• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.05.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate

05.05.2015Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 5 mai 2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este condiţionată de necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) care reglementează aspectele aferente conturilor care se deschid de către rezidenți în instituțiile financiare din străinătate, avînd în vedere aspectele practice aferente autorizării, deschiderii, gestionării și închiderii conturilor în cauză, precum și prevederile Legii privind reglementarea valutară și ale legislației conexe (cum ar fi legislația în domeniul prestării de servicii de plată și emiterii de monedă electronică). În acest sens, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate (în continuare – proiectul regulamentului), luînd în considerare unele prevederi din Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.279 din 13 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare), care va fi abrogată.

Prevederile de bază ale proiectului stabilesc:
a) procesul de autorizare de către BNM a deschiderii contului în străinătate, inclusiv cerinţele faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei și lista documentelor care se anexează, cerinţele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cerere;
b) particularităţile ce ţin de deschiderea, gestionarea și închiderea conturilor în străinătate, a căror deschidere necesită  autorizarea din partea BNM;
c) modul de raportare la BNM privind conturilе deschise în străinătate în baza autorizației BNM;
d) particularitățile ce țin de aplicarea sancţiunilor față de titularii de autorizații eliberate de  BNM;  
e) unele particularități aferente conturilor în străinătate, a căror deschidere nu necesită autorizarea din partea BNM.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt rezidenţii din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi îmbunătățirea cadrului normativ al BNM aferent deschiderii, gestionării și închiderii conturilor în străinătate, supuse autorizării din partea BNM.
Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.13, 55 și 67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 19 mai 2015 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: Tatiana.Chicu@bnm.md, la numărul de telefon: 022 220450, sau pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău, bd.Grigore Vieru nr.1.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md. și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

proiect

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.
din ____________ 2015

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.13, 55 și 67 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind conturile rezidenţilor în străinătate, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre.

2. Rezidenţii, care deţin autorizaţii pentru deschiderea conturilor în străinătate eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, începînd cu luna gestionară ______________ vor prezenta la Banca Naţională a Moldovei Raportul privind contul deschis în străinătate în corespundere cu prevederile regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. ___ din 2015

REGULAMENT
privind conturile rezidenților în străinătate

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62 XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127 130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.62 XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) autorizaţia pentru deschiderea contului în străinătate (autorizaţia BNM) – document oficial, eliberat de către Banca Naţională a Moldovei, care permite titularului acestuia de a deschide un cont în străinătate şi de a derula anumite operaţiuni în acest cont. Amendamentele la autorizație eliberate de către Banca Naţională a Moldovei sunt partea integrantă a autorizației;
b) bancă nerezidentă – bancă sau altă instituţie financiară (care are dreptul de a atrage depozite la vedere şi /sau la termen sau echivalente ale acestora şi de a desfăşura alte activităţi financiare) cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care dispune de licenţa pentru desfăşurarea activităţilor financiare emisă de organul abilitat cu acest drept conform legislației statului străin, precum și filiala băncii licenţiate din Republica Moldova cu sediul peste hotarele Republicii Moldova;
c) contul deschis în străinătate (contul în străinătate) – contul în moneda națională sau în valută străină (contul curent, depozit la termen etc.) deschis de către titularul de cont la banca nerezidentă în scopul înregistrării, păstrării şi /sau utilizării mijloacelor băneşti;
d) persoane fizice rezidente – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
e) persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
f) persoane juridice rezidente - rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.c)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
g) solicitant – rezidentul care intenţionează să deschidă un cont în străinătate, a cărui deschidere este supusă autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, şi în acest sens depune la Banca Naţională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) o cerere de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate pe numele său şi documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM;
h) titular de cont – persoana fizică rezidentă, persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă, inclusiv banca, pe numele căreia este deschis un cont în străinătate;
i) noţiunea „prestatori de servicii de plată rezidenţi (prestatori SPR)” are semnificaţia definită de Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177 (în continuare - Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare).

2. Prezentul regulament stabilește:
a) procesul de autorizare de către Banca Naţională a Moldovei a deschiderii contului în străinătate, inclusiv cerinţele faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei și lista documentelor care se anexează, cerinţele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cerere;
b) particularităţile ce ţin de deschiderea, gestionarea și închiderea conturilor în străinătate, a căror deschidere necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei;
c) modul de raportare la Banca Naţională a Moldovei privind conturilе deschise în străinătate în baza autorizației BNM;
d) particularitățile ce țin de aplicarea sancţiunilor față de titularii de autorizații eliberate de BNM;
e) unele particularități aferente conturilor în străinătate, a căror deschidere în străinătate nu necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei.

3. Prevederile prezentului regulament conţin cerinţe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează rezidenții, inclusiv prestatorii SPR, de respectarea altor prevederi ale legislaţiei Republicii Moldova (inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului etc.).

4. Deschiderea de către rezident la banca nerezidentă a contului în monedă națională sau în valută străină, precum şi derularea operaţiunilor prin acest cont (în continuare – „deschiderea conturilor în străinătate”) se efectuează numai după obţinerea de la Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate. Fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, rezidenţii pot deschide conturi în străinătate în cazurile stabilite la art.6 alin.(8) şi la art.13 alin.(5) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

5. Autorizarea deschiderii contului în străinătate nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente acestui cont şi operaţiunilor derulate prin acesta.

6. Banca Naţională a Moldovei ţine într-un registru special evidenţa autorizaţiilor pentru deschiderea conturilor în străinătate, inclusiv amendamentelor la acestea, eliberate rezidenţilor.

7. Responsabilitatea pentru corespunderea operaţiunilor derulate prin contul deschis în străinătate prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, precum și, dacă este cazul, condiţiilor autorizaţiei BNM o poartă rezidentul – titularul de cont.

8. Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (întocmite şi prezentate de persoana juridică rezidentă la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept, conform actelor de constituire a rezidentului şi legislaţiei Republicii Moldova, o poartă persoana juridică respectivă.

9. Deschiderea contului în străinătate (cu sau fără autorizația BNM conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008) se efectuează de către:
a) persoana juridică rezidentă – în scopuri legale ce țin de activitatea persoanei juridice, inclusiv în scopul asigurării activității reprezentanțelor acesteia deschise în străinătate;
b) persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate - în scopurile ce țin de desfăşurarea acestei activităţi;
c) persoana fizică rezidentă - în scopuri personale, precum și în legătură cu detaşarea în străinătate în interes de serviciu.

10. Persoanele juridice rezidente (altele decît băncile licențiate) care, pe lîngă alte activități permise conform legislației în vigoare, au dreptul de a desfășura activitatea în calitate de prestatori SPR, deschid în străinătate, în condițiile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, conturi separate în scopurile legate de desfăşurarea activităţii ce ține de prestarea serviciilor de plată /emiterea de monedă electronică.

11. Deschiderea conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente conform art.13 alin.(5) lit.d) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se efectuează numai pentru perioada aflării lor temporare în străinătate. La întoarcerea din străinătate în legătură cu expirarea termenului de aflare temporară în străinătate aceste conturi trebuie să fie închise, iar soldurile acestora - repatriate conform prevederilor prezentului regulament. În cazul în care rezidentul intenționează să utilizeze contul menționat după întoarcerea din străinătate, acesta pînă la întoarcerea din străinătate urmează să obțină autorizația BNM conform prevederilor prezentului regulament.

12. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor băneşti în /din conturile deschise în străinătate fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, conform prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, se efectuează de către rezidenţi în conformitate cu scopurile pentru care acestea au fost deschise.

13. În cazul în care rezidentul intenţionează să efectueze o operaţiune valutară, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă autorizării de către Banca Naţională a Moldovei, şi pentru realizarea acestei operaţiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 poate fi deschis numai după obţinerea autorizaţiei BNM, rezidentul este obligat, concomitent cu cererea de autorizare a operaţiunii valutare, să depună şi cererea de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate. Banca Naţională a Moldovei este în drept de a autoriza deschiderea contului în străinătate, dacă aceasta a decis de a autoriza operațiunea valutară pentru efectuarea căreia se preconizează deschiderea contului în străinătate.

14. În cazul în care rezidentul intenţionează să efectueze o operaţiune valutară, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei, şi pentru realizarea acestei operaţiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 poate fi deschis numai după obţinerea autorizaţiei BNM, rezidentul este obligat să obţină autorizaţia pentru deschiderea contului în străinătate pînă la depunerea notificaţiei la Banca Naţională a Moldovei.

15. Drept condiții de autorizare pentru deschiderea contului în străinătate sînt:
a) respectarea prevederilor punctelor 4, 9, 10, 11, 13, 14, după caz;
b) specificul realizării operațiunilor concrete și imposibilitatea efectuării operaţiunilor preconizate prin conturile deschise la prestatorii SPR.

16. Derularea prin conturile deschise de către rezidenţi în străinătate a operaţiunilor valutare, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 sînt supuse autorizării de către Banca Naţională a Moldovei, se efectuează după obţinerea autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei care permit efectuarea operaţiunilor respective.

 

Capitolul II. Procesul de autorizare de
către Banca Naţională a Moldovei
a deschiderii contului în străinătate

Secţiunea 1. Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei BNM

17. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere întocmită conform anexei nr.1, la care se anexează:
a) documentele ce identifică solicitantul (nu se aplică în cazul prestatorului SPR care deţine licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei);
b) documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM.

18. Documentele ce identifică solicitantul sînt documentele indicate în secţiunea I din anexa nr.2, care se prezintă după cum urmează:
a) pentru persoana juridică rezidentă – documentele indicate la punctele 1 - 4;
b) pentru persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate – documentele indicate la punctele 5 și 6;
c) pentru persoana fizică rezidentă – documentul indicat la punctul 6.

19. Documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM sunt documentele indicate la punctele 7 şi 8, secţiunea I din anexa nr.2.

20. Documentele menţionate la punctele 17 și 19 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei conform cerinţelor specificate în secţiunea II din anexa nr.2.

21. În cazul specificat la punctul 13, dacă documentele care urmează a fi prezentate de către rezident la Banca Naţională a Moldovei în vederea obţinerii autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate sînt identice cu documentele care urmează a fi prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea altei operaţiunii valutare supuse autorizării (de exemplu, pentru acordarea împrumutului /creditului extern) care va fi derulată prin contul menționat documentele respective pot fi prezentate într-un singur exemplar şi se anexează la cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare, iar în cererea pentru deschiderea contului în străinătate se efectuează mențiunile respective.

Secţiunea a 2-a. Examinarea de către Banca Naţională a Moldovei
a cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate

22. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau refuzul de a elibera autorizaţia în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate.

23. Banca Naţională a Moldovei este în drept să autorizeze deschiderea contului în străinătate sau să refuze autorizarea deschiderii acestuia, ţinînd cont de obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, de condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, de situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, de prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv privind repatrierea mijloacelor băneşti în urma tranzacţiilor de export/import.

24. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaţia servesc, de asemenea:
a) neprezentarea setului integral de documente conform prevederilor prezentului regulament;
b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinţele prezentului regulament;
c) aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei faţă de solicitant-prestatorul SPR a măsurilor de remediere aferente deschiderii de către prestatorul SPR a conturilor în alte instituţii;
d) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice sau contradictorii;
e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare.

25. În cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, Banca Naţională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.

26. Banca Naţională a Moldovei examinează cererea repetată de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, ţinînd cont de motivele refuzului, precum şi verificînd înlăturarea acestora de către rezident (dacă aceasta depinde de rezident).

27. Autorizarea deschiderii contului în străinătate se efectuează prin eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei corespunzătoare. Modelul autorizaţiei este indicat în anexa nr.3. În funcție de specificul contului, Banca Naţională a Moldovei poate modifica conţinutul autorizaţiei.

28. În autorizaţie Banca Naţională a Moldovei poate specifica, inter alia, operaţiunile care pot fi efectuate în /din conturile deschise de către rezidenţi în străinătate, limitele soldurilor şi termenul de păstrare a mijloacelor în aceste conturi, alte condiţii ce ţin de gestionarea şi închiderea conturilor în cauză.

29. Autorizaţia BNM se înmânează titularului /reprezentantului împuternicit al acestuia în baza de semnătură în registrul menţionat la punctul 6 sau se expediază titularului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

30. Originalul autorizaţiei BNM se păstrează la rezident - titular de autorizaţie.

31. Nu se admite transmiterea către alte persoane a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în autorizaţia BNM.

32. Rezidentul care a obţinut autorizaţia BNM este obligat să deschidă contul în străinătate în termen de 180 zile de la data emiterii autorizaţiei.
Dacă la expirarea acestui termen contul nu a fost deschis, autorizaţia respectivă îşi pierde valabilitatea, iar originalul acesteia urmează a fi restituit Băncii Naţionale a Moldovei în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului menţionat.

Secţiunea a 3-a. Informarea despre modificarea datelor conţinute în documentele
prezentate pentru obţinerea autorizaţiei BNM

33. În cazul în care după data obţinerii autorizaţiei BNM au survenit modificări/completări în informația indicată în cererea de eliberare a autorizației, în documentele prezentate de către rezident şi/sau au fost semnate documente noi care modifică informația aferentă deschiderii contului în străinătate, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării/completării:
a) să prezinte o cerere de eliberare a amendamentului la autorizaţia BNM (conform anexei nr.4), anexînd originalul autorizaţiei BNM și documentele respective - în cazul în care aceste modificări şi /sau completări conduc la modificarea informației din autorizaţia BNM;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările survenite, cu anexarea documentelor respective – în cazul modificării şi /sau completării altei informații.

34. Cererea de eliberare a amendamentului la autorizaţia BNM se semnează de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului). În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată se certifică prin aplicarea ştampilei.

35. În cazul prezentării cererii de eliberare a amendamentului la autorizaţie se aplică prevederile punctelor 22– 26, 28.

36. Ca rezultat al acceptării modificărilor şi /sau completărilor, Banca Naţională a Moldovei eliberează un amendament la autorizaţia respectivă, care este parte integrantă a autorizaţiei BNM.

37. Pe versoul autorizaţiei BNM persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei indică numărul de ordine şi data eliberării amendamentului.

38. Eliberarea amendamentului la autorizaţia BNM se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 29.

 

Capitolul III. Dispoziţii generale aferente
operațiunilor în /din contul în străinătateautorizat de Banca Națională a Moldovei

Secţiunea 1. Prevederi generale

39. În conturile deschise în străinătate autorizate de Banca Națională a Moldovei se înregistrează numai acele mijloace băneşti a căror sursă de încasare este prevăzută în autorizaţia BNM, precum și la punctul 40. În caz contrar, mijloacele băneşti urmează a fi înregistrate în conturile deschise la prestatorii SPR.

40. Fără specificare în autorizaţia BNM, în contul deschis în străinătate pot fi înregistrate:
a) sumele dobînzii aferente contului, plătite de către banca nerezidentă;
b) mijloacele băneşti anterior decontate din contul menţionat care au fost returnate (integral sau parţial).

41. Utilizarea mijloacelor din conturile deschise în străinătate trebuie să corespundă cu direcţiile de utilizare a acestora prevăzute în autorizaţia BNM. Fără specificare în autorizaţia BNM, din contul deschis în străinătate pot fi decontate:
a) sumele comisioanelor și ale altor plăți care se percep de către banca nerezidentă pentru acordarea serviciilor rezidentului;
b) mijloacele băneşti anterior înregistrate în contul menţionat supuse returnării (integral sau parţial);
c) mijloacele bănești supuse repatrierii în conturile rezidentului deschise la prestatorii SPR;
d) mijloacele băneşti aferente executării silite.

42. În cazul în care în autorizaţia BNM este stabilită limita soldului contului deschis în străinătate şi la sfîrşitul perioadei stabilite în autorizația BNM această limită a fost depăşită, suma depăşirii urmează a fi transferată în contul deschis la unul din prestatorii SPR în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei respective.

43. În cazul în care în autorizaţia BNM este stabilit termenul de păstrare a mijloacelor băneşti în contul deschis în străinătate, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după expirarea acestui termen mijloacele băneşti urmează a fi transferate în contul deschis la unul din prestatorii SPR.

 

Capitolul IV. Modul de efectuare
a transferurilor din Republica Moldova în contulîn străinătate autorizat de Banca Națională a Moldovei

Secţiunea 1. Prevederi generale

44. Prezentul capitol reglementează particularităţile aferente efectuării de către rezidenţi a transferurilor în conturile lor în străinătate, a căror deschidere a fost autorizată de Banca Națională a Moldovei, în special cerinţele faţă de autorizaţiile BNM care se prezintă la prestatorii SPR şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR.

45. Transferurile reglementate de prezentul capitol se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare aferente plăţilor şi transferurilor din Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, precum şi conform prevederilor prezentului capitol.

46. În cazul în care, conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, deschiderea contului în străinătate necesită autorizația BNM, dispoziţia rezidentului de a efectua transferul mijloacelor în contul său deschis în străinătate se execută de către prestatorul SPR la prezentarea de către rezident, printre alte documente:
a) a autorizaţiei BNM pentru deschiderea contului în străinătate, care prevede posibilitatea efectuării în acest cont a transferului din Republica Moldova;
b) a documentelor justificative, dacă necesitatea prezentării acestor documente la prestatorul SPR este specificată în autorizaţia BNM.
Prestatorul SPR execută dispoziţia rezidentului pentru transferarea mijloacelor în contul deschis în străinătate ţinînd cont și de celelalte prevederi ale autorizaţiei BNM.

47. În cazul în care transferurile în contul în străinătate autorizat de Banca Națională a Moldovei se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform Legii nr.114 din 18.05.2012) şi, în funcţie de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcţie de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării transferului nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a autorizaţiei BNM şi a documentelor justificative, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne. În cazul dat prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează transferul respectiv deţine autorizaţia BNM corespunzătoare şi că transferul se efectuează conform cerinţelor autorizaţiei în cauză.

48. Reglementările interne indicate la punctul 47 vor stabili acţiunile /termenele /procedurile /modalităţile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR şi /sau clienţii acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislaţiei valutare, inclusiv a cerinţelor autorizaţiilor BNM.

Secţiunea a 2-a. Cerinţele faţă de autorizaţia BNM care se prezintă la prestatorul SPR şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR

49. Autorizaţia BNM în baza căreia se efectuează transferul în contul deschis în străinătate se prezintă la prestatorul SPR în original. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei a eliberat amendamente la autorizaţie, acestea, fiind parte integrantă a autorizației BNM, se prezintă în original împreună cu autorizaţia BNM.

50. Autorizaţia BNM se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării transferului în contul deschis în străinătate, cu excepţia cazului prevăzut la punctul 47.

51. Originalele autorizațiilor BNM se restituie rezidenților. Fotocopiile acestor documente autentificate de către persoana responsabilă a prestatorului SPR se păstrează la acesta conform reglementărilor interne stabilite de către acest prestator SPR în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.

52. Prestatorul SPR, prin intermediul căruia rezidentul efectuează transferul în contul în străinătate autorizat de Banca Națională a Moldovei, este obligat să verifice:
a) existenţa în solicitarea în scris a numărului şi a datei autorizaţiei BNM;
b) dacă autorizația BNM prevede posibilitatea efectuării în acest cont a transferului din Republica Moldova;
c) corespunderea datelor indicate în solicitarea în scris cu datele indicate în autorizaţia BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) şi în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există), în cazul în care prezentarea acestor documente este specificată în autorizaţia BNM;
d) dacă suma indicată în solicitarea în scris nu depăşeşte suma indicată în autorizația BNM (dacă aceasta este specificată în autorizație) și în documentele justificative (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care prezentarea acestor documente este specificată în autorizaţia BNM și conform Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului;
e) dacă documentele justificative sînt prezentate conform prevederilor Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

 

Capitolul V. Închiderea conturilor în străinătate deschise în baza autorizației BNM

53. Dacă în autorizaţia BNM nu este stabilit termenul concret de valabilitate, închiderea de către rezident a contului se efectuează în cazul în care au fost atinse scopurile pentru care acest cont a fost deschis. Autorizaţia respectivă îşi pierde valabilitatea la data închiderii contului în străinătate.

54. În cazul în care în autorizaţia BNM este stabilit termenul concret de valabilitate, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după expirarea acestui termen rezidentul este obligat să închidă contul în străinătate, dacă termenul nu a fost prelungit de către Banca Națională a Moldovei.

55. Rezidentul poate să închidă contul în străinătate din propria iniţiativă pînă la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei BNM. Autorizaţia respectivă îşi pierde valabilitatea la data închiderii contului în străinătate.

56. În cazul închiderii contului în străinătate deschis în baza autorizației BNM, rezidentul este obligat să informeze în scris despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei, anexînd :
a) confirmarea în scris a băncii nerezidente privind închiderea contului în străinătate;
b) documentul eliberat de către prestatorul SPR (autentificat prin semnăturile persoanelor autorizate ale prestatorului SPR și ștampila acestuia, dacă există) care confirmă înregistrarea soldului contului închis în contul rezidentului respectiv deschis la acest prestator SPR.
Înștiințarea și documentele menționate se prezintă cel tîrziu împreună cu ultima raportarea privind contul deschis în străinătate, care se efectuează conform capitolul VII.

