• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.01.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine”

03.01.2022Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 03.01.2022, consultarea publică a proiectului de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea  anexei nr.2 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de hotărâre derivă din intenția Băncii Naționale a Moldovei de a introduce prevederi suplimentare în regulament, în scopul asigurării optimizării procesului de analiză a informației recepționate în cadrul rapoartelor cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bănci contra lei moldovenești, precum și a eficientizării măsurilor de supraveghere conexe în contextul procedurilor de combatere a spălării banilor.

Beneficiarii proiectului HCE sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și d) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 859).

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 17.01.2022, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic pe adresa: Ghenadie.Cospormac@bnm.md și/sau Vasile.Gudima@bnm.md

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md compartimentul Legislație / Transparența decizională și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1, mun. Chișinău, MD-2005.

 

Proiect:

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine”


1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autor al proiectului de hotărâre este Banca Națională a Moldovei, ceea ce corespunde art.11 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative (în continuare – Legea nr.100/2017).


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului hotărârii Comitetului executiv „Pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3/2009 este determinată de necesitatea introducerii unor prevederi suplimentare în regulament, care au ca scop asigurarea optimizării procesului de analiză a informației recepționate în cadrul rapoartelor cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bănci contra lei moldovenești, precum și a eficientizării măsurilor de supraveghere conexe în contextul procedurilor de combatere a spălării banilor.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul respectiv nu are ca scop transpunerea prevederilor legislației UE aferente domeniului.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările care se propun a fi operate la anexa nr.2 din Regulamentul cu privire la stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine prevăd modificarea Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești,  după cum urmează:

 • modificarea codului formularului raportului propriu-zis, din „04098/2” în „04098/3”, potrivit practicilor în materie de tehnică normativă, conform cărora orice modificare a formularului raportului presupune și modificarea codului formularului;
 • introducerea în formularul raportului spre completare a 2 coloane noi, 14 și 15, și anume: (14) Codul IBAN al contului în lei moldovenești și (15) Codul IBAN al contului în valută străină;
 • completarea Modului de întocmire a Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești cu pct.174-176, care stipulează informația ce urmează a fi inclusă în coloanele nou introduse, precum și cazul în care se face excepție de la completarea coloanelor date.

Excepția în cazul tranzacțiilor interbancare derivă din faptul că, în special, conturile corespondente în valută străină ale băncilor sunt deschise la bănci nerezidente, iar codul IBAN nu este utilizat în toate țările, precum și formatul codului IBAN diferă de la o țară la alta. Totodată, sistemul prin care se va prezenta raportul la BNM va fi setat pentru verificarea formatului codului IBAN valabil pentru Republica Moldova (un şir din 24 de caractere alfanumerice). Astfel, dacă formatul codului va fi diferit de cel setat, sistemul va genera eroare.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului public. Totodată, modificările propuse, eventual, pot implica cheltuieli pentru unele bănci raportoare.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.

Totodată, termenul indicat la pct. 2 din proiectul HCE „Pentru modificarea  anexei nr.2 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine” reprezintă termenul de răgaz acordat băncilor raportoare pentru ajustarea sistemului de raportare la noile prevederi.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul și nota informativă la acesta au fost plasate pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, la compartimentul Legislație/Transparența decizională, fiind asigurat accesul părților interesate la proiect pentru a putea prezenta sau expedia recomandări pe marginea proiectului. Concomitent, în conformitate cu art. 32 alin. (2) din Legea nr. 100/2017, proiectul hotărârii va fi expediat Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru avizare.


8. Constatările expertizei anticorupție.

Potrivit art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017, expertiza anticorupție a proiectului hotărârii a fost efectuată de autorul proiectului în conformitate cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr.6/2017, iar factori și riscuri de corupție nu au fost identificați.


9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu a fost supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată opinia, cu caracter consultativ, din partea Ministerului Justiției pe marginea proiectului hotărârii.


11. Constatările altor expertize

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2017 (art.34 alin. (3) și (5)), proiectul hotărârii nu necesită expertiza Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii, întrucât modificările propuse în proiectul  hotărârii nu au impact economic, precum și nu au impact asupra bugetului public.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.