• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.06.2017

HCE al BNM nr.134 din 24 mai 2017 „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1162

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr. 134
din 24 mai 2017

Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei

 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1225 din 2 iunie 2017
Ministru Vladimir CEBOTARI
 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.25 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.739 din 3 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) Punctul 1:
a) la litera d), textul „Regulamentul cu privire la unitățile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62 – 64, art.269)” se substituie cu textul „Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096)”;
b) litera j) va avea următorul cuprins:
j) solicitarea clientului – dispoziție a rezidentului sau nerezidentului dată prestatorului SPR (pe suport hîrtie sau în formă electronică) prin care acesta își exprimă voința de a depune în /primi din cont mijloace bănești, de a efectua plata /transferul în cadrul operațiunii valutare, de a dispune de mijloacele bănești primite de către prestatorul SPR în favoarea acestei persoane, fiind păstrată la prestatorul SPR respectiv în modul stabilit de acesta.”.

2) În tot textul regulamentului (cu excepția punctelor 24 lit.a), 138 lit.a) și 140 lit.c)), cuvintele „solicitarea în scris” la orice formă gramaticală se substitute cu cuvintele „solicitarea clientului” la forma gramaticală respectivă.

3) Punctul 10 se abrogă.

4) La punctul 11, cuvintele „prezentul regulament prevede” se substituie cu cuvintele „conform dispozițiilor prezentului regulament este necesară”.

5) După punctul 11 se completează cu punctul 111 cu următorul cuprins:
111. Prezentarea actului de identitate la efectuarea operațiunilor valutare conform punctelor 27, 64 și 126 se efectuează în scopul determinării statutului de rezident sau nerezident al persoanei fizice.”.

6) Punctul 12 va avea următorul cuprins:
12. Documentele prevăzute de prezentul regulament pot fi prezentate de către persoanele juridice și fizice la prestatorii SPR pe suport hîrtie sau în formă electronică, conform reglementărilor interne ale prestatorului SPR, dacă alte acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei sau actele legislative nu prevăd altceva.”.

7) La punctul 24 litera a), textul „solicitării în scris a persoanei fizice beneficiare a plăţii /transferului respective (semnate de către persoana fizică respectivă)” se substituie cu textul ”solicitării clientului - persoanei fizice beneficiare a plății/transferului respectiv”.

8) La punctul 26 litera a), textul „pe lîngă numele și prenumele beneficiarului este indicat şi numărul de cont al acestuia” se substituie cu cuvintele „este indicat numărul de cont al beneficiarului plății /transferului”.

9) Punctul 27:
a) litera a) se completează în final cu textul „ , cu excepția cazului specificat la pct.271”;
b) la litera b), textul „semnată de către persoana fizică respectivă” se exclude.

10) După punctul 27 se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
271. Dacă prestatorul SPR nu a stabilit reguli mai stricte, persoana fizică poate să nu prezinte actul de identitate prestatorului SPR în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și/sau în domeniul prestării serviciilor de plată și emiterii monedei electronice nu stabilește obligativitatea identificării identității persoanei fizice;
b) plata /transferul se efectuează cu utilizarea contului persoanei fizice deschis la prestatorul SPR (cu excepția cazului indicat la pct.39); sau plata /transferul se efectuează fără utilizarea contului persoanei fizice deschis la prestatorul SPR și prezentul regulament prevede efectuarea plății/transferului fără prezentarea documentelor justificative.
”.

11) Punctul 29:
a) la litera a) textul „(denumirea, numele, prenumele ş.a.)” se exclude;
b) la litera b) textul „care se indică în mod desfășurat” se exclude.

12) La punctele 32, 68, 102 și 135, litera c) se abrogă.

13) Punctele 38 și 54 se abrogă.

14) La punctele 60 și 113, textul „Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62 – 64, art.269)” se substituie cu textul „Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096)”.

