• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.04.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231/2011”

12.04.2022Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 12.04.2022, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231/2011” (în continuare - proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii are drept scop corelarea regulamentului cu terminologia prevăzută în  Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor și cu prevederile Regulamentului nr. 109/2019 cu privire la expuneri mari, Regulamentului nr.111/2018 cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, Regulamentului nr.322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor,  Codului Fiscal al Republicii Moldova, Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 și Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova. Unele modificări, incluse ca urmare a practicii de supraveghere și a propunerilor comunității bancare, au drept scop revizuirea unor prevederi pentru a înlătura deficiențele de aplicare și interpretare a prevederilor regulamentului.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art.83 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 04.05.2022, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 231.

Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231/2011”


1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231/2011” (în continuare - proiectul hotărârii) a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art.83 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Proiectul are drept scop corelarea regulamentului cu terminologia prevăzută în  Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor și cu prevederile Regulamentului nr.  109/2019 cu privire la expuneri mari, Regulamentului nr. 111/2018 cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, Regulamentului nr. 322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor,  Codului Fiscal al Republicii Moldova, Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 și Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova. De asemenea, unele modificări, au fost incluse ca urmare a practicii de supraveghere și a propunerilor comunității bancare, și are drept scop revizuirea unor prevederi pentru a înlătura deficiențele de aplicare și interpretare a prevederilor regulamentului.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul include prevederi ce țin de ajustarea terminologiei utilizate în regulament cu terminologia Legii nr.202/2017, precum si adaptarea la prevederile Codului Fiscal, Legii nr.287/2017 și ale actelor normative emise de BNM, în special următoarele aspecte:

 1. modificarea referinței la Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017;
 2. valoarea activelor și angajamentelor condiționale, în contextul riscului de credit, va fi evaluată după diminuarea acestora cu elementele efectului diminuării riscului de credit prevăzute în Regulamentul nr.109/2019 cu privire la expunerile mari și nu se vor supune clasificării elementele de active/angajamente condiționale specificate la pct. 6 și 36 din  regulamentul în cauză. De asemenea, a fost exclusă excepția ce se referă la creditele acordate Guvernului Republicii Moldova, deoarece, în virtutea pct.36 subpct.1) din Regulamentul nr.109/2019, acestea nu se vor supune clasificării;
 3. prevederile ce țin de clasificarea activelor/angajamentelor condiționale în corespundere cu ratingul contrapărții au fost ajustate cu prevederile Regulamentului nr.111/2018 cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, și anume: în cazul în care contrapartea este evaluată de către o societate de evaluare externă a creditului (ECAI), clasificarea se va efectua în corespundere cu nivelul de calitate a creditului prevăzut în anexa nr. 4 a regulamentului dat. De asemenea, clasificarea respectivă se referă și la cazul în care satisfacerea creanțelor băncii aferente anumitor active poate fi influențată și de condițiile existente într-o țară străină și care dispune de o evaluarea a ECAI;
 4. pentru a evita dublarea cu Regulamentul 322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor, propunem abrogarea capitolului ce ține de dispunerea de către bancă a politicilor privind managementul riscului de credit;
 5. aducerea în concordanță cu prevederile Codului Fiscal, conform căruia deducerea fiscală se calculează luând în considerare reducerile pentru pierderi la active şi la angajamentele condiționale calculate conform IFRS, dar nu cele calculate conform regulamentului.

De asemenea, ținând cont de practica de supraveghere și de unele propuneri ale comunității bancare, au fost introduse modificări și ajustări în contextul evaluării adecvate a riscului de credit inerent anumitor active/angajamente condiționale în situații specifice ale debitorilor/contrapărților, precum și modificări ale particularităților de clasificare a unor active și angajamente condiționale, în special pe următoarele aspecte:

 1. modificarea spectrului activelor și elementelor extrabilanțiere supuse riscului de credit. Astfel:
    - suplimentar, vor fi supuse clasificării obligațiile de plasare pe viitor a mijloacelor bănești de către bancă; 
    - nu se vor supune clasificării datoriile contingente, întrucât, în virtutea definiției din IFRS 37, datoriile contingente după caracteristicile lor nu corespund noțiunii de activ sau angajament condițional supus riscului de credit;
 2. ținând cont de creșterea nivelului riscului de nerambursare a activului care este utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, în valoare ce nu depășește 5% din suma activului inițial, acesta se va clasifica în categoria „supravegheat” sau, după caz, în „substandard”, exceptând creditele de consum și cele acordate pentru necesități primordiale funcționarilor băncii;
 3. la evaluarea activelor, în cazul clasificării lor în categoria „substandard”, suplimentar, se va lua în considerare și faptul:
    - dacă asupra garanției este aplicat sechestru sau interdicție;
    - corespunderea graficului de rambursare a sumei de bază a activului cu specificul de activitate a debitorului;
 4. completarea prevederilor în contextul anumitor particularități aferente admiterii plăților expirate la unul sau mai multe active, care se va considera drept factor pentru evaluarea și includerea creditului într-o categorie mai dură - „substandard” sau „dubios”;
 5. dezvoltarea particularităților de clasificare a datoriilor contrapărții, și anume:
    - precizarea faptului clasificării tuturor datoriilor contrapărții în cea mai dură categorie neperformantă, în care a fost clasificată cel puțin una din datoriile acesteia;
    - completarea cu particularități de clasificare a activelor/angajamentelor acordate debitorilor care fac parte dintr-un grup de clienți aflați în legătură cu contrapartea. 
  Astfel, activele/angajamentele acordate acestor debitori se vor clasifica în cea mai dură categorie în care au fost clasificate datoriile contrapărții, dacă se vor întruni cumulativ criteriile prevăzute în proiect. Necesitatea acestei prevederi este determinată de grupurile de debitori între membrii cărora există o interdependență economică semnificativă, dintre care unii membrii, având credite neperformante (din cauza dificultăților financiare), pot afecta capacitatea de rambursare a altor debitori din același grup;
 6. în cadrul particularităților clasificării unor active, s-a ajustat valoarea:
    - creditelor de consum și a celor acordate pentru necesități primordiale funcționarului băncii, având în vedere că suma medie a creditului de consum acordată pe sistemul bancar, fără asigurare, este de aproximativ 200,0 mii lei;
    - creditelor care sunt asigurate cu garanții financiare acordate în cadrul proiectelor specializate;
 7. pentru a stimula procesul de acordare a creditelor agenților economici și a aduce în concordanță cu reglementările aferente riscului de credit, propunem ca cerința de clasificare în categoria „substandard” a datoriilor debitorului care depășesc de 30 de ori capitalul să nu fie aplicată și asupra creditelor asigurate în proporție de cel puţin 50 la sută din valoarea expunerii faţă de debitor, cu garanţii reale aflate în proprietatea asociatului debitorului care exercită controlul asupra acestuia sau a beneficiarului efectiv al debitorului;
 8. stabilirea unor detalieri în procesul de clasificare a angajamentelor noi de acordare a creditelor;
 9. extinderea cerinței referitor la acordarea mijloacelor bănești unei contrapăți a băncii pentru a evita riscul de supraîndatorare a acesteia  prin obținerea mijloacelor bănești suplimentare de către persoanele sale afiliate sau aflate în legătură;
 10. includerea prevederii referitor la posibilitatea consolidării datoriilor persoanelor fizice, ținând cont de anumite condiții. Din punctul de vedere al gestionării riscurilor, consolidarea datoriilor într-o singură datorie este o măsură și un avantaj pentru debitorii-persoane fizice care au mai multe credite. Acest proces poate asigura o dobândă generală mai mică la întreaga datorie consolidată și oferă comoditatea de a presta un singur credit (datorie). Această prevedere nu oferă un instrument de îmbunătățire artificială a calității portofoliului de credit, deoarece datoria rezultată din consolidare va fi clasificată nu mai sus de categoria cea mai dură în care a fost clasificată cel puțin una din datoriile contrapărții până la consolidare.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului nr.230/2010 privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei, proiectul este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".


8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, în urma căreia factori și riscuri de corupție nu au fost identificate.


9. Constatările expertizei de compatibilitate

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr.100/2017 (art.32 alin.(2), art.34 alin.(3) și (5)), proiectul hotărârii va fi expediat Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză financiară și, respectiv, expertiză economică.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor primite de la părțile interesate.