• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.02.2018

Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital

02.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 2 februarie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințe de capital” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea stabilirii regulilor uniforme privind cerințele prudențiale generale pe care trebuie să le îndeplinească băncile, în ceea ce privește fondurile proprii și cerințele de capital.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supuse consultării publice va fi stabilirea unor cerințe față de fondurile proprii ale băncilor, fapt ce va duce la sporirea atât a calității capitalului băncilor cât și a solidității acestuia.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 63 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26 februarie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 272.

Proiectul hotărârii, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), și art. 60, 61 și 62 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Proiectul Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital (în continuare – proiectul regulamentului) este parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei (BNM) în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul transpunerii Directivei 2013/36/UE și Regulamentului 575/2013, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

Fondurile proprii reprezintă elemente de pasiv (capital social, rezerve, profit, împrumuturi subordonate) care asigură finanțarea permanentă și necondiționată a activității băncii în vederea asigurării continuității acesteia, fără posibilitatea răscumpărării fondurilor avansate decât în caz de lichidare, precum și acoperirea necondiționată și cu prioritate a pierderilor în orice moment, la apariția unui risc.

Proiectul menționat reglementează metodologia de calcul al fondurilor proprii și stabilește cerințele față de fondurile proprii și elementele care intră în calculul fondurilor proprii, deducerile din elementele de fonduri proprii, reducerile din nivelurile de fonduri proprii și alte cerințe de determinare a acestora.

Proiectul stabilește un șir de criterii pentru instrumentele de fonduri proprii de fiecare nivel, care au ca scop asigurarea unui capital de o calitate sporită, fapt care permite absorbirea în mod efectiv a unor eventuale pierderi aferente activității băncii, în special în perioade de criză.

Pe lângă criteriile de eligibilitate pentru instrumentele de fonduri proprii, regulamentul stabilește filtre prudențiale, care sunt aplicabile în cea mai mare parte față de fondurile proprii de nivel 1 de bază (CET 1) și care au ca scop eliminarea elementor care generează o creștere artificială a CET 1.

De asemenea, proiectul stabilește un șir de alte elemente care urmează a fi deduse din fondurile proprii, pentru a evita dubla utilizare a capitalului reglementat și/sau creșterea artificială a acestuia prin deținerile reciproce în capitalul altor instituții. Astfel, se aplică ajustări de reglementare pentru situațiile în care banca investește în propriile instrumente de capital (acțiunile de tezaur) sau are dețineri reciproce în capitalul altor bănci, instituții financiare sau societăți de asigurare. Modul și cuantumul unor astfel de deduceri sunt prevăzute separat pentru fiecare tip de deduceri, inclusiv pentru situațiile în care banca deține sau nu investiții semnificative în entitățile din sectorul financiar.

Pentru instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2 suplimentar ale unei bănci, ca mecanism suplimentar de absorbție a pierderilor, este prevăzută posibilitatea reducerii valorii acestora sau conversia în fonduri proprii de nivel 1 de bază în momentul în care banca devine neviabilă.

Proiectul regulamentului stabilește cerințe față de fondurile proprii, care reprezintă rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 și a fondurilor proprii totale exprimate ca procent din cuantumul total al expunerilor la risc, care include riscul de credit, riscul operațional, riscul de piață, riscul de decontare/livrare.

De menționat că, în proiectul regulamentului nu au fost preluate prevederile cadrului european aferent consolidării prudențiale, abordării bazate pe modele interne de rating ș.a., acestea urmând a fi incluse la etapele ulterioare, odată cu aprobarea actelor de bază aferente subiectelor menționate.

De asemenea, proiectul regulamentului conține dispoziții tranzitorii, potrivit cărora instrumentele de capital și conturile de prime de emisiune aferente, care s-au calificat drept capital de gradul I și II în conformitate cu actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei până la data intrării în vigoare a noilor cerințe, se califică drept elemente de fonduri proprii de nivel 1 sau 2, după caz, chiar dacă elementele respective nu întrunesc noile criterii de eligibilitate, cu excepția criteriilor ce țin de capacitatea de absorbție a pierderilor și de ordinea priorității de onorare.

Odată cu aprobarea proiectului hotărârii vor fi instituite cerințe față de fondurile proprii ale băncilor și cerințe de capital, care vor conduce la sporirea atât a calității capitalului băncilor cât și a consistenței acestuia.