15) La punctul 64:
a) litera a) se completează în final cu textul „ , cu excepția cazului specificat la pct.271”;
b) la litera b), cuvintele „semnată de către persoana respectivă” se exclud.

16) Punctul 65:
a) la litera a), textul „care se indică în mod desfăşurat” se exclude;
b) litera d) se abrogă.

17) Punctul 84 va avea următorul cuprins:
84. Modul de prezentare a actului de identitate, precum și de păstrare a copiei acestuia la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR respectiv.”.

18) Punctele 89-91 și 93 se abrogă.

19) Punctul 92 va avea următorul cuprins:
92. Modul de prezentare a documentelor justificative, inclusiv a documentelor de modificare, precum și modul de păstrare a documentelor în cauză sau a copiilor acestora la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR respectiv.”.

20) La punctul 98:
a) subpunctul 1):
litera a) textul „(denumirea, numele, prenumele ş.a.)” se exclude;
litera b) textul „care se indică în mod desfășurat” se exclude;
b) subpunctul 2) se abrogă.

21) La punctul 99, ultima propoziție se abrogă.

22) Punctul 106 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
g) plăți /transferuri (altele decît cele menționate la lit.a) – f)) în favoarea altor persoane rezidente sau nerezidente, în cazul în care acestea reprezintă plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer, fiind efectuate în cadrul operaţiunilor valutare care nu sînt supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr.62- XVI din 21.03.2008.”.

23) Punctul 108 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
g) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – f), în cazul în care acestea se efectuează ca plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.”.

24) Punctul 109 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
f) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – e), în cazul în care acestea se efectuează ca plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.”.

25) La punctul 123, textul „eliberarea mijloacelor bănești nemijlocit din” se substituie cu textul „depunerea /eliberarea mijloacelor bănești nemijlocit în /din”.

26) La punctul 126, litera a) după cuvîntul „identitate” se completează cu textul „ , cu excepția cazului specificat la pct.271”.

27) La punctele 127 și 132, subpunctul 2) se abrogă.

28) La punctul 138 litera a), textul „cu indicarea în solicitarea în scris de depunere a mijloacelor băneşti a datei şi a scopului primirii anterioare a mijloacelor respective din cont (fără a se limita la această informaţie)” se exclude.

29) La punctul 140 litera c), textul „ , cu indicarea în solicitarea în scris de depunere a mijloacelor bănești a datei și a scopului primirii anterioare a mijloacelor respective din cont (fără a se limita la această informație)” se exclude.

30) Punctul 158 va avea următorul cuprins:
158. Actul de identitate a persoanei fizice se prezintă în corespundere cu punctul 84.”.

31) Punctul 171 va avea următorul cuprins:
171. Modul de prezentare a documentelor justificative (cu excepția celor menționate la punctul 167), inclusiv a documentelor de modificare, precum și modul de păstrare a documentelor în cauză sau a copiilor acestora la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR respectiv.”.

32) Punctele 172, 173, 176 și 177 se abrogă.

2. Punctul 37 din Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.665 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:
a) la literele a), c) și d), cuvintele „solicitarea în scris respectivă” se substituie cu cuvintele „solicitarea clientului”;
b) litera e) se abrogă.

3. Regulamentul privind conturile rezidenţilor în străinătate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216 din 20 august 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.258-261, art.1719), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1064 din 2 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:
1) Punctul 52:
a) la literele a), c) și d), cuvintele „solicitarea în scris” se substituie cu cuvintele „solicitarea clientului”;
b) litera e) se abrogă.
2) La punctul 62 ultima propoziție, textul ”în original sau în fotocopii autentificate de către rezident în modul specificat la punctul 172” se substituie cu textul ”în corespundere cu punctul 171”.

4. Punctul 8.4 din Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1151 din 24 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:
a) la literele a) și c), cuvintele „solicitarea în scris respectivă” se substituie cu cuvintele „solicitarea clientului”;
b) litera e) se abrogă.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA