• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.03.2018

Hotărârea CE al BNM nr.30 din 13 februarie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Descarcă:      _______DOC     _______PDF

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.68-76 din 02.03.2018, art.344

BANCA NAȚIONALĂ A MOLODVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA nr. 30
din 13 februarie 2018

Cu privire la modificarea și completarea
unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1300 din 20 februarie 2018
Ministru Alexandru TĂNASE

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.25 alin.(1) și art.55 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1151 din 24 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1) Capitolul I, secțiunea 1:
a) în primul alineat, textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;
b) ultimul alineat se abrogă.
2) La punctul 2.1:
a) litera d) se abrogă;
b) litera f) va avea următorul cuprins:
„f) stabileşte obligaţiunile rezidenţilor care efectuează operaţiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării/ autorizării;”.
3) Se completează cu punctul 2.10 cu următorul cuprins:
„2.10. Plățile/transferurile în cadrul angajamentelor externe notificate/autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29 din 13 februarie 2018.”.
4) La punctul 4.7, după textul „modificări /completări în” se introduce textul „informația indicată în notificație și/sau în”.
5) Punctul 6.1 se completează în final cu textul „ , în condițiile prezentei Instrucțiuni”.
6) Capitolul III se abrogă.
7) Punctul 10.1 va avea următorul cuprins:
„10.1. În cazul angajamentului extern supus autorizării, completarea anexei la autorizație se efectuează după cum urmează:
a) dacă încasarea/plata/transferul în cadrul angajamentului extern se efectuează prin contul rezidentului deschis la prestatorul SPR, în anexa la autorizație, prezentată de către rezident, prestatorul SPR introduce și certifică înscrierile referitoare la încasarea/plata/transferul efectuate prin acest cont;
b) în alte cazuri, decît cele prevăzute la lit.a), în anexa la autorizație, rezidentul, în baza documentelor relevante introduce înscrierile aferente fiecărei operațiuni efectuate în cadrul angajamentului extern și aplică semnătura.”.
8) La punctul 10.11 propoziția a doua, textul „de sine stătător” se exclude.
9) La punctul 11.2 și în anexele nr.1, nr.2, nr.4, nr.6, nr.7, nr.8 textul „În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează să fie certificată prin aplicarea ştampilei.” se exclude.
10) Punctul 12.1 se abrogă.
11) În anexa nr.1 punctul 5, textul „cel puţin 10 la sută” se substituie cu textul „10% sau mai mult”.
12) În anexa nr.2 în formularul notificației cu privire la împrumutul/creditul extern, compartimentul II:
a) textul „peste 10%” se substituie cu textul „10% sau mai mult”;
b) textul „L.Ș.” se exclude.
13) În anexa nr.3 textul „În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.” se exclude.
14) În anexa nr.4, în formularul notificației cu privire la garanția externă, compartimentul II:
a) textul „peste 10%” se substituie cu textul „10% sau mai mult”;
b) textul „L.Ș.” se exclude.
15) În anexele nr.5, nr.10, nr.13, nr.131 textul „În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.” se exclude.
16) Anexa nr.6:
a) în formularul cererii cu privire la autorizarea împrumutului/creditului extern:
după rândul „sectorul economic de activitate a creditorului” se introduce un rînd nou cu următorul cuprins:
„Argumentarea acordării împrumutului/creditului _________________________________
________________________________________________________________________”;
textul „peste 10%” se substituie cu textul „10% sau mai mult”;
textul „L.Ș.” se exclude;
b) în Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea împrumutului/creditului extern, după indicatorul „sectorul economic de activitate a creditorului” se introduce un indicator nou cu următorul cuprins:
„argumentarea acordării împrumutului/creditului – se indică raționamentele, motivele în susținerea necesității acordării împrumutului /creditului extern.”.
17) În anexa nr.7, în formularul cererii cu privire la autorizarea emiterii garanției externe:
a) textul „peste 10%” se substituie cu textul „10% sau mai mult”;
b) textul „L.Ș.” se exclude.
18) În anexa nr.8, formularul cererii cu privire la eliberarea amendamentului la autorizație, textul „L.Ș.” se exclude.

2. Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.665 din 16 martie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:


1) Punctul 1:
a) în primul alineat, textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;
b) ultimul alineat se abrogă.
2) La punctul 2, litera d) se abrogă.
3) Punctul 3:
a) la litera b), textul „1000 euro (sau echivalentul lor)” se substituie cu textul „10000 euro (sau echivalentul lor), cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(21) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008”;
b) la litera c), după textul „(sau echivalentul lor)” se introduce textul „ , cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(21) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008”;
c) litera d) se completează în final cu textul „și suma operațiunii depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor)”.
4) Punctul 51 va avea următorul cuprins:
„51. Autorizarea operațiunilor valutare de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR), prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată, de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.
5) Se completează cu punctul 81 cu următorul cuprins:
„81. Plățile/transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 29 din 13 februarie 2018 (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).”.
6) La punctul 11 subpunctul 4), după textul „pct.14” se introduce textul „ , pct.152 ”.
7) Punctul 12 se completează în final cu textul „ , în condițiile prezentului Regulament”.
8) Punctul 14:
a) la litera d), după cuvântul „neautentice” se introduce textul „/incomplete”;
b) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:
„f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”;
9) La punctul 21, propoziția a doua se exclude.
10) Capitolul III se abrogă.
11) La punctul 45:
a) cuvintele „se autentifică” se substituie cu cuvintele „se certifică”, iar cuvântul „Autentificarea” se substituie cu cuvântul „Certificarea”;
b) cuvântul „copia” se substituie cu cuvântul „fotocopia”;
c) ultima propoziție se exclude.
12) Anexa nr.1:
a) la punctul 1, subpunctul 9) se completează în final cu textul „(raționamentele, motivele în susținerea necesității efectuării operațiunii valutare)”;
b) la punctul 2, ultima propoziție se exclude.
13) Anexa nr.2:
a) în compartimentul I:
la punctul 151, textul „1000” se substituie cu textul „10000”;
se completează cu punctul 152 cu următorul cuprins:
„152. Documentele care confirmă că solicitantul a primit împrumutul/creditul de la alt rezident – în cazul în care se solicită autorizația pentru rambursarea de către rezident a împrumutului/creditului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate.”;
b) la compartimentul II, punctul 1:
cuvântul „copii” la cazul respectiv se substituie cu cuvântul „fotocopii” la cazul respectiv;
cuvântul „autentificate” se substituie cu cuvântul „certificate”.
14) În anexa nr.4, textul „L.Ș.” se exclude.
15) Anexa nr.5:
a) în formularul raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate, textul „L.Ș.” se exclude;
b) în Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate:
la punctele 10 și 11, textul „prevăzut la pct.33 din prezentul Regulament” se substituie cu textul „prevăzut la pct.14 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”;
la punctul 13, ultima propoziție se exclude.

3. Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.216 din 20 august 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.258-261, art.1719), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1064 din 2 septembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:
1) În tot textul regulamentului, inclusiv în anexe, cuvintele “autentifică”, “autentificarea”, “autentificat” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele “certifică”, “certificarea”, “certificat” la forma gramaticală respectivă.
2) Punctul 1:
a) textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;
b) litera i) se abrogă.
3) Se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
„21. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul conturilor deschise în străinătate de către Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei.”.
4) la punctul 3, cuvintele „prestatorii SPR” se substituie cu cuvintele „prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR)”.
5) Punctul 24:
a) la litera d), după cuvântul „neautentice” se introduce textul „/incomplete”;
b) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:
„f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.
6) La punctul 28, cuvintele „ce țin de gestionarea și închiderea” se substituie cu cuvântul „aferente”.
7) La punctele 34 și 70, ultima propoziție se exclude.
8) Se completează cu punctul 411 cu următorul cuprins:
„411. Rezidenții efectuează transferuri din Republica Moldova în conturile lor în străinătate autorizate de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 29 din 13 februarie 2018 (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).”.
9) Capitolul IV se abrogă.
10) La punctul 56 litera b), cuvântul „documentul” se substituie cu textul „în cazul persoanei juridice rezidente – documentul”, iar textul „și ștampila acestuia, dacă există” se exclude.
11) Punctul 62 va avea următorul cuprins:
„62. Depunerea numerarului /cecurilor de călătorie introduse în Republica Moldova în cazul menţionat la punctul 61 se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.”.
12) La punctul 79, sintagma „Consiliul de administrație” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”.
13) Anexa nr.1:
a) în formularul cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, textul „L.Ș.” se exclude;
b) în Modul de completare a cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, la punctul 15, ultima propoziție se exclude.
14) În anexa nr.4, textul „L.Ș.” se exclude.
15) Anexa nr.5:
a) în formularul raportului privind contul deschis în străinătate, textul „L.Ș.” se exclude;
b) în Modul de completare a raportului privind contul deschis în străinătate, la punctul 15, ultima propoziție se exclude.

4. Rezidenții care au depus la Banca Naţională a Moldovei cereri de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare, dar nu au obţinut autorizațiile respective până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor conforma prevederilor prezentei hotărâri.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 1 subpunctele 1) lit.b), 2), 3), 6) și 10), punctului 2 subpunctele 1) lit.b), 2), 5), 10) și 15) lit.b) prima liniuță, punctului 3 subpunctele 2) lit.b), 4), 8), 9) și 11), care vor intra în vigoare după expirarea termenului de 60 de zile de la data publicării.

 

Președintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA