• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.01.2019

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018


Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 200 din 9 august 2018

REGULAMENT
cu privire la cerințele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea băncilor

Prezentul Regulament transpune parțial Regulamentul (UE) nr.2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1781/2006 (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141 din 5 iunie 2015.


Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea băncilor (în continuare - Regulament) stabilește reguli privind: identificarea și evaluarea de către bănci a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului; aplicarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv a măsurilor de precauție simplificată și sporită; raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte; păstrarea datelor; implementarea sancțiunilor financiare aferente spălării banilor, activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și organizarea și realizarea elementelor aferente sistemului de control intern.

2. Banca și sucursalele băncilor din alte state aplică cerințele prezentului Regulament în relaţiile de afaceri cu clienţii săi şi la efectuarea tranzacţiilor şi operaţiunilor bancare.

3. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor emise întru executarea cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următorii termeni şi expresii:
tranzacţie semnificativă – tranzacţia (operaţiunea) care depăşeşte limita valorică stabilită în politicile interne ale băncii luând în considerație riscurile asociate clienţilor și tranzacțiilor efectuate;
mijloace electronice – mijloace de echipare electronică pentru prelucrarea (inclusiv compresia digitală), stocarea și transmiterea de date, folosind fire, tehnologii radio optice sau orice alt mijloc electromagnetic (exemplu: calculator, bancomat, terminale de plată în numerar, telefon mobil, etc);
transferuri de fonduri - orice tranzacție efectuată, cel puțin parțial, prin mijloace electronice în numele unui plătitor prin intermediul unui prestator de servicii de plată, pentru a se pune fonduri la dispoziția beneficiarului plății prin intermediul unui prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul plății sunt sau nu aceeași persoană și indiferent dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului și prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății sunt identici, inclusiv: transferuri de credit, debitări directe, remiteri de bani și transferuri efectuate utilizând cardul de plată;
identificatorul unic al companiei (legal entity identifier) – un cod alfanumeric, alcătuit din 20 caractere, care identifică în mod unic o persoană juridică, stabilit în conformitate cu standardul ISO 17442;
transfer de fonduri pe baza unui fișier de grup (batch file) - mai multe transferuri ordonate de un singur plătitor către mai mulți beneficiari, care sunt grupate în vederea transmiterii;
fișier de grup (batch file) - este un fișier text care conține o secvență de comenzi pentru un sistem de operare al calculatorului;
conturi corespondente de transfer (payable - through accounts) - serviciu bancar, care permite clienţilor băncii corespondente străine utilizarea directă a conturilor corespondente deschise cu scopul efectuării tranzacţiilor directe în numele acestora;
organizațiile internaționale – entități stabilite prin acorduri politice oficiale între statele membre care au statut de tratate internaționale, iar existența lor este recunoscută prin lege în țările membre și nu sunt tratate ca unități instituționale rezidente ale țărilor în care se află (exemplu: Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, OSCE, etc).


Capitolul II
RESPONSABILITĂŢI

4. Banca elaborează și pune în aplicare un program intern eficient privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

5. Banca dispune de un sistem de control intern adecvat pentru a identifica, evalua, monitoriza și înțelege riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Banca întreprinde măsurile necesare, implicând resurse suficiente, pentru a minimiza riscurile identificate.

6. Consiliul băncii este responsabil pentru aprobarea şi supravegherea aplicării programului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Organul executiv al băncii este responsabil de implementarea eficientă a programului privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

7. Banca desemnează persoanele, inclusiv din rândul membrilor Consiliului băncii și/sau organului executiv, învestite cu atribuţii de executare a cerințelor acelor normative privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de asigurare a conformităţii politicilor şi procedurilor cu aceste cerinţe.

8. Subdiviziunea de audit intern a băncii efectuează, cel puţin anual, evaluarea caracterului adecvat şi a conformităţii activităţii băncii cu programul privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, ținând cont de pct.93 subpct. 1). Banca, prin decizia Consiliul băncii sau la solicitarea organului de supraveghere, desemnează o entitate de audit/auditor exern, pentru efectuarea unei evaluări a caracterului adecvat şi a conformităţii activităţii băncii cu programul privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, ținând cont cel puțin de prevederile pct.93 subpct. 1) și criteriile stabilite la solicitarea Băncii Naționale a Moldovei. Rezultatele evaluării se comunică consiliului băncii și organului executiv al băncii, iar banca informează despre rezultatele menționate Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobat prin Hotărîrea Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008), cu modificări și completări ulterioare.


Capitolul III
CERINȚE FAȚĂ DE PROGRAMUL INTERN PRIVIND PREVENIREA ŞI
COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI

9. Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului reprezintă politici, proceduri şi controale interne, inclusiv reguli de cunoaştere a clientului, care promovează normele de etică şi profesionalism în sectorul bancar şi previne utilizarea băncii în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului de către grupuri criminale organizate sau de către asociaţii acestora. Acest program trebuie să asigure efectuarea operaţiunilor bancare într-un mod sigur şi prudent.

10. Banca elaborează programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în conformitate cu prevederile Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, prezentului Regulament, actele normative ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor emise întru executarea acestei legi, ţinând cont de practica general acceptată în acest domeniu, inclusiv documentele Comitetului Basel şi ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF).

11. La elaborarea programului intern se iau în consideraţie mărimea, complexitatea, natura şi volumul activităţilor băncii, riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului identificate, tipurile (categoriile) clienţilor, produsele și serviciile oferite, zona geografică implicată, gradul (nivelul) de risc asociat clienţilor și/sau tranzacţiilor (operaţiunilor) desfăşurate de aceştia.

12. Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului va prevedea, fără a se limita la următoarele:
1) obligaţiile consiliului și executivului băncii, care trebuie să includă cel puțin:
a) determinarea domeniilor de activitate ale băncii vulnerabile riscului spălării banilor şi finanţării terorismului, cu descrierea exactă a atribuţiilor fiecărei subdiviziuni pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Domeniile de activitate vulnerabile riscului spălării banilor şi finanţării terorismului pot fi acelea care au tangenţă cu: acceptarea depozitelor, operaţiunile de acordare/rambursare a creditelor, plățile (transferurile) internaționale, utilizarea instrumentelor de plată, operaţiunile bancare corespondente, serviciile bancare private, conturile deschise de intermediarii profesionişti în procesul exercitării de către aceştia a activităţilor de intermediere, sisteme automatizate de deservire la distanță, sistemele de remitere de bani, operațiuni alternative de finanţare a comerţului (acreditive, emitere de obligațiuni, etc), operaţiunile de brokeraj, de administrare fiduciară etc.;
b) determinarea mecanismului de identificare, evaluare și întreprindere a acțiunilor de control și minimizare a riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului;
c) elaborarea măsurilor necesare pentru implementarea politicilor și procedurilor de cunoaștere a clienților, inclusiv a celor cu grad de risc sporit;
d) alocarea resurselor suficiente pentru îndeplinirea eficientă a activităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
e) desemnarea persoanelor investite cu atribuții de executare a Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului;
f) determinarea responsabilităţilor personalului băncii la diferite nivele ierarhice;
g) acordarea persoanelor responsabile, desemnate conform lit.e), a accesului într-un timp rezonabil la informaţia necesară executării Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanșarea terorismului și prezentului regulament;
h) remedierea deficiențelor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
2) proceduri de identificare, evaluare, control și întreprinderea măsurilor de minimizare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
3) proceduri de acceptare a clienţilor care stabilesc cel puţin categoriile de clienţi pe care banca îşi propune să-i atragă şi nivelul ierarhic al personalului care aprobă începerea relaţiei de afaceri cu aceştia, în funcţie de gradul de risc asociat, tipurile de produse şi servicii care le sunt furnizate;
4) măsuri de identificare, verificare şi monitorizare a clienţilor şi beneficiarilor efectivi în funcţie de gradul de risc asociat (regulile de cunoaştere a clientului), criteriile şi modul de trecere a clienţilor dintr-o categorie cu un grad de risc în alta;
5) măsurile de precauție privind cunoaşterea clienţilor pentru fiecare dintre categoriile de clienţi, produse şi servicii ori tranzacţii (operaţiuni) efectuate;
6) proceduri de monitorizare a operaţiunilor efectuate de clienţi în scopul depistării tranzacţiilor semnificative, complexe şi neordinare, a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte;
7) proceduri şi cerinţe privind aplicarea măsurilor de precauție simplificate pentru clienții și tranzacțiile acestora atunci când, prin natura lor, pot prezenta un risc redus de spălare a banilor și finanțarea terorismului;
8) proceduri şi cerinţe privind aplicarea măsurilor de precauție sporite la efectuarea tranzacţiilor complexe şi neordinare fără un scop legal sau economic clar, a tranzacţiilor semnificative şi a celor suspecte;
9) modul de întocmire şi păstrare a informaţiilor, precum şi de stabilire a accesului la acestea;
10) proceduri de raportare internă şi către autorităţile competente privind activităţile şi tranzacţiile suspecte;
11) proceduri şi măsuri de verificare a modului de conformare la normele elaborate şi de evaluare a eficienţei acestora;
12) standarde pentru selectare, angajare a personalului şi programe de instruire a acestuia în domeniul cunoaşterii clienţilor;
13) proceduri privind identificarea şi analiza riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, inclusiv măsurile de minimizare a acestora, legate de utilizarea tehnologiilor informaţionale, inclusiv cele noi, procurate sau elaborate în cadrul produselor şi serviciilor oferite de bancă.

