• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.08.2017

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

07.08.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu 07.08.2017, consultarea publică de către persoanele, autoritățile și instituțiile publice interesate a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare Proiectul legii).
Proiectul este elaborat pentru aducerea în concordanță a unor legi aferente activității băncilor din Republica Moldova ca urmare a promovării și adoptării de către Parlament a proiectului Legii privind activitatea băncilor. În noua lege privind activitatea băncilor noțiunile  diferă de cele utilizate până acum, respectiv, apare necesitatea modificării și completării unor acte legislative.

Astfel, proiectul legii va corela prevederile, terminologia, referințele și alte elemente tangențiale cu proiectul Legii privind activitatea băncilor.

Amendamentele incluse în proiectul de lege vizează următoarele acte legislative:

 • Legea nr. 548 – XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
 • Legea nr. 550-XIII  din  21.07.1995 instituţiilor financiare
 • Legea nr. 232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor
 • Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară
 • Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
 • Legea nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare
 • Legea nr. 184 din 22.07.2016 cu privire la contractele de garanție financiare
 • Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar
 • Legea nr. 1134-XIII  din  02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni
 • Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012
 • Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nr. 234 din 03.10.2016
 • Legea privind activitatea de audit nr. 61 din 16.03.2007

Recomandările pe marginea proiectului de lege, supus consultării publice de către autoritățile și instituțiile publice interesate, pot fi expediate până la 25 august 2017, pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau reglementare@bnm.md.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și nota de argumentare aferentă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

 

Proiect:

_____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 

1. Temei legal

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (”Proiectul legii”) este elaborat pentru aducerea în concordanță a unor legi aferente activității băncilor din Republica Moldova ca urmare a promovării și adoptării de către Parlament a proiectului Legii privind activitatea băncilor.

E de menţionat că, proiectul legii privind activitatea băncilor are ca scop realizarea acțiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din  30.12.2016.

Astfel, în proiectul Legii privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei (BNM) a transpus prevederile Directivei 2013/36/UE din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE și a Regulamentului 575/2013 din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Ca urmare, noua lege privind activitatea băncilor și noțiunile utilizate în textul acesteia diferă de noțiunile utilizate până acum pe teritoriul țării și, respectiv, apare necesitatea modificării și completării unor acte legislative.

 

2. Scop și obiective

Proiectul legii are ca scop corelarea prevederilor, terminologiei, referințelor și a altor elemente tangențiale cu proiectul Legii privind activitatea băncilor. 

Amendamentele incluse în proiectul de lege vizează următoarele acte legislative:

 • Legea nr. 548 – XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
 • Legea nr. 550-XIII  din  21.07.1995 instituţiilor financiare
 • Legea nr. 232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor
 • Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară
 • Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
 • Legea nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare
 • Legea nr. 184 din 22.07.2016 cu privire la contractele de garanție financiare
 • Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar
 • Legea nr. 1134-XIII  din  02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni
 • Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012
 • Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nr. 234 din 03.10.2016
 • Legea privind activitatea de audit nr. 61 din 16.03.2007

Proiectul legii, de asemenea, are ca obiectiv următoarele:

 • Păstrarea cadrului legislativ primar aferent lichidării benevole și silite a unei bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei prin stabilirea regulilor aplicabile procedurii de lichidare benevolă sau silită a unei bănci și care va avea ca obiect instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri ordonate pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului băncii prin distribuirea produsului finit.
 • Consolidarea procesului de licențiere și supraveghere a participanților pieței valutare din Republica Moldova – unităților de schimb valutar și a fondatorilor / administratorilor acestora, ținând cont de practica nocivă care are loc în acest domeniu când persoanele sau entitățile respective fiind sancționate de Banca Națională a Moldovei nu depun efortul necesar pentru înlăturarea deficiențelor, dar solicită eliberarea unei noi licențe pentru o altă entitate similară. Astfel, autoritatea de supraveghere nu dispune de temei legal și instrumente legale de a opri un astfel de comportament al participanților.

 

3. Condițiile care au impus elaborarea proiectului

Proiectul legii a fost elaborat ca urmare a adoptării în prima lectură a Parlamentului a proiectului Legii privind activitatea băncilor, care la rândul său, a fost elaborat în cadrul proiectului Twinning aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul prevederilor Directivei 2013/36/EU și Regulamentului 575/2013, finanțat de UE de care a beneficiat BNM începând cu 30 iunie 2015, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Națională a Olandei.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului

În mare parte, proiectul legii  prevede:

 • substituirea în actele legislative a noțiunii de „instituții financiare” cu noțiunea de „bănci”;
 • substituirea referințelor la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995  cu referințele la Legea privind activitatea băncilor;
 • aplicabilitatea Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 doar pentru cazurile de lichidare benevolă sau silită a băncilor din Republica Moldova;
 • dezvoltarea instrumentelor de supraveghere a sectorului unităților de schimb valutar din Republica Moldova.

 

5. Evaluarea impactului

Proiectele actelor normative în domeniul financiar - bancar nu sunt supuse evaluării conform cerințelor Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. În același timp, autorii consideră că adoptarea prezentului proiect de lege nu va avea impact economic asupra subiecților actelor legislative amendate.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.