• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.04.2021

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2014"

28.04.2021Termen-limită: 14.05.2021

 

ANUNȚ
privind consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211/2014”


Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211/2014, (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), f) și m), art.11 alin.(1), 44 și 47 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544) și art. 94 alin.(1) lit.c), 96 alin.(1) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Necesitatea elaborării proiectului HCE este determinată, în mare parte, de introducerea unor noi cerințe față de prestatorii de servicii de plată privind raportarea activităților/serviciilor prestate, inclusiv urmare intrării în vigoare la 01.01.2021 a Legii 257/2020 prin care sunt operate modificări în Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Beneficiarii proiectului HCE sunt băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului HCE, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 14 mai 2021, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Ana Buceațchi, pe adresa: ana.buceatchi@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 197.

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211/2014” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei (http://www.bnm.md, rubrica Legislație - Transparența decizională – Proiecte de decizie supuse consultării publice).

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată,
aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2014”


1. Denumirea autorului:

Banca Națională a Moldovei


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite:

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2014”  (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), f) și m), art.11 alin.(1), 44 și 47 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544) și art. 94 alin.(1) lit.c), 96 alin.(1) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Necesitatea elaborării proiectului este determinată, în mare parte, de introducerea unor noi cerințe față de prestatorii de servicii de plată privind raportarea activităților/serviciilor prestate, inclusiv urmare intrării în vigoare la 01.01.2021 a Legii 257/2020 prin care sunt operate modificări în Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Obiectivul principal al prezentului proiect este extinderea informației pentru raportare.

Una din propunerile primite din partea părților interesate a fost ca BNM să publice, în scop statistic, informație dezagregată pe sexe. Urmare evaluării propunerii, s-a constatat faptul că  egalitatea de gen este unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite, dar și un obiectiv al Grupului Băncii Mondiale, astfel, actualmente  interesul publicului față de statistica gender este sporit.

Menționăm că în scopul preluării bunelor practici, ca prim pas, BNM a introdus anterior, raportarea pe tipuri de gen în formularul „ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate” din Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr.54/2016. Astfel, întrucât statistica gender este unul din instrumentele importante care permite ținerea evidenței caracteristicilor femeilor și bărbaților, ca grupe social-demografice specifice, necesare la elaborarea politicii social-demografice optimale, dezagregarea pe sexe a informației va oferi posibilitatea identificării raportului de gen, a abilității economice și financiare, precum și va reliefa tendințele și deprinderile de economisire pe gen.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările și ajustările propuse se axează, în special, pe următoarele aspecte:

 • În textul instrucțiunii au fost operate modificări redacționale și tehnice, care sunt dictate de noile cerințe față de prestatorii de servicii de plată privind raportarea activităților/serviciilor prestate.
 • Sunt modificate formularele rapoartelor „ORD 5.1A Cardurile de plată eliberate, retrase și deținute de prestatorul de servicii de plată”, „ORD 5.1B Operațiunile de plată efectuate cu cardurile de plată emise/acceptate de prestatorul de servicii de plată” și „ORD 5.7A Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță”, prin includerea unei coloane noi, ce va permite obținerea informațiilor necesare pentru elaborarea statisticilor gender, modul de întocmire a rapoartelor fiind ajustat corespunzător.
 • Urmare a preluării practicilor internaționale în materie de raportare de către prestatorii de servicii de plată către autoritățile competente a datelor statistice privind fraudele pentru operațiunile de plată care au fost inițiate și executate, precum și a cerințelor prevăzute în Ghidul Autorității Bancare Europene referitor la cerințele de raportare a datelor privind fraudele, în contextul transpunerii noii Directive (UE) 2015/2366 (PSD2), sunt abrogate rapoartele /formularele utilizate pentru raportarea tentativelor de fraudă („ORD 5.1.D Tentativele de fraudă înregistrate aferente utilizării cardurilor de plată”, „ORD 5.8C Tentativele de fraudă înregistrate, aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani”), iar raportul ORD 5.13 este expus în redacție nouă (urmare abrogării formularului ORD 5.13B și ajustării corespunzătoare a modului de completare), de asemenea, se introduce un raport nou „ORD 5.21 Pierderi cauzate de fraude în funcție de purtătorul responsabilității”.
 • În scopul optimizării modului de întocmire a raportului „ORD 5.4 Dispozitive speciale și soluții utilizate”, este revizuită structura raportului, acesta fiind transformat dintr-un raport deschis într un raport cu un număr fix de rânduri și coloane, de asemenea, este adăugat formularul B, pentru raportarea informației privind distribuirea geografică a dispozitivelor speciale.
 • Sunt efectuate unele modificări în modul de întocmire a rapoartelor „ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit” și „ORD 5.6 Utilizarea debitării directe”, pentru a oferi clarificări cu privire la modul și necesitatea completării coloanelor.
 • În formularul „ORD 5.8A Utilizarea serviciilor de remitere de bani” se introduce o coloană, pentru indicarea modului în care remiterile de bani au fost efectuate sau eliberate (numerar sau cu utilizarea uni cont de plăți).
 • Pentru optimizarea procesului de raportare, urmare extinderii numărului și tipului de operațiuni efectuate de prestatorii de servicii de plată, se abrogă raportul „ORD 5.10 Operațiuni de încasări în cont prin transfer”, indicatorii respectivi fiind incluși în formularul „ORD 5.11A Efectuarea operațiunilor de plată din conturile de monedă electronică și cele de plăți” și în raportul „ORD 5.14 Conturile de monedă electronică și de plăți” care sunt redate în redacție nouă.
 • În vederea obținerii unor informații mai detaliate privind operațiunile efectuate prin dispozitivele speciale ale prestatorilor în funcție de amplasarea acestora (la prestator sau la agenții acestuia), formularul „ORD 5.12A Operațiunile de plată efectuate prin dispozitive ale prestatorilor și ale agenților” este completat cu coloane noi, ceea ce implică expunerea formularului în redacție nouă, totodată, pentru a cunoaște gradul de accesibilitate a serviciilor prestate în profil geografic, raportul este completat cu formularul „ORD 5.12B Amplasarea geografică a dispozitivelor speciale”, modul de întocmire fiind ajustat corespunzător.
 • Alte modificări redacționale și tehnice, inclusiv în anexa 9, în care sunt detaliate codurile utilizate la completarea rapoartelor.

Modul de completare a rapoartelor cuprinde referințe juridice, precum și informații detaliate cu privire la datele care urmează să fie raportate în fiecare formular.

Aprobarea proiectului va contribui la raportarea uniformă și oportună de către prestatorii de servicii de plată a informației cu privire la utilizarea instrumentelor și serviciilor de plată.


5. Fundamentarea economico-financiară:

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat, însă presupune implicarea unor factori financiari, care vor fi luați în considerare de comun acord de către părțile participante.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul HCE este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei anticorupție:

Expertiza anticorupție va fi efectuată de autor după definitivarea proiectului urmare recepționării avizelor, potrivit art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și în conformitate cu metodologia de efectuare a expertizei anticorupție.


9. Consultările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu va fi expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


10. Constatările expertizei juridice:

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize:

 • Proiectul HCE nu a fost transmis spre avizare Consiliului Concurenței, deoarece nu reglementează activitatea economică;
 • Proiectul HCE nu are impact economic, astfel acesta nu a fost transmis Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru efectuarea expertizei economice, care are menirea de:
    a) a asigura concordanța prevederilor proiectului cu principiile economiei de piață;
    b) a asigura concordanța prevederilor proiectului cu legislația din domeniul economiei;
    c) a evidenția aspectele pozitive și negative ale proiectului în partea ce ține de asigurarea reformelor, relevarea avantajelor economice și de altă natură;
    d) a semnala deficiențele economice și a prognoza consecințele economice negative;
 • Proiectul HCE nu are impact asupra bugetului public, ca rezultat acesta nu a fost transmis Ministerului Finanțelor pentru efectuarea expertizei financiare, care are menirea de:
    a) a asigura concordanța prevederilor proiectului cu legislația din domeniul financiar;
    b) a evalua cheltuielile pentru realizarea noilor reglementări;
    c) a semnala deficiențele cu caracter financiar și a prognoza consecințele în domeniul financiar.


OCTAVIAN ARMAȘU
Guvernator

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.