13. Banca revizuieşte (actualizează), ori de câte ori este necesar, programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, dar cel puţin anual, ţinând cont de prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.


Capitolul IV
EVALUAREA RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR
ȘI FINANȚARE A TERORISMULUI. ABORDAREA BAZATĂ PE RISC

14. Banca este obligată să întreprindă acțiuni privind identificarea şi evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, ţinând cont de amenințările și vulnerabilitățile identificate în rezultatul evaluarii la nivel național efectuată de Serviciul Prevenirea și Combaterii Spălării Banilor, precum şi de criteriile şi factorii de risc stabiliți în acest sens de Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterii Spălării Banilor. Rezultatele evaluării se aprobă de către persoana responsabilă pe bancă de asigurarea politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi se prezintă consiliului băncii.

15. În scopul implementării pct.14, banca efectuează anual evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului în domeniul propriu de activitate, proces care presupune cel puțin:
1) elaborarea unui raport scris prin care se determină ţările sau zone geografice, produsele, clienții și tranzacțiile (operațiunile) cu grad de risc sporit, ponderea și impactul acestora asupra activității băncii;
2) întocmirea unui plan de acțiuni în scopul minimizării riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului identificate.
Banca actualizează evaluarea prevăzută la prezentul punct după fiecare evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului efectuată la nivel național de către Serviciul Prevenirea și Combaterii Spălării Banilor și la fiecare actualizare a criteriilor și factorilor de risc stabiliți în acest sens de Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterii Spălării Banilor.
16. Banca identifică şi evaluează riscurile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului până la:
1) lansarea şi dezvoltarea de produse şi servicii noi;
2) utilizarea tehnologiilor noi sau aflate în dezvoltare, atât pentru produsele şi serviciile noi, cât şi pentru cele existente.

17. În procesul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, banca utilizează diferite elemente și caracteristici ale variabilelor implicate în analiză, cum sunt: destinaţia contului, scopul relaţiei de afaceri, volumul activelor implicate sau mărimea tranzacţiilor efectuate, frecvenţa şi durata relaţiei de afaceri, etc.

18. Banca, ca urmare a rezultatelor evaluării riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, utilizează abordarea bazată pe risc pentru stabilirea și punerea în aplicare a acțiunilor de gestionare și minimizare a riscurilor identificate, inclusiv prin alocarea resurselor tehnologice, materiale și umane corespunzătoare.

19. Banca păstrează și actualizează, conform programului intern, datele statistice din domeniul propriu de activitate necesare procesului de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

20. Banca aplică măsurile de precauţie simplificate și sporite în funcţie de gradul de risc implicat, inclusiv ținând cont de tipul clientului, riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului identificat, ţară (jurisdicţie), relaţia de afaceri, produsul/serviciul oferit sau tranzacţia efectuată, reţeaua de distribuţie, etc.


Capitolul V
MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND CLIENȚII

Secţiunea 1
Proceduri de acceptare a clientului

21. Procedurile de acceptare a clientului vor conţine prevederi despre clienţii care par să expună banca la un risc sporit de utilizare a ei în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului. În vederea minimizării acestui risc, informaţia privind clienţii se va examina, cel puțin, în privința următoarelor aspecte: experienţa clienţilor în domeniul de activitate, ţara de origine, activităţile desfăşurate sau alţi indicatori de risc stabiliţi de bancă, ţinând cont de Recomandările cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către bănci în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.96 din 5 mai 2011.

22. Procedurile de acceptare a clientului vor include mai multe etape în funcţie de gradul de risc al acestuia. Deciziile de începere, continuare sau încetare a relaţiei de afaceri cu clientul cu un grad de risc sporit se iau de către persoana responsabilă în cadrul băncii sau de către conducătorul sucursalei prin coordonarea deciziei cu subidiviziunea internă a băncii responsabilă de implementarea și conformarea cu cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

23. Banca nu stabilește relații de afaceri cu persoanele, grupurile sau entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, incluse în lista menționată la art.34 alin.(11) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Despre refuzul de a stabili relații de afaceri cu acestea, banca informează neîntârziat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în termen de cel mult 24 ore, prezentând toate datele deținute cu privire la acest caz.

24. Procedurile de acceptare a clientului nu trebuie să afecteze accesul publicului larg la serviciile bancare.

Secţiunea a 2-a
Măsuri de identificare a clientului și beneficiarului efectiv

25. Banca aplică măsuri de identificare a clienţilor, precum şi a beneficiarilor efectivi:
1) până la inițierea relaţiilor de afaceri;
2) la efectuarea tuturor tranzacţiilor ocazionale, inclusiv cu utilizarea mijloacelor electronice, în valoarea de peste 20000 de lei dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune, precum şi dacă tranzacţiile se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni care au legături între ele, în valoare de peste 300000 de lei;
3) atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite;
4) atunci când există suspiciuni privind veridicitatea, suficiența și precizia datelor de identificare obţinute anterior;
5) prin derogare de la subpct. 2), operațiunea de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 200000 de lei (conform cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine valabil la data efectuării operațiunii de schimb valutar) se efectuează cu prezentarea actelor de identitate, iar datele din acestea urmează a fi înregistrate de către bancă;
6) prin derogare de la subpct.1) și 2), pe baza unei evaluări corespunzătoare a riscurilor, care demonstrează existența unui risc scăzut de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, banca în calitate de prestator de servicii de plată şi emitent de monedă electronică conform Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, cu excepția cazurilor de răscumpărare sau retragere a numerarului ce depășește suma de 2000 de lei, poate omite aplicarea măsurilor de precauție privind clienții referitoare la moneda electronică sau instrumentul de plată preplătit în cazurile de respectare a următoarelor condiții:
a) valoarea maximă depozitată electronic nu depășește suma de 5000 de lei;
b) valoarea transferurilor lunare nu depăşeşte suma de 5000 de lei, iar pentru instrumentele de plată care pot fi utilizate doar pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta poate fi majorată pînă la 10000 de lei;
c) instrumentul de plată este utilizat exclusiv pentru a achiziționa bunuri și servicii;
d) instrumentul de plată nu poate fi finanțat cu monedă electronică anonimă (care nu poate fi atribuită unei persoane identificate);
e) emitentul (banca) efectuează o monitorizare suficientă a tranzacțiilor sau a relației de afaceri pentru a permite depistarea tranzacțiilor suspecte.

26. La identificarea clienţilor în cazurile prevăzute la pct.25 banca obţine cel puţin următoarele informaţii:
1) pentru clienţii - persoane fizice:
a) numele şi prenumele;
b) data şi locul naşterii;
c) cetăţenia și datele documentului de identitate (IDNP, seria şi numărul, data eliberării, codul organului care l-a eliberat (dacă există) sau alţi indici unici dintr-un act de identitate ce conţine fotografia titularului);
d) adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă;
e) ocupaţia, funcţia publică deţinută;
f) sursa venitului;
g) scopul preconizat de utilizare a contului (numărul și volumul tranzacțiilor, tipul tranzacțiilor, scopul și frecvența tranzacțiilor preconizate);
h) produsul și serviciul financiar solicitat;
2) pentru persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali:
a) denumirea, forma juridică de organizare, actul de constituire și actul privind înregistrarea de stat a persoanei juridice;
b) sediul/adresa principală de activitate;
c) numărul de identificare de stat (IDNO) și codul fiscal, conform certificatului de înregistrare şi/sau extrasului din Registrul de stat eliberat de către organul abilitat cu dreptul de a efectua înregistrarea de stat;
d) adresa de corespondenţă, altă decât sediul (dacă există);
e) identitatea persoanei fizice împuternicită de a gestiona contul și/sau care exercită control prin intermediul proprietății deținute sau prin alte căi (în cazul lipsei acestei informații, se indică administratorul persoanei juridice);
f) identitatea beneficiarului efectiv a persoanei juridice;
g) drepturile și obligațiunile organului de conducere de a gestiona compania, care reies din documentele primare de înregistrare sau actul de constituire;
h) natura şi scopul activităţii, legitimitatea acestora;
i) scopul preconizat de utilizare a contului (numărul și volumul tranzacțiilor, tipul tranzacțiilor, scopul și frecvența tranzacțiilor preconizate);
3) pentru persoanele juridice care gestionează bunurile aflate sub administrare fiduciară (trust, fond de investiții,etc.):
a) denumirea și dovada de încorporare/înregistrare;
b) sediul/adresa de activitate și țara de înregistrare;
c) natura, scopul și obiectul activității (ca exemplu: discreționar, testamentar, etc);
d) numele și prenumele fondatorului, administratorului, protectorului (dacă există), beneficiarilor sau claselor de beneficiari, și oricare altă persoană care exercită în ultimă instanță un control efectiv;
e) descrierea scopului/activității;
f) scopul preconizat de utilizare a contului (numărul și volumul tranzacțiilor, tipul tranzacțiilor, scopul și frecvența tranzacțiilor preconizate);

27. La identificarea clienţilor cu grad de risc sporit, banca va obține suplimentar următoarele informaţii:
1) pentru clienţii - persoane fizice:
a) oricare alt nume utilizat (nume marital, nume deținut anterior sau porecla);
b) adresa de serviciu, codul poștal, adresa de e-mail, numărul telefonului mobil;
c) statutul de rezident/nerezident;
d) genul (sexul);
e) numele angajatorului, dacă există;
f) sursa averii clientului;
g) sursa mijloacelor bănești care tranzitează contul și destinația acestora;
2) pentru persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali:
a) identificatorul unic al companiei, dacă există;
b) numărul de telefon, adresa de email și fax;
c) informaţii privind identitatea persoanelor care dețin poziții de management superior;
d) situația financiară;
e) sursa mijloacelor bănești parvenite în cont și destinația fondurilor care tranzitează contul;
3) pentru persoanele juridice care gestionează bunurile aflate sub administrare fiduciară (trust, fond de investiții, etc):
a) numărul de telefon, adresa de e-mail și fax;
b) informaţii privind identitatea persoanelor care dețin poziții de management superior, dacă există;
c) sursa mijloacelor bănești;
d) destinația mijloacelor bănești care tranzitează contul.

28. În cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul birourilor sale de schimb valutar și/sau aparatelor de schimb valutar, banca aplică măsuri de precauție privind clienții, inclusiv măsuri de precauție sporite în conformitate cu prevederile capitolului III și IV din Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor.

29. Banca identifică beneficiarul efectiv al clientului şi aplică măsuri rezonabile şi bazate pe risc pentru verificarea identităţii lui, astfel încât să aibă certitudinea că ştie cine este beneficiarul efectiv pentru a înţelege structura proprietăţii şi structura de control a clientului. Pentru identificarea beneficiarului efectiv banca aplică, cel puțin, cerințele descrise la pct. 26 subpct.1) lit.a)-f) și în dependență de riscul identificat, suplimentar pct. 27 subpct.1) lit.a)-f).

30. La identificarea beneficiarului efectiv al clientului – persoană juridică, inclusiv în cazul celor cu structură de proprietate complexă (persoană juridică a căror proprietari direcţi nu sunt persoane fizice), banca determină beneficiarul efectiv în baza documentelor de înregistrare corespunzătoare. Dacă nu există motive de suspiciune și în cazul în care au fost epuizate toate mijloacele posibile stabilite conform pct.29, nu s-a identificat nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, persoana fizică care ocupă funcţia de administrator al clientului este considerată beneficiar efectiv. În acest ultim caz, banca păstrează toată informația și documentele acumulate în procesul de determinare a calității de beneficiar efectiv al clientului persoană juridică și le prezintă, la cerere, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și/sau organelor cu funcții de supraveghere. La identificarea beneficiarului efectiv banca va ține cont de criteriile de identificare descrise în Anexă.

31. La identificarea clientului care este o societate ale cărei valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată/ sistem multilateral de tranzacţionare care impune cerinţe de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin legislația aplicabilă, pentru a asigura transparenţa adecvată a beneficiarului efectiv, banca utilizează datele de identificare relevante obținute din registre publice, de la client sau din alte surse credibile.

32. Banca determină dacă persoana fizică sau juridică care deschide contul de plăți sau iniţiază o relaţie de afaceri activează în numele său (declaraţia persoanei privind beneficiarul efectiv), iar în cazul în care deschiderea contului sau iniţierea relaţiei de afaceri este efectuată de către persoana împuternicită, banca solicită procura, legalizată în modul stabilit de legislaţie. Banca aplică măsuri de identificare a persoanei împuternicite, precum și evaluează necesitatea aplicării măsurilor de precauție sporită, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Declaraţia persoanei privind beneficiarul efectiv este completată de către beneficiarul efectiv sau de către persoana împuternicită şi conţine informaţia conform pct. 26 subpct.1), lit.a)-f) și în dependență de riscul identificat, suplimentar pct. 27 subpct.1), lit.a)-f).

33. La identificarea clientului banca verifică informaţia prezentată care se referă atât la client, cât şi la beneficiarul efectiv.

34. Banca verifică identitatea clientului şi a beneficiarului efectiv până la stabilirea relaţiei de afaceri sau în momentul stabilirii relaţiei de afaceri sau efectuării unei tranzacţii prevăzute la pct.25 subpct.2), iar în situațiile cu risc scăzut, conform pct.51 subpct.1) din prezentul Regulament.

35. În vederea verificării informaţiei prezentate la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi, banca utilizează documente obținute din surse sigure și independente, date și informații. Verificarea informației trebuie să fie proporțională riscului pe care clientul și tipurile de documente prezentate le impun. În acest scop, banca utilizează proceduri documentare și nedocumentare de verificare:
1) pentru clienţii - persoane fizice:
a) confirmarea identității clientului sau beneficiarului efectiv dintr-un act oficial neexpirat, care includ o fotografie a titularului - de exemplu, buletin de identitate, pașaport, permis de ședere, etc.
b) confirmarea datei și locului de naştere dintr-un document oficial – de exemplu, certificatul de naştere, buletin de identitate, pașaport, permis de ședere, etc;
c) confirmarea validităţii documentelor de identitate oficiale furnizate de către o persoană autorizată – de exemplu, notari, ambasade etc.;
d) confirmarea adresei de reşedinţă – prin solicitarea facturilor pentru serviciile comunale, a actelor privind plata impozitelor, a informaţiei de la autorităţile publice sau de la alte persoane;
e) confirmarea informaţiei prezentate după deschiderea contului – prin contactarea clientului prin telefon sau remiterea unei scrisori pentru confirmarea informației prezentate, fax sau e-mail (dacă există);
f) verificarea referinței furnizate de altă bancă/insituție financiară;
g) verificarea informației prin utilizarea bazelor de date publice, private sau alte surse sigure și independente (de exemplu: referința birourilor/ agențiilor istoriei de credit);
2) pentru clienţii - persoane juridice şi întreprinzătorii individuali – prin orice metodă corespunzătoare în funcţie de gradul de risc, astfel încât banca să se asigure de veridicitatea informaţiei, cum ar fi:
a) verificarea existenţei legale a persoanei juridice şi persoanei fizice întreprinzător individual sau care practică alt tip de activitate prin verificarea înscrisului în Registrul de stat al persoanelor juridice sau, după caz, într-un alt registru public sau privat, sau altă sursă sigură independentă (de exemplu: avocați, contabili, etc);
b) obținerea unei copii a contractului de constituire sau memorandumului de asociere, contractului de parteneriat;
c) verificarea informaţiei despre client în bazele de date publice sau private privind relaţiile de afaceri existente;
d) revizuirea ultimelor rapoarte financiare (cu excepţia cazului deschiderii contului persoanei juridice nou constituite şi persoanei fizice întreprinzător individual sau care practică alt tip de activitate) şi a conturilor supuse auditului extern, dacă este cazul;
e) efectuarea unei verificări și/sau investigații individuale sau prin intermediul altei persoane pentru determinarea existenţei procesului de insolvabilitate sau lichidare, vânzare sau remedierea altor probleme financiare potenţiale;
f) obţinerea referinţei unei bănci cu care clientul a avut anterior relaţii de afaceri, dacă există;
g) contactarea clientului prin telefon sau fax, prin intermediul serviciilor poştale sau e-mail, verificarea informaţiei plasate pe pagina web a clientului, dacă există, sau efectuarea unei vizite pe teren la sediul sau la altă adresa indicată de persoana juridică şi persoana fizică întreprinzător individual sau care practică alt tip de activitate;
h) verificarea identificatorului unic al companiei și datele asociate în baza de acces publică;
3) pentru persoanele juridice care gestionează bunurile aflate sub administrare fiduciară (trust, fond de investiții și alte tipuri de aranjamente), banca verifică informaţia cel puțin prin obținerea copiei documentului care confirmă natura și existența legală a deținătorului de cont (ca exemplu: declarația de trust, registrul organizațiilor de caritate, etc). Alte proceduri de verificare pot include:
a) confirmarea documentelor prezentate dintr-o sursă independentă, cu reputație bună și cunoscută, așa ca, companie de avocați, contabili;
b) obținerea unei referințe bancare până la stabilirea relației de afaceri;
c) accesarea sau căutarea în bazele de date private și publice sau alte surse independente și sigure;
d) verificarea identității persoanelor autorizate și beneficiarului efectiv;
4) pentru verificarea identității beneficiarului efectiv - măsurile prevăzute la subpct. 1).
5) în cazul în care o persoană este împuternicită în numele clientului să deschidă cont sau să efectueze tranzacţii, banca verifică identitatea acesteia, precum şi identitatea persoanei în numele căreia activează, utilizând procedurile descrise în prezentul Regulament.

36. Banca atrage atenție specială la clienții care sunt identificați cu grad de risc sporit. Surse de informație pentru aplicarea măsurilor suplimentare de verificare pot include:
1) confirmarea adresei permanente a clientului prin utilizarea documentelor oficiale, o referință a registrului/agenției de credit sau efectuarea unei vizite la domiciliu;
2) referința personală (de exemplu, de către un client existent al băncii);
3) obținerea unei referințe bancare sau grup bancar până la stabilirea relației de afaceri prin contactarea directă cu bancă cu referire la client;
4) verificarea surselor de venit, a fondurilor și a averii identificate;
5) verificarea angajării și funcției publice deținute.

37. Documentele prezentate în vederea identificării clientului şi a beneficiarului efectiv, precum și în vederea verificării identității acestora, trebuie să fie valabile la data prezentării lor, iar copiile acestora se stochează/arhivează de către bancă corespunzător procedurilor interne stabilite. Documentele se prezintă individual de către persoanele vizate (client, administrator, beneficiar, etc) sau de către persoana fizică împuternicită de aceștia.

