• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.09.2015

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

21.09.2015Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 21.09.2015, consultarea publică a proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede operarea unor modificări și completări în Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, precum și în Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Necesitatea elaborării proiectului Legii nominalizate este dictată de necesitatea reglementării particularităților de radiere a băncilor în proces de lichidare silită din Registrul de stat și a extinderii termenului de lichidare a băncilor, prevăzut la art.381 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare.

Proiectul prevede acordarea lichidatorilor băncilor a unui termen rezonabil pentru a încheia procesul de lichidare a băncilor conform legislației, precum și stabilirea normelor specifice de radiere a băncilor din Registrul de stat.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile în proces de lichidare, precum și persoanele fizice/juridice - creditori și debitori ai acestor bănci.

Impactul estimat al proiectului de lege constă în crearea condițiilor necesare pentru încheierea procesului de lichidare a băncilor în termene rezonabile, precum și în optimizarea procedurii de radiere a băncilor din Registrul de stat.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la 02.10.2015 dnei Maria Iovu, pe adresa electronică: maria.iovu@bnm.md, la numărul de telefon (022) 409-423 sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Art. I. – La articolul 381 alin. (7) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „3 ani” se substituie cu sintagma „5 ani”.

Art. II. – Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184–187, art.711), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 251, cu următorul cuprins:
Articolul 251. Particularitățile radierii din Registrul de stat a băncilor în proces de lichidare silită
(1) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (1), (11), (3), art. 25 alin. (1), (4), (5), radierea din Registrul de stat a băncii în proces de lichidare silită se efectuează în baza următoarelor documente:
a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, depusă de lichidatorul băncii;
b) hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea dării de seamă privind lichidarea băncii;
c) bilanțul de lichidare a băncii.
(2) În cazul în care, după radierea băncii din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei privind redeschiderea procesului de lichidare silită a băncii, luată în condițiile art.3814 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea băncii. În cazul în care Banca Națională a Moldovei desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.
(3) Radierea din Registrul de stat a băncii în privinţa căreia a fost redeschis procesul de lichidare silită se efectuează în baza documentelor prevăzute la alin.(1).”

 Art. III. – Băncile, a căror proces de lichidare silită a fost prelungit în condițiile art.381 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare și nu a fost încheiat la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi lichidate pînă la 31 decembrie 2016.

 

Președintele Parlamentului

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prevede operarea unor modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 și la Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Necesitatea elaborării proiectului este dictată de necesitatea reglementării particularităților de radiere a băncilor în proces de lichidare silită din Registrul de stat și a extinderii termenului de lichidare a băncilor, prevăzut la art.381 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare.

În fapt, modificările și completările efectuate în proiect se explică prin următoarele:

În conformitate cu prevederile art.381 alin.(7) din Legea instituţiilor financiare (modificat prin Legea nr.241 din 24.09.2010, în vigoare din 17.12.2010), procesul de lichidare a unei bănci nu poate depăși 3 ani de la data retragerii licenței. Termenul poate fi prelungit de Banca Națională pentru cel mult un an, în baza demersului argumentat al lichidatorului băncii.

În acest temei, prin hotărîrile Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale, adoptate în perioada 28.11.2013 – 17.12.2013, a fost prelungit termenul de lichidare a 8 bănci, ale căror licenţe anterior au fost retrase de Banca Naţională. Termenul de lichidare a fost prelungit cu jumătate de an (pînă la 17.06.2014) pentru BCA „Bancosind”, „BIID MB” S.A. şi BCIA „VIAS”, iar pentru BC „Basarabia”, Banca „Guinea” S.A., BCA „Întreprinzbancă”, BCI „Oguzbank” S.A. şi BC „Investprivatbank” S.A. termenul de lichidare a fost prelungit cu un an (pînă la 17.12.2014). Ulterior, prin hotărîrile Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale adoptate la 12.06.2014, termenul de lichidare pentru BCA „Bancosind”, „BIID MB” S.A. şi BCIA „VIAS” a fost prelungit pînă la data de 17.12.2014.

De menționat că prin Hotărîrea Consiliului de administrație nr.154 din 11.06.2015 a fost aprobată Darea de seamă privind încheierea procesului BCIA „VIAS”, iar creanțele creditorilor față de bancă, neonorate din cauza insuficientei activelor băncii au fost considerate stinse. Lichidatorul BCIA „VIAS” urmează să efectueze actiuni necesare pentru radierea bancii din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Cu toate că termenul de lichidare a acestor bănci a fost prelungit, situația reală a băncilor sus-menționate arată că lichidatorii băncilor nu au reușit în termenele indicate să finalizeze procesul de lichidare a acestora. Potrivit informaţiilor prezentate la Banca Națională de către lichidatorii băncilor, aceștia se confruntă cu diverse probleme ce țin de evaluarea și comercializarea activelor (inclusiv creanțelor), soluționarea litigiilor în instanțele de judecată, executarea titlurilor executorii, derularea procedurii de insolvabilitate a debitorilor, care în principal se rezumă la următoarele:

Conform prevederilor Legii instituțiilor financiare, lichidatorul băncii în proces de lichidare întreprinde acțiunile necesare în vederea lichidării eficiente a băncii, obținerii sumei maxime din valorificarea, lichidarea, inclusiv vînzarea activelor și onorării creanțelor creditorilor; lichidatorul trebuie să lichideze activele fără întîrzieri nejustificate, iar vînzarea activelor se efectuează luînd în considerare valoarea lor de piață. Astfel, vînzarea activelor băncii presupune evaluarea lor, însă, în Republica Moldova societățile comerciale care prestează servicii de evaluare nu sunt specializate în evaluarea creanţelor. Din acest motiv, ca regulă, societățile de evaluare nu acceptă cererile lichidatorilor cu privire la evaluarea creanţelor băncii în proces de lichidare, iar în cazul în care au acceptat evaluarea creanţelor procesul de evaluare s-a dovedit a fi dificil şi de lungă durată.

Comercializarea altor active (în special, bunuri luate în posesie, mobilier şi tehnică de calcul care pot fi supuse comercializării) se face prin: desfăşurarea licitaţiilor, scăderea preţurilor pe parcurs, publicarea anunţurilor de vînzare pe site-urile specializate, expedierea scrisorilor/mesajelor către bănci comerciale/alte întreprinderi. În multe cazuri bunurile nu pot fi comercializate la preţurile stabilite de evaluator, iar lichidatorii sunt nevoiți sa recurgă la efectuarea evaluării suplimentare pentru diminuarea preţului de evaluare, reieşind din condițiile pieţei.

Lichidatorii băncilor întîmpină dificultăţi și în legătură cu examinarea îndelungată a litigiilor aflate pe rol în instanţele de judecată cu privire la încasarea datoriilor și urmărirea bunurilor gajate, executarea îndelungată a hotărîrilor judecătoreşti emise privind încasarea datoriilor. Principala problemă care duce la tergiversarea examinării acţiunilor în instanţele de judecată este amînarea repetată a şedinţelor judiciare din diverse motive, ceea ce conduce la adoptarea cu întîrziere a hotărîrilor judecătoreşti privind încasarea datoriilor și urmărirea bunurilor.

Băncile în proces de lichidare se confruntă cu cazuri de executare îndelungată a documentelor executorii din motiv că acţiunile executorilor judecătoreşti sunt contestate în instanţa de judecată de către debitori sau din alte cauze ce fac dificilă executarea efectivă a hotărîrilor. În consecință, nu pot fi obţinute documente justificative privind posibilitatea/imposibilitatea încasării datoriilor de la debitori în termene rezonabile.

Este anevoios și procesul de recuperare a datoriilor din contul debitorilor aflaţi în proces de insolvabilitate, întrucît doar instanţa de insolvabilitate dispune de competenţă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce ţin de masa debitoare. De asemenea, deseori are loc schimbarea administratorilor procesului de insolvabilitate, majoritatea bunurilor de care dispun debitorii se află într-o stare deplorabilă sau în genere nu există, lipsa potenţialilor cumpărători şi alte circumstanțe care fac imposibilă încasarea datoriilor de către bancă într-un interval de timp rezonabil . Totodată, în prezent sunt întreprinderi-debitori ale căror procese de insolvabilitate au fost iniţiate recent, iar termenul de lichidare a întreprinderilor intrate în insolvabilitate este, conform legislaţiei, de doi ani şi, ca urmare, administratorii procesului de insolvabilitate nu ţin cont de solicitările lichidatorilor băncilor de a urgenta procesul de insolvabilitate (inclusiv de a plăti creanțele creditorilor), iar în unele cazuri tergiversează acest proces.

Avînd în vedere imposibilitatea lichidatorilor băncilor de a finaliza procesul de lichidare a băncilor în termenul prevăzut la art.381 alin.(7) din Legea instituţiilor financiare din motivele relatate mai sus,  propunem de a extinde termenul procesului de lichidare a băncilor de la 3 ani pînă la 5 ani.

În prezent, radierea băncilor în proces de lichidare din Registrul de stat ţinut de Camera Înregistrării de Stat se efectuează conform normelor generale privind radierea persoanelor juridice, care se lichidează fie benevol (la decizia fondatorilor), fie în baza deciziilor judecătorești. Aceste norme nu întotdeauna sunt aplicabile pentru băncile în proces de lichidare, avînd în vedere particularitățile specifice de lichidare a unei bănci, cum ar fi procedura extrajudiciară de lichidare silită (inițierea de către Banca Națională a procesului de lichidare şi numirea lichidatorului, desfăşurarea procesului de către lichidator avînd atribuţii depline de gestiune asupra activelor băncii), aprobarea de către Banca Națională a bilanțului de lichidare a băncii  și  a  dării  de  seamă  privind  încheierea  procesului de lichidare. În legătură cu  aceasta,

propunem completarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali cu un nou articol (art.251), prin care radierea din Registrul de stat a băncilor în proces de lichidare silită să fie efectuată în baza următoarelor documente: cererea de radiere depusă de lichidatorul băncii; hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea dării de seamă privind lichidarea băncii; bilanțul de lichidare a băncii.

 

Cu privire la costurile şi beneficiile de implementare

Ca rezultat al implementării modificării şi completării unor acte legislative care reglementează termenul de lichidare a băncilor şi particularitățile de radiere a acestora nu vor fi înregistrate costuri, dat fiind faptul că lichidatorii băncilor în proces de lichidare sunt colaboratori ai Băncii Naţionale a Moldovei şi sunt remuneraţi de Banca Naţională.

Cît priveşte beneficiile de implementare a modificărilor şi completărilor unor acte legislative care reglementează termenul de lichidare a băncilor şi particularitățile de radiere a acestora de menţionat că, în cazul extinderii termenului de lichidare, lichidatorii băncilor în proces de lichidare vor dispune de timp suplimentar să întreprindă acțiunile necesare în vederea finalizării acţiunilor în instanţele de judecată cu privire la încasarea datoriilor şi urmărirea bunurilor gajate, remiterea titlurilor executorii executorilor judecătoreşti pentru încasare din contul debitorilor, comercializarea activelor la preţuri rezonabile, ceea ce eventual va conduce la acumulări de mijloace băneşti necesare pentru onorarea creanţelor creditorilor şi/sau obţinerea documentelor justificative în vederea lichidării fără întîrzieri nejustificative a activelor băncii şi finalizării proceselor de lichidare.

Mijloacele băneşti acumulate ca urmare a acţiunilor întreprinse de lichidatori vor fi îndreptate la onorarea creanţelor creditorilor (persoane fizice şi juridice), inclusiv faţă de bugetul de stat în persoana Ministerului Finanţelor care este creditor al BC „Investprivatbank” S.A. (datoria BC „Investprivatbank” S.A. faţă de Ministerul Finanţelor la 31.08.2015 înregistrează valoarea de 365.0 mil. lei). Astfel, ca rezultat al aprobării proiectului va beneficia în primul rînd statul, în persoana Ministerului Finanţelor, ca urmare a încasării mijloacelor de la BC „Investprivatbank” S.A. în proces de lichidare, persoanele fizice şi juridice faţă de care băncile în proces de lichidare au datorii. Respectiv, mijloacele recuperate de persoanele fizice şi juridice (care practică activitate de antreprenoriat)  vor permite acestora să-şi dezvolte afacerile, ceea ce eventual va avea un impact pozitiv şi asupra economiei în ansamblu.

De menţionat că pe adresa Băncii Naţionale în repetate rînduri parvin plîngeri din partea unui număr mare de deponenţi - persoane fizice şi juridice, prin care aceştia solicită recuperarea mijloacelor blocate în băncile în proces de lichidare, motivînd că recuperarea acestora este importantă pentru finalizarea proiectelor iniţiate de aceştia şi pentru dezvoltarea în continuare a afacerilor. Respectiv, în cazul în care termenul de lichidare nu va fi extins, aceştia nu vor avea nici o perspectivă de recuperare a datoriilor.

Potrivit datelor prezentate de lichidatori, băncile în proces de lichidare au datorii semnificative faţă de persoanele fizice şi juridice, inclusiv faţă de instituţiile de stat. Astfel, la situaţia din 31.08.2015, depozitele persoanelor fizice înregistrează suma de 5.6 mil. lei, depozitele persoanelor juridice –  366.1 mil. lei și alte obligațiuni – 464.3 mil.lei, inclusiv datoria faţă de Ministerul Finanţelor – 365.0 mil. lei.

 

Ion STURZU

Viceguvernator

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.