• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.05.2017

Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009

Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.47-48 din 03.03.2009, art.1781

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.11
din 22 ianuarie 2009

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare 
de către băncile licenţiate

În temeiul art.11, 51 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (se anexează).

2. Se abrogă:
a) la data de 21 martie 2009 - Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 14 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.203), cu modificările şi completările ulterioare;
b) la data de 11 martie 2009 - Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.36-38, art.122), cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ultima raportare conform prevederilor instrucţiunilor indicate la punctul 2 din prezenta hotărîre se va efectua după cum urmează:
a) în cazul rapoartelor reglementate de instrucţiunea specificată la punctul 2 lit.a) din prezenta hotărîre - rapoartele pentru anul 2008 se prezintă pînă la data de 1 februarie 2009;
b) în cazul raportului reglementat de instrucţiunea specificată la punctul 2 lit.b) din prezenta hotărîre - raportul pentru luna februarie 2009 se prezintă pînă la data de 10 martie 2009.

4. Băncile vor prezenta suplimentar la Banca Naţională a Moldovei pînă la data de 20 martie 2009 rapoartele pentru lunile ianuarie şi februarie 2009 în conformitate cu formularele şi modul de completare a acestora, stabilite de instrucţiunea specificată la punctul 2 lit.a) din prezenta hotărîre (cu excepţia Raportului privind garanţiile în valută acceptate şi acordate de bancă), perioada de raportare fiind luna gestionară respectivă.

5. Prima raportare conform prevederilor instrucţiunii indicate la punctul 1 din prezenta hotărîre se va efectua:
a) pentru rapoartele lunare - pentru perioada de raportare luna martie 2009;
b) pentru raportul trimestrial - pentru perioada de raportare trimestrul I, 2009.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie 

Leonid Talmaci

Anexa
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 11 din 22 ianuarie 2009

INSTRUCŢIUNEA
cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

Modificată prin:

HCA al BNM nr.231 din 15.10.2009, MO al R. Moldova nr.180 din 08.12.2009, art.817;
HCA al BNM  nr.257 din 17.11.2011, MO al R. Moldova nr.227-232 din 23.12.2011, art.2102;
HCA al BNM  nr.214 din 20.09.2012, MO al R. Moldova nr.222-227 din 26.10.2012, art.1275;
HCA al BNM  nr. 19 din 31.01.2013, MO al R. Moldova nr. 42-47 din 01.03.2013, art. 248;
HCA al BNM  nr.168 din 19.08.2013, MO al R. Moldova nr. 213-215 din 27.09.2013, art.1464;
HCA al BNM  nr.5 din 23.01.2014, MO al R. Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014, art.349;
HCA al BNM  nr.179 din 18.09.2014, MO al R. Moldova nr. 319-324 din 24.10.2014, art.1505;
HCA al BNM  nr.260 din 04.12.2014, MO al R. Moldova nr. 372-384 din 19.12.2014, art.1894;
HCA al BNM  nr.87 din 05.11.2015, MO al R. Moldova nr. 340-346 din 18.12.2015, art.2638;
HCE al BNM nr.47 din 02.03.2016, MO al R. Moldova nr.59-67 din 18.03.2016, art. 433;
HCE al BNM nr.297 din 27.10.2016, MO al R.Moldova nr.388-398 din 11.11.2016, art.1943;
HCE al BNM nr.305 din 10.11.2016, MO al R.Moldova nr.416-422 din 02.12.2016, art.2073;
HCE al BNM nr.89 din 06.04.2017, MO al R.Moldova nr.134-143 din 28.04.2017, art.840.

(Preambulul exclus prin Hot.BNM nr.257 din 17.11.2011)

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (în continuare – Instrucţiune) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:

a) împrumuturi şi credite valutare - împrumuturi şi credite în valută străină dintre rezidenţi, şi în valută străină şi în lei moldoveneşti dintre nerezidenţi şi rezidenţi, precum şi împrumuturile şi creditele ataşate la cursul valutei străine;

b) împrumuturi şi credite ataşate la cursul valutei străine -  împrumuturi primite / credite acordate în lei moldoveneşti, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta străină la care se ataşează;
(Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.5 din 23.01.2014)
(Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.257 din 17.11.2011)

2. În scopul prezentei Instrucţiuni la persoane juridice se referă şi persoanele specificate în art.3 pct.9) lit.b), d) - g) şi pct.10) lit.b), d) - i) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
(Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.257 din 17.11.2011)

3. Prezenta Instrucţiune reglementează modul de întocmire şi prezentare la Banca Naţională a Moldovei a următoarelor rapoarte, ce reflectă unele operaţiuni valutare efectuate de către banca licenţiată, inclusiv la ordinul clienţilor:
(Lit.a) exclusă prin Hot.BNM nr.257 din 17.11.2011)
b) raportul „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată” (anexa nr.2);
c) raportul „Împrumuturile şi creditele valutare ale băncii licenţiate” (anexa nr.3);
(Lit.d) exclusă prin Hot.BNM nr.19 din 31.01.2013)
(Lit.e) exclusă prin Hot.BNM nr.5 din 23.01.2014)

f) raportul „Operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină” (anexa nr.6);
g) raportul „Împrumuturile /creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată” (anexa nr.7);
h) raportul „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite externe primite de către banca licenţiată” (anexa nr.8);
i)  raportul „Valorile mobiliare străine ale băncii licenţiate” (anexa nr.9);
(Lit. j) exclusă prin Hot.BNM nr.47 din 02.03.2016)
k) raportul „Cursurile medii de cumpărare şi de vînzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licenţiate” (anexa nr.11);
l)  raportul „Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci” (Anexa nr.12).
(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 06.04.2017)
(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)
(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.47 din 02.03.2016)
(Pct.3 completat prin Hot.BNM nr.87 din 05.11.2015)
(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.179 din 18.09.2014)
(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.168 din 19.08.2013)
(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.214 din 20.09.2012)
(Pct.3 completat prin Hot.BNM nr.231 din 15.10.2009)

