• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.12.2015

Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari (inclusiv sinteza avizelor și recomandărilor)

04.12.2015Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 04.12.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013.

Necesitatea elaborării proiectului este de a stabili cerințe pentru înregistrarea băncilor, societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică în calitate de agenți de plată în contextul solicitărilor prestatorilor de servicii de plată nebancari și dificultăților pe care le întîmpină aceștia la acumularea setului de documente pentru înregistrarea agenților.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la: excluderea necesității prezentării pentru administratorii agenților de plată a certificatului privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional; stipularea necesității prezentării unei declarații pe proprie răspundere a administratorului agentului de plată sau a documentelor care confirmă modificarea informațiilor prezentate anterior BNM, în cazul solicitării de înregistrare în calitate de agent a unei entități licențiate de BNM (bancă, societate de plată, furnizor de servicii poștale sau societate emitentă de monedă electronică) etc.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt prestatorii de servicii de plată nebancari și băncile licențiate.

Rezultatele scontate ale implementării deciziei supuse consultării publice sunt facilitarea procedurii de înregistrare a agenților de pată.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art.5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare și art. 27, art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 18.12.2015 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265, dnei Natalia Neamțu pe adresa electronică Natalia.Neamtu@bnm.md, la numărul de telefon: 227-361 sau pe adresa
MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul de decizie cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ __________ 2015

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor
de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013

În temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 27, art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06. 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 173-176, art.1221), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 930 din 1 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La punctul 281 după textul „și 28” se completează cu textul „lit. a) - e) și g)”;
2. După punctul 281 se completează cu punctul 282 cu următorul cuprins:
„282. În conformitate cu cerințele prevăzute la art.27 alin.(3) lit. c) din Lege, societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică care intenţionează să presteze servicii de plată prin intermediul unui agent de plată care deține licența Băncii Naționale a Moldovei (bancă, societate de plată/furnizor de servicii poștale/societate emitentă de monedă electronică), prezintă o declarație pe proprie răspundere a administratorului agentului de plată prin care se confirmă faptul că informațiile prezentate anterior Băncii Naționale a Moldovei sunt actuale, veridice și complete în adresa Băncii Naționale a Moldovei în vederea înscrierii acestuia în registru în conformitate cu art. 27 din Lege.
În cazul în care informațiile prezentate anterior Băncii Naționale a Moldovei în contextul licențierii agentului de plată (bancă, societate de plată/furnizor de servicii poștale/societate emitentă de monedă electronică) au fost modificate, societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică prezintă documentele care confirmă modificările în cauză.”;
3. La punctul 50, cuvîntul „guvernatorului” se substituie cu cuvîntul „viceguvernatorului”;
4. La punctul 78, după cuvintele „să elaboreze” se completează cu cuvintele „și să aplice”, iar după cuvintele „monedei electronice” se completează cu textul „adaptate la natura, extinderea și complexitatea activității desfășurate”;
5. Punctul 79 se completează la final cu textul: „Evaluarea riscurilor aferente activităţii societății de plată/furnizorului de servicii poştale/societății emitente de monedă electronică se va efectua cel puțin o dată pe an.”;
6. La punctul 81, cuvîntul „suficiente” se exclude;
7. După Capitolul IV se completează cu Capitolul V cu următorul cuprins:

CAPITOLUL V
CERINȚE GENERALE CU PRIVIRE LA OPERAȚIUNILE CU NUMERAR

Secţiunea 1
Organizarea compartimentului casierie

82. Desfăşurarea operaţiunilor cu numerar de către prestatorii de servicii de plat nebancari implică necesitatea disponibilităţii casieriei, care reprezintă încăpere special amenajată destinată:
a) păstrării numerarului;
b) efectuării operaţiunilor de retragere sau depunere a numerarului;
c) efectuării operaţiunilor de încasări/plăţi;
d) trierii, verificării şi ambalării numerarului.

83. Amplasarea şi organizarea casieriei prevăzute la pct. 82 se stabileşte de către prestatorii de servicii de plată nebancari de sine stătător, în conformitate cu legislaţia şi reglementările tehnice în domeniu.

84. Stabilirea amplasării, proiectarea, construcţia şi organizarea casieriei se efectuează avînd în vedere necesitatea:
a) asigurării integrităţii numerarului, a încăperilor/spaţiilor pentru păstrarea acestora;
b) asigurării securităţii fizice a salariaţilor din cadrul casieriei ale prestatorilor de servicii de plată nebancari;
c) creării condiţiilor necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu numerar.

85. Dotarea casieriei cu echipament special care include, dar nu se limitează la sistemul de supraveghere video, sistemul de alarmă, sistemul control acces, efracţie şi de prevenire a incendiului se efectuează de prestatorii de servicii de plată nebancari, în conformitate cu cerinţele care se stabilesc de sine stătător de către acestea.

86. Activitatea privind operaţiunile cu numerar efectuate de către prestatorii de servicii de plată nebancari, gestionarea şi păstrarea numerarului ale acestora, deţinerea şi păstrarea cheilor de la casierie, duplicatelor acestora, precum şi a cheilor de la terminalele de plată în numerar (terminale cash-in), se efectuează în conformitate cu procedurile interne elaborate de către prestatorii de servicii de plată nebancari de sine stătător.

 

Secțiunea 2
Verificarea şi ambalarea bancnotelor şi monedelor metalice

87. Verificarea autenticităţii şi calităţii bancnotelor şi monedelor metalice este realizată fie de un echipament de procesare, fie manual de către personalul calificat.

88. Bancnotele şi monedele metalice care în urma identificării autenticităţii sunt considerate suspecte de a fi false se transmit organelor competente în conformitate cu legislaţia în vigoare şi procedurile interne elaborate de către prestatorii de servicii de plată nebancari de sine stătător.

89. Verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice se realizează în conformitate cu Standardele minime pentru verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională (Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 27.07.2006).

90. Activitatea privind colectarea şi transportarea numerarului se reglementează prin procedurile interne ale prestatorilor de servicii de plată nebancari.

91. Prestatorii de servicii de plată nebancari elaborează de sine stătător proceduri aferente activităţii operaţiunilor cu numerar desfăşurate în cadrul subdiviziunilor subordonate.

92. Prestatorii de servicii de plată nebancari efectuează controale în cadrul filialelor și agenților, în scopul determinării gradului de respectare şi executare a operaţiunilor cu numerar în corespundere cu actele normative de domeniu, precum şi identificării şi prevenirii riscurilor de fraudă, în care pot fi implicaţi salariaţii, cu înscrierea rezultatelor controlului într-un act constatator.”.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari

Necesitatea operării modificărilor şi completărilor la Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 173-176, art.1221) este de a stabili cerințe pentru înregistrarea băncilor, societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică în calitate de agenți de plată în contextul solicitărilor prestatorilor de servicii de plată nebancari și dificultăților pe care le întîmpină aceștia la acumularea setului de documente pentru înregistrarea agenților.

De menţionat că, proiectul enunţat prevede: excluderea necesității prezentării pentru administratorii agenților de plată a certificatului privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional; stipularea necesității prezentării unei declarații pe proprie răspundere a administratorului agentului de plată sau a documentelor care confirmă modificarea informațiilor prezentate anterior BNM, în cazul solicitării de înregistrare în calitate de agent a unei entități licențiate de BNM (bancă, societate de plată, furnizor de servicii poștale sau societate emitentă de monedă electronică) etc.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari pînă la 18 decembrie 2015.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și