Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.03.2016

Regulamentul privind asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Băncii Naţionale a Moldovei

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.230 din 18 moiembrie 2010

 

REGULAMENT
privind asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Băncii Naţionale a Moldovei
(cu modificările şi completările aprobate prin hotărîrile Consiliului de administrație din 10.01.2013 și 18.09.2014)

 

Capitolul I
Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

2. Prezentul Regulament se aplică în procesul de elaborare şi adoptare de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare - BNM) a proiectelor de acte legislative, acte administrative (în continuare - proiecte de decizii), care pot avea impact economic, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, serviciilor publice etc.).

3. Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile coordonatorului procesului de consultare, ale subdiviziunilor structurale ale BNM, modalitatea de informare în cadrul procesului decizional, procedura şi etapele de organizare a consultărilor publice, precum şi raportarea privind transparenţa procesului decizional.

4. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament se definesc conform Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

5. Actele oficiale cu sau fără caracter normativ, după caz, în domeniul politicii monetare (valutare) ce ţin de stabilirea ratelor dobînzilor la instrumentele politicii monetare, regimul rezervelor obligatorii, cursul oficial al monedei naţionale, de intervenţie pe piaţa monetară (valutară), de aplicare a măsurilor de salvgardare în domeniul valutar, rezultatele analizelor, alte aspecte macroeconomice, precum şi deciziile care necesită a fi adoptate în regim de urgenţă, pot fi elaborate şi adoptate fără consultarea părţilor interesate. Necesitatea de a adopta în regim de urgenţă actul oficial cu caracter normativ se aduce la cunoştinţa publicului printr-o notă informativă în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, prin plasare pe pagina-web oficială, prin afişare la sediul BNM într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz.

6. Procedurile de consultare publică prevăzute în prezentul regulament nu se extind asupra procesului de elaborare şi adoptare de către BNM a proiectelor de decizii ce conţin informaţii oficiale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii.

7. Măsurile de asigurare a transparenţei în procesul elaborării şi adoptării deciziilor se realizează, în limita atribuţiilor stabilite, de subdiviziunea de sine stătătoare a BNM care este autorul proiectului de decizie (în continuare - „subdiviziunea-autor") şi de coordonatorul procesului de consultare publică.

8. Pe pagina-web oficială a BNM rubrica destinată transparenţei procesului decizional va conţine:
a) reglementări privind transparenţa decizională (Regulamentul privind asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Băncii Naţionale a Moldovei, legile şi alte acte normative referitoare la transparenţa decizională);
b) proiecte de decizii supuse consultării publice (anunţuri privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectelor de decizii, nota informativă, sinteza recomandărilor, după caz, anunţul despre retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare);
c) informaţia de contact al coordonatorului procesului de consultare publică (numele, numărul de telefon, adresa electronică);
d) rapoarte anuale ale BNM privind transparenţa în procesul decizional;
e) altă informaţie aferentă transparenţei procesului decizional.

9. Rubrica prevăzută la pct. 8 se administrează de către administratorul conţinutului informaţional al paginii-web şi se actualizează la iniţiativa subdiviziunii-autor sau din iniţiativa proprie a coordonatorului procesului de consultare publică, după coordonare cu subdiviziunea-autor.

10. La planificarea termenelor de elaborare şi adoptare a proiectului de decizie se va lua în consideraţie necesitatea desfăşurării procesului de consultare publică, precum şi timpul necesar pentru consultarea proiectului respectiv.

 

Capitolul II
Atribuţiile de bază ale coordonatorului procesului de consultare publică

11. Coordonatorul procesului de consultare publică este persoana abilitată cu funcţia de coordonare şi monitorizare a asigurării generale a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii în cadrul BNM.

12. Coordonatorul procesului de consultare publică are următoarele atribuţii:
a) asigură respectarea cerinţelor de transparenţă în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizie;
b) întocmeşte şi actualizează periodic, la propunerea subdiviziunii-autor şi la solicitarea părţilor interesate, expusă verbal sau în scris, lista generală a părţilor interesate de procesul de consultare publică;
c) coordonează cu subdiviziunea-autor şi aprobă listele părţilor interesate care vor fi consultate în cazul fiecărui proiect de decizie în parte;
d) întocmeşte raportul anual al BNM privind transparenţa în procesul decizional;
e) asigură suportul metodologic în implementarea procedurilor de organizare a
consultărilor publice.

 

Capitolul III
Atribuţiile de bază ale subdiviziunii-autor

13. Subdiviziunea-autor este subdiviziunea BNM responsabilă de elaborarea proiectului de decizie, precum şi de iniţierea şi desfăşurarea consultării publice în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie.

14. Subdiviziunea-autor are următoarele atribuţii:
a) identifică modalităţile optime de consultare publică;
b) identifică părţile interesate relevante care vor fi consultate, părţile care pot fi afectate de proiect şi interesul altor părţi interesate de subiectul abordat şi elaborează lista părţilor interesate care vor fi consultate în cazul fiecărui proiect de decizie;
c) informează părţile interesate despre iniţierea, elaborarea şi organizarea consultării publice a proiectului de decizie;
d) organizează procedurile de consultare publică;
e) transmite coordonatorului procesului de consultare publică informaţia necesară pentru publicarea pe pagina-web oficială a BNM (proiectul de decizie, nota informativă, sinteza recomandărilor, după caz, anunţul despre retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare etc.);
f) supraveghează actualizarea informaţiei ce ţine de consultarea publică, publicată pe pagina-web oficială a BNM;
g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor publice organizate în procesul de consultare publică, după caz;
h) întocmeşte sinteza recomandărilor prezentate de părţile participante în procesul de
consultare;
i) prezintă Consiliului de administraţie al BNM, după caz, autorităţilor / organelor publice
împuternicite spre adoptare proiectul de decizie;
j) întocmeşte şi păstrează dosarul privind elaborarea proiectului de decizie; k) transmite, anual, pe adresa coordonatorului procesului de consultare publică informaţia necesară pentru întocmirea raportului anual al BNM privind transparenţa în procesul decizional.

 

Capitolul IV
Drepturile părţilor interesate

15. Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, reprezentanţii mediului de afaceri, alte părţi interesate au dreptul, în condiţiile legii:
a) să participe, la orice etapă a procesului decizional, cu excepţia etapei de adoptare a hotărîrilor de către Consiliul de administraţie al BNM;
b) să solicite şi să obţină informaţii referitoare la procesul decizional, să aibă acces și să primească proiectele de decizii însoţite de materialele aferente, în condiţiile Legii nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
c) să înainteze propuneri privind iniţierea elaborării şi adoptării deciziilor;
d) să prezinte recomandări referitoare la proiectele de decizii supuse dezbaterilor publice;
e) alte drepturi stabilite de lege.

 

Capitolul V
Modalităţile de informare în procesul decizional

16. BNM va plasa pe pagina-web oficială anunţul privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice, proiectul de decizie și nota informativă, le va afişa la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau le va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz. Anunțul sus menționat, se expediază părților interesate prin intermediul poștei electronice.    
BNM asigură accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente acestora prin expediere poștală sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate. După caz, informarea și consultarea publică poate fi realizată prin modalități alternative de informare, spre exemplu comunicatele de presă, care vor fi difuzate cu suportul și prin intermediul Serviciul Comunicare, Presă și Protocol al Băncii Naționale.

17. Plasarea şi publicarea informaţiei pe pagina - web oficială se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind pagina-web oficială a BNM, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 6 din 24.01.2008.

18. După aprobarea de către conducerea BNM, pe pagina-web oficială a BNM se publică în mod obligatoriu următoarea informaţie:
a) anunţurile privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultărilor publice asupra proiectelor de decizii ce conțin informații referitoare la termenul-limită, locul şi modalitatea în care părţile interesate pot prezenta sau expedia recomandări, datele de contact ale persoanei responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor (nume și prenume, numărul de telefon, adresa electronică), însoţite de proiectul deciziei şi materialele aferente acestuia (note informative, după caz studii analitice etc.);
b) rezultatele consultării (sinteza recomandărilor) pînă la adoptarea deciziilor respective;
c) decizia adoptată a BNM;
d) în caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul de elaborare, anunţul despre retragerea acestuia, indicînd motivul retragerii.

181. Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei, precum și rezultatele consultării, după caz, poate fi retras de pe pagina-web oficială a BNM doar după adoptarea deciziei sau retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare.

19. Informaţia publicată pe pagina-web oficială a BNM este accesibilă doar pentru vizualizare şi copiere, fără posibilităţi de modificare a conţinutului din partea părţilor interesate.

 

Capitolul VI
Etapele şi procedura de organizare a consultărilor publice

20. Procedura de consultare publică are drept scop informarea şi recepţionarea recomandărilor părţilor interesate.

21. Conducătorul subdiviziunii-autor, în termen de 3 zile lucrătoare din data parvenirii indicaţiei conducerii privind elaborarea proiectului de decizie, desemnează salariatul(ţii) din cadrul subdiviziunii respective responsabil(i) de elaborarea proiectului de decizie şi de desfăşurarea procedurilor de consultare în cazul fiecărei decizii elaborate, care în cadrul consultării publice va interacţiona cu părţile interesate şi cu coordonatorul procesului de consultare publică. Responsabilii de desfăşurarea procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii respective sunt indicaţi în sistemul de gestiune electronică a documentelor.

22. Subdiviziunea-autor organizează consultări publice după elaborarea textului iniţial al proiectului de decizie şi obţinerea aprobării (viza/acordul) conducerii BNM pentru iniţierea consultărilor publice asupra proiectului de decizie respectiv.
23. Subdiviziunea-autor planifică procesul de consultare publică conform următoarelor etape:
a) determinarea proiectului deciziei care urmează a fi supus consultării;
b) desemnarea persoanei(lor) responsabile de desfăşurarea procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii-autor conform pct. 21 din prezentul regulament;
c) identificarea părţilor interesate;
d) selectarea modalităţilor de consultare;
e) planificarea în timp util a acţiunilor legate de procesul de consultare;
f) estimarea costurilor consultării;
g) anunţarea iniţierii, organizării şi desfăşurării consultării publice a proiectelor de decizii conform pct. 18 lit. a) şi pct. 25, 26;
h) organizarea desfăşurării procedurilor de consultare;
i) recepţionarea recomandărilor, examinarea acestora şi luarea deciziei privind acceptarea sau respingerea lor, precum şi întocmirea sintezei recomandărilor;
j) îmbunătăţirea proiectului de decizie, luînd în considerare recomandările acceptate;
k) întocmirea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie;
l) informarea părţilor interesate despre rezultatele consultării, conform pct. 16, pct. 18 lit. b) din prezentul regulament.

24. Informaţia despre iniţierea şi organizarea consultărilor publice pe marginea unui proiect de decizie va fi redactată sub forma unui anunţ conform Anexei nr. 1, la care se anexează proiectul deciziei şi nota informativă (de argumentare).

25. Anunţul privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie va fi publicat pe pagina-web oficială a BNM, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de iniţierea procedurii de întocmire a variantei finale a proiectului de decizie care urmează a fi prezentat spre examinare şi adoptare Consiliului de administraţie al BNM, altor autorităţi competente, după caz.

26. Termenul în care părțile interesate pot prezenta recomandări asupra proiectului de decizie se stabilește de subdiviziunea-autor și va constitui cel puțin 10 zile lucrătoare din data publicării anunțului indicat la pct. 25, cu posibilitatea extinderii acestui termen cu cel puțin 7 zile lucrătoare, la solicitarea părților interesate, sau în cazul unor proiecte voluminoase, complexe ori daca se cere studierea unor materiale suplimentare, cu mențiunea respectiva în anunț.

27. Procesul de consultare publică a proiectului de decizie elaborat va fi desfăşurat concomitent cu procedura de avizare a acestuia de către autorităţile publice (părţile) interesate, conform legislaţiei.

28. Proiectele de decizii şi materialele aferente acestora sînt supuse consultării publice în limba de stat.

29. În cadrul procesului de consultare publică subdiviziunea - autor va aplica modalităţile de consultare considerate cele mai eficiente, utilizate separat sau cumulativ, după caz:
a) solicitarea opiniei cetăţenilor, mediului de afaceri;
b) solicitarea opiniei experţilor;
c) crearea grupurilor de lucru permanente/ad-hoc;
d) organizarea dezbaterilor/audierilor publice;
e) efectuarea unui sondaj de opinie prin publicarea unui chestionar on-line;
f) alte modalităţi considerate eficiente.

291. Consultarea publică se efectuează:
a) la iniţiativa BNM;
b) la iniţiativa unei alte autorităţi publice, conform competenţei;
c) la propunerea cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere cu legea, altei părţi interesate. În acest caz BNM nu poate refuza consultarea.

30. Recomandările parvenite de la părţile interesate (experţi) vor fi recepţionate prin intermediul scrisorilor, poştei electronice, opţiunilor tehnice de transmitere a comentariilor de pe pagina - web oficială a BNM, iar cele recepţionate în cadrul întrunirilor consultative, dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate vor fi înregistrate într-un proces-verbal, întocmit în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr.3 la prezentul regulament. În cazul efectuării unui sondaj de opinie, rezultatele vor fi expuse într-un raport.

31. Responsabilul(ii) de elaborarea proiectului de decizie va recepţiona, examina şi sistematiza recomandările şi avizele parvenite şi va publica pe pagina - web oficială a BNM sinteza recomandărilor, în conformitate cu pct. 18 lit. b) şi pct. 32 din prezentul regulament.

32. Sinteza recomandărilor (tabelul de sinteză) va include următoarele:
a) conţinutul prevederilor din proiectul de decizie, cu indicarea capitolului şi punctului la care s-au înaintat recomandări sau referinţa la capitolul şi punctul respectiv, după caz;
b) autorul recomandării (în cazul în care este cunoscut);
c) recomandarea;
d) menţiunea privind acceptul şi conţinutul prevederii redactate, în cazul acceptării
recomandării sau respingerea recomandării şi argumentarea, în cazul respingerii recomandării.
În cazul în care nu vor parveni recomandări în termenul stabilit, se va face menţiunea corespunzătoare, iar proiectul de decizie se consideră consultat public fără recomandări şi poate fi supus procedurii de aprobare.

33. În cazul modificării esenţiale (schimbarea conceptului, extinderea obiectului şi sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus procedurii de consultare, proiectul de decizie poate fi supus consultării publice repetate, dacă modificarea respectivă nu a survenit în urma consultării publice. În acest caz, pe pagina - web oficială a BNM se plasează şi se publică proiectul de decizie, cu menţiunea „Repetat".

331. În caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul de elaborare și consultare, BNM va plasa anunțul de retragere a acestuia de pe pagina web oficială, indicînd motivul retragerii.

34. După finisarea procedurii de avizare şi consultare a opiniilor publice, responsabilul de iniţierea procesului decizional din cadrul subdiviziunii-autor va întocmi dosarul privind elaborarea proiectului de decizie, care va cuprinde:
a) anunţul privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie;
b) proiectul de decizie;
c) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informaţii relevante);
d) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică, după caz;
e) recomandările parvenite şi sinteza recomandărilor;
f) anunţul despre retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare sau consultare, după caz.

35. Subdiviziunile-autor sînt responsabile de păstrarea dosarelor privind elaborarea proiectului de decizie şi de asigurarea accesului la dosarele respective, în condiţiile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.

36. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie urmează a fi cusut, numerotat şi păstrat în cadrul subdiviziunii-autor (după caz în cadrul subdiviziunii succesoare) timp de 3 ani de zile în aşa mod încît să asigure integritatea acestuia şi să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acesta le conţine, iar la expirarea termenului menţionat dosarul se transmite spre păstrare permanentă în arhiva BNM.

37. Informaţia privind consultarea publică a proiectului de decizie va fi inclusă în nota informativă care însoţeşte proiectul final de decizie, prezentat pentru aprobare Consiliului de administraţie al BNM, altor organe/autorităţi competente, după caz. La proiectul de decizie se anexează sinteza recomandărilor parvenite.

 

Capitolul VII
Raportul anual al BNM privind transparenţa în procesul decizional

38. Subdiviziunile-autor ţin evidenţa proiectelor de decizii elaborate, proiectelor de decizii consultate public, a deciziilor adoptate, recomandările recepţionate în cadrul consultării publice şi recomandările acceptate la definitivarea proiectului de decizie.

39. Informaţiile respective se prezintă de către subdiviziunea-autor anual coordonatorului procesului de consultare publică conform tabelului din Anexa nr. 2 (după caz), în format electronic, cel tîrziu pînă la 1 martie a anului imediat următor celui de referinţă, pentru întocmirea raportului anual al BNM privind transparenţa în procesul decizional.

40. Coordonatorul procesului de consultare publică este responsabil pentru întocmirea raportului anual al BNM privind transparenţa în procesul decizional conform Anexei nr.2, asigură publicarea acestuia pe pagina-web oficială a BNM şi informează persoanele interesate pînă la 31 martie a anului imediat următor anului de referinţă. Raportul suplimentar la informaţia prevăzută în Anexa nr.2 poate conţine şi alte informaţii relevante.

 

Capitolul VIII
Planul strategic al Băncii Naţionale a Moldovei

41. La elaborarea Planului strategic al Băncii Naţionale a Moldovei participă toate subdiviziunile acesteia.

42. Subdiviziunea responsabilă de compilarea Planului strategic al Băncii Naţionale a Moldovei întreprinde măsurile necesare, conform Regulamentului privind pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei, pentru publicarea acestuia pe pagina-web oficială a BNM.

 

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind asigurarea transparenţei
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor
Băncii Naţionale a Moldovei

ANUNȚ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de__________________, consultarea publică a proiectului de hotărîre/ proiectului de lege etc. (denumirea proiectului)

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ___________________________________________ 

Prevederile de bază ale proiectului sînt _____________________________________________

Beneficiarii proiectului de decizie sînt Impactul estimat al proiectului de decizie este _______________________________________

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare (denumirea documentelor relevante) _______________________________________________

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte (denumirea documentelor relevante) _______________________________

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de __________________, dnei/ dlui ___________________________ pe adresa electronică: _____________________ , la numărul de telefon: _______________________ sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1.

Proiectul deciziei (denumirea) ________________________________________ şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr. 1.

 

 

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind asigurarea transparenţei
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor
Băncii Naţionale a Moldovei

Raportul anual al Băncii Naţionale a Moldovei privind transparenţa în procesul decizional pentru anul _________

 

N/o

Indicatorii

Numărul

Comentarii

1.

Numărul total al deciziilor adoptate

 

 

2.

Numărul total al proiectelor de decizii consultate public

 

 

3.

Numărul total al întrunirilor consultative, dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate

 

 

4.

Numărul total al recomandărilor recepţionate

 

 

5.

Numărul cazurilor în care     acţiunile sau deciziile au fost contestate pentru nerespectarea Legii privind transparenţa în  procesul   decizional nr.239-XVI din 13.11.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind transparenţa în procesul decizional

 

 

 

 

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind asigurarea transparenţei
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor
Băncii Naţionale a Moldovei

 

APROB
(denumirea funcţiei)
Semnătura (numele, prenumele) (data)

 

PROCES-VERBAL nr.___
al întrunirii consultative/dezbaterii publice/şedinţei publice
privind _____________________________________
                                         (tema întrunirii)

 

(locul desfăşurării)

A prezidat:

Au participat
reprezentanţii BNM: _________________________
                                             (numele, prenumele, funcţia)

Au participat ca invitaţi: _____________________________
                                               (numele, prenumele, funcţia, instituția)
      

ORDINEA DE ZI

1. ______________________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________________

 

Expunerea succintă a luărilor de cuvînt, cu indicarea numelor vorbitorilor

 

Preşedintele şedinţei __________________________
                                                    (numele, prenumele)

                                                                                                      (semnătura)

Secretarul şedinţei  __________________________
                                                  (numele, prenumele)

                                                                                                      (semnătura)

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și