Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.06.2016

Modificări aferente domeniului valutar

 

La data de 10 iunie 2016 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.157-162 a fost publicată Legea nr.94 din 13 mai 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Scopul principal al amendamentelor la Legea privind reglementarea valutară constă în îmbunătăţirea cadrului legal aferent domeniului valutar, ținînd cont de angajamentele Republicii Moldova asumate conform Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, evoluţiile pe piaţa financiară, monetar-valutară, consecinţele crizei financiare globale, modificarea cadrului legal în unele domenii conexe.

Amendamentele operate sînt îndreptate spre eliminarea treptată a măsurilor administrative (autorizarea BNM) la efectuarea de către rezidenţi a operaţiunilor valutare, dezvoltarea și eficientizarea funcţionării pieţei valutare interne, sporirea nivelului de concurență pe piața valutară, fortificarea protecției drepturilor consumatorilor-clienți ai unităților de schimb valutar, optimizarea statisticii aferente datoriei externe, îmbunătăţirea cadrului legal aferent licenţierii, funcţionării şi controlului asupra activităţii unităţilor de schimb valutar, dezvoltarea cadrului legal aferent activităţii de prestare a serviciilor în cadrul operaţiunilor valutare de către prestatorii de servicii de plată nebancari.

 

Amendamente care vizează domeniul valutar în general

Cele mai importante modificări la Legea privind reglementarea valutară se referă la:

 • liberalizarea treptată a unor operațiuni valutare de capital care au fost supuse autorizării din partea BNM (operaţiunile cu instrumente financiare străine care se efectuează de către băncile licenţiate şi entităţile a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Națională a Pieței Financiare; acordarea de către băncile licenţiate a creditelor financiare în favoarea nerezidenţilor; importul în/exportul din Republica Moldova de către băncile nerezidente al numerarului în valută străină; importul în/ exportul din Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente al numerarului în monedă naţională în sumă ce nu depăşeşte 100000 lei moldoveneşti; o serie de operaţiuni valutare de capital ale rezidenților în sumă de pînă la 10 000 euro);
 • aplicarea regimului de notificare la BNM asupra împrumuturilor/creditelor externe primite de către rezidenți în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe, precum și exceptarea de la aplicarea regimului de notificare asupra împrumuturilor/creditelor şi garanţiilor primite de către rezidenți de la nerezidenţi a căror sumă nu depășește 50000 de euro;
 • răsfrîngerea asupra prestatorilor de servicii de plată nebancari a prevederilor referitoare la drepturile şi obligaţiile băncilor licenţiate aferente efectuării operaţiunilor valutare;
 • reducerea utilizării numerarului la efectuarea operaţiunilor valutare (de ex., a fost exclusă prevederea privind dreptul persoanelor juridice rezidente de a primi de la persoane fizice nerezidente numerar în valută străină sub formă de împrumuturi /credite, iar pentru anumite cazuri suma unei operațiuni de primire de către persoanele juridice rezidente de la nerezidenți a numerarului în valută străină a fost limitată la 5000 de euro);
 • stipularea dreptului (nu a obligației) BNM de a aplica o măsură nouă de salvgardare în situaţia unei crize financiare sistemice, și anume posibilitatea interzicerii sau limitării operațiunilor de retragere în numerar și fără numerar a valutei străine din conturile în valută străină deschise la prestatorii de servicii de plată rezidenţi, cu permiterea efectuării operațiunilor de retragere doar a monedei naţionale. Astfel, dacă în cazul unei crize financiare sistemice, în funcție de situația concretă, se va considera că o astfel de măsură de salvgardare este strict necesară, aceasta va fi aplicată de către BNM în consultare cu Guvernul (cu informarea imediată a Parlamentului) şi doar pe parcursul unei perioade limitate de timp (pînă la 6 luni). Acest mecanism ar permite autorităților statului să acționeze în regim de urgență pentru a nu admite agravarea situației de criză financiară sistemică.

 

Amendamente care vizează activitatea unităților de schimb valutar

O mare parte din amendamente vizează  condiţiile de licenţiere şi de activitate a unităţilor de schimb valutar. Cele mai importante se referă la:

 • anularea obligativităţii băncilor licenţiate de a asigura la începutul şi în timpul programului de lucru suma de 100 000 de lei pentru fiecare punct de schimb valutar;
 • anularea pentru casele de schimb valutar a cerinţei de asigurare la începutul şi în timpul programului de lucru a sumei minime echivalente de 400 000 lei pentru efectuarea operaţiunilor cu persoane fizice. Totodată, a fost păstrată cerința de deținere de către casa de schimb valutar a mijloacelor băneşti circulante (formate din aporturile bănești în capitalul social) în sumă minimă de 500 000 lei, inclusiv pentru fiecare filială;
 • stabilirea termenului de valabilitate nelimitat pentru licenţa casei de schimb valutar şi cea a hotelului care deţine punctul de schimb valutar (hotelul), concomitent cu majorarea taxei pentru licenţă pentru casele de schimb valutar pînă la 12000 lei şi pînă la 6000 lei pentru hoteluri;
 • operarea amendamentelor la lista documentelor care urmează a fi prezentate la BNM în vederea licenţierii caselor de schimb valutar şi a hotelurilor;
 • permiterea efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
 • stabilirea dreptului unităţilor de  schimb valutar de a modifica pe parcursul programului de lucru cursurile valutare (conform procedurilor interne elaborate), concomitent cu dreptul BNM de a stabili frecvenţa de modificare a cursurilor valutare în decursul programului de lucru, precum și specificarea obligaţiei unităţilor de schimb valutar de a stabili cursurile de cumpărare şi vînzare ale dolarului SUA, euro, lirei sterline, leului românesc şi hrivnei ucrainene cu două zecimale, iar ale rublei rusești – cu trei semne zecimale;
 • stabilirea dreptului clientului unităţii de schimb valutar de a solicita revocarea operaţiunii efectuate la ghișeu în decurs de 30 minute de la finalizarea acesteia.

De asemenea, legea a modificat anumite prevederi referitoare la controlul valutar asupra activităţii unităţilor de schimb valutar şi aplicarea sancțiunilor fată de acestea. Amendamentele în cauză au menirea de a contribui la eficientizarea regimului de sancționare asupra caselor de schimb valutar și hotelurilor, precum și la sporirea nivelului de responsabilitate a administratorilor și acționarilor /asociaților caselor de schimb valutar pentru respectarea condițiilor de licențiere și de activitate.

Anumite prevederi ale Legii nr.94 din 13 mai 2016 au intrat în vigoare la data publicării (de ex., liberalizări aferente operațiunilor de capital), iar altele vor intra în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării acesteia (de ex., dispozițiile referitoare la activitatea unităților de schimb valutar, notificarea împrumuturilor /creditelor externe în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).