38. Documentele se prezintă de către client în original sau în copie (fotocopie) legalizate conform legislaţiei aplicabile. În cazul prezentării documentelor în copie (fotocopie) care nu sunt legalizate în modul corespunzător, banca solicită prezentarea originalelor documentelor pentru coroborarea informației și datelor prezentate. În cazul în care clientul nu se prezintă personal la identificare, banca solicită informațiile și documentele necesare ținând cont de prevederile pct.58.

39. Pe parcursul relaţiei de afaceri banca revizuieşte şi actualizează informaţia cu privire la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi în funcție de riscul asociat. Aceasta poate actualiza informația ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin, pentru clienții cu grad de risc sporit - anual, iar pentru cei cu grad de risc scăzut și mediu - o dată la 3 ani.

Secţiunea a 3-a
Măsuri de monitorizare a activităţilor şi tranzacţiilor

40. Banca monitorizează continuu activităţile, tranzacţiile (operaţiunile) clientului sau relaţia de afaceri cu acesta. Acţiunile de monitorizare continuă cuprind:
1) determinarea tranzacţiilor ordinare (specifice) ale clientului;
2) examinarea minuţioasă a tranzacţiilor pe parcursul relaţiei de afaceri pentru a avea siguranţa că acestea sunt în corespundere cu informaţia disponibilă la bancă, cu activitatea şi riscul asociat clientului. Examinarea tranzacţiilor presupune cel puţin ca banca să dispună de mecanisme/soluţii informatice, inclusiv automatizate, pentru depistarea activităţilor, tranzacţiilor şi persoanelor suspecte. Depistarea activităţilor, tranzacţiilor şi persoanelor suspecte poate fi realizată prin stabilirea limitelor valorice ale tranzacţiilor pentru o grupă particulară sau categorie de operaţiuni, conturi bancare. O atenţie deosebită se acordă tranzacţiilor care depăşesc aceste limite valorice şi tranzacţiilor ce nu au scop economic clar (de exemplu, cele care par să nu aibă un sens economic sau care implică sume mari de bani ce nu corespund aşteptărilor băncii vizând clienţii respectivi sau nu sunt specifice tranzacţiilor obişnuite ale acestora);
3) verificarea faptului dacă documentele şi informaţiile acumulate în procesul monitorizării clienţilor şi tranzacţiilor sunt actualizate şi relevante, inclusiv pentru categoriile clienţilor sau relaţiile de afaceri cu grad de risc sporit;
4) întocmirea unei note de monitorizare în care sunt evidențiate tranzacțiile efectuate (tipul, volumul, moneda, destinația, etc) și documentele confirmative prezentate și asociate acestora, ori de câte ori este necesar în dependență de riscul asociat. Nota de monitorizare se păstrează în dosarul clientului, iar la solicitare, se prezintă Băncii Naționale a Moldovei și/sau Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
5) identificarea activităţilor, tranzacţiilor suspecte, inclusiv a celor potenţiale, precum şi a surselor mijloacelor băneşti utilizate în aceste activităţi şi tranzacţii;
6) raportarea către persoana responsabilă a informaţiei cu privire la riscurile identificate cu referire la conturile şi tranzacţiile clienţilor, inclusiv pentru clienţii cu grad de risc sporit;
7) monitorizarea în timp real a tuturor tranzacțiilor efectuate de clienți sau potențialii clienți pentru a depista persoanele, grupurile sau entităţile implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, inclusiv în scopul identificării plăților pentru prevenirea efectuării acestora cu încălcarea sancțiunilor, interdicțiilor sau altor restricțiii aplicate.

41. Banca acordă atenţie sporită tuturor tranzacţiilor semnificative, complexe și neordinare care aparent nu au un scop legal sau economic. Banca examinează natura şi scopul acestor tranzacţii, iar constatările le documentează în scris şi ia măsuri de precauţie sporită în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament. În astfel de situaţii banca obţine documente confirmative la efectuarea tranzacţiilor şi determină sursa mijloacelor băneşti utilizate (contracte, facturi fiscale/facturi, documente de expediţie, declaraţii vamale, certificate despre salariu, dări de seamă fiscale, rapoarte de activitate, alte documente).

42. Banca se abţine de la executarea activităţilor şi tranzacţiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, pentru un termen de pînă la 5 zile lucrătoare, la stabilirea suspiciunilor pertinente care pot indica despre acţiuni de spălare a banilor, infracţiuni asociate acestora, acţiuni de finanţare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate.

43. Banca aplică cerințele pct.42 la solicitarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau din proprie inițiativă. La aplicarea cerințelor pct.42 din proprie inițiativă, banca informează imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre decizia luată.

44. Banca în cazul aplicării cerințelor pct.42, la necesitate, solicită clientului furnizarea datelor și informației suplimentare, inclusiv a documentelor confirmative privind tranzacțiile efectuate, în scopul aplicării corespunzătoare a măsurilor de precauție, și în special, pentru înțelegerea scopului și a naturii relației de afaceri, precum și sursa bunurilor implicate.

45. Măsurile aplicate conform cerințelor pct. 42 încetează din oficiu în baza permisiunii scrise şi confirmate de Serviciu Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Dispozițiile prezentului punct nu exonerează banca de la obligațiile stabilite în art.5 alin.(3) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului și programul intern, elaborat conform pct.12.

46. Banca este obligată:
1) să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți și să nu stabilească nicio relație de afaceri, în cazul în care banca nu poate asigura respectarea cerinţelor pct.25-29, 34 şi 35;
2) în cazul unei relaţii de afaceri existente, să termine relaţia de afaceri, în cazul în care banca nu poate asigura respectarea cerinţelor pct.25-29, 34 şi 35;
3) să aibă în vedere transmiterea formularelor speciale privind raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte, în circumstanţele indicate la subpct.1) şi 2), Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu art.11 din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În acest caz, banca este în drept să nu explice clientului motivul refuzului.

47. Banca nu va deschide şi ţine conturi anonime sau conturi pe nume fictive, nu va stabili sau nu va continua o relaţie de afaceri cu o bancă fictivă sau cu o bancă despre care se ştie că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale sau care pune la dispoziție pentru clienții săi conturi anonime.

Secţiunea a 4-a
Informația obținută de la persoanele terţe

48. Banca, poate să recurgă la informaţia care aparţine persoanelor terţe, pentru a realiza măsurile prevăzute la pct. 25-27, 29, 34,35 și 88-90, în următoarele condiţii:
1) banca dispune de posibilitatea de a obţine imediat informaţiile necesare aferente măsurilor prevăzute la pct. 25-27, 29, 34 şi 35, deţinute de către persoanele terţe;
2) banca adoptă şi implementează proceduri eficiente privind accesul operativ la copiile datelor de identificare şi la alte documente aferente măsurilor prevăzute la pct. 25-27, 29, 34 şi 35, deţinute de către persoanele terţe;
3) persoanele terţe sunt supravegheate adecvat şi îndeplinesc cerinţe similare celor prevăzute de Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
4) persoanele terţe nu sunt rezidente în jurisdicţiile cu risc sporit, lista cărora este elaborată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
49. Banca are responsabilitatea finală privind realizarea măsurilor prevăzute la pct. 25-27, 29, 34,35 și 88-90, în cazul în care apelează la persoane terţe.


Capitolul VI
MĂSURI DE PRECAUȚIE SIMPLIFICATE PRIVIND CLIENȚII

50. Banca aplică măsuri de precauţie simplificată privind clienţii atunci când, prin natura lor, pot prezenta un risc scăzut de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

51. Măsurile de precauţie simplificată privind clienţii cuprind măsurile de precauţie privind clienţii prevăzute la pct. 25, în cadrul unei proceduri simplificate aferente riscului scăzut de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, care include:

1) verificarea identităţii clientului şi beneficiarului efectiv după stabilirea relaţiei de afaceri;
2) reducerea frecvenței actualizării datelor de identificare;
3) reducerea gradului de monitorizare continuă a tranzacţiei sau a relaţiei de afaceri;
4) limitarea obţinerii de informaţii privind scopul şi natura relaţiei de afaceri.

52. Banca, în baza evaluării proprii, stabileşte factorii care generează riscuri reduse de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi care determină necesitatea aplicării măsurilor de precauţie simplificată privind clienţii, inclusiv dacă:
1) clientul este o autoritate publică sau întreprindere de stat;
2) clientul este o societate ale cărei valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată/ sistem multilateral de tranzacţionare, care impune cerinţe de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin legislația aplicabilă pentru a asigura transparenţa adecvată a beneficiarului efectiv;
3) clientul este rezident al jurisdicţiilor prevăzute la subpct.4) şi 5) care îndeplinesc cerinţele standardelor internaţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului;
4) ţara (jurisdicţia) dispune de un sistem eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului conform standardelor internaţionale şi este supusă regulat evaluării în acest sens de către organizaţiile internaţionale de profil;
5) ţara (jurisdicţia) are un nivel redus de corupţie şi de criminalitate conform evaluărilor oficiale;
6) produsele şi serviciile financiare sunt limitate şi bine definite pentru un cerc de clienţi, cu scopul de a spori incluziunea financiară;
Banca, în baza evaluării riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului la nivel naţional, precum şi în baza criteriilor şi factorilor stabiliţi de către organul de supraveghere, acumulează informaţii suficiente pentru a identifica dacă clientul, tranzacţiile sau relaţiile de afaceri întrunesc condiţiile menționate mai sus.

