• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.09.2020

Regulamentul cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci, aprobat prin HCE nr.158 din 09.07.2020


UE

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
cerințele de publicare a informaţiilor de către bănci

nr. 158 din 09.07.2020
( în vigoare 24.09.2020 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.188-192 art. 667 din 24.07.2020

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1581 din 18 iulie 2020
Ministru _____ Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi al art.31 alin.(2) şi (3), art.91 alin.(1), (3), (4), şi (6), art.92 şi 93 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci (se anexează).
 2. Se abrogă Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.596), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 24 aprilie 2014 cu nr.975.
 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 4. Primul raport în conformitate cu prevederile Capitolului VII din regulamentul menţionat la punctul 1 se va publica până pe data de 30 septembrie 2021 pentru situaţia din 30 iunie 2021.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV

Octavian ARMAŞU

Nr.158. Chişinău, 9 iulie 2020.


Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.158 din 9 iulie 2020

REGULAMENT
cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci

 

Descarcă: