• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.04.2019

Consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al BNM nr.241/2011”

23.04.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 23.04.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.241/2011”.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul hotărârii supus consultării publice va completa cerințele existente privind externalizarea activităților/operațiunilor de către bănci cu aspecte noi ce țin de externalizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC).

Rezultatul scontat al implementării proiectului hotărârii constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a activităților/operațiunilor TIC externalizate. Ca urmare, băncile care intenționează să externalizeze TIC vor administra mai eficient riscurile asociate, vor asigura desfășurarea normală și continuă a proceselor critice, precum și securitatea, disponibilitatea și integritatea datelor aferente clienților.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.241/2011,” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 13.05.2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate la adresa electronică: supraveghereTIC@bnm.md.

 

Proiectul:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.241/2011

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Autorul proiectului hotărârii este Banca Națională a Moldovei (în particular, Direcția Managementul Continuității Activității Securității Informației și Supraveghere în TI), ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

La data de 1.01.2018 a intrat în vigoare Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care impune cerințe față de externalizarea de către bancă a unor activități/operațiuni, inclusiv a celor de importantă materială.

Proiectul hotărârii supus consultării publice va completa cerințele existente privind externalizarea activităților/operațiunilor de către bănci cu aspecte noi ce țin de externalizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC).

Rezultatul scontat al implementării proiectului hotărârii constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a activităților/operațiunilor TIC externalizate. Ca urmare, băncile care intenționează să externalizeze TIC vor administra mai eficient riscurile asociate, vor asigura desfășurarea normală și continuă a proceselor critice, precum și securitatea, disponibilitatea și integritatea datelor aferente clienților.

Suplimentar, implementarea prezentului proiect de hotărâre va contribui la neadmiterea riscurilor excesive în activitatea băncilor, respectiv la  menținerea stabilității financiare a acestora în vederea protejării intereselor deponenților.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul în cauză nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Prin acest proiect de hotărâre se propune completarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.241/2011, cu un capitol adițional ce conține cerințe cu privire la externalizarea TIC de către bancă, precum și a activităților TIC de importanță materială.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului potențial implică cheltuieli financiare în cazul externalizării TIC de importanță materială. Costul total al cheltuielilor nu poate fi estimat exact, deoarece diferă de la bancă la bancă, fiind condiționate de amploarea, complexitatea activităților/serviciilor TIC externalizate.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, după avizarea internă și definitivarea proiectului, acesta urmează a fi plasat pe pagina web a BNM: www.bnm.md, compartimentul „Transparență decizională”, subcompartimentul „Proiecte de decizii supuse consultării publice”, inclusiv transmis spre avizare autorităţilor publice și instituţiilor interesate, precum şi reprezentanţilor societăţii civile.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Expertiza anticorupție urmează a fi efectuată de autor după definitivarea proiectului urmare recepționării avizelor interne și externe, ținând cont de prevederile art. 35 alin. (5) și (6) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative și în conformitate cu metodologia de efectuare a expertizei anticorupţie.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Întrucât proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu va fi expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

10. Constatările expertizei juridice

În conformitate cu art. 37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative și art. 11 alin. (32) din din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, actele normative emise de BNM nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiţiei.

Totuși, în cadrul consultării părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, Banca Naţională va solicita o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiţiei. Ulterior, actul normativ va fi transmis, după adoptare, Ministerului Justiţiei pentru a fi înregistrat, în termen de 3 zile, în Registrul de stat al actelor juridice.

 

11. Constatările altor expertize

-