• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.01.2019

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, nr. 201 din 9 august 2018

 

Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 201 din 9 august 2018

REGULAMENT
cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor


Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor (în continuare - Regulament) stabilește reguli privind: elaborarea programului intern, aplicarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv a măsurilor de precauție sporită; păstrarea datelor; raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte; organizarea și realizarea elementelor aferente sistemului de control intern, precum şi alte cerințe în vederea minimizării riscurilor aferente spălării banilor şi finanțării terorismului.

2. Subiecții prezentului Regulament sunt casele de schimb valutar și hotelurile care, conform licențelor Băncii Naționale a Moldovei desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

3. La efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatului de schimb valutar, casele de schimb valutar și hotelurile vor asigura respectarea cerințelor prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și prezentul regulament.

4. Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și în alte acte normative emise de Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.


Capitolul II
CERINȚE FAȚĂ DE PROGRAMUL INTERN PRIVIND PREVENIREA ŞI
COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI

5. Casa de schimb valutar și hotelul elaborează și implementează un program propriu pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Programul PCSBFT).

6. Programul PCSBFT reprezintă politici, proceduri și alte reguli și practici, inclusiv reguli de cunoaștere a clientului care previn utilizarea caselor de schimb valutar și hotelurilor în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, în mod intenționat sau nu, de către grupuri criminale organizate sau de către asociații acestora.

7. La elaborarea Programului PCSBFT, casele de schimb valutar și hotelurile se vor conduce de prevederile Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prezentul Regulament și de alte acte normative emise de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru implementarea legii menționate. Casele de schimb valutar și hotelurile vor adapta cerințele Programului PCSBFT la specificul activității sale.

8. Programul PCSBFT, elaborat de către casa de schimb valutar și hotelul, trebuie să prevadă, dar să nu se limiteze la următoarele:
1) obligațiunile persoanei cu funcție de conducere de rang superior responsabile de asigurarea conformării politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform pct.42 din prezentul Regulament;
2) politici și proceduri privind măsurile de precauție privind clienții;
3) politici și proceduri privind măsurile de precauție sporite pentru clienții și operațiunile cu grad de risc sporit, inclusiv aferente Persoanelor Expuse Politic;
4) proceduri de elaborare și actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste;
5) proceduri privind ținerea evidenței și păstrarea informației;
6) proceduri privind identificarea și raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte către persoana cu funcție de conducere de rang superior și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
7) stabilirea procedurilor adecvate de selectare a cadrelor și cerințe la angajarea personalului pentru a asigura profesionalismul acestuia;
8) efectuarea auditului independent privind testarea conformității casei de schimb valutar și hotelului cu politicile, procedurile, controalele interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

9. Casa de schimb valutar și hotelul revizuiește (actualizează), ori de câte ori este necesar, Programul PCSBFT, dar cel puțin anual, ținând cont de prevederile legislației.

10. Casa de schimb valutar și hotelul păstrează un exemplar al Programului PCSBFT elaborat în încăperea casei de schimb valutar (filialei acesteia) și/sau punctului de schimb valutar al hotelului.


Capitolul III
MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND CLIENȚII

11. Casa de schimb valutar și hotelul aplică măsuri de identificare a clientului care efectuează operațiunea de schimb valutar la ghișeul casei de schimb valutar, punctul de schimb valutar al hotelului, precum și a beneficiarului efectiv:
1) în cazul efectuării operațiunii de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 200000 de lei (conform cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine valabil la data efectuării operațiunii de schimb valutar);
2) atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;
3) atunci când există suspiciuni privind veridicitatea, suficiența și precizia datelor de identificare obținute anterior.

12. La identificarea persoanei fizice în cazurile prevăzute la punctul 11, casa de schimb valutar și hotelul obține:
1) numele și prenumele;
2) data și locul nașterii;
3) cetățenia și datele documentului de identitate (IDNP, seria și numărul, data eliberării, codul organului care l-a eliberat (dacă există) sau alți indici unici dintr-un act de identitate ce conține fotografia titularului);
4) adresa de domiciliu și/sau reședință;
5) ocupația, funcția publică deținută și/sau denumirea/numele angajatorului;
6) informație privind sursa mijloacelor bănești;
7) alte date și informații, dacă este cazul;

13. Casa de schimb valutar și hotelul identifică beneficiarul efectiv al clientului și aplică măsuri rezonabile și bazate pe risc pentru verificarea identității lui, astfel încât să aibă certitudinea că cunoaște cine este beneficiarul efectiv. Pentru identificarea beneficiarului efectiv casa de schimb valutar și hotelul aplică măsurile descrise la punctul 12.

14. Casa de schimb valutar și hotelul determină dacă persoana care efectuează operațiunea de schimb valutar activează în numele său, iar în cazul în care operațiunea este efectuată de către o persoană împuternicită, casa de schimb valutar și hotelul solicită procura, legalizată în modul stabilit de legislație. Casa de schimb valutar și hotelul aplică măsuri de identificare a clientului în conformitate cu prevederile pct.12.

15. La identificarea clientului casa de schimb valutar și hotelul verifică informația prezentată care se referă atât la client, cât și la beneficiarul efectiv până la efectuarea operațiunii de schimb valutar.

16. În vederea verificării informației prezentate la identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, casa de schimb valutar și hotelul solicită prezentarea documentului de identitate al clientului. Astfel, casa de schimb valutar și hotelul efectuează:
1) verificarea corespunderii fotografiei din documentul de identitate cu persoana fizică care prezintă documentul de identitate;
2) verificarea corespunderii informației prezentate conform prevederilor punctul 12.

17. Documentele furnizate în vederea identificării clientului și a beneficiarului efectiv, precum și în vederea verificării identității acestora, se prezintă în original și trebuie să fie valabile la data prezentării lor.

18. Casa de schimb valutar și hotelul este obligată să nu efectueze operațiunea de schimb valutar în cazul în care nu poate asigura respectarea cerințelor punctelor 12-16. Casa de schimb valutar și hotelul raportează Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor apariția a astfel de circumstanțe, în conformitate cu cerințele legislației.

19. Casa de schimb valutar și hotelul va întocmi, completa, menține și actualiza informația despre persoanele fizice identificate într-un registru special, elaborat în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament.

20. Registrul privind persoanele fizice identificate, întocmit conform punctului 19, este semnat de către persoana cu funcție de conducere de rang superior responsabil de asigurarea conformării politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, și se păstrează în incinta casei de schimb valutar și hotelului. Persoana cu funcție de conducere de rang superior, casierul, precum și organele de supraveghere vor avea acces la Registrul privind persoanele fizice identificate.

21. Casa de schimb valutar și hotelul poate să dispună și să utilizeze și alte documente/registre conform punctului 42 din Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 care asigură disponibilitatea informației cu privire la identificarea și verificarea clientului persoana fizică, care efectuează operațiunea de schimb valutar.

22. Veridicitatea informației prezentate în Registrul privind persoanele fizice identificate, întocmit conform punctului 19, se confirmă prin semnătura casierului/persoanei care efectuează operațiunea de schimb valutar înserată în câmpul respectiv din Registru.

23. Casa de schimb valutar și hotelul va efectua monitorizarea continuă a operațiunilor efectuate de clienți, pentru stabilirea a celor operațiuni desfășurate în sume semnificative și într-un mod neordinar, care pot genera riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului.


Capitolul IV
MĂSURI DE PRECAUȚIE SPORITĂ PRIVIND CLIENȚII

24. Casa de schimb valutar și hotelul aplică măsuri de precauție sporită stabilind amploarea lor în funcție de riscul asociat tipului de client și/sau volumului operațiunii de schimb valutar efectuate, ținând cont de evaluarea națională a riscurilor în domeniu efectuată de Serviciul Prevenirea și Combaterii Spălării Banilor și prevederile Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

25. Casa de schimb valutar și hotelul la aplicarea cerințelor punctului 24 obține informații privind scopul operațiunii, sursa mijloacelor bănești, precum și alte informații ținând cont de prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

26. Casa de schimb valutar și hotelul iau în considerare următorii factori care generează risc sporit în contextul operațiunii de schimb valutar.
1) clientul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții care, conform unor surse credibile (evaluări reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate), nu dispun de sisteme efective de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
2) clientul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al corupției sau al altor activități infracționale;
3) clientul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții care sunt supuse unor sancțiuni, embargouri sau măsuri similare, instituite de către organizațiile internaționale de profil, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova;
4) clientul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții care acordă finanțare sau sprijin pentru activități teroriste sau pe teritoriul cărora activează organizații teroriste desemnate;
5) clientul este o persoană expusă politic;
6) clientul solicită repetat efectuarea schimbul valutar al sumelor situate aproape de pragul obligației de raportare și/sau identificare, într-o perioadă de timp scurtă;
7) clientul cumpără sau vinde frecvent în proporții considerabile valută străină contra monedei naționale sau altei valute străine;
8) clientul schimbă în cantități mari bancnote de valoare mică în bancnote de valoare mai mare;
9) alți factori de risc identificați.

27. Casa de schimb valutar și hotelul urmărește lista țărilor menționate la punctul 26 subpct.1)-4) ținând cont de actele normative emise de Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor întru executarea prevederilor Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

28. Casa de schimb valutar și hotelul la efectuarea operațiunii de schimb valutar cu persoanele expuse politic, cu membrii familiilor persoanelor expuse politic și cu persoanele asociate persoanelor expuse politic asigură aplicarea cel puțin a următoarelor măsuri:
1) verifică dacă potrivit informațiilor/listelor dedicate acestui scop clientul și/sau beneficiarul efectiv al acestuia este sau nu persoană expusă politic;
2) solicită informații privind membrii familiei și persoanele asociate persoanei expuse politic, conform pct.12 subpct.1)-3);
3) solicită clientului informații suplimentare privind sursa mijloacelor bănești implicate în operațiunea de schimb valutar (de exemplu: certificate despre salariu, contracte de arendă sau vânzare a activelor, sau alte documente).
Casa de schimb valutar și hotelul urmează să înregistreze informația obținută pentru a o face disponibilă autorităților competente.

29. Casa de schimb valutar și hotelul nu efectuează operațiunea de schimb valutar în numerar în moneda națională și în valută străină, precum și cu cecuri de călătorie în valută străină cu persoanele fizice implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Despre refuzul efectuării operațiunii de schimb valutar, casa de schimb valutar și hotelul informează Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în conformitate cu art.5 alin.(3) din Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

30. În scopul aplicării cerințelor punctului 29, casa de schimb valutar și hotelul monitorizează și utilizează permanent informațiile și datele puse la dispoziție de Serviciul de Informații și Securitate conform prevederilor Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.


Capitolul V
RAPORTAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI A TRANZACŢIILOR

31. Casa de schimb valutar și hotelul este obligată să informeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre:
1) bunurile suspecte, activitățile sau tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului, care sunt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau sunt deja realizate - imediat, în cel mult 24 de ore de la identificarea actului sau circumstanțelor care generează suspiciuni;
2) tranzacțiile clienților realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 200 mii de lei (sau echivalentul acesteia) sau prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele - în decurs de 10 zile calendaristice. Datele privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar se indica într-un formular special, care se remite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în decurs de 10 zile, începând cu prima zi a lunii de gestiune terminând cu ultima zi a lunii calendaristice.

32. Casa de schimb valutar și hotelul va dispune de:
1) proceduri clare, reieșind din prevederile Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aduse la cunoștința întregului personal, care prevăd raportarea de către personal a tuturor bunurilor suspecte, activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului;
2) procedura de depistare a activităților și tranzacțiilor suspecte conform criteriilor și indiciilor stabilite de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
3) procedură de informare a persoanei responsabile cu funcție de conducere de rang superior privind problemele ce țin de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

33. Formularele speciale transmise în adresa Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor urmează a fi întocmite ținând cont de prevederile art.11 alin.(5) –(8) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

34. Casa de schimb valutar și hotelul va completa, menține și actualiza informația privind operațiunile transmise în adresa Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor într-un registru special, elaborat în conformitate cu anexa nr.2 la prezentul Regulament.

35. Registrul operațiunilor transmise în adresa Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, întocmit conform punctului 34, este semnat de către persoana cu funcție de conducere de rang superior, responsabilă de asigurarea conformării politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, și se păstrează în incinta casei de schimb valutar și a hotelului. Persoana cu funcție de conducere de rang superior, casierul, precum și organele de supraveghere vor avea acces la Registrul privind operațiunile transmise în adresa Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.


Capitolul VI
PĂSTRAREA DATELOR

36. Casa de schimb valutar și hotelul păstrează toate documentele și informațiile despre clienți și beneficiarii efectivi, obținute și întocmite în cadrul măsurilor de precauție privind clienții, inclusiv formularele speciale și corespondența de afaceri cu organele competente, pe o perioadă de 5 ani după data efectuării operațiunii de schimb valutar și, ulterior, până la 5 ani - în format electronic, doar în scopul prevăzut de Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, iar la expirarea termenelor de păstrare se nimicesc.

37. Regulile și procedurile ce țin de evidența și păstrarea informației privind operațiunile și clienții identificați trebuie să includă cel puțin următoarele:
1) obiectul evidenței;
2) conținutul evidenței (înregistrărilor);
3) timpul efectuării înregistrărilor;
4) termenele de păstrare a informației și a documentelor.

38. Casa de schimb valutar și hotelul asigură că, în caz de solicitare, documentele și informația privind identificarea și verificarea clienților, a beneficiarilor efectivi, precum și alte date/informații deținute sunt accesibile Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. La solicitarea autorităților competente termenul privind deținerea și păstrarea informației aferentă clienților și operațiunilor acestora poate fi prelungit pentru o perioadă determinată în solicitare, dar nu mai mult de 5 ani.

39. În scopul îndeplinirii obligațiunilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, casa de schimb valutar și hotelul asigură accesul casierilor/persoanelor care conform obligațiilor de serviciu au dreptul de acces la datele de identificare a clienților și altă informație pertinentă. Angajații casei de schimb valutar și a hotelului sunt obligați să păstreze confidențialitatea informației obținute în timpul exercitării obligațiilor de serviciu.


Capitolul VII
CERINȚE PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN

40. Casa de schimb valutar și hotelul va dispune de un sistem de control intern care va asigura conformarea continuă cu actele normative și Programul PCSBFT ce va contribui la minimizarea riscurilor aferente.

41. Elementele principale ale sistemului de control intern reprezintă:
1) desemnarea persoanei cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformării politicilor și procedurilor interne cu cerințele legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, de asigurare a îndeplinirii permanente a Programului PCSBFT;
2) stabilirea unui program de instruire continuă a personalului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
3) măsurile care se vor aplica față de personalul care nu respectă cerințele legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și Programului PCSBFT.

42. Persoana cu funcție de conducere de rang superior urmează a fi abilitată cel puțin cu următoarele atribuții:
1) acordarea de consultații și organizarea instruirii angajaților caselor de schimb valutar și a hotelurilor în cadrul realizării cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
2) luarea deciziei referitor la transmiterea formularelor speciale către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte organe abilitate;
3) colaborarea cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și cu alte organe abilitate;
4) efectuarea controlului asupra respectării de către angajații casei de schimb valutar și hotelului a prevederilor legislației și a Programului PCSBFT.

43. Programul de instruire continuă a personalului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului urmează să includă toate aspectele aferente procesului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (identificarea și verificarea clienților, monitorizarea operațiunilor, identificarea clienților cu grad de risc sporit și identificarea și raportarea operațiunilor suspecte). Periodicitatea și conținutul concret al instruirii trebuie să fie adaptate la necesitățile casei de schimb valutar și a hotelului. Instruirile se vor petrece odată cu modificarea legislației sau programului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar nu mai rar de o dată pe an.
Persoana cu funcție de conducere de rang superior urmează să țină evidența instruirilor petrecute, efectuând înregistrări despre data și caracterul instruirii, prenumele și numele lucrătorilor care au fost instruiți.

44. Casa de schimb valutar și hotelul asigură deținerea de către angajații săi și persoana cu funcție de conducere de rang superior a cunoștințelor, calităților și abilităților corespunzătoare pentru îndeplinirea eficientă a responsabilităților de conformare la cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

45. La efectuarea auditului, privind testarea conformității cu politicile, procedurile, controalele interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, casa de schimb valutar și hotelul va ține cont de cel puțin următoarele elemente: periodicitatea de efectuare a auditului, ținând cont de riscul de spălare a banilor și de finanțarea a terorismului; obiectivele auditului și modul de informare a persoanei cu funcție de conducere de rang superior despre rezultatele obținute.

46. Auditul poate fi efectuat atât de către personalul casei de schimb valutar și a hotelului responsabil de efectuarea auditul/controlului intern, cât și de o entitate de audit/auditor extern independent.


Capitolul VIII
SANCŢIUNI

47. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentului Regulament, a obligațiilor prevăzute de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei aplică sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Anexe:       PDF       DOC