57. Închiderea conturilor în străinătate în legătură cu retragerea autorizaţiei BNM se efectuează conform prevederilor capitolului VIII.

 

Capitolul VI. Particularităţile repatrierii
mijloacelor băneşti
în urma închiderii conturilor în străinătate

58. La închiderea conturilor deschise în străinătate (cu sau fără autorizaţia BNM, conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008), soldurile acestor conturi se repatriază în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

59. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele băncii licențiate /reprezentanţei acesteia amplasate în străinătate, soldul contului se înregistrează în alt cont al băncii licențiate deschis în străinătate sau la altă bancă licențiată.

60. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele persoanei juridice rezidente (alta decît banca licențiată) /reprezentanței acesteia, soldul contului se repatriază în Republica Moldova prin transfer în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.

61. Dacă soldul contului în străinătate este nesemnificativ, iar transferarea acestuia în Republica Moldova de către persoana juridică rezidentă (alta decît banca licențiată) este iraţională din punctul de vedere al costurilor de transfer, repatrierea soldului contului poate fi efectuată prin introducerea numerarului /cecurilor de călătorie în Republica Moldova şi înregistrarea acestuia în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.

62. Depunerea numerarului /cecurilor de călătorie introduse în Republica Moldova în cazul menţionat la punctul 61 se efectuează prezentînd la prestatorul SPR, printre alte, următoarele documente justificative:
a) confirmarea în scris a băncii nerezidente privind închiderea contului în străinătate;
b) ultimul extras din cont, ce confirmă efectuarea ultimei operaţiuni prin contul în străinătate.
Documentele justificative se prezintă în original sau în fotocopii autentificate de către rezident în modul specificat la punctul 172 din Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

63. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate, repatrierea soldului în Republica Moldova se efectuează în modul descris la punctele 60-62, cu înregistrarea mijloacelor băneşti în contul persoanei în cauză deschis la prestatorul SPR.

64. La închiderea conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente, soldurile acestor conturi se repatriază în Republica Moldova prin transfer sau prin introducerea numerarului /cecurilor de călătorie.

65. În cazul în care contul în străinătate a fost deschis în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 fără autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei, la închiderea contului soldul acestuia poate să nu fie supus repatrierii în Republica Moldova, în cazul în care acesta se utilizează pentru plata /transferul în cadrul operațiunii valutare, a cărei efectuare nu necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008.

66. În cazul în care contul în străinătate a fost deschis în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 cu autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei, la închiderea contului soldul acestuia poate să nu fie supus repatrierii în Republica Moldova, în cazul în care autorizația BNM permite utilizarea soldului din contul închis în scopul specificat în autorizația BNM.

 

Capitolul VII. Raportarea privind
contul deschis în străinătate în baza autorizației BNM

67. Rezidentul care a obţinut autorizaţia BNM este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii următoare după luna gestionară, Raportul privind contul deschis în străinătate (în continuare - raport) conform formularului şi modului de completare a acestuia, indicate în anexa nr.5.
În cazul în care prin contul în străinătate autorizat de Banca Națională a Moldovei se efectuează operațiuni valutare, care de asemenea sunt supuse autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, Banca Națională a Moldovei, în funcție de specificul operațiunii valutare, este în drept de a modifica conținutul raportului.

68. Prima lună pentru care urmează a fi prezentat raportul se consideră luna în care a fost deschis contul la banca nerezidentă. Ultima lună pentru care urmează a fi prezentat raportul se consideră luna în care a fost închis contul la banca nerezidentă.

69. Rezidentul este obligat să anexeze la raport fotocopiile următoarelor documente, care sunt partea componentă a raportului și rămîn la Banca Naţională a Moldovei:
a) extrasele de cont pentru luna gestionară, eliberate de către banca nerezidentă;
b) ordinele de plată (încasare) şi alte documente, în baza cărora în contul rezidentului au fost efectuate înregistrări ale operațiunilor reflectate în raport;
c) contracte şi alte documente justificative în baza cărora au fost efectuate plăţi/transferuri din cont.

70. Corespunderea fotocopiilor documentelor menţionate la punctul 69 cu originalele acestora se autentifică de către rezident. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că copia este identică cu originalul.”.
În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea în cauză se autentifică prin semnătura administratorului (persoanei împuternicite de acesta). În cazul persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se autentifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată se certifică prin aplicarea ştampilei.

71. Informația reflectată în raport trebuie să corespundă cu informația din documentele indicate la punctul 69.

72. În cazul depistării în raport a unor divergenţe şi /sau erori, Banca Naţională a Moldovei este în drept de a cere de la persoana raportoare prezentarea repetată a raportului cu modificările şi corectările corespunzătoare.

 

Capitolul VIII. Aplicarea sancțiunilor față de titularii de autorizații ale BNM

73. În cazul constatării de către Banca Națională a Moldovei a încălcărilor prezentului regulament și a cerințelor autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, Banca Naţională a Moldovei poate întreprinde următoarele măsuri față de titularii de autorizații pentru deschiderea contului în străinătate:
1) aplicarea următoarelor sancțiuni:
a) emiterea unui avertisment în scris;
b) retragerea autorizaţiei;
2) aplicarea măsurilor de remediere.

74. Constatarea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor și măsurilor de remediere se efectuează în conformitate cu prevederile art.75-752 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

75. Informația privind încălcările constatate în cadrul controlului din oficiu se aduce la cunoștință titularului autorizației BNM, cerîndu-i-se să le lichideze. În cazul dezacordului cu constatările respective, rezidentul în cauză este în drept în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informației respective să prezinte în scris argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.

76. Rezidentul căruia i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment și/sau măsuri de remediere este obligat să înştiinţeze în scris Banca Naţională a Moldovei, în termenul stabilit, despre lichidarea circumstanțelor care au dus la aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și, după caz, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și/sau de prezentul regulament.

77. La înștiințarea indicată la punctul 76, rezidentul anexează documentele care confirmă înlăturarea încălcărilor /cauzelor ce au servit drept temei pentru emiterea avertismentului /aplicarea măsurilor de remediere.

78. Drept temei pentru retragerea autorizaţiei BNM poate servi:
a) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate pentru obţinerea autorizaţiei BNM;
b) neîndeplinirea de către titularul autorizației BNM în termenul stabilit a cerinţelor privind lichidarea încălcărilor indicate în avertisment /documentul aferent aplicării măsurilor de remediere.

79. În cazul în care Consiliul de administrație al BNM a decis retragerea autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, Banca Naţională a Moldovei înştiinţează în scris titularul autorizației BNM, prin înmînarea /expedierea deciziei respective.

80. În termenul indicat în decizia privind retragerea autorizației BNM, rezidentul este obligat să închidă contul deschis la banca nerezidentă și să repatrieze soldul contului în Republica Moldova conform prevederilor capitolului VI.

81. Autorizaţia BNM retrasă îşi pierde valabilitatea din data specificată în hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei privind retragerea autorizației respective.

82. În termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a autorizației BNM, rezidentul este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei originalul autorizaţiei BNM.

83. În termen de 20 zile lucrătoare de la data stabilită pentru închiderea contului în străinătate, rezidentul este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei documentele indicate la punctul 56.

84. Retragerea autorizaţiei BNM nu exonerează rezidentul de obligaţia de a prezenta la Banca Naţională a Moldovei raportul pentru luna în care a fost închis contul în străinătate.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei
“Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate”

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.13, 55 și 67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului hotărîrii este dictată de necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) care reglementează aspectele aferente conturilor (în special ale celor supuse autorizării din partea BNM) care se deschid de către rezidenți în instituțiile financiare din străinătate, avînd în vedere aspectele practice aferente autorizării, deschiderii, gestionării și închiderii conturilor, precum și prevederile Legii privind reglementarea valutară și ale legislației conexe (cum ar fi legislația în domeniul prestării de servicii de plată și emiterii de monedă electronică). În acest sens, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate (în continuare – proiectul regulamentului), luînd în considerare unele prevederi din Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.279 din 13 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare), care va fi abrogată.

Proiectul regulamentului stabileşte:
a) procesul de autorizare de către BNM a deschiderii contului în străinătate, inclusiv cerinţele faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei și lista documentelor care se anexează, cerinţele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cerere;
b) particularităţile ce ţin de deschiderea, gestionarea și închiderea conturilor în străinătate, a căror deschidere necesită  autorizarea din partea BNM;
c) modul de raportare la BNM privind conturilе deschise în străinătate în baza autorizației BNM;
d) particularitățile ce țin de aplicarea sancţiunilor față de titularii de autorizații eliberate de  BNM;  
e) unele particularități aferente conturilor în străinătate, a căror deschidere în străinătate nu necesită autorizarea din partea BNM.
Comparativ cu actul normativ existent, proiectul regulamentului se evidențiază prin următoarele aspecte:
a) se modifică lista documentelor necesare pentru autorizarea contului deschis în străinătate, inclusiv ținînd cont de practica acumulată și de modificările legislației referitoare la excluderea certificatului de înregistrare a persoanei juridice;
b) dat fiind faptul că obligativitatea obținerii de către rezident a autorizației BNM pentru deschiderea contului în străinătate este impusă de legislația autohtonă, se exclude posibilitatea emiterii autorizației în alte limbi decît în limba de stat, se prevede păstrarea originalului autorizației BNM la rezidentul respectiv, precum și se exclude necesitatea prezentării la BNM a originalului autorizației, în cazul în care contul în străinătate se închide pînă la expirarea termenului de valabilitate a autorizației;
c) prevederile aferente procesului de autorizare sînt similare cu prevederile din alte acte normative care reglementează autorizarea de către BNM a operațiunilor valutare;
d) în vederea simplificării conținutului autorizației BNM, prin proiectul regulamentului a fost lărgit spectrul de operațiuni a căror realizare prin contul deschis în străinătate nu necesită stipularea expresă în autorizația BNM (de exemplu, decontarea mijloacelor băneşti în cadrul executării silite, repatrierea în conturile rezidentului deschise în Republica Moldova);
e) în cazul în care prin contul în străinătate supus autorizării de către BNM se preconizează de a efectua operațiuni valutare, care de asemenea sunt supuse autorizării din partea BNM potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, proiectul regulamentului:
- prevede mai multă flexibilitate în ceea ce privește prezentarea la BNM a documentelor aferente procesului de autorizare a celor două operațiuni, precum și dreptul BNM de a modifica conținutul raportului privind contul în străinătate, în funcție de specificul operațiunii valutare supuse autorizării care va fi derulată prin contul nominalizat,
- stabilește dreptul BNM de a autoriza deschiderea contului în străinătate cu condiția că BNM a decis autorizarea efectuării operaţiunii valutare care va fi derulată prin intermediul acestui cont;
f) proiectul regulamentului include prevederi condiționate de faptul că de rînd cu băncile licenţiate, serviciile de plată (inclusiv transferurile în conturile în străinătate) pot fi prestate şi de către alţi prestatori de servicii de plată rezidenți (prestatori SPR), de exemplu, societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale;
g) luînd în considerare faptul că regulile generale de primire /efectuare a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv al celor supuse autorizării de către BNM, sînt reglementate de Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, proiectul reglementează specificul efectuării transferului în contul deschis în străinătate, cuprinde cerinţe faţă de autorizațiile ce urmează a fi prezentate la prestatorii SPR și acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR, care vor fi unice în cazul efectuării transferului în cauză atît prin intermediul băncilor licențiate cît și al prestatorilor SPR nebancari;
h) potrivit proiectului regulamentului, în cazul utilizării, la efectuarea transferurilor în conturile din străinătate supuse autorizării, a instrumentelor de plată specifice, prestatorii SPR vor aplica reglementările interne, avînd drept scop asigurarea respectării legislației valutare, precum și cerințele autorizației BNM;
i) raportul privind contul deschis în străinătate a fost completat cu informația necesară în contextul întocmirii balanței de plăți;
g) proiectul regulamentului exclude necesitatea prezentării la BNM, în cadrul procesului de raportare, a certificatului de confirmare a înregistrării la organul fiscal a contului deschis în străinătate autorizat de BNM. Obligativitatea informării organului fiscal de către rezident despre deschiderea contului în străinătate este prevăzută de Codul fiscal, iar controlul respectării prevederilor acestuia  este pusă în sarcina organelor fiscale;
k) prevederile aferente aplicării sancțiunilor au fost expuse cu luarea în considerare a prevederilor relevante ale Legii cu privire la  Banca Națională a Moldovei;
l) proiectul regulamentului elimină normele care și-au pierdut actualitatea.

Aprobarea proiectului regulamentului va conduce la îmbunătățirea cadrului normativ al BNM aferent deschiderii, gestionării și închiderii conturilor în străinătate, supuse autorizării din partea BNM. 

 

Sinteza recomandărilor
băncilor licenţiate și persoanelor interesate la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate”

 

Versiunea pdf

 

Nr.

d/o

Prevederile din proiectul regulamentuluiVarianta  proiectului HCA transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/4/1577 din 05.05.2015Varianta proiectului HCA transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/4/1577 din 05.05.2015

Autorul

recomandării

Recomandare

Comentarii

1

2

3

4

5

1

9. Deschiderea contului în străinătate (cu sau fără autorizația BNM conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008) se efectuează de către:

a) persoana juridică rezidentă – în scopuri legale ce țin de activitatea persoanei juridice, inclusiv  în scopul asigurării activității reprezentanțelor acesteia deschise în străinătate;

….

59. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele băncii licențiate/reprezentanței acesteia amplasate în străinătate, soldul contului se înregistrează în alt cont al băncii licențiate deschis în străinătate sau la altă  bancă licențiată.

60. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele persoanei juridice rezidente (alta decît banca licențiată)/reprezentanței acesteia, soldul contului se repatriază în Republica Moldova prin transfer în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.