53. Banca nu va aplica măsuri de precauție simplificate în cazul existenţei suspiciunii cu privire la spălare a banilor sau finanţare a terorismului.


Capitolul VII
MĂSURI DE PRECAUȚIE SPORITE PRIVIND CLIENȚII

54. În vederea aplicării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului banca stabileşte categoriile clienţilor, activităţile şi tranzacţiile (operaţiunile) ce prezintă un grad de risc sporit pe baza unor indicatori stabiliţi în funcţie de volumul activelor sau al veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activităţii desfăşurate, circumstanţele economice, reputaţia ţării de origine, plauzibilitatea explicaţiilor oferite de client, limitele valorice prestabilite pe categorii de tranzacţii.

55. Banca, în baza evaluării proprii, stabilește factorii care generează riscuri sporite de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și care determină necesitatea aplicării măsurilor de precauție sporită privind clienții. Factorii care generează risc sporit sunt:
1) relația de afaceri este desfășurată în circumstanțe neobișnuite (de exemplu distanța geografică semnificativă dintre bancă și client);
2) clienții care își au reședința în jurisdicții cu risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
3) clienții care nu se prezintă personal la identificare;
4) persoane juridice cu rol de structuri de administrare a bunurilor personale;
5) societăți care au acționari mandatați sau ale căror acțiuni sunt în custodie;
6) activitățile care implică frecvent numerar în proporții considerabile;
7) situațiile în care structura proprietății și structura de control ale persoanei juridice sunt neobișnuite sau excesiv de complexe, având în vedere natura activității desfășurate;
8) serviciile bancare acordate unei persoane fizice în baza unui portofoliu personalizat negociat cu clientul;
9) tranzacțiile sunt efectuate în/din ţările (jurisdicțiile) care, conform unor surse credibile (evaluări reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate) nu dispun de sisteme efective de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
10) tranzacțiile sunt efectuate în/din ţările (jurisdicțiile) care sunt supuse unor sancţiuni, embargouri sau măsuri similare, instituite de către organizațiile internaționale de profil, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova;
11) tranzacțiile sunt efectuate în/din ţările (jurisdicțiile) care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al corupției sau al altor activități infracționale;
12) tranzacțiile sunt efectuate în/din ţările (jurisdicțiile) care acordă finanțare sau sprijin pentru activități teroriste sau pe teritoriul cărora activează organizații teroriste desemnate;
13) produsele sau tranzacțiile care ar putea favoriza anonimatul;
14) relațiile de afaceri sau tranzacțiile la distanţă, fără anumite măsuri de protecție, cum ar fi semnătura electronică;
15) plăți primite de la terți necunoscuți clientului/băncii sau neasociați acestora;
16) relaţiile bancare transfrontaliere (de corespondenţă bancară), inclusiv la efectuarea plăților prin intermediul acestor conturi (payable throuth accounts);
17) tranzacţii sau relaţiile de afaceri cu persoanele expuse politic;
18) produsele noi și practicile comerciale noi, inclusiv mecanismele noi de distribuție și de utilizare a unor tehnologii noi sau în curs de dezvoltare atât pentru produsele noi, cât și pentru produsele preexistente;
19) alți factori identificați în cadrul evaluării riscurilor și de către organele de supraveghere.

56. Banca, la evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociat clienților, țărilor/jurisdicțiilor, a produselor/serviciilor oferite, tranzacțiilor și canalului de distribuție asociat, va lua în considerare și variabilile de risc implicate. Aceste variabile, includ cel puțin:
1) scopul deschiderii contului de plăți sau inițierii relației de afaceri;
2) nivelul activelor/mijloacelor bănești depozitate de un client sau volumul tranzacțiilor efectuate;
3) frecvența sau durata relației de afaceri.
57. Măsurile de precauţie sporită aplicate de bancă presupun:
1) obţinerea informaţiei suplimentare despre client (genul de activitate, volumul activelor, cifra de afaceri, altă informație disponibilă în surse publice, internet) precum și actualizarea frecventă a datelor de identificare ale clientului și beneficiarului efectiv;
2) obținerea informației suplimentare despre natura și scopul relației de afaceri;
3) obținerea informației despre sursa bunurilor clientului;
4) obținerea informației despre scopul activității sau tranzacției în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată;
5) obținerea aprobării de către persoana responsabilă și/sau conducătorul sucursalei a inițierii sau continuării relației de afaceri;
6) realizarea monitorizării sporite a relaţiei de afaceri prin creşterea numărului și timpului verificărilor efectuate şi prin selectarea activităților și tranzacțiilor care necesită o examinare adițională;
7) solicitarea ca prima plată a operațiunilor să se efectueaze printr-un cont deschis în numele clientului la o bancă care aplică măsuri similare de precauție privind clienții;
8) implementarea sistemelor informatice specializate în scopul asigurării eficienței gestiunii informaţiei cu referire la identificarea, analizarea şi monitorizarea clienților și tranzacţiilor acestora, precum și raportarea către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
9) atenţionarea clienţilor ale căror activităţi sau tranzacţii impun un risc sporit de spălare a banilor şi finanţare a terorismului despre necesitatea sporirii măsurilor de cunoaştere a partenerilor de afaceri, iar, după caz, despre încetarea relaţiilor de afaceri sau refuzul în efectuarea operaţiunilor cu astfel de clienţi;
10) în cazul relaţiilor transfrontaliere, limitarea sau încetarea desfăşurării relaţiei de afaceri sau efectuării tranzacţiilor, în cazul constatării aplicării neadecvate şi nerespectării cerinţelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului de către instituția parteneră/corespondentă;
11) măsuri suplimentare prevăzute la pct. 58 - 62.

58. În cazul prevăzut la pct.55 subpct.14) banca aplică clientului care nu se prezintă personal la identificare (de exemplu, în cazul relaţiilor prin corespondenţă scrisă sau prin telefon, e-mail, internet sau alte mijloace electronice) măsuri de precauţie sporită prin utilizarea de mecanisme de tipul semnăturii electronice, a metodelor biometrice, cheilor de sesiune etc. Cu ocazia primei vizite a clientului la sediile băncii, banca solicită documentele şi informaţiile conform cerinţelor prezentului Regulament. Suplimentar, banca aplică una sau mai multe din următoarele măsuri:
1) solicită documentele de identificare a clientului eliberate de către o autoritate sau un organ competent, inclusiv a specimenului de semnătură, alte documente, după caz, pentru completarea dosarului clientului;
2) ia măsuri de protecţie a autenticităţii documentelor în formă electronică transmise băncii;
3) utilizează informaţia prezentată de o bancă în care clientul are deschis un cont şi care aplică cel puţin aceleaşi măsuri de cunoaştere a clientului;
4) solicită ca prima plată să fie efectuată în numele clientului printr-un cont de la o altă bancă, care aplică cel puţin aceleaşi măsuri de cunoaştere a clientului şi este supusă unei supravegheri efective, la necesitate;
5) stabilirea şi menţinerea unei modalităţi de contact cu clientul, independentă de modalitatea prin care sunt realizate tranzacţiile cu clientul la distanţă.

59. În relaţiile transfrontaliere banca acumulează informaţii suficiente despre banca (instituţia, organizaţia) corespondentă pentru a înţelege pe deplin sfera de activitate a acesteia. În acest scop banca:
1) obţine cel puţin informaţiile privind:
a) consiliul şi organul executiv al instituției corespondente, activităţile ei cele mai importante, locul desfăşurării acestora şi măsurile aplicate de aceasta în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
b) beneficiarii efectivi ai instituției corespondente;
c) scopul deschiderii contului;
d) reputaţia instituției corespondente şi calitatea supravegherii, inclusiv dacă aceasta a constituit subiectul unei investigări sau măsuri de remediere legate de spălare a banilor sau finanţare a terorismului, din sursele disponibile public;
2) evaluează controalele efectuate de instituția corespondentă în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
3) stabileşte relaţia de corespondenţă după obţinerea aprobării persoanei responsabile în bancă;
4) stabileşte documentar responsabilităţile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului ale instituției corespondente, precum şi faptul că instituția corespondentă verifică identitatea clienţilor săi, dispune de reguli eficiente de cunoaştere a clientului;
5) în contextul tranzacțiilor prin intermediul „conturi corespondente de transfer”, banca realizează acorduri prin care i se permite să verifice procedurile urmate de instituția corespondentă în vederea cunoaşterii clienţilor şi să transmită/primească, la solicitare, documente şi informaţii aferente clienţilor, activităţii şi tranzacţiilor acestora.

