursării creditului (plasării și deservirii depozitului), incluzând dobânda, comisioanele și alte plăți efectuate de clienții băncii;
18) overdraft – facilitate acordată de bancă în cazul insuficienței mijloacelor bănești în cont, care permite deținătorului de a efectua operațiuni într-o limită de mijloace bănești stabilită de banca, cu condiția restituirii acestora în termenul stipulat;
19) overnight – formă de credit acordat/primit de bănci sau depozit plasat/atras de la bănci peste noapte;
20) depozite de economii - conform definiției „depozite de economii” din pct.6 subpct.1) lit.b) din Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară.

2. Prezenta Instrucțiunea are ca obiect:
1) metodologia de determinare și raportare a ratelor dobânzilor aferente creditelor interbancare acordate/primite, precum și ale depozitelor interbancare plasate/atrase în moneda națională, valută străină și celor atașate la cursul valutei străine între băncile rezidente;
2) metodologia de determinare și raportare a ratelor dobânzilor aferente creditelor noi acordate în moneda națională, valută străină și celor atașate la cursul valutei străine, precum și ale dobânzilor aferente depozitelor noi atrase în moneda națională, valută străină și celor atașate la cursul valutei străine aplicate de bănci în relațiile cu următoarele categorii de persoane juridice rezidente: societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizații necomerciale  și cu alte sectoare rezidente (persoane fizice, precum și persoanele fizice care practică activitate);
3) metodologia de determinare și raportare a ratelor dobânzilor aferente soldurilor creditelor în moneda națională, valută străină și celor atașate la cursul valutei străine, precum și ale dobânzilor aferente soldurilor depozitelor în moneda națională, valută străină și celor atașate la cursul valutei străine aplicate de bănci în relațiile cu următoarele categorii de persoane juridice rezidente: societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizații necomerciale  și cu alte sectoare rezidente (persoane fizice, precum și persoanele fizice care practică activitate).
[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

 

 

CAPITOLUL II
FORMULE DE CALCUL PENTRU RATA DOBÂNZII

3. Formula de calcul pentru rata medie a dobânzii aferente creditelor noi / depozitelor noi este:

 

4. Formula de calcul pentru rata dobânzii aferente soldurilor creditelor / depozitelor este:


 

5. Formula de calcul pentru rata dobânzii efective aferente unui credit nou și depozit nou este:


 

6. Formula de calcul pentru rata dobânzii aferente soldului unui credit și depozit este:

 

 

CAPITOLUL III
PARTICULARITĂȚILE DETERMINĂRII RATELOR
DOBÂNZILOR APLICATE DE BĂNCI

7. Pentru determinarea ratelor dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare realizate între băncile rezidente se aplică următoarele reguli:
1) Baza de calcul a ratelor dobânzilor aferente creditelor include volumul tuturor creditelor noi interbancare acordate/primite, precum și creditele interbancare cu termenele de rambursare prelungite, cu sau fără mișcarea mijloacelor bănești pe conturile bancare („roll-over”).
2) Baza de calcul a ratelor dobânzilor aferente depozitelor include volumul tuturor depozitelor noi interbancare plasate/atrase, precum și depozitele interbancare cu termenele prelungite, cu sau fără mișcarea mijloacelor bănești pe conturile bancare („roll-over”).
3) Baza de calcul a ratelor dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare include întreaga valoare a creditelor interbancare acordate/primite, precum și a depozitelor interbancare plasate/atrase, fără dobânzi, comisioane etc.
4) Credite și depozite cu dobânda „0” nu se raportează în Rapoartele privind ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare.
5) În cazul în care în perioada de raportare a fost prelungit termenul contractului de depozit/credit cu capitalizarea dobânzii, suma contractului se reflectă ca depozit/credit nou la perioada indicată în contractul inițial.
6) În cazul ratei dobânzii aferente creditelor și depozitelor, volumul creditelor acordate și depozitelor atrase în valută străină se va recalcula în lei moldovenești la cursul oficial al leului moldovenesc, valabil la data tranzacției.
7) Băncile determină agregat, la nivel de bancă, ratele dobânzilor aferente creditelor interbancare acordate/primite, precum și ale depozitelor interbancare plasate/atrase.
8) Perioada de raportare pentru ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare o constituie săptămâna sau luna pentru care se întocmește raportul.
9) Credite acordate /primite în lei moldovenești, ale căror solduri, conform condițiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcție de evoluția cursului leului moldovenesc față de valuta străină la care se atașează, se reflectă ca credite în valută străină.
[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