„Banca de Economii” SA

Conform pct.9 din proiect, „Deschiderea contului în străinătate ... se efectuează de către: a) persoana juridică rezidentă - în scopuri legale ce ţin de activitatea persoanei juridice, inclusiv în scopul asigurării activităţii reprezentanţelor acesteia deschise în străinătate", fără a conţine alte prevederi referitor la conturile reprezentanţelor, decât cele de la pct.59 şi pct.60 din proiect: „/reprezentanţei acesteia amplasate în străinătate" şi respectiv „/reprezentanţei acesteia".

În acest context, în vederea stabilirii unor cerinţe exhaustive aferente conturilor rezidenţilor în străinătate, considerăm oportună completarea textului regulamentului cu prevederi aferente conturilor reprezentanţelor în străinătate.

Nu se acceptă

Conform art.13 alin.(5) lit.c) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară (LRV), deschiderea conturilor în străinătate pe numele reprezentanţelor persoanelor juridice rezidente în scopul asigurării activităţii acestor reprezentanţe, nu este supusă autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Conform pct.2 lit.e) din proiectul regulamentului, se stabilesc unele particularități aferente conturilor în străinătate, a căror deschidere în străinătate nu necesită autorizarea din partea BNM. Astfel, pct.59 și pct.60 din proiectul regulamentului prevăd anumite particularități ce țin de repatrierea mijloacelor bănești ca urmare a închiderii conturilor în străinătate de către reprezentanțele persoanelor juridice rezidente.

De menționat că art.23 alin.(1) lit.f) și g) din LRV conține prevederi aferente plăților /transferurilor ce pot fi efectuate de  către rezidenți în conturile deschise în străinătate pe numele reprezentanţelor persoanelor juridice rezidente.

 

2

11. Deschiderea conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente conform art.13 alin.(5) lit.d) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se efectuează numai pentru perioada aflării lor temporare în străinătate. La întoarcerea din străinătate în legătură cu expirarea termenului de aflare temporară în străinătate aceste conturi trebuie să fie închise, iar soldurile acestora - repatriate conform prevederilor prezentului regulament. În cazul în care rezidentul intenționează să utilizeze contul menționat după întoarcerea din străinătate, acesta pînă la întoarcerea din străinătate urmează să obțină autorizația BNM conform prevederilor prezentului regulament.

Asociația Băncilor din Moldova

În opinia noastră, propozițiile a 2-a și a 3-a din pct.11 din proiectul regulamentului poartă un caracter declarativ și, foarte probabil, va fi ignorată de către rezidenții menționați în art.13 alin.(5) lit.d) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

Credem că nici BNM nu va dispune de mecanisme eficiente pentru verificarea respectării prevederilor incluse în această normă. Totodată, includerea unor prevederi imperative în actul normativ, în lipsa unui mecanism care asigură respectarea acestora, este inutilă și nu contribuie la combaterea nihilismului juridic. Dacă se mizează pe faptul că norma se va aplica selectiv și, ca urmare a  unor circumstanțe întîmplătoare, va deveni cunoscut un asemenea caz de abatere de la cele prescrise, situația nu se schimbă. În asemenea situație se va încălca principiul fundamental pe care se bazează legislația contravențională, penală și administrativă care declară supremația legii, egalitatea tuturor persoanelor în fața legii, inevitabilitatea răspunderii oricărei persoane pentru abaterea admisă.

Comentarii

Potrivit art.13 alin.(6) din LRV, BNM este în drept să stabilească operaţiunile ce pot fi efectuate în/din conturile deschise de către rezidenţi în străinătate, limitele soldurilor şi termenul de păstrare a mijloacelor în aceste conturi, alte condiţii ce ţin de gestionarea şi închiderea conturilor în cauză, precum şi cerinţa de înregistrare (la închiderea conturilor) a soldurilor conturilor respective în conturile deschise la bănci licenţiate. Prevederile legii menționate sunt aplicabile și urmează a fi respectate nu doar de bănci, dar și de toate persoanele vizate, inclusiv persoanele fizice. În acest context, menționăm că băncile licențiate sunt agenți ai controlului valutar și în eventualitatea intenției persoanei fizice rezidente de a efectua transferul în contul său deschis în străinătate băncile licențiate își vor exercita atribuțiile de agent al controlului valutar, solicitînd documentele de rigoare.

3

12. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor băneşti în /din conturile deschise în străinătate fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, conform prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, se efectuează de către rezidenţi în conformitate cu scopurile pentru care acestea au fost deschise. 

Asociația Băncilor din Moldova

Pct.12 urmează a fi exclus ca neavind un caracter normativ. Or, în cazul în care conturile sînt deschise în străinătate fără autorizația Băncii Naționale a Moldovei, este de prisos de a indica pentru deținătorii acestor conturi că "înregistrarea, păstrarea și utilizarea mijloacelor bănești ... se efectuează... în conformitate cu scopurile pentrucare acestea au fost deschise".

 

 

Nu se acceptă

Pct.9 din proiectul regulamentului stabilește, în general, scopurile în care diferite categorii de rezidenți pot deschide conturi în străinătate. Art.13 alin.(5) din LRV stipulează cazurile în care rezidenții au dreptul de a deschide conturi în străinătate fără autorizația BNM, unele din aceste cazuri fiind legate de scopurile concrete pentru care aceste conturi sunt permise a fi deschise în străinătate (de ex., pentru asigurarea activității reprezentanțelor persoanelor juridice rezidente). Astfel, conturile care sunt permise a fi deschise în străinătate fără autorizarea BNM nu pot fi utilizate pentru alte scopuri, decît cele pentru care acestea sînt deschise conform cerințelor legislației RM.

4

19. Documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM sînt documentele indicate la punctele 7 și 8, secțiunea I din anexa nr.2.

„Banca de Economii” SA

La pct.19 din proiectul regulamentului, sintagma „... sînt documentele indicate la punctele 7 şi 8, secţiunea I din anexa nr.2" urmează a fi revăzută considerînd faptul că anexa 2 conţine 7 puncte.

Se acceptă

La punctul 19 din proiectul regulamentului, textul „și 8” se exclude.

5

BC “ProCreditBank” SA

Punctul 8 în secțiunea I din anexa nr.2 lipsește.

6

 26. Banca Naţională a Moldovei examinează cererea repetată de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, ţinînd cont de motivele refuzului, precum şi verificînd înlăturarea acestora de către rezident (dacă aceasta depinde de rezident).

BC „Victoriabank” SA

La pct.26 din proiectul regulamentului considerăm necesar de menţionat care este termenul în care BNM examinează cererea repetată de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate.

 

Nu se acceptă

Orice cerere (inclusiv cea repetată) de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate se examinează în termenul indicat la pct.22 din proiectul regulamentului, care corespunde cu termenul reglementat de art.55 din LRV.

7

58. La închiderea conturilor deschise în străinătate (cu sau fără autorizaţia BNM, conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008), soldurile acestor conturi se repatriază în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

 

Asociația Băncilor din Moldova

Prevederile pct.58 (în ceea ce ține de închiderea contului deschis în străinătate fără autorizația Băncii Naționale a Moldovei) despre repatrierea soldurilor, precum și prevederile pct.65, tot vor purta un caracter declarativ. În lipsa autorizației pentru deschiderea unor asemenea conturi, va fi dificil de supravegheat și procesul de închidere a lor, de repatriere a mijloacelor etc. Nu este clar cine va monitoriza acest proces, care vor fi cheltuielile pentru monitorizare etc.

Comentarii

Art.57-61 din LRV stabilesc obiectivele controlului valutar, organele și agenții controlului valutar, împuternicirile și atribuțiile acestora, precum și drepturile și obligațiile rezidenților și nerezidenților.

 

 

8

65. În cazul în care contul în străinătate a fost deschis în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 fără autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei, la închiderea contului soldul acestuia poate să nu fie supus repatrierii în Republica Moldova, în cazul în care acesta se utilizează pentru plata /transferul în cadrul operațiunii valutare, a cărei efectuare nu necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008.

Asociația Băncilor din Moldova

Este discutabilă formularea pct.65 prin care se reglementează modul de utilizare a mijloacelor din contul din străinătate închis, cu trimitere la Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

Or, potrivit art.48 (aplicarea actului legislativ) din Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative:

"(1) Actul legislativ se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum și în locurile considerate drept teritoriu al statului, cu excepțiile stabilite de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și de legislația în vigoare,

(2) Actele legislative sau unele prevederi ale acestora pot fi aplicate și în afara teritoriului Republicii Moldova, conform tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și principiilor universale ale dreptului internațional".

 Deoarece conturile vizate în proiectul regulamentului se vor deschide pe teritoriul altor state, devine aplicabilă  norma alineatului (2) din art.48 mai sus indicat.

Comentarii 

Potrivit art.13 alin.(6) din LRV, BNM este în drept să stabilească operaţiunile ce pot fi efectuate în/din conturile deschise de către rezidenţi în străinătate ..., alte condiţii ce ţin de gestionarea şi închiderea conturilor în cauză, precum şi cerinţa de înregistrare (la închiderea conturilor) a soldurilor conturilor respective în conturile deschise la bănci licenţiate.

În temeiul acestei prevederi din LRV, norma din pct.65 al proiectului regulamentului este destinată să minimizeze cheltuielile rezidentului în situația reglementată de punctul respectiv.

Totodată, în condițiile în care conform LRV există operațiuni valutare ale rezidenților care sînt supuse autorizării (de ex. procurarea instrumentelor financiare străine), aceste operațiuni urmează a fi autorizate de către BNM chiar și în cazul efectuării acestora cu utilizarea mijloacelor existente în contul rezidentului în străinătate care se preconizează să fie  închis.

Cerința LRV de obținere de către rezident a autorizației BNM în cazurile prevăzute de LRV se referă la persoanele rezidente (adică cele care au domiciliul sau sediul în Republica Moldova) și nu impune anumite obligații băncilor nerezidente în care este deschis contul rezidentului.

În același timp, în scopul minimizării cheltuielilor rezidentului în situația reglementată de pct.65 al proiectului regulamentului, acesta se expune în următoare redacție:

„65. În cazul în care contul în străinătate a fost deschis în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 fără autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei, la închiderea contului soldul acestuia poate să nu fie supus repatrierii în Republica Moldova, în cazul în care acesta se utilizează pentru efectuarea plății /transferului în cadrul operațiunii valutare, a cărei efectuare:

a) nu necesită autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008;

b) este supusă autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 și rezidentul deține autorizația corespunzătoare.”.

 

9

76. Rezidentul căruia i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment și/sau măsuri de remediere este obligat să înştiinţeze în scris Banca Naţională a Moldovei, în termenul stabilit, despre lichidarea circumstanțelor care au dus la aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și, după caz, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și/sau de prezentul regulament.

BC „Victoriabank” SA

La pct.76 din proiectul regulamentului considerăm necesar de menţionat care este termenul stabilit.

 

Nu se acceptă

Termenul se stabilește și se indică de către BNM în avertisment sau în scrisoarea BNM privind aplicarea măsurilor de remediere.

10

5. Autorizarea deschiderii contului în străinătate nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente acestui cont şi operaţiunilor derulate prin acesta.

 

7. Responsabilitatea pentru corespunderea operaţiunilor derulate prin contul deschis în străinătate prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, precum și, dacă este cazul, condiţiilor autorizaţiei BNM o poartă rezidentul – titularul de cont.

 

„Anexa nr.3 … Eliberarea prezentei autorizaţii nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente contului autorizat şi operaţiunilor derulate prin acesta....”.

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

La pct.5 din Regulamentul privind conturile rezidenţilor în străinătate este prevăzut că autorizarea deschiderii contului în străinătate nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente acestui cont şi operaţiunilor derulate prin acesta. Aceeaşi stipulaţie o găsim în finalul Anexei nr.3 la Regulament: Eliberarea prezentei autorizaţii nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente contului autorizat şi operaţiunilor derulate prin acesta.

Propunem ca, stipulaţia din finalul autorizaţiei să fie înlocuită cu prevederea similară pct.7 din Regulament: Rezidentul-titularul de cont este responsabil pentru corespunderea operaţiunilor derulate prin contul deschis în străinătate prevederilor autorizaţiei şi legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

Nu se acceptă

Scopul înscrierii din textul autorizației este informarea persoanelor care au acces la autorizație (deținătorul, banca licențiată, organele controlului valutar) că BNM, ca organ care a autorizat contul respectiv, nu își asumă obligațiuni aferente contului autorizat și operațiunilor derulate prin acesta.

Prevederi ce țin de asumarea de către rezident a responsabilității pentru corespunderea operaţiunilor ce vor fi derulate prin contul deschis în străinătate prevederilor legislaţiei Republicii Moldova se conțin în cererea rezidentului de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate.

 

11

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Considerăm oportun includerea în proiectul Regulamentului privind conturile rezidenţilor în străinătate a pct.5.5 lit.a) din Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale nr.279 din 13.11.2003. Această prevedere va contribui atît la exercitarea atribuţiilor organului fiscal, cît şi la executarea de către contribuabil a cerinţelor stabilite de art.167 alin.(5) din Codul fiscal.

 

 

Nu se acceptă

Potrivit pct.5.5 lit.a) din Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate (aprobată prin HCA al BNM nr.279 din 13.11.2003), împreună cu primul raport rezidenții (care conform Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 sînt obligați să înregistreze la organul fiscal contul deschis în străinătate) prezintă la BNM și certificatul de confirmare a înregistrării la organul fiscal a contului deschis în străinătate. Cerința de prezentare la BNM a acestui certificat nu a fost prevăzută în proiectul regulamentului din următoarele considerente.

Conform art.58 alin.(1) din LRV, BNM, în calitate de   organ al controlului valutar, efectuează controlul asupra respectării legislaţiei valutare de către agenţii controlului valutar, precum şi asupra respectării cerinţelor autorizaţiilor eliberate conform acestei legi. Obligativitatea informării organului fiscal de către rezident despre deschiderea contului în străinătate este prevăzută de Codul fiscal, iar controlul respectării prevederilor acestuia  este pusă în sarcina organelor fiscale. Proiectul regulamentului este axat pe principiul executării nemijlocite a atibuțiilor BNM, excluderii îndeplinirii funcțiilor ce nu țin de atribuțiile BNM, precum și evitării dublării controlului efectuat de instituțiile statului.