60. În relaţiile de afaceri sau în cazul tranzacţiilor cu persoanele expuse politic, cu membrii familiilor persoanelor expuse politic şi cu persoanele asociate persoanelor expuse politic, banca aplică cel puţin următoarele măsuri:
1) dispune de un sistem de gestionare a riscului care:
a) permite determinarea dacă un client, un potenţial client şi/sau beneficiarul efectiv al acestuia este sau nu persoană expusă politic;
b) solicită informaţia relevantă de la client şi/ sau beneficiarul efectiv al acestuia, utilizează referinţa la o sursă de informaţie disponibilă public sau accesează o bază de date electronică comercială cu informaţii despre persoanele expuse politic;
2) obţine aprobarea persoanei responsabile în bancă pentru stabilirea relaţiei de afaceri, iar în cazul în care clientul sau beneficiarul efectiv al acestuia a devenit ulterior persoană expusă politic, pentru continuarea relaţiei de afaceri;
3) stabileşte și verifică sursa averii și a mijloacelor bănești implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţie;
4) solicită informaţii privind membrii familiei şi persoanele asociate persoanei expuse politic.
5) monitorizează sporit relaţia de afaceri și tranzacțiile efectuate de persoana expusă politic, inclusiv actualizează periodic informaţiile despre acesta.

61. În cazul persoanelor juridice care stabilesc relaţia de afaceri în scopul investirii şi administrării fiduciare a bunurilor, banca identifică persoana pe numele căreia se stabileşte relaţia de afaceri, beneficiarul în numele căruia acţionează persoana, precum şi determină detaliile privind natura aranjamentelor existente. Măsurile de identificare vor cuprinde, de asemenea, pe fondatorii administrării fiduciare, orice alte persoane care au predat bunuri în administrare fiduciară, orice beneficiar al administrării fiduciare şi persoanele cu drept de dispoziţie asupra bunurilor.

62. În cazul în care clienţii care acţionează în numele altor persoane, indicaţi la pct.55 subpct.3) și 4) nu au dreptul să furnizeze băncii informaţia necesară privind beneficiarii efectivi, banca nu va deschide cont sau nu va stabili o altă relaţie de afaceri.


Capitolul VIII
CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE CARE ÎNSOȚESC
TRANSFERURILE DE FONDURI

63. Prezentul capitol se aplică transferurilor de fonduri, în orice monedă, care sunt transmise sau primite de către o bancă sau de o bancă intermediară.

64. Prezentul capitol nu se aplică transferurilor de fonduri efectuate utilizând un card de plată, un instrument de monedă electronică sau orice alt dispozitiv digital sau informatic preplătit, cu caracteristici similare, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
1) cardul, instrumentul sau dispozitivul respectiv este utilizat exclusiv pentru a plăti bunuri sau servicii;
2) numărul cardului, instrumentului sau dispozitivului respectiv însoțește toate transferurile care decurg din tranzacție.
Cu toate acestea, prezentul capitol se aplică atunci când un card de plată, un instrument de monedă electronică sau orice alt dispozitiv digital sau informatic preplătit, cu caracteristici similare, este folosit pentru a efectua un transfer de fonduri între persoane.

65. Prezentul capitol nu se aplică transferurilor de fonduri care implică retragerea de numerar de către plătitor din contul de plăți propriu.

Secţiunea 1
Obligațiile băncii plătitorului

66. Banca asigură că transferurile de fonduri sunt însoțite de următoarele informații cu privire la plătitor:
1) denumirea/numele și prenumele plătitorului;
2) numărul de cont de plăți al plătitorului;
3) adresa plătitorului, numărul actului de identitate, codul fiscal (IDNO/IDNP) sau data și locul nașterii.

67. Banca asigură că transferul de fonduri este însoțit de următoarele informații cu privire la beneficiarul plății:
1) numele beneficiarului plății;
2) numărul de cont de plăți al beneficiarului plății.

68. Prin derogare de la pct.66 subpct.2) și pct.67 subpct.2), în cazul transferurilor care nu se efectuează din sau către un cont de plăți (bancar), banca plătitorului se asigură că transferul de fonduri este însoțit de un cod unic de identificare a tranzacției în locul numărului (numerelor) de cont de plăți (bancar).

69. Banca, înainte de a transfera fondurile, verifică plenitudinea și exactitatea informațiilor menționate la pct. 66 pe baza documentelor, a datelor sau a informațiilor obținute dintr-o sursă credibilă și independentă, ținând cont de prevederile prezentului Regulament.

70. Banca asigură că toate transferurile de fonduri transfrontaliere sunt însoțite cu informații privind numele plătitorului și beneficiarului plății, și numărul contului sau un cod unic de identificare a tranzacției/plății, precum și completarea corespunzătoare a câmpului „destinații plății/transferului”.

71. În cazul transferurilor de credit pe baza unui fișier de grup efectuate de un singur plătitor către mai mulți beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată activează în afara Republicii Moldova, pct. 66 nu se aplică transferurilor individuale grupate, cu condiția ca transferul procesat în baza unui fișier de grup să cuprindă informațiile menționate la pct. 66, 67 și 68, informațiile respective să fi fost verificate în conformitate cu pct. 69, și transferurile individuale să fie însoțite de numărul de cont de plăți al plătitorului sau, acolo unde se aplică pct.68, de codul unic de identificare a tranzacției .

72. Banca nu va executa/efectua transferul de mijloace bănești dacă nu este asigurată respectarea cerințelor pct.66-71.

Secţiunea a 2-a
Obligațiile băncii beneficiarului plății

73. Banca instituie proceduri eficace, inclusiv, acolo unde este cazul, control a posteriori sau control în timp real, pentru a depista dacă acele câmpuri referitoare la informațiile privind plătitorul și beneficiarul plății din sistemul de plată și decontare, utilizat pentru efectuarea transferului de fonduri, au fost completate corespunzător cerințelor pct. 66 și 67.

74. Banca, înainte de înregistrarea transferului de fonduri în contul beneficiarului plății sau de a pune mijloacele bănești la dispoziția acestuia, verifică plenitudinea și exactitatea informațiilor menționate la pct. 67 pe baza documentelor, a datelor sau a informațiilor obținute dintr-o sursă credibilă și independentă, ținând cont de prevederile prezentului Regulament.

75. Banca verifică plenitudinea și exactitatea informațiilor referitoare la beneficiarul plății, pe baza documentelor, a datelor sau a informațiilor obținute dintr-o sursă credibilă și independentă, ținând cont de prevederile prezentului Regulament, în cazul transferurilor de fonduri în cuantumul ce nu depășește limita stabilită la pct.25 subpct.2) în următoarele situații:
1) când plata este efectuată în numerar sau în monedă electronică anonimă, dacă tranzacțiile par a avea legătură între ele;
2) când există motive întemeiate pentru a suspecta că există o activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

76. Banca pune în aplicare proceduri eficace bazate pe evaluarea riscurilor, pentru a determina dacă să execute, să respingă sau să suspende un transfer de mijloace bănești în cazul căruia informațiile complete privind plătitorul și beneficiarul plății lipsesc. Banca ia în considerare aplicarea acestor proceduri și în cazul în care nu este completat câmpul „destinații plății/transferului”.

77. Banca, dacă constată că la primirea transferului de fonduri, informațiile menționate la pct.66 și 67 lipsesc sau sunt incomplete respinge transferul sau solicită informațiile cerute privind plătitorul și beneficiarul plății, înaintea înregistrării transferului de fonduri în contul beneficiarului plății sau de a pune mijloacele bănești la dispoziția acestuia, în funcție de riscul asociat.

78. În cazul în care instituția/banca care efectuează plata omite în mod regulat să furnizeze informațiile obligatorii cu privire la plătitor sau beneficiarul plății, banca beneficiară ia măsuri care pot consta, mai întîi, în emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene-limită, înainte fie de a respinge orice transfer de fonduri care provine de la aceasta, fie de a decide, dacă este cazul, să restrângă sau să înceteze relația comercială cu respectiva instituție/bancă. Banca informează despre astfel de situații Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor conform actelor normative în vigoare.

Secţiunea a 3-a
Obligațiile băncii intermediare

79. Banca instituie proceduri eficace, inclusiv, acolo unde este cazul, control a posteriori sau control în timp real, pentru a depista dacă acele câmpuri referitoare la informațiile privind plătitorul și beneficiarul plății din sistemul de plată și decontare, utilizat pentru efectuarea transferului de fonduri, au fost completate corespunzător cerințelor pct. 66 și 67.

80. Banca asigură că transferurile de fonduri pe baza unui fișier de grup conține numărul contului de plată al plătitorului sau un cod unic de identificare a tranzacției/plății, iar fișierul de grup deține informațiile privind plătitorul și beneficiarul plății, care are trasabilitate completă.

81. Banca pune în aplicare proceduri eficace bazate pe evaluarea riscurilor, pentru a determina dacă să execute, să respingă sau să suspende un transfer de mijloace bănești în cazul căruia informațiile cerute privind plătitorul și beneficiarul plății lipsesc. Banca ia în considerare aplicarea acestor proceduri și în cazul în care nu este completat câmpul „destinații plății/transferului”.

82. Banca, dacă constată că la primirea transferului de fonduri, informațiile menționate la pct.66 și 67 lipsesc sau sunt incomplete, fie respinge transferul sau solicită informațiile cerute privind plătitorul și beneficiarul plății înainte sau după transmiterea transferului de fonduri, în funcție de riscul asociat.

83. În cazul în care instituția/banca care efectuează tranferul/plata omite în mod repetat să furnizeze informațiile cerute cu privire la plătitor sau beneficiarul plății, banca intermediară ia măsuri care pot consta, mai întîi, în emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene-limită, înainte de respingerea oricărui transfer de fonduri care provine de la aceasta, fie de a decide, să restrîngă sau să înceteze relația comercială cu respectiva instituție/bancă.

84. Banca informează despre situațiile descrise la pct.83 Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor conform actelor normative în vigoare.