8. Pentru determinarea ratelor dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi băncile aplică următoarele reguli:
1) Baza de calcul a ratelor dobânzilor nominale și efective aferente creditelor noi include volumul tuturor creditelor noi acordate de către bănci persoanelor juridice rezidente (societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizații necomerciale) și altor sectoare rezidente (persoane fizice, precum și persoanele fizice care practică activitate), cu excepția overdraftului.
2) Baza de calcul a ratelor dobânzilor nominale și efective aferente depozitelor noi include volumul tuturor depozitelor noi atrase de către bănci de la persoanele juridice rezidente (societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizații necomerciale) și de la alte sectoare rezidente (persoane fizice, precum și persoanele fizice care practică activitate).
3) Baza de calcul a ratelor dobânzilor nominale aferente creditelor noi/depozitelor noi include întreaga valoare acordată/atrasă a acestora, fără dobânzi, comisioane etc.
4) La determinarea ratei dobânzii efective aferente creditelor noi se ia în calcul suma dobânzii, comisioanelor și a altor plăți aferente veniturilor pentru toată perioada de acordare a creditului (conform contractului de credit).
5) În calculul ratei dobânzii efective la creditele noi acordate se includ toate plățile efectuate de client, legate de încheierea și îndeplinirea contractului de credit, ale căror mărimi și termene se cunosc la momentul încheierii contractului respectiv.
6) În calculul ratei dobânzii efective la creditele noi acordate nu se includ plățile efectuate de client, care nu sunt legate de încheierea și îndeplinirea contractului de credit, ale căror mărimi și termene depind de decizia clientului.
7) La calculul ratei dobânzii efective aferente depozitelor noi se include suma plătită a dobânzii, comisioanelor și a altor plăți aferente cheltuielilor pentru toată perioada de acceptare a depozitului (conform contractului de depozit).
8) În cazul liniilor de credit, precum și în cazul creditelor acordate prin conturi de card (carduri de credit), baza de calcul a ratelor dobânzilor nominale aferente creditelor noi include fiecare valoare nouă trasă a creditului respectiv în perioada pentru care se întocmește raportul, conform condițiilor și termenelor stabilite în contractul de credit.
9) În cazul în care contractul de credit prevede clauze care implică diferite tranșe de rambursare a creditului în funcție de decizia debitorului, calculul ratei dobânzii efective se efectuează în baza valorii maxime posibile a creditului, precum și în funcție de scadența creditului. În cazul în care contractul de credit prevede rambursarea creditului în plăți minime regulate, calculul ratei dobânzii efective se face în baza acestei condiții.
10) Creditele și depozitele cu dobânda „0%” nu se reflectă în rapoartele privind ratele dobânzilor aplicate de bănci pentru contracte noi.
11) În cazul în care în perioada de raportare a avut loc prelungirea tacită pe termen nedeterminat a contractului de depozit și capitalizarea dobânzii, iar deponentul reziliază acest contract până la sfârșitul perioadei de raportare, suma capitalizată nu se va considera depozit nou și ea nu se include în rapoartele privind ratele dobânzilor aplicate de bănci pentru contractele noi.
12) În cazul în care în perioada de raportare este încheiat un contract de depozit la termen și tot în această perioadă este reziliat, dobânda fiind recalculată la rata dobânzii depozitului la vedere sau la o altă rată în baza condițiilor contractuale, în această situație depozitul se consideră la termen și, respectiv, rata dobânzii nominale este aferentă depozitului la termen.
13) Vărsămintele suplimentare efectuate de către client, precum și capitalizarea mijloacelor nu se raportează în statisticile privind ratele dobânzilor aplicate de bănci pentru contractele noi, cu excepția cazurilor în care se încheie un contract nou cu specificarea acestor condiții.
14) Depozite atrase anterior și plasate în gaj la un credit acordat ulterior nu sunt considerate depozite noi atrase.
15) În cazul ratei dobânzii aferente creditelor noi și depozitelor noi, volumul creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase de bănci în valută străină se va recalcula în lei moldovenești la cursul oficial al leului moldovenesc, valabil la data tranzacției.
16) În cazul în care plata (comisioane și alte plăți) aferentă utilizării creditului, care necesită a fi achitată băncii se va face într-o monedă diferită de moneda creditului, determinarea sumei plății în moneda creditului se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc față de valută străină respectivă, valabil la data transmiterii informației cu privire la rata dobânzii efective.
17) Modificarea condițiilor aferente contractului de credit prin schimbarea sumei (mărimii) obligației financiare a debitorului și (sau) maturității ratei, presupune că rata dobânzii efective să se cuantifice în funcție de plățile efectuate de debitor la momentul intrării în vigoare a contractului de credit.
18) Băncile determină agregat, la nivel de bancă, ratele dobânzilor nominale și efective aferente creditelor noi și depozitelor noi.
19) Perioada de raportare pentru ratele dobânzilor nominale și efective aferente creditelor noi și depozitelor noi o constituie săptămâna sau luna pentru care se întocmește raportul.

9. Pentru determinarea ratelor dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor băncile aplică următoarele reguli:
1) Baza de calcul a ratelor dobânzilor aferente soldurilor creditelor include toate creditele existente în sold la sfârșitul lunii sau săptămânii pentru care se întocmește raportul, acordate de bănci persoanelor juridice rezidente (societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizații necomerciale) și altor sectoare rezidente (persoane fizice, precum și persoanele fizice care practică activitate).
2) Baza de calcul a ratelor dobânzilor aferente soldurilor depozitelor include toate depozitele existente în sold la sfârșitul lunii sau săptămânii pentru care se întocmește raportul, atrase de către bănci de la persoanele juridice rezidente (societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizații necomerciale) și de la alte sectoare rezidente (persoane fizice, precum și persoanele fizice care practică activitate), inclusiv depozitele de economii la termen.
3) În cazul liniilor de credit, precum și în cazul creditelor acordate prin conturi de card (carduri de credit), baza de calcul a ratelor dobânzilor aferente creditelor include valoarea trasă existentă în sold la sfârșitul lunii sau săptămânii pentru care se întocmește raportul.
4) Ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor se calculează ca suma veniturilor din dobânzi la creditele acordate clienților băncii împărțită la suma soldurilor tuturor creditelor, inclusiv a celor restante.
5) Calculul ratelor dobânzilor aferente soldurilor depozitelor se efectuează ca suma cheltuielilor cu dobânzi la depozitele atrase împărțită la suma soldurilor depozitelor clienților băncii.
6) Vărsămintele suplimentare efectuate de către client, precum și capitalizarea mijloacelor se raportează în toate cazurile la pozițiile respective din rapoartele privind ratele dobânzilor aferente soldurilor.
7) Creditele acordate prin conturi de card (carduri de credit) se raportează în toate cazurile în statisticile privind ratele dobânzilor aferente soldurilor.
8) Creditele și depozitele cu dobânda „0%” sunt incluse în pozițiile corespunzătoare soldurilor creditelor și depozitelor.
9) În cazul ratei dobânzii aferente soldurilor creditelor și ale depozitelor, soldul creditelor acordate și al depozitelor atrase în valută străină se va recalcula în lei moldovenești conform cursului oficial al leului moldovenesc, valabil la sfârșitul ultimei zile lucrătoare a perioadei pentru care se întocmește raportul
10) Băncile determină agregat, la nivel de bancă, ratele dobânzilor aferente creditelor și depozitelor existente în sold.
11) Perioada de raportare pentru ratele dobânzilor aferente soldurilor o constituie săptămâna sau luna pentru care se întocmește raportul.

 

CAPITOLUL IV
PARTICULARITĂȚI DE ÎNTOCMIRE A RAPOARTELOR

10. Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi reflectă informația săptămânală (anexa nr.2) și lunară (anexa nr.3) cu privire la rata dobânzii și volumul creditelor noi acordate de bănci rezidenților/depozitelor noi atrase de bănci de la rezidenți în moneda națională, valută străină și celor atașate la cursul valutei străine.
[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

11. Rata dobânzii nominale aferente unui credit nou / depozit nou este rata dobânzii stabilită în baza contractului de credit/depozit încheiat între banca și client.

12. Rata dobânzii efective aferente unui credit nou / depozit nou se calculează conform formulei nr.3 din pct.5 al prezentei instrucțiuni.

13. Ratele medii ale dobânzilor nominale și efective aferente creditelor noi / depozitelor noi, pentru fiecare categorie inclusă în raport, se calculează conform formulei nr.1 din pct.3 al prezentei instrucțiuni, ca medie aritmetică a ratelor nominale / efective ale dobânzilor aferente creditelor noi/depozitelor noi, ponderate cu volumul creditelor noi /depozitelor noi.

14. Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor reflectă informația cu privire la rata dobânzii și soldul aferent overdraftului acordat de bănci rezidenților în moneda națională și în valută străină, precum și rata dobânzii și soldul aferent creditelor la termen acordate de bănci rezidenților, și depozitelor atrase de bănci de la rezidenți în moneda națională, valută străină și celor atașate la cursul valutei străine (anexa nr.4).
[Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.342 din 21.12.2017]

15. Rata dobânzii aferente soldului unui overdraft, credit la termen, sau depozit se calculează conform formulei nr.4 din pct.6 al prezentei instrucțiuni.

16. Ratele medii ale dobânzilor aferente overdrafturilor, soldurilor creditelor/depozitelor, se calculează ca medie aritmetică a ratelor dobânzilor aferente overdraftelor și creditelor/depozitelor, ponderate cu soldul acestora la sfârșitul perioadei de raportare, conform formulei nr.2 din pct. 4 al prezentei instrucțiuni.

17. Ratele dobânzii se calculează și se reflectă în rapoarte cu două zecimale, prin rotunjire. Sumele din rapoarte se reflectă în lei, cu rotunjire până la întreg.

 

CAPITOLUL V
PREZENTAREA RAPOARTELOR

18. Băncile prezintă la Banca Națională a Moldovei:
a) Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare (anexa nr.1 – săptămânal și lunar);
b) Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi (anexa nr. 2 – săptămânal și anexa nr. 3 – lunar);
c) Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor (anexa nr. 4 – săptămânal și lunar)

19. Rapoartele săptămânale se prezintă conform graficului emis suplimentar de banca Națională a Moldovei.

20. Băncile au obligația să transmită repetat rapoartele privind ratele dobânzilor în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Raportarea repetată se va efectua în corespundere cu prevederile Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

Anexe.pdf      Anexe.doc

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).