4. Rapoartele se întocmesc de către băncile licenţiate şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în scopul analizei situaţiei pe piaţa valutară a Republicii Moldova, precum şi  evaluării potenţialelor riscuri legate de circulaţia capitalului. De asemenea, rapoartele se utilizează în scopul supravegherii expunerii băncilor licenţiate la riscul de contraparte asociat mijloacelor investite de către bănci în valori mobiliare.
(Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.47 din 02.03.2016)
(Pct.4 completat prin Hot.BNM nr.214 din 20.09.2012)

5. Rapoartele se întocmesc în conformitate cu formularele din anexele la prezenta Instrucţiune.

6. Rapoartele se întocmesc în baza datelor din evidenţa contabilă a băncii licenţiate, dacă altceva nu este specificat în modul de întocmire a raportului corespunzător.

7. Sumele în lei moldoveneşti şi în valută străină se indică în rapoarte în numere întregi, dacă modul de întocmire a raportului nu prevede altfel.
(Pct.7 completat prin Hot.BNM nr.168 din 19.08.2013)
(Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.231 din 15.10.2009)

71. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale /valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217.
(Pct.71 introdus prin Hot.BNM nr.214 din 20.09.2012)

8. În rapoarte urmează să fie inclusă informaţia referitoare la operaţiunile valutare efectuate de către toate subdiviziunile băncii licenţiate, cu excepţia filialelor băncii deschise în străinătate.

9. Dacă altceva nu este specificat în modul de întocmire a raportului corespunzător, informaţia aferentă persoanelor juridice reflectată în rapoarte urmează să includă şi informaţia corespunzătoare care se referă la persoanele menţionate la pct.2 din prezenta Instrucţiune.

91. Dacă altceva nu este specificat în modul de întocmire a raportului respectiv, sumele în rapoarte se reflectă conform valorii nominale, adică fără ajustări la costul amortizat şi reduceri pentru pierderi din depreciere, dacă este cazul.
(Pct.91 introdus prin Hot.BNM nr.214 din 20.09.2012)

92. Calculele cursurilor medii, informația despre care se reflectă în raportul indicat la punctul 3 lit.k), se păstrează la banca licențiată în modul stabilit de aceasta.
(Pct.92 introdus prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

 

Capitolul II. Termenele şi forma de prezentare a rapoartelor

10. Rapoartele menţionate la pct.3 lit.b), c), f), i) și l) din prezenta Instrucţiune se întocmesc lunar şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 10 a lunii care urmează după perioada gestionară.
(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.47 din 02.03.2016)
(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.87 din 05.11.2015)
(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.19 din 31.01.2013)
(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.214 din 20.09.2012)
(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.257 din 17.11.2011)

(Pct.11 exclus prin Hot.BNM nr.5 din 23.01.2014)

111. Raportul menţionat la pct.3 lit.g) din prezenta Instrucţiune se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 10 a lunii care urmează după luna în care a fost semnat contractul de împrumut /credit extern sau modificările la acesta.
(Pct.111 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.
111 introdus prin Hot.BNM nr.231 din 15.10.2009)

112. Raportul menţionat la pct.3 lit.h) din prezenta Instrucţiune se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 10 a lunii care urmează după luna în care au fost efectuate operaţiuni conform contractelor de împrumuturi /credite externe.
(Pct.112 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.
112 introdus prin Hot.BNM nr.231 din 15.10.2009)


12. În cazul în care data de 10 este zi nelucrătoare, rapoartele se prezintă în următoarea zi lucrătoare.

121. Raportul menționat la punctul 3 lit.k) se prezintă la Banca Naţională a Moldovei zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:
a) primul raport pentru ziua gestionară  –  cel tîrziu la ora 10:00 a zilei gestionare;
b) al doilea raport pentru ziua gestionară – cel tîrziu la ora 16:00 a zilei gestionare, iar în cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, raportul în cauză se prezintă cel tîrziu la ora 15:00 a zilei gestionare.
(Pct. 121  în redacția Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)
(Pct.
121 introdus prin Hot.BNM nr.179 din 18.09.2014)


13. Rapoartele se prezintă în formă electronică conform Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 157-159, art.447).

14. Concomitent cu raportul menţionat la pct.3 lit.g) din Instrucţiunea în cauză prezentat la Banca Naţională a Moldovei în formă electronică, banca licenţiată prezintă scrisoarea de însoţire la care se anexează pe suport hîrtie fotocopiile de pe originalele  contractelor de împrumuturi /credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de banca licenţiată şi, după caz, de pe originalele amendamentelor la acestea, informaţia aferentă cărora a fost indicată în raportul respectiv. În cazul în care contractul este modificat prin alte contracte (de exemplu, contract de cesiune a creanţei, preluare a datoriei), se prezintă şi fotocopiile de pe originalele  contractelor respective.
Fotocopiile contractelor de împrumuturi /credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova, inclusiv ale amendamentelor la acestea, şi ale contractelor de modificare a acestora, se prezintă la Banca Naţională a Moldovei o singură dată, concomitent cu raportul, în care aceste documente au fost reflectate prima dată.
(Pct.14 introdus prin Hot.BNM nr.231 din 15.10.2009)


(Anexa nr.1 exclusă prin Hot.BNM nr.257 din 17.11.2011)

 

Anexe.pdf     Anexe.doc