Capitolul IX
RAPORTAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI A TRANZACŢIILOR

85. Banca este obligată să informeze Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre:
1) bunurile suspecte, activitățile sau tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora şi de finanţare a terorismului, care sunt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau sunt deja realizate - imediat, în cel mult 24 de ore de la identificarea actului sau circumstanțelor care generează suspiciuni;
2) activităţile sau tranzacţiile clienților realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 200 000 de lei (sau echivalentul acesteia) sau prin mai multe operaţiuni în numerar care par a avea o legătură între ele - în decurs de 10 zile calendaristice;
3) tranzacţiile clienților realizate prin virament, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 500000 de lei (sau echivalentul acesteia) - cel târziu la data de 15 a lunii următoare lunii de gestiune.

86. Banca va dispune de:
1) proceduri clare, reieşind din prevederile Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, aduse la cunoştinţa întregului personal, care prevăd raportarea de către personal a tuturor bunurilor suspecte, activităților sau tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora şi de finanţare a terorismului;
2) sisteme de depistare a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte conform criteriilor și indicilor stabilite, inclusiv de autorităţile competente;
3) proceduri de informare a persoanei responsabile în bancă şi la necesitate a serviciului de securitate internă privind problemele ce ţin de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.


Capitolul X
PĂSTRAREA DATELOR

87. Banca păstrează toate documentele şi informaţiile despre clienţi şi beneficiarii efectivi, obţinute în cadrul măsurilor de precauţie privind clienţii, inclusiv copiile documentelor de identificare, arhiva conturilor şi documentelor primare, corespondenţa de afaceri, rezultatele analizelor şi cercetărilor efectuate privind identificarea tranzacţiilor complexe şi neordinare, pe perioada activă a relaţiei de afaceri şi pe o perioadă de 5 ani după terminarea acesteia sau după data efectuării tranzacţiilor ocazionale și transferurilor de mijloace bănești, iar ulterior până la 5 ani în format electronic.

88. Procedurile de păstrare a documentelor şi informaţiei vor include cel puţin următoarele, după caz:
1) ţinerea unui registru al clienţilor şi al beneficiarului efectiv identificaţi, care va conţine cel puţin: denumirea/numele clientului; IDNO/IDNP, după caz; numărul contului; data deschiderii; data închiderii;
2) păstrarea tuturor documentelor primare, inclusiv a corespondenţei de afaceri;
3) păstrarea dosarelor privind identificarea şi verificarea clienţilor, a beneficiarilor efectivi privind monitorizarea operaţiunilor clienţilor şi păstrarea documentelor confirmative aferente operaţiunilor;
4) păstrarea informaţiei privind tranzacţiile efectuate și notele de monitorizare aferente, inclusiv pentru cele complexe şi neordinare;
5) arhivarea informaţiei privind tranzacţiile şi corespondenţa de afaceri în sistemele tehnologiilor informaţionale (TI) şi păstrarea arhivei în condiţii de siguranţă şi disponibilitate operativă.

89. Banca asigură că, în caz de solicitare, documentele şi informaţia privind identificarea şi verificarea clienţilor, a beneficiarilor efectivi, privind monitorizarea operaţiunilor clienţilor, inclusiv documentele confirmative aferente operaţiunilor sunt accesibile Băncii Naționale a Moldovei şi Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. La solicitarea autorităţilor competente, conform art.9 alin.(2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, termenul privind deţinerea şi păstrarea informaţiei aferentă clienţilor şi operaţiunilor acestora poate fi prelungit pentru o perioadă determinată în solicitare, dar nu mai mult de 5 ani.


Capitolul XI
CERINȚE PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN

90. Banca va dispune de sisteme de control intern care vor asigura conformarea continuă a băncii actelor normative şi programului intern în domeniu şi vor contribui la minimizarea riscurilor aferente.

91. La deschiderea de filiale şi sucursale pe teritoriul altor state, precum şi pe parcursul activităţii acestora, banca va aplica cerinţele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în conformitate cu sistemul de control intern propriu, politicile şi procedurile interne şi actele normative ale Republicii Moldova, în măsura în care legislaţia ţării gazde permite. În cazul în care, în ţara (jurisdicția) cerinţele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului sunt insuficiente, banca trebuie să asigure implementarea cerinţelor actelor normative ale Republicii Moldova, în măsura în care legislaţia ţării (jurisdicției) permite. Dacă ţara (jurisdicția) nu permite aplicarea corespunzătoare a cerinţelor actelor normative ale Republicii Moldova, banca aplică măsuri suplimentare corespunzătoare pentru a diminua riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi informează Banca Națională a Moldovei în decurs de 2 luni despre acest fapt. Banca Naţională a Moldovei poate aplica măsuri de supraveghere potrivit cadrului legal, pentru asigurarea respectării de către filialele şi sucursalele deschise pe teritoriul altor state a actelor normative în vigoare aferente domeniului dat, iar dacă se constată nerespectarea acestora, Banca Națională a Moldovei poate limita activitatea sau retrage aprobarea emisă pentru deschiderea filialelor şi sucursalelor deschise pe teritoriul altor state. În aplicarea prezentului punct, Banca Națională a Moldovei emite standarde tehnice emise privind tipul de măsuri suplimentare, precum şi măsurile minime care trebuie realizate de bancă în cazul în care normele de drept ale altei ţări (jurisdicţii) nu permit punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în prezentul punct.

92. Banca comunică şi implementează prevederile programului propriu pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în cadrul sucursalelor, filialelor şi altor subdiviziuni deținute, inclusiv al celor situate în alte ţări. În scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, banca efectuează schimb de date cu sucursalele, filialele și alte subdiviziuni deţinute în condiţiile respectării cerinţelor actelor normative în vigoare.

93. Sistemul de control intern trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
1) efectuarea de către subdiviziunea de audit intern a auditului independent în vederea verificării conformării băncii cerințelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Funcţiile auditului în acest scop sunt:
a) evaluarea independentă a adecvării politicilor și procedurilor aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului identificate;
b) evaluarea independentă a eficienței personalului băncii la implementarea politicilor și procedurilor aprobate aferente domeniului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
c) evaluarea independentă a eficacității supravegherii conformității și a controlului calității, inclusiv parametrii criteriilor pentru alertele automate;
d) evaluarea independentă a eficacității instruirii de către bancă a personalului relevant;
e) informarea organelor de conducere privind rezultatele verificării și recomandarea asupra măsurilor necesare a fi întreprinse pentru minimizarea riscurilor și neajunsurilor identificate;
2) desemnarea persoanelor, inclusiv din rândul membrilor Consiliului băncii și/sau organului executiv, responsabile de asigurarea conformării cu actele normative în vigoare privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare – persoană responsabilă). În acest scop persoana responsabilă are următoarele atribuţii:
a) acordă consultaţii angajaţilor băncii în problemele ce apar în timpul realizării programului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv în ce priveşte identificarea şi examinarea clienţilor băncii şi evaluarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
b) aprobă începerea, continuarea, încetarea relațiilor de afaceri cu clienții cu grad de risc sporit (sau deleagă atribuţia dată conducătorului sucursalei, după caz);
c) ia decizii în baza informaţiei primite;
d) întreprinde măsuri privind raportarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a informaţiei în conformitate cu legislaţia;
e) organizează instruirea angajaţilor băncii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
f) prezintă în scris, cel puţin o dată pe an, consiliului băncii un raport privind rezultatele realizării programului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv informează asupra riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului identificate pe parcursul anului și măsurile luate pentru minimizarea acestora;
g) colaborează cu serviciul de audit în vederea îndeplinirii scopului acestuia privind verificarea conformării activităţii băncii la legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
h) îndeplineşte alte funcţii în corespundere cu prezentul Regulament şi documentele interne ale băncii;
3) prevederi interne privind răspunderea și sancționarea angajaţilor care nu informează/ raportează despre activităţile sau tranzacţiile suspecte persoana responsabilă, serviciul securităţii sau direct autoritatea competentă şi/sau contribuie personal la efectuarea operaţiunilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.

94. Banca va dispune de programe de selectare şi instruire continuă a personalului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Banca asigură deținerea de către personalul și persoana responsabilă în bancă a cunoștințelor, calităților și abilităților corespunzătoare pentru îndeplinirea eficientă a responsabilităților de conformare la cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

95. Programele de selectare şi instruire indicate la pct.94 vor cuprinde diverse aspecte ale procesului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi obligaţiunile conform legislaţiei în domeniu, inclusiv:
1) instruirea personalului nou angajat referitor la importanţa şi cerinţele de bază ale programelor respective;
2) instruirea personalului de „prima linie” (angajaţii care nemijlocit intră în contact cu clienţii) referitor la identificarea clienților, verificarea identităţii acestora, monitorizarea conturilor/tranzacțiilor clienţilor existenţi pe bază continuă, depistarea indicilor şi raportarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte şi a celor supuse raportării;
3) actualizarea regulată a responsabilităţilor personalului;
4) noile tehnici, metode şi tendinţe de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
5) nivelul implicării personalului în procesul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
Conţinutul şi programul instruirii personalului trebuie să fie adaptat la necesităţile individuale ale băncii.

96. Banca realizează prelucrarea datelor cu caracter personal obținute în procesul de implementare a cerințelor prezentului regulament și asigură confidențialitatea acestora, ținând cont de cerințele actelor normative în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.


Capitolul XII
CERINȚE PRIVIND APLICAREA
MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE

97. Banca aplică imediat măsuri restrictive în privinţa bunurilor, inclusiv a celor obţinute din sau generate de bunuri care aparţin sau sunt deţinute ori controlate, direct sau indirect, de persoanele, grupurile şi entităţile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa care fac obiectul măsurilor restrictive, precum şi de persoanele juridice care aparţin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri şi entităţi.

98. Pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive conform pct.97, banca elaborează proceduri și reguli interne care trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
1) proceduri de monitorizare, compilare, păstrare și actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale (inclusiv prin utilizarea bazelor de date existente), conform cerințelor Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legii nr.25 din 4 martie 2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;
2) proceduri de verificare/depistare a persoanelor sau entităţilor desemnate şi a tranzacțiilor (operaţiunilor) în care sunt implicate bunuri, aplicabile potenţialilor clienţi, clienților existenți şi solicitanţilor de tranzacţii ocazionale și de transfer a mijloacelor bănești;
3) competenţele persoanelor cu responsabilităţi în implementarea procedurilor și regulilor interne pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor;
4) procedurile de informare/raportare, intern şi către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
99. Banca la identificarea bunurilor care aparţin sau sunt deţinute ori controlate, direct sau indirect, de persoanele, grupurile şi entităţile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa care fac obiectul măsurilor restrictive, întreprinde succesiv următorii pași:
1) prin decizia (ordinul) persoanei responsabile în bancă, se abţine, pentru un termen nedeterminat, de la executarea activităţilor şi tranzacţiilor în favoarea sau beneficiul, direct sau indirect, al persoanelor, grupurile şi entităţile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa care fac obiectul măsurilor restrictive;
2) informează imediat, dar nu mai târziu de 24 ore, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre abţinerea, pentru un termen nedeterminat, de la executarea activităţilor şi tranzacţiilor în favoarea sau beneficiul, direct sau indirect, al persoanelor, grupurile şi entităţile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa care fac obiectul măsurilor restrictive. Informația transmisă va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) date și informații (nume/denumire; IDNO/IDNP, dacă există; țara de origine/rezidență; lista autorității/organizației la care face referință măsura restrictive aplicată, etc) despre persoana, grupul sau entitatea identificată;
b) date și informații (volumul; moneda; destinatarul; destinația, etc) despre bunul identificat;
c) informarea despre decizia persoanei responsabile în bancă cu privire la abţinerea, pentru un termen nedeterminat, de la executarea activităţilor şi tranzacţiilor cu referire la bunul identificat;
3) dacă este cazul, banca acceptă plăţi suplimentare, efectuate de o parte terţă, sau majorarea valorii bunurilor identificate şi extinde aplicabilitatea măsurii de abținere asupra bunurilor, ținând cont de cerințele pct.99 subpct.1), precum și informează despre acest fapt Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ținând cont de cerințele pct. 99 subpct.2) lit.a) și b);
4) informează Banca Națională a Moldovei despre măsura restrictivă aplicată, ținând cont de cerințele pct.99 subpct.2) lit.a) și b).

100. În cazul unor îndoieli sau suspiciuni care nu permit stabilirea unei convingeri ferme privind identitatea persoanei, grupului sau entității incluse în lista menţionată la art.34 alin.(11) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, banca informează neîntîrziat despre aceasta, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

101. Banca asigură monitorizarea permanentă a paginilor web oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunii Europene şi Serviciului de Informaţii şi Securitate, pentru asigurarea aplicabilității corespunzătoare a măsurilor restrictive asupra persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă.


Capitolul XIII
ALTE DISPOZIȚII

102. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentului Regulament, a obligaţiilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Banca Naţională a Moldovei aplică sancţiuni în conformitate cu legislația în vigoare.

103. În aplicarea prezentului Regulament, banca informează Banca Naţională a Moldovei despre activitățile suspecte și incidentele de fraudă care prezintă riscuri pentru siguranţa, buna funcționare sau reputaţia băncii.

 

Anexă
la Regulamentul cu privire la cerințele
privind prevenirea şi combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului în activitatea băncilor

Recomandări privind criteriile de identificare a beneficiarului efectiv

Persoanele fizice care pot controla persoana juridică prin intermediul intereselor de proprietate

a) persoana / persoanele fizice care deține în mod direct sau indirect un procent minim din participația deținută în persoana juridică (abordarea pragului)
Banca ia în considerare cota procentuală mai mare de 25% deținută de către persoana fizică (persoanele fizice) ca factor esențial la determinarea beneficiarului efectiv. În cazul unui control indirect asupra persoanei juridice (lanț de vehicule corporative sau persoane juridice), beneficiarul efectiv se determină utilizând tehnica deținerii controlului efectiv (calcularea ponderii deținute de fiecare persoană fizică potențial beneficiar efectiv în lanțul format, iar persoana fizică care deține cota cea mai mare din participație se consideră beneficiar efectiv).

b) acționarii care exercită controlul singuri sau împreună cu alți acționari, inclusiv prin intermediul unui contract, al înțelegerii, al unei relații, al unui intermediar sau al unei entități aflate în legătură ( abordarea interesului majoritar)
Banca ia în considerare controlul indirect, care poate depăși proprietatea legală (directă) sau ar putea fi prin intermediul unui lanț de vehicule corporative sau persoane juridice și prin intermediul unor nominalizări, ca factor esențial la determinarea beneficiarului efectiv. În astfel de situații, controlul indirect, poate fi identificat prin diverse mijloace, cum ar fi: acord între acționari, exercitarea unei influențe dominante sau puterea de a numi membrii managementului superior. Acționarii pot spori nivelul de control prin acorduri formale sau informale sau prin utilizarea de acționari nominali (proprietar investit sau înregistrat care deține acțiuni în numele beneficiarul efectiv în baza unui contract de custodie). Banca ia în considerare diferitele tipuri de interese de proprietate și posibilitățile care pot exista, inclusiv votul sau drepturile economice (de exemplu: titlurile sau datoriile convertibile în capitaluri proprii).

Persoanele fizice care pot controla persoana juridică prin alte mijloace

a) Persoana / persoanele fizice care exercita controlul asupra unei persoane juridice prin alte mijloace
Banca ia în considerare legăturile personale dintre persoana fizică și persoanele menționate la lit.a) și b) la identificarea beneficiarului efectiv sau care dețin proprietatea.

b) Persoana / persoanele fizice care exercită controlul fără proprietate
Banca ia în considerare situațiile când persoana fizică participă la finanțarea persoanei juridice sau obține beneficii sau există relații familiale apropiate, asociații istorice sau contractuale, sau în cazul în care persoana juridică nu achită anumite plăți (datorii). În plus, controlul poate fi prezumat chiar dacă controlul nu este niciodată exercitat în mod efectiv, cum ar fi utilizarea, beneficiul sau beneficiul activelor deținute de persoana juridică.

Persoanele fizice care pot exercita controlul prin posturi (funcții)
deținute în cadrul persoanei juridice

a) Persoana / persoanele fizice responsabile pentru deciziile strategice care afectează în mod fundamental practicile comerciale sau direcția generală a persoanei juridice
Banca ia în considerare situația când funcția de director /administrator poate juca un rol activ în exercitarea controlului asupra afacerilor persoanei juridice. Cu toate acestea, informațiile privind administratorii pot avea o valoare limitată în cazul în care țara de origine a acestuia permite ca administratorul poate fi persoană nominală (persoana care acționează în numele unor interese neidentificate).

b) Persoana / persoanele fizice care exercită controlul executiv asupra treburilor zilnice sau regulate ale persoanei juridice prin intermediul unei funcții de conducere
Banca ia în considerare situațiile în care directorul executiv (CEO), directorul financiar (CFO), directorul sau directorul executiv sau președintele pot juca un rol activ în exercitarea controlului asupra afacerilor persoanei juridice, sau persoana / persoanele fizice au autoritate semnificativă asupra relațiilor financiare, inclusiv cu instituțiile financiare (bănci) și afacerile financiare în desfășurare ale persoanei juridice.

Surse pentru obținerea informației aferente beneficiarilor efectivi

a) Registrul fondatorilor sau lista acționarilor prezentată de către persoana juridică, care este păstrat și actualizat permanent, întocmit conform datelor și informațiilor din documentele legale de încorporare a persoanei juridice și/sau memorandumul și articolele de asociere și este înregistrat la autoritățile de stat sau în registrele private, în modul stabilit de legislația aplicabilă;

b) Registrul public/privat cu privire la datele de înregistrare a persoanei juridice, întocmit conform legislației aplicabile, care conțin cel puțin, următoarea informație: denumirea, dovada de înregistrare, statutul și forma legală, adresa de înregistrare, împuternicirile de bază care reglementează activitatea, lista directorilor și registrul acționarilor sau fondatorilor, inclusiv categoriile de acțiuni deținute și dreptul de vot ;

c) Informația obținută de la alte entități raportoare în condiții similare privind aplicarea măsurilor de precauție asupra clienților și beneficiarilor efectivi ai acestora;

d) Informația deținută de alte autorități competente în baza obligațiilor legale (de exemplu: autoritățile fiscale, autorități financiare sau regulatorii și alte companii care dețin registre similare);

e) Informația disponibilă privind persoanele juridice cotate pe o piață reglementată/ sistem multilateral de tranzacționare, care impune cerințe de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului efectiv.