12

 

Ministerul Finanțelor

În contextul menținerii tendinței de migrare a populației peste hotarele Republicii Moldova, deschiderea unui cont în străinătate de către o persoană fizică-rezidentă a Republicii Moldova este un proces inevitabil, cu atît mai mult că prin intermediul conturilor date, persoanele fizice efectuează transferuri de mijloace bănești în Republica Moldova.

Prin urmare, considerăm că, procedura de obținere a autorizației BNM pentru deschiderea unui cont în străinătate este una împovărătoare pentru persoanele fizice-rezidente ale Republicii Moldova din străinătate și în acest sens necorespunzătoare tendințelor practicilor europene în partea ce ține de facilitarea accesului la serviciile bancare și deschiderea conturilor în străinătate care au stat la baza adoptării Directivei Uniunii Europene nr.2014/92 din 23.07.2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

Comentarii

I. Potrivit art.13 alin.(5) lit.d) din LRV persoanele fizice rezidente deschid conturi în străinătate fără autorizare din partea BNM pentru perioada aflării lor temporare peste hotare. Astfel, considerăm că afirmația „...procedura de obținere a autorizației BNM pentru deschiderea unui cont în străinătate este una împovărătoare pentru persoanele fizice-rezidente ale Republicii Moldova din străinătate și în acest sens necorespunzătoare tendințelor practicilor europene...” este lipsită de sens.

II. În același timp, menționăm că în condițiile economiei actuale (criză de credibilitate  în sistemul bancar, situația economică dificilă) liberalizarea completă a deschiderii conturilor în străinătate ar putea duce la exodul masiv al capitalului din țară și, ca urmare, la apariția volatilității la nivelul macro, vulnerabilității la criză etc.

Potrivit viziunii instituționale a FMI liberalizarea fluxurilor de capital trebuie să fie bine planificată, efectuată la momentul oportun, precum și etapizată pentru a se asigura că beneficiile vor depăși costurile.

Procesul liberalizării contului de capital urmează a fi însoţit de stabilitatea macroeconomică, de consolidarea sistemului financiar-bancar, de supravegherea bancară adecvată şi de transparenţă.

Conform practicii internaționale, deschiderea de către rezidenți a conturilor la instituțiile financiare din străinătate se liberalizează la ultima etapă de liberalizare a mișcărilor de capital.

13

 

Ministerul Finanțelor

În partea ce ține de persoanele juridice-rezidente ale Republicii Moldova, enunțăm că, în vederea efectuării plasamentelor de capital, acestea au posibilitatea de a utiliza diverse instrumente financiare care nu necesită obținerea autorizației BNM, motiv din care norma dată nu va atinge scopul propus și nu va corespunde tendințelor prenotate.

 

 

Comentarii

A se vedea argumentele expuse la cap.II din pct.12 al prezentei sinteze.

Suplimentar menționăm următoarele. Avînd dreptul de a efectua anumite operațiuni valutare fără autorizarea din partea BNM, persoanele juridice rezidente pot liber realiza aceste operațiuni prin conturile lor deschise în băncile din Republica Moldova, prezentînd băncilor documentele care confirmă caracterul corespunzător al tranzacțiilor.

De asemenea, potrivit prevederilor legislației, agenții economici rezidenți sînt obligați să repatrieze în conturile lor deschise în băncile licențiate mijloacele bănești obținute în urma tranzacțiilor economice externe. Controlul asupra repatrierii se efectuează de către organele fiscale.

Potrivit art.58 alin.(4) din LRV, organele controlului valutar (inclusiv organele fiscale) efectuează controlul asupra respectării legislației valutare în limita competenței lor. Persoanele vinovate de încălcarea prevederilor legislaţiei valutare poartă răspundere conform legislaţiei Republicii Moldova.

14

 

Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanţelor nu susţine proiectul de act normativ propus şi consideră că, reglementările privind autorizarea deschiderii conturilor de către rezidenţi în străinătate urmează a fi excluse atît din cadrul normativ al Băncii Naţionale a Moldovei, cît şi din cadrul legislativ în vigoare.

Nu se acceptă

Suplimentar la argumentele expuse la pct.12 și pct.13 al prezentei sinteze menționăm următoarele.

Proiectul regulamentului este elaborat în temeiul prevederilor Legii privind reglementarea valutară, care conține cerința generală de obținere de către rezident a autorizației BNM pentru deschiderea contului în străinătate. Chestiunea privind eventuala permitere de a deschide conturi în străinătate de către rezidenți fără autorizarea BNM poate fi examinată la modificarea LRV în contextul liberalizării operațiunilor valutare de capital ce reprezintă una din obligațiunile asumate de RM în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

 Art.267 al Acordului stipulează că în decursul primilor 4 ani de la intrarea în vigoare a acestuia, Părţile adoptă măsuri care permit crearea condiţiilor necesare pentru aplicarea progresivă a normelor UE privind libera circulaţie a capitalurilor. Pînă la sfîrşitul celui de-al 5-a an de la data intrării în vigoare a Acordului, vor fi revizuite măsurile adoptate şi vor fi determinate modalităţile pentru continuarea liberalizării.

15

 

„Banca de Economii” SA

Suplimentar, în nota de argumentare la proiect nu sînt prezentate informații referitor la excluderea cerințelor aferente pct.1.8 din Instrucțiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate (în vigoare în prezent), potrivit cărora „Se interzice băncilor din Republica Moldova deschiderea conturilor în băncile "shell" din străinătate, definite astfel în conformitate cu documentele Comitetului Basel pentru supraveghere bancară. La deschiderea contului în străinătate banca din Republica Moldova urmează să examineze banca din străinătate privind existenţa prezenţei ei fizice şi efectuarea supravegherii bancare a acesteia de către organul abilitat prin lege, cu determinarea denumirii şi adresei organului menţionat de supraveghere. ”.

 

Prevederile pct.1.8 din Instrucțiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate nu au fost incluse în proiectul regulamentului, luînd în considerare faptul că aspectele respective sînt reglementate de Legea nr.190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (de ex. art.6 alin.(7)).

 

 

Nu au propuneri şi obiecţii:

BC „Banca Comercială Română Chişinău” SA

BC „Comerțbank”SA

BC „Eurocreditbank” SA

BC „Fincombank” SA

BC „Moldova Agroindbank” SA

BC „Moldindconbank” SA

BC „Unibank” SA

BC „Eximbank” SA

ÎS „Poșta Moldovei”

Ministerul tehnologiei informației și comunicațiilor al RM

 

Nu au prezentat avize:

BC „Banca Socială”

BC „Energbank” SA

BC „Mobiasbank” SA

„MMPS COM” SRL

„OSMP-M S.R.L.” SRL

 „Plată Online” SRL

„Artosis” SRL

„QIWI-M” SRL

„Paymaster” SRL

„Paynet Service” SRL

„Microinvest” SRL

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și